wtorek, 08 grudnia 2015

Stanowisko Prokuratora Generalnego z dnia 4.12.2015 r. w sprawie zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym

W związku z połączonymi wnioskami:

 1. Grupy Posłów na Sejm RP VIII Kadencji o stwierdzenie, że:

 1. art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 19 listopada 2015 roku o zmianie ustawy
  o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1928, dalej: ustawa nowelizująca), zaś – w razie gdyby ustawa nowelizująca weszła w życie  przed dniem  orzekania w niniejszej sprawie przez Trybunał – art. 137a ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1064, dalej: ustawa o TK) –  jest niezgodny z art. 2, art. 7, art. 10 oraz art. 194 ust. 1 Konstytucji;

 2. art. 1 pkt 4 ustawy nowelizującej, zaś w razie gdyby ustawa nowelizująca weszła w życie przed dniem orzekania w niniejszej sprawie przez Trybunał – art. 21 ust. 1 i ust. 1a ustawy o TK – są niezgodne z art. 194 ust. 1 Konstytucji;

 3. art. 2 ustawy nowelizującej –  jest niezgodny z art. 2, art. 7 oraz art. 10 Konstytucji.

 1. Rzecznika Praw Obywatelskich o stwierdzenie, że:

 1. ustawa z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, jest  niezgodna z art. 7, art. 112 i art. 119 ust. 1 Konstytucji RP;

 2. art. 137a ustawy o TK,  dodany  przez  art. 1 pkt 6 ustawy wymienionej w pkt 1 – jest niezgodny z art. 45 ust. 1, art. 180 ust. 1 i 2 oraz z art. 194 ust. 1 w zw. z art. 10 Konstytucji RP, a także z art. 6 ust. 1 Konwencji
  o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzonej
  w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284
  ze zm.) oraz z art. 25 lit. c w zw. z art. 2 i art. 14 ust. 1 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, otwartego do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167);

 3. art. 2 ustawy wymienionej w pkt. 1 – jest niezgodny z zasadą poprawnej legislacji, wynikającą z art. 2, z art. 45 ust. 1, art. 180 ust. 1 i 2 i art. 194 ust. 1 w zw. z art. 10 Konstytucji RP, a także z art. 6 ust. 1 Konwencji
  o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz z art. 25 lit. c w zw. z art. 2 i art. 14 ust. 1 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.

 1. Krajowej Rady Sądownictwa o stwierdzenie, że:

 1. ustawa z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1928) – jest niezgodna z art. 2, art. 7, art. 10, art. 112 i art. 119 ust. 1 i art. 123 Konstytucji RP, przez to, że została uchwalona przez Sejm bez dochowania trybu wymaganego przepisami prawa, to jest z pominięciem opinii i wniosków Krajowej Rady Sądownictwa przewidzianych przez art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy
  z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. nr 126, poz. 714 ze zm., dalej: ustawa o KRS);

 1. art. 12 ust. 1 i 2, art. 18, art. 19 ust. 2, art. 21 ust. 1 i la oraz art. 137a ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym,
  w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 6 ustawy nowelizującej – są niezgodne z art. 2, art. 7, art. 10, art. 112 i art. 119 ust. 1 i art. 123 Konstytucji RP, przez to, że zostały uchwalone przez Sejm bez dochowania trybu wymaganego przepisami prawa, to jest z pominięciem opinii i wniosków Krajowej Rady Sądownictwa, przewidzianych przez art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o KRS,

 2. art. 1 pkt 5 oraz art. 2 ustawy nowelizującej, są  niezgodne  z  art. 2,  
  art. 7, art. 10, art. 112 i art. 119 ust. 1 i art. 123 Konstytucji RP, przez to, że została uchwalona przez Sejm bez dochowania trybu wymaganego przepisami prawa, to jest z pominięciem opinii i wniosków Krajowej Rady Sądownictwa przewidzianych przez art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy
  o KRS

 

– na podstawie art. 56 pkt 5 w związku z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1064
ze zm.)  –

 

przedstawiam następujące stanowisko:

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2015-12-08
Data udostępnienia informacji: 2015-12-08
Liczba odsłon: 3 956

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj