środa, 16 września 2009

Sprawozdanie ze spotkania EUROJUST wrzesień 2009

Sprawozdanie ze spotkania EUROJUST wrzesień 2009

Sprawozdanie z trzeciego spotkania Nieformalnej Grupy Roboczej ds. wdrożenia nowej Decyzji zmieniającej Decyzję Rady UE z 28 lutego 2002 r. ustanawiającą Eurojust w celu zintensyfikowania walki z poważną przestępczością "Budowanie Nowych Mostów Pomiędzy Eurojustem a Państwami Członkowskimi".

W dniach 7-8 września br. w Sztokholmie odbyło się kolejne już – trzecie spotkanie Nieformalnej Grupy Roboczej ds. wdrożenia nowej Decyzji Rady z Nr 2009/426/WSiSW z 16 grudnia 2008 roku zmieniającej Decyzję Rady UE z dnia 28 lutego 2002 r. (Nr 2002/187/WSiSW) ustanawiającą Eurojust w celu zintensyfikowania walki z poważną przestępczością.

Zorganizowane zostało ono pod egidą Prezydencji szwedzkiej. Poprzednie seminaria odbyły się w dniach 22 kwietnia br. oraz 11-12 czerwca br. w Hadze.

Celem spotkania była wymiana doświadczeń Państw Członkowskich w zakresie implementacji do porządków krajowych niektórych postanowień Decyzji oraz ew. problemów, które mogą się z tym wiązać dla poszczególnych Państw Członkowskich. Spotkanie służyło także orientacyjnemu ustaleniu przez Eurojust stanowisk państw w tej mierze.

Dyskusje – prowadzone zarówno w ramach warsztatów, jak i w formie seminaryjnej – dotyczyły trzech grup zagadnień:

  1. organizacji przez poszczególne Państwa Członkowskie Krajowych Systemów Koordynacyjnych Eurojust (tzw. ENCS);
  2. wymiany informacji pomiędzy Państwami Członkowskimi, i Eurojustem;
  3. technicznej implementacji art. 12 i 13 Decyzji (zapewnienie połączenia krajowych baz danych oraz ENCS z Eurojustem, umożliwienie wymiany informacji w sposób skoordynowany i strukturalny).

Rozmowy toczyły się na kanwie stanowisk Państw Członkowskich przygotowanych w odpowiedzi na szczegółowy kwestionariusz dotyczący w/w zagadnień – przekazany przez Eurojust i Prezydencję szwedzką w lipcu br. Stanowisko strony polskiej przygotowała Prokuratura Krajowa. Przedstawili je – w trakcie seminarium – przedstawiciele Biura Obrotu Prawnego z Zagranicą Prokuratury Krajowej oraz Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego Ministerstwa Sprawiedliwości.

W trakcie spotkania głos zabrali m.in. szwedzka Minister Sprawiedliwości – Pani Beatrice Ask, Prokurator Generalny Szwecji – Pan Anders Perklev, Prezydent Eurojust – Pan Jose Luis Lopes da Mota oraz Minister w Stałym Przedstawicielstwie Szwecji – Pan Hans Nilsson. Wszyscy oni podkreślili znaczenie zmian, jakie wprowadza nowa Decyzja o Eurojust oraz wagę samego Eurojust w zwalczaniu poważnej przestępczości o charakterze transgranicznym.

Stosownie do poczynionych uzgodnień, wkrótce powstać ma w kraju – polski Krajowy System Koordynacyjny Eurojust (ENCS). Zorganizowany on zostanie w ramach Prokuratury.

W jego skład wejdą: Krajowy korespondent Eurojust, Krajowy korespondent Eurojust ds. terroryzmu, Krajowy korespondent Europejskiej Sieci Sądowej (EJN), 3 punkty kontaktowe EJN, przedstawiciele krajowych sieci ds.: wspólnych zespołów śledczych, ludobójstwa, zbrodni przeciw ludzkości oraz zbrodni wojennych, współpracy pomiędzy biurami ds. odzyskiwania mienia oraz korupcji.

Do zadań ENCS należało będzie – zgodnie z art. 12 ust. 5 nowej Decyzji – przekazywanie do Eurojust informacji wskazanych w art. 13 Decyzji, decydowanie o przekazaniu sprawy do realizacji Eurojust lub EJN, wspomaganie władz krajowych w ustalaniu organów zagranicznych właściwych do realizacji wniosków o pomoc prawną lub innych instrumentów z zakresu współpracy prawnej w sprawach karnych oraz utrzymywanie kontaktów z Krajową Jednostką Europolu. Celem realizowania swoich zadań, osoby wchodzące w skład ENCS mają w przyszłości uzyskać połączenie do Systemu Zarządzania Sprawami (CMS) Eurojust.

Obecnie, w ramach Prokuratury Krajowej, prowadzone są prace analityczne zmierzające do określenia zakresu zmian prawnych, jakich należało będzie dokonać celem implementacji nowej Decyzji. W ich toku, pod uwagę wzięte zostaną także rozwiązania przedstawione przez poszczególne Państwa Członkowskie w toku seminarium oraz w przygotowanych przez nie odpowiedziach na wspomniany wyżej kwestionariusz.

Sporządził:
Cezary Michalczuk – prokurator w BOPZ PK

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2015-01-28
Data udostępnienia informacji: 2009-09-16
Liczba odsłon: 2 895