poniedziałek, 12 października 2009

Konferencja EUROJUSTICE w Tallinie

Konferencja EUROJUSTICE w Tallinie

W dniach 23-25 września 2009 roku w Tallinie odbyła się 12. Konferencja Eurojustice. W spotkaniu tym uczestniczyli Edward Zalewski - Prokurator Krajowy, Zastępca Prokuratora Generalnego oraz prokurator Anna Adamiak z Biura Obrotu Prawnego z Zagranicą.

Konferencja Eurojustice to sieć, która stanowi forum dla Prokuratorów Generalnych Europy, której celem jest czynienie bardziej efektywną współpracę pomiędzy organami wymiaru sprawiedliwości państw europejskich, oraz wymiana informacji dotyczących  obowiązujących w tych państwach systemach prawnych.

W trakcie tych  spotkań omawiane są również zagadnienia dotyczące europejskiej polityki karnej w zakresie identyfikacji pojawiających się problemów i przyjmowania jak najlepszych rozwiązań.

Tegoroczna Konferencja Eurojustice poświęcona była instytucji świadka koronnego, „wyciekom” informacji do mediów z prowadzonych postępowań karnych oraz właściwego zarządzania prokuraturą w okresie kryzysu.

Uczestników Konferencji podzielono na dwie grupy robocze, w których przeprowadzono dyskusję na temat instytucji świadka koronnego oraz  metod zarządzania prokuraturą w okresie kryzysu, natomiast dyskusja na temat „przecieku” informacji z prowadzonych postępowań karnych do mediów odbyła się na posiedzeniu plenarnym.

Zgodnie z przyjęta przez organizatorów koncepcją, debata nad każdym z tematów poprzedzona była prezentacją, która stanowiła punkt wyjścia dla dalszej dyskusji.

Przedstawiciele polskiej delegacji uczestniczyli w grupie roboczej omawiającej instytucję świadka koronnego. Podczas prac tej grupy referatem wprowadzającym były zaprezentowane przez polskich uczestników informacje dotyczące polskich rozwiązań prawnych jak również doświadczeń w zakresie stosowania tej instytucji prawa karnego.

W dalszej dyskusji wymieniono informacje na temat obowiązujących w innych państwach europejskich regulacji prawa wewnętrznego dotyczących świadka koronnego, jak również praktycznego wykorzystania tej instytucji oraz stosowania form współpracy międzynarodowej w sprawach karnych z udziałem osoby której nadano status świadka koronnego. Szczególnie skoncentrowano się na katalogu przestępstw przy popełnieniu których zachodzi możliwość skorzystania z instytucji świadka koronnego oraz organach powołanych do podejmowania decyzji w tym przedmiocie.

Wszyscy uczestnicy Konferencji  bardzo pozytywne ocenili polskie regulacje w zakresie wyposażenia sądu w kompetencje do nadawania statusu świadkom koronnym. Podkreślano, iż przyjęcie takiego rozwiązania powoduje, że już wstępna faza postępowania karnego, związanego z nadaniem statusu świadka koronnego karnego podlega kontroli sądowej.

Dane statystyczne przedstawione przez delegację polską, dotyczące liczby ustanowionych świadków koronnych oraz liczby osób skazanych w wyniku współpracy ze świadkiem koronnym, określono jako w pełni potwierdzające skuteczność wykorzystania tej instytucji w zwalczaniu  groźnej przestępczości.

Przedstawiciele niektórych państw w tym Francja, stwierdzili, iż dotychczas świadek koronnym wykorzystywany jest u nich  rzadko, przede wszystkim z uwagi na bardzo wysokie koszty.

Wymiana informacji na temat prawidłowego zarządzania prokuraturą w okresie kryzysy, wykazała, iż panująca aktualnie sytuacja ekonomiczna spowodowała cięcia budżetowe  resortów sprawiedliwości w większości państw europejskich. Tylko w Norwegi budżet resortu sprawiedliwości na przyszły rok został zaplanowany jako wyższy w porównaniu do tegorocznego.

W państwach t.j. Belgia, Szwecja, Hiszpania i Irlandia budżety pozostanie na nie zmienionym poziomie. Aktualna sytuacja ekonomiczna spowodował, iż w niektórych państwach tj. Estonia. Litwa i Łotwa poza zmniejszeniem budżetu prokuratury dokonano również  obniżenia wynagrodzeń prokuratorów.

Wszyscy uczestnicy Konferencji zgodnie podkreślali konieczność uświadamiania władzom państwowym odpowiedzialnym za politykę finansowa państwa, iż obniżanie budżetu resortów sprawiedliwości, a w związku z tym niemożność realizacji zadań,  może skutkować bardzo negatywnymi zjawiskami, które prze wiele lat trudno będzie zwalczyć.

Ostatnim tematem Konferencji Eurojustice był „przeciek” informacji z prowadzonych postępowań karnych do mediów. Okazuje się, iż aktywność mediów w zakresie pozyskiwania i upublicznienia informacji z prowadzonych postępowań karnych jest poważnym problemem we wszystkich państwach europejskich. Niewątpliwym zagrożeniem jest również bardzo szybki rozwój technologiczny pozwalający na przekazywanie informacji w różnych formach.

Żadne z państw – uczestników Konferencji nie znalazło dotychczas rozwiązania, które służyłoby tworzeniu prawidłowych standardów współpracy z mediami.

Uczestnicy Konferencji za uzasadnione uznali przeprowadzanie szkoleń z udziałem prokuratorów i dziennikarzy, których przedmiotem byłoby tworzenie standardów współpracy, przy zachowaniu balansu pozwalającego na ochronę  informacji z prowadzonych postępowań karnych, jak również zachowania wolności i niezależności prasy.

13 Konferencja Eurojustice odbędzie się w Madrycie.

Notatkę sporządziła Anna Adamiak.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2015-01-28
Data udostępnienia informacji: 2009-10-12
Liczba odsłon: 2 823