poniedziałek, 17 czerwca 2019

Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych w Sprawach Karnych (iSDA 2.0)

Beneficjent: Prokuratura Krajowa
Tytuł projektu: „Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych w Sprawach Karnych (iSDA 2.0)”
Nr projektu: POPC.02.01.00-00-0097/18
Wartość projektu: 154 323 095,89 zł.
Udział Unii Europejskiej: 130 603 636,05 zł.
Okres realizacji: 01.01.2019 r. – 31.12.2021 r.

W dniu 7 marca 2019 r. zostało podpisane Porozumienie o dofinansowanie projektu „Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych w Sprawach Karnych (iSDA 2.0” (nr: POPC.02.01.00-00-0097/18). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Celem 2 Osi Priorytetowej PO PC jest poszerzenie zakresu spraw, które obywatele i przedsiębiorcy mogą załatwić drogą elektroniczną. Bezpośrednio będzie się to odbywać poprzez elektronizację nowych usług publicznych oraz poprawę funkcjonalności oraz e-dojrzałości usług istniejących.

W odpowiedzi na te wyzwania Prokuratura Krajowa realizuje projekt „Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych w Sprawach Karnych (iSDA 2.0”. W ramach tego projektu, Prokuratura Krajowa realizuje koncepcję podstawowej zmiany technologicznej poprzez przygotowanie jednolitych w skali kraju narzędzi informatycznych do obsługi procesów związanych z prowadzeniem postępowania przygotowawczego w sprawach karnych. Założeniami tego projektu są:

  1. centralizacja i integracja dotychczas wykorzystywanych systemów informatycznych w prokuraturze (w obszarze postępowania przygotowawczego), to jest przede wszystkim systemu do gromadzenia danych o sprawach (Libra) i systemu obsługującego proces digitalizacji oraz przetwarzania informacji zawartych w cyfrowej postaci akt postępowania (SDA);
  2. zapewnienie bezpiecznego narzędzia do wymiany danych z innymi organami zaangażowanymi w dokonywanie czynności w ramach postępowań przygotowawczych w sprawach karnych (przede wszystkim Policja i sądy) oraz zintegrowanie z pozostałymi elementami systemu mechanizmów pozyskiwania danych z rejestrów państwowych oraz innych rejestrów publicznych;
  3. wprowadzenie mechanizmów interakcji z obywatelami (uczestnikami postępowania) z wykorzystaniem wyłącznie systemu informatycznego (zapewnienie mechanizmu umożliwiającego udostępnienia akt postępowania za pośrednictwem sieci internet);
  4. wprowadzenie narzędzi umożliwiających automatyzację czynności wykonywanych przez prokuratorów oraz urzędników jednostek organizacyjnych prokuratury w związku z dokonywaniem czynności w ramach postepowań przygotowawczych w sprawach karnych.

Projekt stanowi funkcjonalną kontynuację projektu „Wdrożenie systemu digitalizacji akt postępowań przygotowawczych oraz utworzenie lokalnych i centralnego repozytorium akt w postaci cyfrowej w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury”, realizowanego w latach 2012 – 2015 ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz projektu „Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA)”, realizowanego w latach 2016 – 2018 ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Głównym celem projektu „Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych w Sprawach Karnych (iSDA 2.0)” będzie rozszerzenie funkcjonowania Systemu Digitalizacji Akt na prokuratury rejonowe oraz umożliwienie zewnętrznym odbiorcom usług świadczonych w efekcie realizacji niniejszego projektu, obywatelom i przedsiębiorcom, wykorzystania podstawowych funkcji SDA za pośrednictwem sieci Internet a także podniesienie stopnia dojrzałości świadczonych za pośrednictwem Systemu Digitalizacji Akt usług publicznych. W wyniku realizacji  projektu wdrożony zostanie System Digitalizacji Akt postępowań przygotowawczych obejmujący swoim zakresem  wszystkie postępowania przygotowawcze (w procesie karnym) prowadzone na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (postępowania przygotowawcze prowadzone w ramach wszystkich jednostek organizacyjnych prokuratury) oraz wprowadzony zostanie mechanizm komunikacji za pośrednictwem sieci Internet z zewnętrznymi odbiorcami usług, realizowanych za pomocą  wskazanego systemu iSDA. Dodatkowo Prokuratura Krajowa planuje umożliwić przesyłanie oraz udostępnianie zdigitalizowanych akt postępowań do instytucji współpracujących z prokuraturą w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych tj. policji i innym organom prowadzącym postępowania, sądom.

Wdrożenie wskazanych tu rozwiązań zmierza do osiągnięcia następujących korzyści, odnoszonych do  różnych grup interesariuszy:

  1. Z perspektywy pracowników jednostek organizacyjnych prokuratury wdrożenie tych rozwiązań pozwoli na przyspieszenie procesu pozyskiwania oraz przetwarzania danych niezbędnych do prowadzenia postępowania np. poprzez ograniczenie konieczności wprowadzania do różnych systemów informatycznych tych samych danych. Osoby piastujące stanowiska orzecznicze uzyskają narzędzie ułatwiające proces analizowania danych zawartych w aktach postępowania oraz narzędzia automatyzujące wykonywanie określonych standardowych czynności postępowania. Zwiększy się również poziom jakości danych z jakich korzystają pracownicy jednostek organizacyjnych prokuratury w związku z prowadzeniem postępowań przygotowawczych w sprawach karnych poprzez wprowadzenia mechanizmów automatycznej walidacji kluczowych danych wykorzystywanych w postępowaniu przygotowawczym w sprawach karnych;
  2. Z perspektywy obywateli (osób pokrzywdzonych, podejrzanych, obrońców, pełnomocników, innych uczestników) wprowadzenie mechanizmu udostępniania akt postępowania za pośrednictwem sieci internet powoduje ograniczenie czasu i kosztów związanych z uczestnictwem w czynnościach zapoznawania się z aktami. Znaczące oszczędności można tu uzyskać np. poprzez wyeliminowanie konieczności konwojowania osób pozbawionych wolności oraz tymczasowo aresztowanych celem zapoznania ich z aktami postępowania. Ponadto wprowadzenie ułatwień w zakresie komunikacji obywateli z organami prowadzącymi postępowania zwiększa możliwość ich partycypacji w czynnościach postępowania, wpływając tym samym na poprawę faktycznej standardu faktycznej realizacji gwarancji proceduralnych takich osób, które składają się na ogólny standard praworządności w państwie.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-06-17
Data udostępnienia informacji: 2021-06-28
Liczba odsłon: 5 830

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj