środa, 12 października 2011

Stanowisko Prokuratura Generalnego w związku z wnioskami RPO odnośnie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia

Załączone pismo przedstawia stanowisko Prokuratora Generalnego z 12 października 2011 r. (sygn. PG TK VIII 57/11) w  związku z dwoma wnioskami Rzecznika Praw Obywatelskich, które – zarządzeniem Prezesa Trybunału Konstytucyjnego – zostały zakwalifikowane do łącznego rozpoznania w jednym postępowaniu, o stwierdzenie niezgodności:

  1. „art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848 ze zm.) – w zakresie, w jakim przepis ten pomija prawo do korzystania z obrońcy na etapie prowadzenia czynności wyjaśniających przez osoby, co do których istnieją uzasadnione podstawy do sporządzenia przeciwko nim wniosku o ukaranie – z art. 2 i art. 42 ust 2 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. l Konstytucji RP oraz z art. 6 ust. 3 lit. c Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.)”,
  2. „art. 38 § 1 ustawy z dnia 24. sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848 ze zm.) w zakresie, w jakim nie przewiduje on możliwości odpowiedniego stosowania w postępowaniach w sprawach o wykroczenia na etapie prowadzenia czynności wyjaśniających – art. 156 § 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) – z art. 2 i art. 42 ust 2 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP oraz z art. 6 ust. 3 lit. b Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz. Uzi 993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.)”.
Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: BSK
Informację udostępnił: Maciej Kujawski
Data wytworzenia informacji: 2011-10-12
Data udostępnienia informacji: 2011-10-12
Liczba odsłon: 1 755