Prokuratura Rejonowa w Grajewie

godziny urzędowania: 7:30 – 15:30
adres: ul. Wojska Polskiego 21a, 19 – 200 Grajewo
tel. (086) 272 31 03, (086) 272 30 29
fax. (086) 261 11 63

Prokuratura Rejonowa w Grajewie obszarem swojej właściwości obejmuje miasto Grajewo oraz gminy Goniądz, Grajewo, Radziłów, Rajgród, Szczuczyn, Trzcianne, Wąsosz., część gminy Mońki.

Prokurator Rejonowy: Bogusław Dereszewski

Kierownik Sekretariatu: Kinga Łochowska

Prokurator Rejonowy:

 • kieruje działalnością i odpowiada za prawidłową i sprawną realizację zadań służbowych oraz właściwą organizację pracy;
 • reprezentuje Prokuraturę Rejonową na zewnątrz;
 • dokonuje podziału czynności, sporządza plany pracy, sprawuje nadzór wewnętrzny nad pracą podległych prokuratorów, w razie potrzeby zwołuje odprawy, narady i szkolenia;
 • jest prokuratorem bezpośrednio przełożonym i w związku z tym rozpoznaje środki odwoławcze od decyzji podległych prokuratorów w toku prowadzonych postępowań przygotowawczych;
 • załatwia merytoryczne sprawy prowadzone przez jednostki policji;
 • prowadzi wybrane śledztwa własne i nadzoruje śledztwa prowadzone przez podległych prokuratorów oraz powierza do prowadzenia policji;
 • przyjmuje interesantów w przedmiocie skarg i wniosków dotyczących pracy prokuratury;
 • bierze udział w rozprawach oraz posiedzeniach sądowych;
 • sprawdza przygotowanie i poziom wystąpień prokuratorskich przed Sądem;
 • dokonuje kontroli spraw załatwionych;
 • sporządza środki odwoławcze od orzeczeń sądowych w sprawach załatwianych osobiście;
 • aprobuje wnioski o wymiar kary oraz przyjmuje i ocenia referaty z rozpraw i posiedzeń sądowych;
 • dekretuje korespondencję codzienną oraz firmuje pisma wychodzące z prokuratury;
 • nadzoruje pracę policji;
 • podejmuje decyzje w przedmiocie przekazania spraw innym jednostkom;
 • wykonuje inne czynności zlecone przez jednostki nadrzędne;
 • utrzymuje stałe kontakty ze środkami masowego przekazu, organami samorządowymi, administracyjnymi i społecznymi;
 • bierze udział w popularyzacji prawa i spotkaniach dot. pracy prokuratury, sesjach powiatowych itp.;
 • prowadzi sprawy tajne;
 • nadzoruje sprawozdania i analizy statystyczne.

Prokuratura Rejonowa w Kolnie

godziny urzędowania: 7:30 – 15:30
adres: ul. Wojska Polskiego 36, 18 – 500 Kolno
tel. (086) 278 18 15, fax. (086) 278 23 10

Prokuratura Rejonowa w Kolnie obszarem swojej właściwości obejmuje miasto Kolno oraz gminy Grabowo, Kolno, Mały Płock, Stawiski i Turośl.

Prokurator Rejonowy: Marcin Gajdamowicz

Kierownik Sekretariatu: Ewa Sadowska

Prokurator Rejonowy:

 • kieruje działalnością Prokuratury Rejonowej poprzez nadzór i koordynację działalności wszystkich organów ścigania w zakresie prowadzonych postępowań przygotowawczych, podejmuje związane z tym decyzje i wydaje zarządzenia;
 • współdziała z organami administracji samorządowej oraz terenowymi organami administracji rządowej w zakresie zapobiegania przestępczości i innym naruszeniom prawa;
 • sprawuje nadzór na wszystkimi pracownikami prokuratury;
 • prowadzi postępowania karne a nadto nadzoruje dochodzenia prowadzone przez policjantów;
 • sprawuje nadzór nad sprawami zawieszonymi;
 • prowadzi postępowania dotyczące skarg, wniosków i zażaleń na czynności pracowników Prokuratury Rejonowej;
 • sprawuje nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy;
 • sprawuje nadzór nad przestrzeganiem tajemnicy państwowej i służbowej;
 • przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu pisemne wnioski w sprawach ze stosunku pracy podległych pracowników;
 • dekretuje korespondencję wpływającą do Prokuratury Rejonowej;
 • sprawuje nadzór nad odcinkami postępowania sądowego;
 • przygotowuje i prowadzi narady z pracownikami oraz w miarę potrzeby z przedstawicielami innych organów i inspekcji;
 • przyjmuje zgłaszających się do Prokuratora Rejonowego interesantów bądź wyznacza prokuratora celem przeprowadzenia z zainteresowanym rozmowy i załatwienia przedmiotowej przez niego sprawy;
 • nadzoruje czynności z zakresu postępowania cywilnego i administracyjnego;
 • wykonuje inne czynności przewidziane w obowiązujących przepisach dla kierowników jednostek organizacyjnych prokuratury lub wynikające z poleceń przełożonych;
 • opracowuje harmonogram działania Prokuratury Rejonowej oraz kontroluje jego wykonanie;
 • bierze udział w wokandach i posiedzeniach sądowych;
 • udziela środkom masowego przekazu informacji dotyczących prowadzonych postępowań karnych.

 

Prokuratura Rejonowa w Łomży

godziny urzędowania: 7:30 – 15:30
adres: ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18 – 400 Łomża
tel. (086) 215 54 47, fax. (086) 215 54 48

Prokuratura Rejonowa w Łomży obszarem swojej właściwości obejmuje  miasto Łomża oraz gminy Jedwabne, Łomża, Miastkowo, Nowogród, Piątnica, Przytuły, Śniadowo, Wizna i Zbójna.

Prokurator Rejonowy: Karolina Szulkowska
Zastępca Prokuratora Rejonowego: Małgorzata Kosiorek-Soboń

Kierownik Sekretariatu: Barbara Dziużycka

Prokurator Rejonowy:

 • kieruje działalnością Prokuratury Rejonowej poprzez nadzór i koordynację działalności wszystkich organów ścigania w zakresie prowadzonych postępowań przygotowawczych, podejmuje związane z tym decyzje i wydaje zarządzenia;
 • współdziała z organami administracji samorządowej oraz terenowymi organami administracji rządowej w zakresie zapobiegania przestępczości i innym naruszeniom prawa;
 • sprawuje nadzór na wszystkimi pracownikami prokuratury;
 • prowadzi postępowania dotyczące skarg, wniosków i zażaleń na czynności pracowników Prokuratury Rejonowej;
 • sprawuje nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy;
 • sprawuje nadzór nad przestrzeganiem tajemnicy państwowej i służbowej;
 • przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu pisemne wnioski w sprawach ze stosunku pracy podległych pracowników;
 • dekretuje korespondencję wpływającą do Prokuratury Rejonowej;
 • sprawuje nadzór nad odcinkami postępowania sądowego;
 • przygotowuje i prowadzi narady z pracownikami oraz w miarę potrzeby z przedstawicielami innych organów i inspekcji;
 • przyjmuje zgłaszających się do Prokuratora Rejonowego interesantów bądź wyznacza prokuratora celem przeprowadzenia z zainteresowanym rozmowy i załatwienia przedmiotowej przez niego sprawy;
 • sprawuje nadzór nad czynnościami w sprawach cywilnych, administracyjnych i nieletnich;
 • opracowuje harmonogram działania Prokuratury Rejonowej oraz kontroluje jego wykonanie;
 • bierze udział w posiedzeniach sądowych;
 • sporządza grafik dyżurów pełnionych przez prokuratorów.

 

Prokuratura Rejonowa w Wysokiem Mazowieckiem

godziny urzędowania: 7:30 – 15:30
adres: ul. Ludowa 15B, 18 – 200 Wysokie Mazowieckie
tel. (086) 275 25 25, fax. (086) 275 24 71

Prokuratura Rejonowa w Wysokiem Mazowieckiem obszarem swojej właściwości obejmuje  miasto Wysokie Mazowieckie  i Ciechanowiec oraz gminy Wysokie Mazowieckie, Ciechanowiec, Szepietowo, Czyżew, Kulesze Kościelne, Kobylin Borzymy, Sokoły, Nowe Piekuty i Klukowo.

Prokurator Rejonowy: Grzegorz Eryk Kryszpin

Kierownik Sekretariatu: Michał Wyszyński

Prokurator Rejonowy:

 • kieruje działalnością prokuratury wydając zarządzenia, wytyczne i polecenia do wykonania przez podległych prokuratorów, pracowników administracyjnych i obsługi;
 • sprawuje nadzór nad postępowaniem sądowym, przyjmuje referat od prokuratorów biorących udział przez sądem i decyduje o zaskarżalności orzeczeń;
 • rozpoznaje zażalenia na postanowienia, zarządzenia i inne czynności prokuratorów w postępowaniu przygotowawczym;
 • jest administratorem danych przetwarzanych w systemie informatycznym SIP;
 • przedłuża okresy trwania śledztwa;
 • rozpoznaje pisma żądające wszczęcia lub kontynuacji postępowania przygotowawczego  w sprawach prawomocnie umorzonych lub w których uprawomocniło się postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia;
 • aprobuje postanowienia kończące postępowanie przygotowawcze, akty oskarżenia oraz środki odwoławcze sporządzone przez asesora /w zastępstwie/;
 • bierze udział w rozprawach i posiedzeniach sądu;
 • przyjmuje interesantów w sprawach skarg na pracowników prokuratury oraz na ich wyraźne życzenie;
 • prowadzi postępowania skargowe;
 • ocenia jakość pracy, organizację pracy, obciążenia, wydajność prokuratorów oraz pracowników sekretariatu dając temu wyraz w odpowiednich wnioskach personalnych kierowanych do Prokuratora Okręgowego;
 • czuwa nad prawidłowym przebiegiem spraw poprzez kontrolę formalną i merytoryczną;
 • sprawdza przygotowanie i poziom wystąpień prokuratorskich przez sądem, akceptując wnioski w przedmiocie wymiaru kary;
 • reprezentuje prokuraturę na zewnątrz;
 • aprobuje i podpisuje pisma kierowane do prokuratury wyższego stopnia, organów samorządowych, administracyjnych oraz jednostek organizacyjnych;
 • aprobuje i podpisuje wystąpienia;
 • podejmuje decyzje w sprawach polityki aresztowej, apelacyjnej, wykorzystania samochodu służbowego, planowania i wykorzystania urlopów wypoczynkowych, personalnych skarg na pracowników prokuratury;
 • sprawuje nadzór nad wybranymi postępowaniami przygotowawczymi sprawdzającymi prowadzonymi przez Komendę Powiatową Policji w Wysokiem Mazowieckiem dotyczącymi zdarzeń na ternie Wysokiego Mazowieckiego zlecając w zależności od obciążenia nadzór nad tymi sprawami innym prokuratorom;
 • nadzoruje wykonanie wytycznych Prokuratora Okręgowego dot. „niebieskich kart”;
 • raz w miesiącu dokonuje analizy prawidłowości nadzoru przez podległych prokuratorów w sprawach długotrwałych;
 • bierze udział w szkoleniach funkcjonariuszy policji;
 • bierze udział w czynnościach na miejscu zdarzenia oraz innych wymagających obecności prokuratora.

 

Prokuratura Rejonowa w Zambrowie

godziny urzędowania: 7:30 – 15:30
adres: Al. Wojska Polskiego 56, 18 – 301 Zambrów
tel. (086) 271 20 12, fax. (086) 271 23 47

Prokuratura Rejonowa w Zambrowie obszarem swojej właściwości obejmuje miasto Zambrów oraz gminy Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, Zambrów i Zawady.

Prokurator Rejonowy: Marek Mioduszewski

Kierownik Sekretariatu: Małgorzata Radomska

Prokurator Rejonowy:

 • kieruje działalnością prokuratury;
 • jest przełożonym pracowników prokuratury;
 • reprezentuje prokuraturę na zewnątrz osobiście lub przez wyznaczonego prokuratora;
 • ustala kierunki działania prokuratury;
 • czuwa nad właściwą realizacją zadań służbowych;
 • dokonuje podziału czynności wśród prokuratorów oraz zatwierdza podział czynności pracowników administracyjnych i obsługi sporządzony przez kierownika sekretariatu;
 • dba o właściwą kulturę i dyscyplinę pracy;
 • zarządza mieniem prokuratury;
 • czuwa nad przestrzeganiem zasad ochrony i bezpieczeństwa pomieszczeń zajmowanych przez prokuraturę;
 • dba o rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań statystycznych oraz informacji z zakresu działalności prokuratury na żądanie jednostek nadrzędnych i organów wymienionych w art. 9 ust. 2 ustawy o prokuraturze;
 • odpowiada za ochronę informacji niejawnych, sprawy kadrowe, stałe kontakty z mediami, skargi i wnioski, odcinek pozakarnej działalności prokuratury, odcinek postępowania sądowego i odwoławczego;
 • wprowadza i znosi aprobatę;
 • podpisuje pisma do prokuratur wyższego rzędu oraz innych organów z zakresu kontaktów zewnętrznych;
 • dekretuje zapisy do repertoriów i rejestrów prowadzonych w prokuraturze;
 • prowadzi i nadzoruje postępowania karne według zaistniałych potrzeb i własnych dekretacji;
 • wykonuje wymagane przepisami czynności w ramach pełnionego dyżuru po godzinach pracy;
 • decyduje o badaniu spraw w trybie skargowym;
 • organizuje narady i odprawy wewnętrzne;
 • opracowuje lub zleca podległym prokuratorom opracowanie analiz i informacji;
 • przyjmuje wnioski prokuratorów dotyczące wszystkich rodzajów spraw;
 • odbiera referaty posesyjne;
 • decyduje o zaskarżaniu orzeczeń;
 • w zależności od potrzeb bierze udział w rozprawach i posiedzeniach sądowych;
 • organizuje współpracę z sądem;
 • przyjmuje interesantów w sprawach skarg na podległych prokuratorów i pracowników sekretariatu oraz w innych sprawach na wyraźne ich żądanie.
Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Zbigniew Matuszewski
Informację udostępnił: Zbigniew Matuszewski
Data wytworzenia informacji: 2019-11-19
Data udostępnienia informacji: 2019-11-19
Liczba odsłon: 10 125

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj