add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); PO IV WOS 1111.7.2020 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Szczytnie – Prokuratura Krajowa
poniedziałek, 26 października 2020

PO IV WOS 1111.7.2020 Prokuratura Okręgowa w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Szczytnie

22.10.2020

Olsztyn,  22 października 2020 roku

PO IV WOS 1111.7.2020

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie

zgodnie z art. 3 b ust 1, 2 i 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz.U. z 2018, poz. 577) oraz § 2, § 3, § 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014r., poz. 400)

 

o g ł a s z a  k o n k u r s

na jedno stanowisko urzędnicze w okręgu olsztyńskim:

 

Stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Szczytnie;
Liczba etatów: 1;

Miejsce wykonywania pracy: Szczytno;

 

Zakres zadań na stanowisku pracy:
prowadzenie urządzeń ewidencyjnych określonych w Zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 03 marca 2016 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury;
wykonywanie wszystkich prac kancelaryjno – biurowych i pomocniczych w sprawach prowadzonych przez prokuratorów w ramach ich ustawowych kompetencji oraz zleconych czynności formalnoprawnych przewidzianych w ustawach, jeżeli do ich wykonania nie jest uprawniony wyłącznie prokurator;
wykonywanie czynności z zakresu administracji Prokuratora Rejonowego;
prowadzenie korespondencji, redagowanie projektów pism;
zapewnienie sprawnego obiegu wpływających i sporządzanych w prokuraturze dokumentów procesowych i innych pism oraz ich ewidencjonowanie i rejestrowanie;
obsługa wszystkich urządzeń biurowych.
Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:pełna zdolność do czynności prawnych;
nieposzlakowana opinia;
niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
wykształcenie średnie z maturą;
przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;
znajomość metod i techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym.
Wymagania pożądane:

udokumentowana znajomość języka obcego;
umiejętność planowania i organizowania pracy;
umiejętność pracy w zespole;
samodzielność, obowiązkowość, kreatywność.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
wniosek o dopuszczenie do konkursu (druk Załącznik Nr 1);
Życiorys w formie wypracowania (podpisany ręcznie);
kopie dokumentów potwierdzającego wymagane wykształcenie;
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (druk Załącznik Nr 2);
oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (druk  Załącznik Nr 2);
oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe (druk Załącznik Nr 2);
oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych (druk Załącznik Nr 2).
Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie dokumentów osobiście, bądź przesłanie w terminie do 13 listopada 2020 roku na adres:

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie

ul. Dąbrowszczaków 12

10-959 Olsztyn

tel. kont. (089) 521 54 70 lub (089) 521 54 78

 

ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu (PO IV WOS 1111.7.2020). W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dn. 17.01.2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014r., poz. 400)
Konkurs na stanowisko stażysty składa się z trzech etapów:

etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
etapu drugiego – praktycznego sprawdzenia wiedzy i posiadanych umiejętności, tj. prawidłowości sporządzania m.in. pism urzędowych oraz test wiedzy z zakresu znajomości:
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 02 kwietnia 1997 roku (Dz.U.
z 1997 roku, Nr 78, poz. 483 z późn. zm.);
Ustawy z 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2019 roku,  poz. 740 z późn.zm.);
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 07 kwietnia 2016 roku
– Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U. z 2017r, poz. 1206 z póź.zm);
Ustawy z 16 września 1982 roku o pracownikach urzędów państwowych (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 roku, poz. 537);
Ustawy z 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity – Dz.U. z 2018 roku, poz.577);
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 03 marca 2017 roku
w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników
i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2017 roku, poz. 485);
znajomości praw i obowiązków pracowniczych na podstawie Kodeksu Pracy (tekst jednolity – Dz.U. z 2019, poz.1040 z późn. zm.);
podstawowe zagadnienia z zakresu etyki zawodowej;
etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej, której przedmiotem będzie ocena umiejętności kandydata dotycząca wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.
Listy kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu oraz trzeciego etapu konkursu, jak również termin i miejsce ich przeprowadzenia zostaną zamieszczone na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Olsztynie oraz na tablicy ogłoszeń Prokuratury Rejonowej w Szczytnie, nie później niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia kolejnego etapu konkursu.

Informacja o kandydacie zakwalifikowanym do odbywania stażu urzędniczego podana zostanie do publicznej wiadomości również poprzez jej wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury oraz na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki może zostać wyłoniona rezerwowa lista kandydatów, na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata lub w sytuacji ustania stosunku pracy z urzędnikiem.  Rezerwową listę kandydatów wyłania się spośród osób, które przeszły wszystkie etapy konkursu, a nie zostały umieszczone na liście kandydatów zakwalifikowanych do odbywania stażu urzędniczego. Rezerwowa lista kandydatów ważna jest do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia ostatniego konkursu.

Oferty odrzucone zostaną zwrócone adresatom, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyniku konkursu.

 

 

PROKURATOR  OKRĘGOWY

Cezary Fiertek

Załączniki:

Wniosek o dopuszczenie do konkursu;

Oświadczenia rekrutacyjne;

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Marta Skała Szymańska
Informację udostępnił: Tomasz Borżoł
Data wytworzenia informacji: 2020-10-22
Data udostępnienia informacji: 2020-10-22
Liczba odsłon: 651

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj