poniedziałek, 11 czerwca 2018

Sprzeciw prokuratora w sprawie reprywatyzacji nieruchomości położonej przy ulicy Emilii Plater w Warszawie

Sprzeciw prokuratora w sprawie reprywatyzacji nieruchomości położonej przy ulicy Emilii Plater w Warszawie

Prokurator Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie wniósł sprzeciw dotyczący gruntu o powierzchni 868 mkw. położonego przy ulicy Emilii Plater w Warszawie. Prokurator wniósł o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z 2012 roku, na mocy której ustanowiono na 99 lat prawo użytkowania wieczystego do tego gruntu.

Ustawowy termin został przekroczony

W sprawie tej Prezydent m.st. Warszawy wydał w 2012 roku decyzję pomimo tego, iż posiadał wiedzę, że w obiegu pozostaje ostateczne rozstrzygniecie w tym przedmiocie – orzeczenie administracyjne Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy z 1950 roku odmawiające dawnym właścicielom przyznania prawa własności czasowej do tej nieruchomości warszawskiej położonej przy ulicy Emilii Plater. Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy wydało decyzję odmowną z powodu niezłożenia wniosku dekretowego w przewidzianym prawem terminem.

Orzeczenie Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy stanowiło podstawę wpisu w księdze wieczystej nieruchomości jako właściciela: Skarbu Państwa, dokonanego przez Sąd Powiatowy w Warszawie w 1956 roku.

Rozpoznając w tej sprawie wniosek dekretowy Prezydent m.st. Warszawy nie tylko dysponował orzeczeniem administracyjnym Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy z 1950 roku, ale także szeregiem dokumentów, w tym rozstrzygnięciem Ministra Gospodarki Komunalnej, utrzymującym je w mocy oraz innych dokumentów wskazujących na to, jakie to orzeczenie wywołało skutki prawne.

Prokurator wniósł o stwierdzenie nieważności decyzji

W swoim sprzeciwie prokurator wskazał, że Prezydent m.st. Warszawy dokonał rozstrzygnięcia dotyczącego nieruchomości położonej przy ulicy Emilii Plater w Warszawie w okolicznościach stanowiących podstawę do unieważnienia wydanej przez niego decyzji. Sprawa ta już wcześniej została bowiem zakończona decyzją ostateczną. W takich okolicznościach – tj. pozostawania w obiegu decyzji ostatecznej, konsekwencją poszanowania reguły ostateczności decyzji administracyjnych winno być umorzenie postępowania przez organ, a nie rozstrzygnięcie merytoryczne.

Z tych powodów prokurator wniósł o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z 2012 roku.

Zgodnie bowiem z art. 156 par. 1 pkt 3 kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

 

 

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-06-11
Data udostępnienia informacji: 2018-06-11
Liczba odsłon: 3 282