środa, 02 grudnia 2009

Konferencja Prokuratorów Generalnych Krajów Związkowych RFN

Konferencja Prokuratorów Generalnych Krajów Związkowych RFN

Konferencja Prokuratorów Generalnych Krajów Związkowych Republiki Federalnej Niemiec w Berlinie w dniach 24-26 listopada 2009 roku z udziałem Zastępcy Prokuratora Generalnego Jerzego Szymańskiego.

W każdym Kraju Związkowym czyli tzw. Landach przy Wyższych Sądach Krajowych działa Prokuratura Generalna, składająca się z Prokuratora Generalnego i podległych mu prokuratorów.

Ogółem w 16 Krajach Związkowych jest 24 Prokuratorów Generalnych, których siedziby znajdują się w następujących miastach: Bamberg, Monachium, Norymbergia (Bawaria); Brunszwik, Celle, Oldenburg (Dolna Saksonia); Düsseldorf, Hamm, Kolonia (Nadrenia Północna-Westfalia), Koblencja, Zweibrücken (Nadrenia-Palatynat); Karlsruhe Stuttgart (Bodenia-Wittembergia); Jena (Turyngia), Szlezwik (Szlezwik-Holstein); Naumburg (Saksonia-Anhalt), Drezno (Saksonia,  Saarbrucken (Kraj Sary), Rostock (Mecklenurgia–Przedpomorze), Frankfurt/Main (Hesja) oraz Prokuratury Krajów Związkowych Brandenburgii, Berlina, Bremy i Hamburga w miastach o tych samych nazwach.

Siedzibą Prokuratora Generalnego Republiki Federalnej przy Sądzie Najwyższym Republiki – jest Karlsruhe.

W tegorocznej Konferencji obok wyżej wskazanych Prokuratorów Generalnych na zaproszenie Pani Prokurator Generalnej RFN – prof.dr Moniki Harms uczestniczyli przedstawiciele kierownictwa Prokuratury z Belgii, Francji, Luxemburga, Holandii, Austrii, Szwajcarii i Polski.

Obrady odbywały się w języku niemieckim bez udziału tłumaczy, wyjątkowo za zgodą ogółu zebranych niektórzy zaproszeni goście wypowiadali się w język angielskim.

Zasadniczym celem Konferencji było omówienie i wypracowanie stanowiska w zakresie:

  • realizacji ustawy z dnia 30 lipca 2009 roku o zwalczaniu i zapobieganiu zamachów na bezpieczeństwo państwa przez ataki terrorystyczne,
  • wdrożenia w życie ratyfikowanej przez RFN Konwencji OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych z dnia 17 grudnia 1997 roku, a w szczególności doprecyzowania zakresu pojęcia korzyści majątkowej oraz definicji przekupstwa korupcji,
  • zagadnienia związane z immunitetami parlamentarzystów niemieckich oraz postępowaniem w zakresie ich ewentualnego uchylenia.

Uczestnicy spotkania podkreślali istniejące różnice w zakresie  immunitetów parlamentarnych w poszczególnych krajach związkowych – np. w Landzie Brandenburgia  parlamentarzyści nie korzystają z żadnego immunitetu. Jeżeli natomiast zaistnieje taka sytuacja, że prokuratura zamierza wszcząć postępowanie karne przeciwko konkretnemu parlamentarzyście,  to musi o tym zamiarze być poinformowany Parlament Krajowy – który podejmuje decyzję czy zdarzenie będące przedmiotem postępowania związane jest z działalnością polityczną tego parlamentarzysty i w zależności od dokonanej oceny może ewentualnie nadać immunitet w danej konkretnej sprawie. Jeżeli nie została dostrzeżona łączność zdarzenia z wykonywaniem mandatu poselskiego, wówczas parlament nie interweniuje.

  • Współpraca z mediami i zakres ochrony prawnej tajemnicy dziennikarskiej

Podkreślano ciągłe rozszerzanie zakresu ochrony prawno-karnej tajemnicy dziennikarskiej, co zdaniem dyskutantów może zachwiać równość obywateli gwarantowaną konstytucją państwa prawa, jakim jest RFN. Uczestniczący w dyskusji Minister-Szef Gabinetu Pani Kanclerz Republiki oświadczył, że powinnością polityków jest stworzenie obszaru dla niezależnej działalności zarówno prasy jak i prokuratury. Zdarzające się wątpliwości należy wyjaśniać we wzajemnym poszanowaniu, kierując się działaniem w dobrej wierze i służbą dla państwa prawa i w jego interesie.

  • Dostosowanie prawa wewnętrznego do prawa Unii Europejskiej

Wskazywano na potrzebę przyspieszenia prac nad wdrożeniem do systemu prawa wewnętrznego zasad Traktatu Lizbońskiego oraz pełnego wdrożenia decyzji ramowych Rady Europy odnośnie Eurojustu, w tym urzędu prokuratora europejskiego.

  • Problematyka reorganizacji wymiaru Sprawiedliwości RFN przez przekształcenie sądownictwa w samorządne, z własnym budżetem podmioty wymiaru sprawiedliwości

Prokuratorzy wskazywali na konieczność utrzymania dotychczasowej łączności z sądami, w zakresie organizacyjnym, tak aby prokuratura nie przeszła do resortu spraw wewnętrznych a utrzymała się w resorcie sprawiedliwości. W zakresie tym powołano grupę roboczą, którą doprecyzuje podjętą w tym zakresie uchwałę i przekaże ją do wiadomości publicznej.

  • Zagrożenia wynikające z istniejących i organizowanych obozów szkoleniowych terrorystów islamskich ze szczególnym uwzględnieniem rekrutacji uczestników oraz monitorowania Internetu celem przeciwdziałania cyberterroryzmowi

Dyskutanci zgodnie podkreślali, że rekrutacja uczestników obozów szkoleniowych odbywa się jawnie przez Internet, który jawi się jako forum szerzenia nienawiści etnicznej i religijnej oraz podżegania do terroryzmu. Trwa indoktrynacja młodych ludzi z nikłym doświadczeniem życiowym, kształtowanych na desperatów, traktujących własne ciało jako broń, jednorazowego użytku ale o ogromnej sile rażenia.

Uczestnicy obozów – oprócz kształcenia ideologicznego – uczą się sztuki pilotażu, kierowania pojazdami mechanicznymi, konstruowania materiałów wybuchowych i miotających, używania trucizn, łączności, obserwacji itp., otrzymują wyszkolenie służące różnym formom walki, destrukcji i najgroźniejszej przestępczości kryminalnej. Tego rodzaju obozy znajdują się praktycznie na wszystkich kontynentach, a szkolenia odbywają się w niewielkich grupach nawet 2-3 osobowych.

Uczestnicy pochodzą z wielu krajów europejskich i nie zawsze są islamistami. Często podaje się nieprawdziwy cel wyjazdu (np. uczestnictwo w uroczystości weselnej członka rodziny).

Wskazywano na dokonane w RFN zmiany przepisów prawa karnego przez ich zaostrzenie lub dodatkowej penalizacji celem umożliwienia podjęcia działań prewencyjnych przez represję. Między innymi pobyt w takim obozie szkoleniowym stanowi samoistne przestępstwo;

  • Funkcjonowanie Zintegrowanego Centrum Zwalczania Terroryzmu (GATZ=Gemeinsames Terrorismusabwehrzentrum)

W ramach realizacji między innymi wskazanej na wstępie ustawy antyterrorystycznej z dnia 30 lipca 2009 roku, powołano Zintegrowane Centrum Zwalczania Terroryzmu. W skład centrum wchodzą przedstawiciele Urzędu Kryminalnego Republiki (BKA), Urzędu Ochrony Konstytucji, Wywiadu Cywilnego i Wojskowego, Policji Republiki, Krajowego Kryminalnego Urzędu Celnego (ZKA), Urzędu Migracyjnego i Uchodźstwa, przedstawiciele Landowych Urzędów Kryminalnych, Ochrony Konstytucji oraz Prokuratora Generalnego.

Do powinności  Centrum zalicza się codzienną ocenę sytuacji w kraju i zagranicą, ocenę stanu zagrożeń, wymianę informacji operacyjnej, omówienie i ocenę zdarzeń jednostkowych o szczególnym znaczeniu, ocenę potencjału osobowego islamistów oraz wykonywanie działań w myśl ustalonego statutu. Celem tych działań jest ograniczanie i zapobieganie zagrożeniom ze strony przestępczości o podłożu terrorystycznym i skuteczne ściganie sprawców tych przestępstw.

Z dużym zainteresowaniem przyjęto informacje gości zagranicznych odnośnie tematyki obrad oraz problemów pracy prokuratorskiej w ich krajach i uwag odnośnie międzynarodowego obrotu prawnego.

Zastępca Prokuratora Generalnego – Jerzy Szymański, w swoim wystąpieniu odniósł się m.in. do wchodzących w życie z dniem 31 marca 2010 roku zmian ustrojowych prokuratury polskiej i omówił bieżące zagadnienia prawne i organizacyjne związane z rozpoznawaniem i zwalczaniem zagrożeń terrorystycznych w Polsce; podkreślił, że zmiany ustrojowe polskiej prokuratury w niczym nie zagrażają dalszej dobrej współpracy transgranicznej z partnerami niemieckimi w zapobieganiu i ściganiu karnym przestępczości kryminalnej.

Nadto przekazał Pani prof.dr Monice Harms- Prokuratorowi Generalnemu RFN zaproszenie, podpisane przez Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego RP Krzysztofa Kwiatkowskiego do złożenia oficjalnej wizyty w Polsce. Zaproszenie zostało przyjęte z zadowoleniem i zapewnieniem, że w drugiej połowie 2010 roku delegacja Prokuratury RFN przybędzie do Polski.

Marginalnie wskazać należy, że konferencja była skrzętnie protokołowana, a następnie po dokonaniu niezbędnych uzupełnień i korekty zostanie przekazana uczestnikom obrad do służbowego wykorzystania.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2015-01-28
Data udostępnienia informacji: 2009-12-02
Liczba odsłon: 2 793