Współpraca Departamentu z innymi organami państwowymi w zapobieganiu przestępczości i innym naruszeniom prawa.

1. Terroryzm

Prokurator z Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji jest przedstawicielem Prokuratora Generalnego w Międzyresortowym Zespole do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych. Do podstawowych zadań Zespołu należy monitorowanie zagrożeń o charakterze terrorystycznym, ich analiza i ocena, opracowanie projektów procedur w zakresie zwalczania terroryzmu oraz inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań podejmowanych przez właściwe organy administracji rządowej w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi.

2. Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu

Utrzymywanie bieżącej współpracy z Departamentem Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów, będącym jednostką pomocniczą Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

3. Handel ludźmi

Prokurator z Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji jako przedstawiciel Prokuratora Generalnego bierze udział w Międzyresortowym Zespole do Spraw Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi działającym przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz działających w jego ramach grupach tj. grupie roboczej, grupie eksperckiej do spraw wsparcia ofiar handlu ludźmi, grupie eksperckiej do spraw handlu dziećmi, grupie eksperckiej do spraw z art. 240 kk. Podstawową ramą tej aktywności jest Krajowy Plan Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, przyjmowany w cyklu dwuletnim przez Radę Ministrów, w którym szereg organów i instytucji państwowych otrzymało do wykonania określone zadania.

Współpraca odbywa się także z fundacjami, których przedmiot działalności statutowej związany jest z handlem ludźmi, tj. Fundacją Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada, oraz Itaka – Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych. 

4. Zwalczanie przestępczości zorganizowanej

Udział w pracach nad Rządowym planem zwalczania przestępczości zorganizowanej. Podstawę prac stanowi opracowana w MSWiA Diagnoza przestępczości zorganizowanej w Polsce. Dokument wskazuje podstawowe sfery aktywności przestępczości zorganizowanej i identyfikuje istotne bariery w  skutecznym zwalczaniu zjawiska, w szczególności rozproszony charakter działań służb i podmiotów odpowiedzialnych za walkę z tym rodzajem przestępczości.

5. Produkcja i obrót środkami odurzającymi i psychotropowymi

Współpraca z podległym Ministrowi Zdrowia Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. W świetle przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179 poz. 1485 z późn. zm.) Krajowe Biuro koordynuje wszelkie działania podejmowane na rzecz ograniczenia popytu na narkotyki, opracowuje projekt Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz monitoruje realizację Programu, który stanowi podstawę działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

6. Przemyt, nielegalne wytwarzanie i obrót wyrobami tytoniowymi

Współpraca z Międzyresortową Grupą Roboczą do Spraw Zwalczania Przemytu Papierosów, która  funkcjonuje w ramach Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości na Szkodę Interesów Finansowych Rzeczpospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej (GAFU). Zespół jest organem wspierającym Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej.

Międzyresortowa Grupa Robocza do Spraw Zwalczania Przemytu Papierosów w ramach swojej działalności podejmuje działania zmierzające do ograniczenia przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych na terenie  Rzeczypospolitej Polskiej.  

7. Nielegalny obrót  bronią masowego rażenia, obrót towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa

Przedstawiciele Departamentu biorą udział w pracach Międzyresortowego Zespołu do spraw zapobiegania nielegalnemu rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia i implementacji „Inicjatywy Krakowskiej”.

Do zadań zespołu należy między innymi  wypracowanie oraz przedkładanie Radzie Ministrów propozycji działań w zakresie zapobiegania nielegalnemu rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia, środków jej przenoszenia, materiałów i technologii do jej produkcji oraz towarów podwójnego zastosowania.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Zbigniew Górszczyk
Informację udostępnił: Maciej Kujawski
Data wytworzenia informacji: 2014-07-17
Data udostępnienia informacji: 2011-06-14
Liczba odsłon: 12 500

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj