add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); „Budowa systemu wsparcia pracy prokuratora na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego poprzez opracowanie metodyk pracy w określonych kategoriach spraw” – Prokuratura Krajowa
środa, 28 sierpnia 2019

„Budowa systemu wsparcia pracy prokuratora na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego poprzez opracowanie metodyk pracy w określonych kategoriach spraw”

Beneficjent: Prokuratura Krajowa

Tytuł projektu: „Budowa systemu wsparcia pracy prokuratora na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego poprzez opracowanie metodyk pracy w określonych kategoriach spraw”

Nr projektu: POWR.02.17.00-00-0041/16-00

Wartość projektu: 5.800.000,00 zł.

Udział Unii Europejskiej: 4.888.240,00 zł.

Okres realizacji: 01.12.2016 r. – 31.03.2020 r.

W dniu 5 lipca 2017 r. zostało podpisane Porozumienie o dofinansowanie projektu  „Budowa systemu wsparcia pracy prokuratora na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego poprzez opracowanie metodyk pracy w określonych kategoriach spraw” (nr: POWR.02.17.00-00-0041/16-00). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie nr 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Oś priorytetowa II skupia działania dotyczące 1. promowania trwałego zatrudnienia wysokiej jakości i mobilności pracowników, 2. promowania włączenia społecznego i walki z ubóstwem oraz dyskryminacją, 3. inwestowania w kształcenie i szkolenie, w tym szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenie się przez całe życie oraz 4. wzmacniania zdolności instytucjonalnych organów publicznych i zainteresowanych stron z sektora publicznego oraz skuteczności administracji publicznej.

Przestępczość gospodarcza powoduje straty dla państwa poprzez zmniejszenie wpływów do budżetu państwa, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. Przestępstwom ekonomicznym (np. wyłudzeniom VAT) często również towarzyszą inne rodzaje przestępczości jak np. fałszowanie dokumentów, korupcja czy pranie pieniędzy. W Polsce istnieje wiele służb i organów administracji, których działania ukierunkowane są na zwalczanie przestępczości gospodarczej w tym Prokuratura, która wykonuje zadania ścigania przestępstw oraz strzeże praworządności. Działania prokuratury, status prawny oraz organizację określają w szczególności takie akty prawne jak: ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r.- Prawo o prokuraturze  oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Wskazane w treści niniejszego opracowania przestępstwa gospodarcze oraz skarbowe obejmują znaczący zakres funkcjonowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury każdego szczebla hierarchii organizacyjnej. Są to sprawy związane z działaniami przestępczymi które ukierunkowane są na osiągniecie przez sprawców korzyści majątkowych związanych z :

a) uzyskaniem nienależnych zwrotów należności podatkowych,

b) uchylaniem się od zapłaty podatków i innych zobowiązań wobec Skarbu Państwa,

c) doprowadzeniem do niekorzystnego rozporządzenia mieniem osób fizycznych i prawnych, a w tym podmiotów należących bądź zależnych od Skarbu Państwa,

d) wprowadzaniem do obrotu środków uzyskanych z przestępstwa

W związku z tym, iż przestępstwa skarbowe, których celem jest wyłudzanie nienależnego zwrotu podatku od towarów i usług lub dokonanie innego rodzaju istotnych uszczupleń są w chwili obecnej najgroźniejszą z kategorii przestępstw uderzających w interesy finansowe państwa, dlatego też prokuratura kładzie szczególny nacisk na skuteczne ściganie tego rodzaju przestępstw np. przestępstw związanych z wyłudzeniem podatku VAT czy przestępstw z zakresu działalności para bankowej.

W „Strategii Sprawne Państwo 2020” dostrzeżono problemy funkcjonowania prokuratury związane z brakami rozwiązań proceduralnych utrudniających szybkie prowadzenie postępowań, brakiem zaplecza eksperckiego w zakresie opiniowania w sprawach o przestępstwa gospodarcze, brakiem dostatecznej specjalizacji prokuratorów. Utrudnieniem w pracy prokuratura szczególnie w skomplikowanych sprawach, jakimi są postępowania w sprawach gospodarczych jest niedostateczne informatyczne wspomaganie prowadzenia postępowań przygotowawczych i organizacji pracy. Efektywne działanie prokuratury wymaga m.in. odpowiedniego zarządzania zasobami ludzkimi, stałego doskonalenia kompetencji zawodowych prokuratorów, co jest związane ze stale rozwijającym się katalogiem przestępstw. Zważywszy na powyższe problemy w ramach realizacji celu ogólnego strategii dotyczącego wdrażania zmian systemowych, organizacyjnych i zarządczych w celu zwiększenia skuteczności i efektywności państwa określono dla prokuratury określono cel szczegółowy (cel nr 6 Strategii Sprawne Państwo 2020) dotyczący kompleksowej reformy wymiaru sprawiedliwości oraz usprawnienia funkcjonowania prokuratury.

I. Kierunki interwenci publicznej określone w Strategii Sprawne Państwo 2020 w zakresie funkcjonowania prokuratury obejmują następujące działania:

1. Poprawa sprawności i skuteczności prokuratury.

W celu skutecznego wspomagania prowadzenia postępowań przygotowawczych przez prokuratorów zasadne będzie podjęcie działań zmierzających między innymi do wdrożenia i udostępnienia prokuratorom nowoczesnych usług informatycznych, czy rozbudowy systemów informatycznych wspomagających prowadzenie analizy kryminalnej.

2. Poprawa skuteczności zarządzania i optymalizacja kosztów.

W ramach realizacji tego kierunku podjęte będą działania analizujące właściwości prokuratur, ich obsady, kosztów, struktury oraz obciążenia pracowników. Realizacja tych priorytetów wymagać będzie konsekwentnego wdrażania informatycznych narzędzi wspomagania zarządzania.

Dla właściwej koordynacji działań wszystkich szczebli prokuratury niezbędne jest wprowadzanie procesów automatyzacji wymiany danych i informatyzacji wszystkich dziedzin działalności prokuratury.

3. Rozwój zasobów kadrowych w prokuraturze.

Planowane jest określenie i zdefiniowanie kompetencji kluczowych do efektywnego pełnienia obowiązków na określonych stanowiskach w prokuraturze. Zidentyfikowane zostaną potrzeby szkoleniowe kadr prokuratury, opracowana zostanie polityka szkoleniowa oraz wdrożone zostaną wieloletnie programy edukacyjno-rozwojowe dostosowane do potrzeb specjalizacji prokuratorów i pracowników wspomagające ich pracę.

Kierunki interwencji publicznej w zakresie działania prokuratury w ramach celu 6 Strategii przyczynią się w szczególności do:

a) wzrostu efektywności funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i prokuratury,

b) wzrostu zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości i prokuratury,

c) wprowadzenia efektywnych mechanizmów zarządzania i wzrostu standardów pracy.

Projekt przyczyni się do realizacji powyżej przytoczonych założeń interwencji publicznej w odniesieniu do funkcjonowania prokuratury. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji prokuratorów przez wprowadzenie specjalizacji, jako metody sprawnego zarządzania kadrami i sprawnego zarządzania określonymi kategoriami spraw. W odniesieniu do prokuratury rozwiązania wprowadzone w ramach celu pozwolą na usprawnienie i poprawę funkcjonowania oraz wzrost efektywności. Duży nacisk zostanie położony na udostępnienie prokuraturom nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych i zapewnienie wspomagania informatycznego prowadzenia postępowań przygotowawczych. Wynikiem realizacji projektu będzie osiągnięcie celu POWER nr 2 – usprawnienie procesów zarządzania i komunikacji w sądownictwie i prokuraturze.

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2019-08-28
Data udostępnienia informacji: 2019-08-28
Liczba odsłon: 2 270

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj