środa, 30 grudnia 2015

zobacz także Europejski Trybunał Praw Człowieka

Biznes i prawa człowieka

Komitet Ministrów Rady Europy przyjął w dniu 2 marca 2016 r. Rekomendację CM/Rec(2016)3 do państw członkowskich dotyczącą praw człowieka i biznesu. Zalecenia i wskazówki zawarte w rekomendacji mają na celu wsparcie państw w zapobieganiu naruszeniom praw człowieka przez przedsiębiorstwa oraz naprawianiu  skutków tych naruszeń.

W paragrafie 44 i 45 rekomendacji państwa członkowie są zachęcane do zapewnienia możliwości pociągnięcia przedsiębiorstwa lub jego przedstawicieli do odpowiedzialności na podstawie krajowego prawa karnego lub innego równorzędnego prawa za popełnienie przestępstw wynikających z prawa międzynarodowego, przestępstw określonych w umowach międzynarodowych i innych przestępstw stanowiących poważne naruszenia praw człowieka związanych z działalnością przedsiębiorstw. Paragraf 46 rekomendacji przypomina, że skuteczne postępowanie przygotowawcze musi spełniać kryteria ustalone w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a każda decyzja procesowa musi być wystarczająco uzasadniona.

Ocena stanu implementacji rekomendacji nastąpi w ciągu pięciu lat od daty jej przyjęcia.

Tłumaczenie na język polski rekomendacji wraz z memorandum wyjaśniającym znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Rada Europy z uznaniem o postępach Polski w ograniczeniu stosowania tymczasowych aresztowań

W dniu 1 października 2015 r. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło rezolucję 2077(2015) na temat nadużywania tymczasowego aresztowania w Państwach Stronach Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolości. W punkcie 9. rezolucji Polska została (jako jedyna wymieniona z nazwy) wskazana jako państwo, które poczyniło znaczący postęp w ograniczaniu stosowania tymczasowego aresztowania oraz wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w tym zakresie. Również w załączonym do rezolucji raporcie wyjaśniającym wymienia się Polskę, w kontekście cytowanych danych statystycznych dotyczących stosowania tymczasowego aresztowania, jako pozytywny przykład państwa, które dokonało bardzo wysoko ocenionych zmian w tym zakresie.

Wymienione dokumenty Rady Europy znajdują się na następujących stronach internetowych:

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=22206&lang=en

http://assembly.coe.int//nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=21992&lang=en

 

Tłumaczenie Protokołu Stambulskiego na język polski

„Protokół Stambulski – Podręcznik skutecznego badania i dokumentowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania”, to publikacja Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) opracowana w 1999 roku przez grupę ekspertów (głównie lekarzy, prawników i psychologów) zawierająca m.in. wskazówki, w jaki sposób identyfikować i dokumentować przypadki stosowania tortur lub innego okrutnego traktowania albo karania dla potrzeb postępowania karnego. Protokół Stambulski jest oficjalnym dokumentem ONZ, nie ma on charakteru wiążącego (tzw. miękkie prawo międzynarodowe), lecz jego stosowanie rekomendują zarówno Zgromadzenie Ogólne ONZ jak i Komisja Praw Człowieka ONZ/Rada Praw Człowieka ONZ.Tłumaczenie zostało przygotowane w ramach projektu „Response to Vulnerability in Asylumˮ 2012-2013 prowadzonego przez Przedstawicielstwo Regionalne Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców na Europę Centralną, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców.  

Protokół Stambulski

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2017-03-29
Data udostępnienia informacji: 2015-12-30
Liczba odsłon: 10 399

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj