piątek, 29 listopada 2013

Projekt „Wdrożenie oceny okresowej prokuratorów”

Plakat projektu "Wdrożenie oceny okresowej prokuratorów"I. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest głównym narzędziem finansowym Unii Europejskiej, wspierającym zatrudnienie w państwach członkowskich oraz promującym spójność gospodarczą i społeczną. Wydatki EFS wynoszą około 10% całkowitego budżetu UE. W Polsce w latach 2007-2013 wydatki z EFS są realizowane głównie poprzez Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL), finansowany ze środków Unii Europejskiej (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%).

Celem głównym POKL jest wzrost zatrudnienia i spójności społecznej, a do osiągnięcia tego celu przyczynia się realizacja celów strategicznych. Program Kapitał Ludzki jest wdrażany na poziomie centralnym (Priorytety I-V) oraz na poziomie regionalnym (Priorytety VI-IX). Wzmocnienie potencjału administracji publicznej  realizowane jest w ramach Priorytetu V.

Dobre rządzenie, poprzez wzmocnienie zdolności do tworzenia wysokiej jakości prawa, wzrost jakości usług publicznych, w szczególności świadczonych na rzecz przedsiębiorców, usprawnienie wymiaru sprawiedliwości zwłaszcza w obszarze sądownictwa gospodarczego oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa. Sprawna i efektywna administracja wpływa dodatnio na wzrost gospodarczy i rozwój państwa oraz zaspokaja potrzeby obywateli.

II. Projekt „Wdrożenie oceny okresowej prokuratorów”

Prokuratura Generalna jest beneficjentem systemowym niżej opisanego projektu:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Numer i nazwa Priorytetu: V. Dobre rządzenie

Numer i nazwa Działania: 5.3. Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej

Beneficjent: Prokuratura Generalna

Tytuł projektu: Wdrożenie oceny okresowej prokuratorów

Okres realizacji projektu: wrzesień 2013 – czerwiec 2015

Budżet projektu: 1 713 736,07 PLN

Obszar realizacji: cała Polska

W dniu 5 listopada 2013r. Prokuratura Generalna podpisała z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego umowę o dofinansowanie projektu POKL.05.03.00-00-013/13 pt. „Wdrożenie oceny okresowej prokuratorów”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest usprawnienie zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach organizacyjnych prokuratury poprzez wdrożenie jednolitych kryteriów oceny jakości i efektywności pracy prokuratorów.

Cele szczegółowe projektu:

1. Nabycie kompetencji kadr prokuratury w zakresie oceny okresowej prokuratorów.

2. Standaryzacja oceny okresowej prokuratorów.

3. Nabycie oraz rozwój kompetencji w zakresie korzystania z systemu digitalizacji akt.

Grupa docelowa projektu: prokuratorzy.

Efektem podjętych działań będzie wdrożenie w jednostkach organizacyjnych prokuratury jednolitych kryteriów oceny jakości i efektywności pracy prokuratorów.

Ocenę okresową prokuratorów wprowadza nowelizacja ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, która weszła w życie w dniu 28 marca 2012r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 203, poz. 1192), akt wykonawczy rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie okresowej oceny pracy i opracowania indywidualnego planu rozwoju zawodowego prokuratora (Dz. U. z 2013r., poz. 1011).

Ocena okresowa pracy prokuratora dokonywana jest pod względem:

1) prawidłowości, racjonalności, szybkości, sprawności i efektywności działań prokuratora przy wykonywaniu powierzonych zadań lub funkcji;

2) kultury urzędowania, obejmującej kulturę osobistą i kulturę organizacji pracy, oraz respektowania praw uczestników postępowania i zasad współpracy przy wykonywaniu powierzonych zadań lub funkcji;

3) sposobu formułowania wypowiedzi przy wydawaniu i uzasadnianiu decyzji merytorycznych;

4) procesu doskonalenia zawodowego.

III. W ramach projektu  „Wdrożenie oceny okresowej prokuratorów” realizowane są następujące zadania:

1) Opracowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego wspomagającego ocenę okresową prokuratorów. Szkolenia stacjonarne oraz szkolenie e-learningowe dla prokuratorów oceniających i ocenianych. Publikacja poradnika z zakresu oceny okresowej.

Skuteczność zastosowanego systemu ocen zależy w dużej mierze od merytorycznego przygotowania zarówno osób dokonujących oceny, jak i osób, które będą oceniane, dlatego też działania związane z wprowadzeniem ocen okresowych prokuratorów powinny zostać poprzedzone odpowiednimi programami szkoleniowymi. W ramach zadania zaplanowano m.in. opracowanie i przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych z zakresu oceny okresowej prokuratorów dla 1200 prokuratorów oceniających oraz szkolenie e-learningowego dla min. 800 prokuratorów ocenianych. W celu standaryzacji oceny okresowej zaplanowano opracowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego wspomagającego oceny okresowe prokuratorów oraz poradnika będącego zbiorem doświadczeń i wypracowanych praktyk
w trakcie realizacji projektu.

2)  Szkolenia stacjonarne dla użytkowników systemu digitalizacji akt

W ramach zadania zaplanowano opracowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 240 prokuratorów z zakresu wykorzystania systemu digitalizacji akt. Planowane jest wykorzystanie zdigitalizowanych akt postępowań przygotowawczych również przez zespoły wizytacyjne przy ocenie pracy prokuratorów.

3) Konferencja

Podsumowanie realizacji projektu, zaprezentowanie wypracowanych rozwiązań i praktyk.

4) Zarządzanie projektem.

IV. Informacje związane z realizacją projektu „Wdrożenie oceny okresowej prokuratorów”

Projekt realizowany jest przez  zespół projektowy składający się z: kierownika projektu, zastępcy  kierownika projektu, zespołu prokuratorów i pracowników Prokuratury Generalnej, głównego specjalisty ds. szkoleń oraz głównego specjalista ds. obsługi projektu. W ramach projektu utworzona została grupa robocza w skład której wchodzą prokuratorzy, przedstawiciele wszystkich okręgów apelacyjnych oraz przedstawiciele Prokuratury Generalnej, którzy posiadają doświadczenie związane z przeprowadzaniem wizytacji jednostek organizacyjnych prokuratury i ocen okresowych prokuratorów. Zadania grupy roboczej koncentrują się na działaniach doradczych i konsultacyjnych w zakresie przygotowania i prowadzenia  szkoleń stacjonarnych i szkolenia e-learningowego oraz opracowania narzędzia informatycznego wspomagającego ocenę okresową prokuratorów. Wsparcie doradcze osób z doświadczeniem w zakresie przeprowadzania wizytacji jednostek organizacyjnych prokuratury, które wchodzą w skład grupy roboczej, ma na celu jak najlepsze dostosowanie programu i formuły szkoleń stacjonarnych, szkolenia e-learningowego do potrzeb prokuratorów, a tym samym jak najefektywniejszego wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.

Szkolenia zaplanowano w sześciu lokalizacjach tj. w Białymstoku, w Gdańsku, w Krakowie, w Poznaniu, w Warszawie, we Wrocławiu.

V. Rekrutacja uczestników szkoleń w projekcie „Wdrożenie oceny okresowej prokuratorów”

Rekrutacja grupy docelowej na szkolenia stacjonarne odbywa się za pośrednictwem prokuratur apelacyjnych. Rekrutacja grupy docelowej na szkolenia e-learningowe odbywa się w formie elektronicznej, za pomocą odpowiedniego kodu dostępu.   

Beneficjenci ostateczni (uczestnicy szkoleń)  zostaną zobowiązani do przesłania, za pośrednictwem macierzystej jednostki organizacyjnej prokuratury, do Prokuratury Generalnej niezbędnej dokumentacji, tj. deklaracji uczestnictwa w projekcie, formularza danych PEFS, oświadczenia. Oryginały wymienionych dokumentów muszą być przesłane pocztą tradycyjną przed przystąpieniem uczestnika do szkolenia. W szkoleniu e-learningowym dokumenty te mogą być generowane w wersji elektronicznej. Do każdego szkolenia stacjonarnego zostanie sporządzona lista uczestników rezerwowych.

Materiały do pobrania:

 1. Zasady uczestnictwa w szkoleniach e-learningowym
 2. Zasady uczestnictwa w szkoleniach stacjonarnych
 3. Harmonogram szkoleń
 4. Program szkolenia
 5. Dokumenty rekrutacyjne:
  1. deklaracja uczestnictwa w projekcie,
  2. formularz danych PEFS,
  3. oświadczenie
 6. Dane dotyczące wizytacji – załącznik

VI. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Loga - POKL, PG i EFS

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: DOPWiSI PG
Informację udostępnił: Maciej Kujawski
Data wytworzenia informacji: 2015-05-25
Data udostępnienia informacji: 2013-11-29
Liczba odsłon: 10 509

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj