Zarządzenie Nr 20/17

Prokuratora Okręgowego z dnia 1 lutego 2017 r.

o zmianie Zarządzenia Nr 39/16

z dnia 16 maja 2016 r.

w sprawie struktury organizacyjnej

Prokuratury Okręgowej w Białymstoku

oraz zadań komórek organizacyjnych

Na podstawie art. 25 § 1 i art. 37 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz.U.2016.177 z późn. zm.) oraz § 29 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U.2016.508 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 10/17 Prokuratora Krajowego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia symboli cyfrowych i literowych wewnętrznych komórek organizacyjnych w prokuraturach regionalnych i okręgowych (PK I BP 021.17.2017),

zarządzam:

następujące zmiany w zarządzeniu Nr 39/16 z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Białymstoku oraz zadań komórek organizacyjnych:

§ 1. W paragrafie 2:

–   punkt 3 otrzymuje brzmienie: Wydział IV Organizacyjno – Sądowy,

–   punkt 4 otrzymuje brzmienie: Wydział VII Budżetowo – Administracyjny,

–   punkt 5 otrzymuje brzmienie: X Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,

–   punkt 6 otrzymuje brzmienie: straszy inspektor do spraw obronnych.

§ 2. W paragrafie 5 ustęp 1 wyrażenie „Wydział III Organizacyjno – Sądowy” zastępuje się słowami: „Wydział IV Organizacyjno – Sądowy”.

§ 3. W paragrafie 6 ustęp 1 i 2 wyrażenie „Wydział IV Budżetowo – Administracyjny” zastępuje się słowami: „Wydział VII Budżetowo – Administracyjny”.

§ 4. W paragrafie 7 ustęp 1, 2, 3 i 4 przed wyrażeniem „Samodzielny Dział do spraw Ochrony Informacji Niejawnych” dodaje się liczbę „X”.

§ 5. W paragrafie 8 ustęp 2 wyrażenie „Wydział III Organizacyjno – Sądowy” zastępuje się słowami: „Wydział IV Organizacyjno-Sądowy”, a wyrażenie „Wydział IV Budżetowo – Administracyjny” zastępuje się słowami: „Wydział VII Budżetowo – Administracyjny”.

§ 6. W paragrafie 9 ustęp 4 wyrażenie „ Naczelnik Wydział III Organizacyjno -Sądowego” zastępuje się słowami: „Naczelnik Wydział IV Organizacyjno-Sądowego”.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 8. Tekst zarządzenia należy zamieścić na stronie Intranetowej Prokuratury Okręgowej w Białymstoku i powiadomić za pomocą poczty elektronicznej wszystkich pracowników tej jednostki.

§ 9. Odpis Zarządzenia przesłać:

–  Prokuratorowi Regionalnemu w Białymstoku,

–  Prokuratorom Rejonowym okręgu białostockiego.

p. f. Prokurator Okręgowy

Andrzej Purymski


ZARZĄDZENIE NR 39/16

Prokuratora Okręgowego w Białymstoku

z dnia 16 maja 2016 r.

w sprawie struktury organizacyjnej

Prokuratury Okręgowej w Białymstoku

oraz zadań komórek organizacyjnych

 

Na podstawie art. 25 § 1 i art. 37 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (dz. U. z 2016 r., poz. 177) oraz § 29 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z 2016 r., poz. 508), zwanego dalej „Regulamin”.

zarządza się, co następuje:

 

§1. Kierownictwo Prokuratury Okręgowej w Białymstoku stanowią:

 1. Prokurator Okręgowy w Białymstoku,
 2. Zastępca Prokuratora Okręgowego w Białymstoku.

 

§2. W skład Prokuratury Okręgowej wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Wydział I Śledczy (z koordynatorem postępowań karnych z zakresu cyberprzestępczości oraz koordynatorem postępowań karnych dotyczących błędów medycznych);
 2. Wydział II  do Spraw Przestępczości Gospodarczej;
 3. Wydział III Organizacyjno – Sądowy, w tym Dział Postępowania Sądowego;
 4. Wydział IV Budżetowo – Administracyjny;
 5. Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
 6. inspektor do spraw obronnych;
 7. audytor wewnętrzny;
 8. administrator bezpieczeństwa informacji.

 

§3. 1.  Wydział I Śledczy kierowany przez Naczelnika i obejmujący zakresem działania:

 1. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym;
 2. prowadzenie, nadzorowanie i koordynowanie postępowań przygotowawczych dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka; koordynatora postępowań z tego zakresu wyznacza imiennie Prokurator Okręgowy;
 3. prowadzenie, nadzorowanie i koordynowanie postępowań przygotowawczych o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość), innych niż wymienione w § 28 pkt 3 Regulaminu; koordynatora postępowań z tego zakresu wyznacza imiennie Prokurator Okręgowy;
 4. udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach należących do właściwości Wydziału, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;
 5. koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki  w sprawach przestępstw o charakterze kryminalnym;
 6. obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w Wydziale oraz w zakresie spraw prowadzonych w podległych prokuraturach rejonowych;
 7. sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez prokuratora okręgowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego;
 8. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i opracowywania decyzji w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej;
 9. podejmowanie decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego oraz sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach należących do właściwości Wydziału;
 10. podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo postępowania przygotowawczego umorzonego w prokuraturach rejonowych oraz w sprawach należących do właściwości Wydziału;
 11. dokonywanie wstępnej analizy i merytorycznej oceny wniosków  przedstawionych przez uprawnione organy w związku z kontrolą operacyjną i innymi czynnościami operacyjno – rozpoznawczymi;
 12. udział w posiedzeniach sądu okręgowego w przedmiocie wniosków o zarządzenie kontroli operacyjnej;
 13. prowadzenie i nadzorowanie, na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego, postępowań przygotowawczych w określonej kategorii spraw.

2. Bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału I sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego.

 

§4. 1. Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej kierowany przez Naczelnika i obejmujący zakresem działania:

 1. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa finansowo – skarbowe inne niż wymienione w § 28 pkt 2 Regulaminu;
 2. udział w postępowaniu sądowym w sprawach należących do właściwości Wydziału, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji  oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;
 3. koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki  w sprawach przestępstw o charakterze finansowo – skarbowym;
 4. obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w Wydziale;
 5. sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez prokuratora okręgowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego;
 6. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i opracowywania decyzji w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej;
 7. podejmowanie decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego oraz sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach należących do właściwości Wydziału;
 8. podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo postępowania przygotowawczego umorzonego w prokuraturach rejonowych oraz w sprawach należących do właściwości Wydziału;
 9. dokonywanie wstępnej analizy i merytorycznej oceny wniosków  przedstawionych przez uprawnione organy w związku z kontrolą operacyjną i innymi czynnościami operacyjno – rozpoznawczymi;
 10. udział w posiedzeniach sądu okręgowego w przedmiocie wniosków o zarządzenie kontroli operacyjnej;
 11. prowadzenie i nadzorowanie, na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego, postępowań przygotowawczych w określonej kategorii spraw.

2. Bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału II sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego.

 

§5. 1. Wydział III Organizacyjno – Sądowy kierowany przez Naczelnika i obejmujący zadania w zakresie:

 1. organizacji pracy prokuratury okręgowej i podległych prokuratur rejonowych,
 2. kadr i szkolenia;
 3. sprawozdawczości i statystyki;
 4. skarg i wniosków;
 5. działalności rzecznika prasowego;
 6. udostępniania informacji publicznej;
 7. nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu;
 8. wykonywania zadań z zakresu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników Prokuratury Okręgowej;
 9. przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy oraz na asystenta prokuratora;
 10. koordynowania zadań w zakresie kontroli zarządczej w prokuraturze okręgowej i podległych jednostkach organizacyjnych prokuratury;
 11. prowadzenia wizytacji i lustracji prokuratur rejonowych;
 12. prowadzenia innych działań o charakterze kontrolnym i analitycznym na podstawie badań akt oraz innych ustaleń;
 13. dokonywania ocen kwalifikacji kandydatów na stanowiska prokuratora prokuratury rejonowej;
 14. dokonywania ocen pracy asesorów przed wystąpieniem do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o przedłużenie powierzenia pełnienia czynności prokuratorskich;
 15. monitorowanie spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki i przygotowywanie analiz w tym zakresie oraz udział prokuratorów przed sądem okręgowym w sprawach z zakresu skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego;
 16. wykonywania zadań związanych z obsługą i administrowaniem przez prokuratora okręgowego danymi w systemach informatycznych;
 17. koordynowania działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w prokuraturze okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;
 18. zapewnienia obsługi informatycznej i administrowania systemami informatycznymi w prokuraturze okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;
 19. zapewnienia przestrzegania zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych w prokuraturze okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych,
 20. współpracy z Wydziałem Budżetowo-Administracyjnym w zakresie przygotowywania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych;
 21. opracowywania projektów regulacji prawnych dotyczących wdrażania i utrzymania systemów informatycznych w prokuraturze okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych, uwzględniających rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych;
 22. wykonywania analizy kryminalnej;
 23. administrowania i obsługi stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informacyjnego Schengen, Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych baz danych;
 24. administrowania stroną internetową i Biuletynem Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej;
 25. administrowania elektroniczną skrzynką podawczą Prokuratury Okręgowej na platformie ePUAP;
 26. obsługi technicznej czynności wykonywanych w postępowaniu karnym z zastosowaniem technik informatycznych;
 27. obsługi wideokonferencji;
 28. prowadzenia ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania;
 29. wykonywania zadań określonych w art. 3 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o prokuraturze.

2. W ramach Wydziału wyodrębnia się Dział Postępowania Sądowego kierowany przez Kierownika Działu, obejmujący ponadto zadania w zakresie:

 1. udziału prokuratorów w postępowaniach odwoławczych przed sądem okręgowym w sprawach karnych prowadzonych w prokuraturze okręgowej i prokuraturach rejonowych, w których ma zastosowanie § 328 ust. 3 Regulaminu;
 2. udziału prokuratorów w postępowaniu przed sądem okręgowym oraz sądem odwoławczym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych, gospodarczych oraz w sprawach o wykroczenia;
 3. udziału prokuratorów w postępowaniu administracyjnym, przed sądami administracyjnymi oraz w innych postępowaniach;
 4. udziału prokuratorów przed sądem w postępowaniu wykonawczym i w postępowaniu o ułaskawienie;
 5. nadzoru nad udziałem prokuratorów prokuratur rejonowych w postępowaniu przed sądami i innymi organami;
 6. kształtowania praktyki prokuratorskiej w zakresie postępowania sądowego;
 7. oceny wniosków o wznowienie postępowania sądowego oraz udziału w postępowaniu przed sądem w tego rodzaju sprawach;
 8. kierowania wniosków o uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego w przypadku stwierdzenia uchybień wymienionych w art. 439 kpk lub innego rażącego naruszenia prawa, o którym mowa w art. 523 kpk;
 9. podejmowania działań w celu zapobieżenia naruszeniom prawa;
 10. wykonywania zadań określonych w art. 3 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o prokuraturze.

3.  Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału sprawuje Prokurator Okręgowy.

 

§6. 1. Wydział IV Budżetowo – Administracyjny kierowany przez Dyrektora Finansowo – Administracyjnego i obejmujący zakresem swojego działania:

 1. zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu trzeciego stopnia,
 2. prowadzenie rachunkowości,
 3. zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
 4. obsługa administracyjno – gospodarcza,
 5. prowadzenie inwestycji i remontów,
 6. prowadzenie spraw socjalno – bytowych,
 7. zapewnienie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.  

2. W skład Wydziału IV Budżetowo – Administracyjnego wchodzi Dział Finansowo – Księgowy, kierowany przez głównego księgowego i obejmujący zakresem swego działania  sprawy wymienione w pkt 1 – 2.

3.  Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Prokurator Okręgowy.

4. Służba BHP w Prokuraturze Okręgowej wykonuje zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z odrębnymi przepisami i podlega bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu.

§7. 1. Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych kierowany przez Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych, obejmujący zakresem swojego działania:

 1. ochronę wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych lub przechowywanych informacji niejawnych;
 2. ochronę systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;
 3. kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;
 4. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 5. przeprowadzanie zwykłych postępowań sprawdzających;
 6. zapewnienie ochrony fizycznej obiektów Prokuratury Okręgowej i podległych prokuratur rejonowych.

2. W skład Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych wchodzi Kancelaria Tajna w Prokuraturze Okręgowej, kierowana przez Kierownika Kancelarii Tajnej oraz Oddziały Kancelarii Tajnej w podległych prokuraturach rejonowych, kierowane przez Kierowników Oddziałów Kancelarii Tajnej.

3. W skład Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych wchodzi Pion Ochrony, którego strukturę i zadania określa odrębne zarządzenie.

4. Bezpośredni nadzór nad pracą Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych sprawuje Prokurator Okręgowy.

 

§8. 1. W Prokuraturze Okręgowej tworzy się samodzielne stanowiska pracy:

 1. starszego inspektora do spraw obronnych – dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie obronności państwa zgodnie z przepisami ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. 2015.827 j. t.) i innych ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych;
 2. audytora wewnętrznego do wykonywania zadań z zakresie audytu wewnętrznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 j.t.);
 3. administratora bezpieczeństwa informacji do wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135);

podległe bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu.

2. Samodzielne stanowiska pracy określone w ust. 1 i ust. 3 obsługuje Wydział III Organizacyjno – Sądowy, natomiast określone w ust. 2 – Wydział IV Budżetowo – Administracyjny.  

 

§9. 1. W Prokuraturze Okręgowej funkcjonuje sekretariat prokuratury, do którego zadań należy wykonywanie prac kancelaryjno – biurowych i pomocniczych w sprawach prowadzonych przez prokuratorów w ramach ich ustawowych kompetencji.

2. W skład sekretariatu wchodzą: biuro podawcze, składnica dowodów rzeczowych, biblioteka i archiwum zakładowe.

3. Sekretariatem kieruje kierownik sekretariatu.

4. Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań sekretariatu sprawuje Naczelnik Wydziału III Organizacyjno – Sądowego.

 

 

          §02. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2016 roku i z tą datą  traci moc zarządzenie Prokuratora Apelacyjnego w Białymstoku nr 24/15 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Białymstoku oraz zadań komórek organizacyjnych.

                                                                                  Prokurator Okręgowy

                                                                                   Marek Czeszkiewicz

 

 

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Katarzyna Hajduk
Informację udostępnił: Katarzyna Hajduk
Data wytworzenia informacji: 2017-02-17
Data udostępnienia informacji: 2013-09-25
Liczba odsłon: 7 433

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj