środa, 08 czerwca 2016

Zadania i kompetencje

Prokurator Krajowy – I Zastępca Prokuratora Generalnego

 • zastępuje Prokuratora Generalnego w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków;

 • w zastępstwie Prokuratora Generalnego podejmuje decyzje na podstawie art. 328 kodeksu postępowania karnego;

 • sprawuje zastępstwo Prokuratora Generalnego w zakresie wykonywania uprawnień zastrzeżonych dla Prokuratora Generalnego w art. 17, art. 19 i art. 23 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1411, z późn. zm.);

 • podejmuje i podpisuje decyzje związane z powoływaniem na funkcje zastępców prokuratorów regionalnych, zastępców prokuratorów okręgowych oraz zastępców prokuratorów rejonowych a także decyzje związane z powoływaniem na inne funkcje w prokuraturze;

 • podejmuje decyzje w przedmiocie zwolnienia prokuratorów Prokuratury Krajowej z obowiązku wykonywania czynności określonych w art. 3 § 1 pkt 1 ustawy – Prawo o prokuraturze lub o jego ograniczeniu;

 • podejmuje decyzje w zakresie spraw osobowych prokuratorów Prokuratury Krajowej;

 • wykonuje uprawnienia w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej prokuratorów;

 • sprawuje stałe zastępstwo Prokuratora Generalnego w wykonywaniu uprawnień określonych przepisami ustawy – Prawo o prokuraturze w zakresie:

   • przenoszenia prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury do innych jednostek,

   • delegowania i odwołania z delegacji prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury za wyjątkiem delegowania do wykonywania czynności w Wydziałach Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji,

 • udzielania prokuratorom powszechnych jednostek organizacyjnych urlopu dla poratowania zdrowia,

 • zarządzenia usunięcia z akt osobowych prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury odpisów orzeczeń skazujących prokuratorów na kary dyscyplinarne,

 • przedłużenia asesorom powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury okresu powierzenia pełnienia czynności prokuratorskich,

 • odwołania ze stanowiska prokuratora oraz zwolnienia ze stanowiska asesora powszechnej jednostki prokuratury,

 • zasięgania od właściwego komendanta Policji informacji o kandydatach do objęcia stanowiska prokuratorskiego i stanowiska asesora prokuratury,

 • udzielania odpowiedzi kandydatom na stanowisko asesora powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury o nieuwzględnieniu wniosku o mianowanie,

 • podejmowania i podpisywania decyzji o wyrażeniu zgody na zajmowanie stanowiska prokuratora powyżej 65 roku życia, związanych z przeniesieniem prokuratora w stan spoczynku,

 • podpisywania decyzji dotyczących przyznania prawa do uposażenia w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego,

 • podejmowania i podpisywania decyzji, postanowień, zaświadczeń, upoważnień i pism procesowych w sprawach, o których mowa w art. 7-9 ustawy z dnia 17 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 1998 r. Nr 98, poz. 607 z późn. zm.);

 • przydziela, przekształca i znosi stanowiska prokuratorskie;

 • sprawuje stałe zastępstwo Prokuratora Generalnego w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388, z późn. zm.);

 • sprawuje stałe zastępstwo Prokuratora Generalnego w zakresie nadzorowania przygotowania i wykonania budżetu prokuratury;

 • podpisuje decyzje o powołaniu i odwołaniu dyrektorów finansowych prokuratur regionalnych i okręgowych;

 • podejmuje decyzje w zakresie przyznawania nagród i wyróżnień Prokuratora Krajowego prokuratorom.

 • w zastępstwie Prokuratora Generalnego podejmuje decyzje w zakresie przejęcia spraw, o których mowa w art. 63 § 2 ustawy – Prawo o prokuraturze, do prowadzenia w Prokuraturze Krajowej lub Głównej Komisji;

 • podpisuje zarządzenia o przeprowadzeniu wizytacji lub lustracji;

 • wykonuje inne czynności wynikające z przepisów prawa oraz czynności zlecone przez Prokuratora Generalnego.

 • Zastępuje Zastępcę Prokuratora Generalnego do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Marka Pasionka oraz Zastępcę Prokuratora Generalnego

 • Krzysztofa Sieraka i Zastępcę Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda w czasie ich nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków.

 • Nadzoruje:

 • Biuro Prezydialne,

 • Departament do Spraw Przestępczości Gospodarczej,

 • Biuro Kadr,

 • Biuro Administracyjno-Finansowe Prokuratury Krajowej,

 • Wydział Spraw Wewnętrznych.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2016-07-27
Data udostępnienia informacji: 2016-06-08
Liczba odsłon: 18 083

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj