czwartek, 11 sierpnia 2016

Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA)

Nazwa Beneficjenta: Prokuratura Krajowa

Tytuł projektu: „Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA)”

Nr projektu: POPC.02.01.00-00-0041/15-00

Wartość projektu: 103 065 708,65 zł

Udział Unii Europejskiej: 87 214 202,58 zł

Okres realizacji: 03.02.2016 r.  – 31.01.2019 r.

 

Dnia 3 lutego 2016 roku zostało podpisane z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie Porozumienie o dofinansowanie projektu „Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA)” (nr: POPC.02.01.00-00-0041/15-00). Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

 

Celem 2. Osi Priorytetowej PO PC jest poszerzenie zakresu spraw, które obywatele i przedsiębiorcy mogą załatwić drogą elektroniczną. Bezpośrednio będzie się to odbywać poprzez elektronizację nowych usług publicznych oraz poprawę funkcjonalności oraz e-dojrzałości usług istniejących.

 

W odpowiedzi na te wyzwania Prokuratura Krajowa realizuje projekt „Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA)”. Projekt Prokuratury Krajowej ma na celu zwiększenie stopnia efektywności funkcjonowania organów wymiaru sprawiedliwości poprzez umożliwienie wykorzystania narzędzi elektronicznej administracji w sprawach związanych z prowadzeniem postępowań przygotowawczych w procesie karnym przez powszechne jednostki organizacyjne prokuratury. Głównym celem projektu jest zmniejszenie ograniczeń w zakresie dostępu do akt w postępowaniu przygotowawczym poprzez rozbudowę Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA). W praktyce oznacza to:

  • wyeliminowanie barier faktycznych ograniczających możliwość efektywnego zapoznania się z aktami prawy przez strony postępowania karnego;
  • usprawnienie współdziałania prokuratury z organami współpracującymi na etapie postępowania przygotowawczego;
  • wzrost efektywności procesów wewnętrznych prokuratury.

 

Projekt stanowi funkcjonalną kontynuację projektu „Wdrożenie systemu digitalizacji akt postępowań przygotowawczych oraz utworzenie lokalnych i centralnego repozytorium akt w postaci cyfrowej w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury”, realizowanego w latach 2012 – 2015 ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Głównym celem projektu „Rozwój Systemu Digitalizacji Akt (iSDA)” będzie rozszerzenie funkcjonowania Systemu Digitalizacji Akt na prokuratury rejonowe oraz umożliwienie zewnętrznym odbiorcom usług świadczonych w efekcie realizacji niniejszego projektu, obywatelom i przedsiębiorcom, wykorzystania podstawowych funkcji SDA za pośrednictwem sieci Internet a także podniesienie stopnia dojrzałości świadczonych za pośrednictwem Systemu Digitalizacji Akt usług publicznych. W wyniku realizacji  projektu wdrożony zostanie System Digitalizacji Akt postępowań przygotowawczych obejmujący swoim zakresem  wszystkie postępowania przygotowawcze (w procesie karnym) prowadzone na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (postępowania przygotowawcze prowadzone w ramach wszystkich jednostek organizacyjnych prokuratury) oraz wprowadzony zostanie mechanizm komunikacji za pośrednictwem sieci Internet z zewnętrznymi odbiorcami usług, realizowanych za pomocą  wskazanego systemu iSDA. Dodatkowo Prokuratura Krajowa planuje umożliwić przesyłanie oraz udostępnianie zdigitalizowanych akt postępowań do instytucji współpracujących z prokuraturą w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych tj. policji i innym organom prowadzącym postepowania, sądom.

 

Beneficjentem projektu jest Prokuratura Krajowa wraz z operatorami, którymi są powszechne jednostki organizacyjne prokuratury na poziomie prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych (łącznie: 414 jednostek)

 Projekt adresowany jest do następującej grupy odbiorców:

  1. Obywatele – strony postępowań przygotowawczych prowadzonych przez prokuraturę, w tym pokrzywdzeni, podejrzani.
  2. Przedsiębiorcy – obrońcy, pełnomocnicy, inne osoby.
  3. Inne organy administracji publicznej – sądy, policja i inne organy uprawnione do prowadzenia postępowania przygotowawczego.
  4. Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury – Prokuratura Krajowa, prokuratury regionalne, okręgowe i rejonowe.

 

Realizacja projektu spowoduje powstanie korzyści społeczno-ekonomicznych jak np.:

–        z punktu widzenia obywateli (w tym również przedsiębiorców zawodowo zajmujących się reprezentacją interesów obywateli w postępowaniu karnym): eliminacja czasu koniecznego do wykonania czynności administracyjnych niezbędnych do uzyskania dostępu do akt postępowania, z którym związany jest interes prawny obywatela oraz zwiększenie stopnia gwarancji proceduralnych związanych z prawem do obrony w postępowaniu karnym,

–        z perspektywy ogólnospołecznej: ograniczenie kosztów dokonywania czynności administracyjnych związanych z postępowaniem karnym (czynności przekazywania akt pomiędzy organami zaangażowanymi w czynności związane z procesem karnym, konwojowanie osób tymczasowo aresztowanych itp.),

–        z perspektywy prokuratury: zmniejszenie obciążenia pracą osób zaangażowanych w proces przygotowania akt do udostępniania/przekazania oraz uzyskanie zaawansowanego narzędzia analitycznego; zwiększenie efektywności funkcjonowania aparatu administracyjnego prokuratury, poprzez możliwość relokacji uzyskanych oszczędności w zakresie czasu pracy na realizację innych zadań.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2016-08-18
Data udostępnienia informacji: 2016-08-11
Liczba odsłon: 5 946