poniedziałek, 23 listopada 2009

Sprawozdanie z III spotkania IWG EUROJUST – październik 2009

Sprawozdanie z III spotkania IWG EUROJUST – październik 2009

W dniach 27-28 października br. w Hadze, odbyło się kolejne spotkanie Nieformalnej Grupy Roboczej ds. wdrożenia nowej Decyzji Rady z Nr 2009/426/WSiSW z 16 grudnia 2008 roku zmieniającej Decyzję Rady UE z dnia 28 lutego 2002 r. (Nr 2002/187/WSiSW) ustanawiającą Eurojust w celu zintensyfikowania walki z poważną przestępczością.

Zorganizowane zostało ono pod egidą Prezydencji szwedzkiej. Poprzednie seminaria odbyły się w dniach 22 kwietnia, 11-12 czerwca oraz 7-8 września br.

Celem spotkania była wymiana poglądów i doświadczeń Państw Członkowskich w zakresie implementacji do porządków krajowych niektórych postanowień Decyzji oraz ew. problemów, które mogą się z tym wiązać. Spotkanie służyło także przedstawieniu stanowiska samego Eurojust w tej mierze.

Stronę polską reprezentowali: przedstawiciel Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego Ministerstwa Sprawiedliwości oraz dwóch przedstawicieli Prokuratury Krajowej z Biura Obrotu Prawnego z Zagranicą oraz ds. Przestępczości Zorganizowanej.

Dyskusje – prowadzone zarówno w ramach warsztatów, jak i w formie seminaryjnej – dotyczyły zakresu uprawnień Krajowych Przedstawicieli w Eurojust, jaki wynika z treści art. 9 – 9f decyzji. Jeden z warsztatów – dotyczący tzw. uprawnień zwyczajnych (art. 9b), dostępu Przedstawiciela Krajowego do baz danych (art. 9 ust. 3) oraz uprawnień do działania w sytuacjach, gdy niektóre uprawnienia nie mogą być wykonywane przez Przedstawiciela Krajowego – poprowadził przedstawiciel Biura Obrotu Prawnego z Zagranicą Prokuratury Krajowej.

Uprawnienie Krajowych przedstawicieli to jeden z najbardziej kontrowersyjnych elementów nowej Decyzji o Eurojust. Poza dotychczasowymi prerogatywami polegającymi na ułatwianiu współpracy prawnej pomiędzy właściwymi organami krajowymi oraz koordynowaniu postępowań o charakterze transgranicznym (art. 9 – 9b), Decyzja przewiduje możliwość nadania Krajowym Przedstawicielom w niektórych sytuacjach (zwłaszcza w sprawach pilnych) uprawnień do samodzielnego występowania za granicę z wnioskami o pomoc prawną oraz wykonywanie takich wniosków, wyrażanie zgody na przeprowadzenie dostawy niejawnie nadzorowanej, a nawet wydawanie i wykonywanie europejskich nakazów aresztowania oraz postanowień o zabezpieczeniu mienia i środków dowodowych (art. 9c i 9d). Państwa Członkowskie mogą jednak – w zakresie tych ostatnich uprawnień – złożyć stosowne zastrzeżenia ograniczające zakres art. 9c i 9d.

W toku spotkania większość krajów – w tym Polska – zadeklarowało wstępnie skorzystanie ze wskazanej możliwości i złożenie, na podstawie art. 9f, stosownych zastrzeżeń. Niektóre kraje zaś – takie jak Szwecja, Estonia, czy Francja – podały, że dopuszczają możliwość realizacji szeregu wskazanych w Decyzji uprawnień procesowych samodzielnie przez Przedstawicieli Krajowych.

Zgodzono się co do tego, iż wykonywanie takich uprawnień będzie miało w praktyce charakter wyjątkowy oraz że pierwszeństwo w zakresie działań w ramach prowadzonych postępowań karnych muszą mieć właściwe organy krajowe. Podkreślono, że samodzielne wykonywanie uprawnień winno mieć miejsce w sposób wyjątkowo ostrożny i tylko w tych sytuacjach, w których Krajowy Przedstawiciel ma możliwie pełną wiedzę na temat sprawy.

W toku dyskusji większość państw podniosła, iż zamierza ograniczyć szczególne uprawnienia przewidziane w decyzji powołując się na – przewidziane w art. 9f Decyzji – fundamentalne zasady prawne oraz podział uprawnień realizowanych przez prokuratorów i sędziów w danym kraju.

Prokuratura Krajowa prowadzi obecnie prace analityczne zmierzające do doprecyzowania zakresu uprawnień Krajowego Przedstawiciela Polski w Eurojust, celem możliwie pełnej implementacji nowej Decyzji o Eurojust.

Sporządził: Cezary Michalczuk – prokurator w BOPZ PK

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2015-01-28
Data udostępnienia informacji: 2009-11-23
Liczba odsłon: 2 508

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj