zagadnienie to jest uregulowane Zarządzeniem Nr 2/2018 Prokuratora Okręgowego w Olsztynie z dnia 02.01.2018 r. w sprawie przydziału zadań i podziału czynności prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, z późn. zm.

Na jego podstawie:

Prokurator Okręgowy – prokurator Cezary Fiertek:

 1. kieruje Prokuraturą Okręgową w Olsztynie i wykonuje obowiązki należące do kompetencji Prokuratora Okręgowego
 2. reprezentuje Prokuraturę Okręgową wobec organów państwowych i samorządowych
 3. ustala kierunki działania i wytycza ogólne zadania Prokuratury Okręgowej, organizuje pracę jednostki;
 4. sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:
  • Wydziału IV Organizacyjno – Sądowego, w tym Działu Postępowania Sądowego,
  • Wydziału VII Budżetowo – Administracyjnego, w tym Działu Finansowo – Księgowego,
  • IX Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz,
  • X Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
  • audytora wewnętrznego,
  • inspektora do spraw obronnych,
  • starszego inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • inspektora ochrony danych;
 5. prowadzi lub nadzoruje postępowania przygotowawczego w sprawach karnych oraz sprawuje funkcję oskarżyciela publicznego przed sądami
 6. pełni dyżury zdarzeniowe po godzinach urzędowania, niedziele i święta oraz dni ustawowo wolne od pracy,

Zastępca Prokuratora Okręgowego – prokurator Aneta Molga:

 1. zastępuje Prokuratora Okręgowego podczas jego nieobecności,
 2. sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:
  • Wydziału I Śledczego,
  • Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej,
 3. prowadzi lub nadzoruje postępowania przygotowawczego w sprawach karnych oraz sprawuje funkcję oskarżyciela publicznego przed sądami;
 4. pełni dyżury zdarzeniowe po godzinach urzędowania, niedziele i święta oraz dni ustawowo wolne od pracy;
 5. wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego

Naczelnik Wydziału I Śledczego – prokurator Dagmara Kuspiel:

 1. kieruje pracą Wydziału I Śledczego oraz sprawuje nadzór nad prokuratorami wykonującymi zadania służbowe w tym Wydziale oraz prokuratorami innych komórek organizacyjnych Prokuratury Okręgowej, prowadzącymi sprawy karne zarejestrowane w Wydziale I; w tym zakresie, po konsultacji z Zastępcą Prokuratora Okręgowego, w uzasadnionych wypadkach wydaje polecenia w trybie art. 7 § 2 i 3 ustawy;
 1. przydziela prokuratorom Wydziału I i prokuratorom Wydziału IV do prowadzenia sprawy karne zarejestrowane w Wydziale I,
 2. prowadzi lub nadzoruje postępowania przygotowawczego w sprawach karnych oraz sprawuje funkcję oskarżyciela publicznego przed sądami; w sprawach przez siebie prowadzonych sporządza środki odwoławcze od orzeczeń sądu I instancji oraz kasacje i odpowiedzi na kasacje, które w razie potrzeby konsultuje z Kierownikiem Działu Sądowego;
 3. zajmuje stanowisko w przedmiocie zasadności i możliwości przejęcia przez Wydział I śledztw prowadzonych w podległych prokuraturach rejonowych;
 4. czuwa nad sprawnym i prawidłowym przebiegiem zwierzchniego nadzoru służbowego w sprawach podległych prokuratur rejonowych,
 5. w uzgodnieniu z Zastępcą Prokuratora Okręgowego podejmuje decyzje o potrzebie dokonania kontroli akt toczącego się lub zakończonego postępowania przygotowawczego w podległych prokuraturach rejonowych i w razie potrzeby zajęcia pisemnego stanowiska w kwestii zgłoszonej przez strony lub inne uprawnione osoby;
 6. przedkłada Zastępcy Prokuratora Okręgowego wnioski i propozycje w przedmiocie przejęcia sprawy objętej zwierzchnim nadzorem służbowym do dalszego prowadzenia w Wydziale I;
 7. przyjmuje osobiście lub zleca prokuratorom Wydziału I przyjęcie interesantów zgłaszających się do Prokuratury Okręgowej w sprawach należących do właściwości Wydziału I;
 8. pełni dyżury zdarzeniowe po godzinach urzędowania, niedziele i święta oraz dni ustawowo wolne od pracy;
 9. wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego lub Zastępcę Prokuratora Okręgowego.

Naczelnik Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej – prokurator Zbigniew Czerwiński:

 1. kieruje pracą Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej oraz sprawuje nadzór nad prokuratorami wykonującymi zadania służbowe w tym Wydziale oraz prokuratorami innych komórek organizacyjnych Prokuratury Okręgowej, prowadzącymi sprawy karne zarejestrowane w Wydziale II; w tym zakresie, po konsultacji z Zastępcą Prokuratora Okręgowego, w uzasadnionych wypadkach wydaje polecenia w trybie art. 7 § 2 i 3 ustawy;
 1. prowadzi lub nadzoruje postępowania przygotowawczego w sprawach karnych oraz sprawuje funkcję oskarżyciela publicznego przed sądami,
 2. przydziela prokuratorom Wydziału II i prokuratorom Wydziału IV do prowadzenia sprawy karne zarejestrowane w Wydziale II, z podległymi prokuratorami Wydziału II oraz prokuratorami prowadzącymi postępowania przygotowawcze zarejestrowane                 w tym Wydziale,
 3. w sprawach przez siebie prowadzonych sporządza środki odwoławcze od orzeczeń sądu I    instancji oraz kasacje i odpowiedzi na kasacje, które w razie potrzeby konsultuje z Kierownikiem Działu Sądowego;
 4. współdziała z jednostkami organizacyjnymi Policji i innymi uprawnionymi organami w zakresie ścigania przestępstw;
 5. zajmuje stanowisko w przedmiocie zasadności i możliwości przejęcia przez Wydział II śledztw prowadzonych w podległych prokuraturach rejonowych;
 6. czuwa nad sprawnym i prawidłowym przebiegiem zwierzchniego nadzoru służbowego w sprawach podległych prokuratur rejonowych,
 7. przedkłada Zastępcy Prokuratora Okręgowego wnioski i propozycje w przedmiocie przejęcia sprawy objętej zwierzchnim nadzorem służbowym do dalszego prowadzenia w Wydziale II;
 8. przyjmuje osobiście lub zleca prokuratorom Wydziału II przyjęcie interesantów zgłaszających się do Prokuratury Okręgowej w sprawach należących do właściwości Wydziału II;
 9. pełni dyżury zdarzeniowe po godzinach urzędowania, niedziele i święta oraz dni ustawowo wolne od pracy;
 10. wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego lub Zastępcę Prokuratora Okręgowego.

Rzecznik Prasowy – prokurator Krzysztof Stodolny:

 1. podejmuje czynności zmierzające do informowania społeczeństwa o działaniach Prokuratury Okręgowej i podległych prokuratur rejonowych, dotyczących zwalczania i zapobiegania przestępczości i przeciwdziałania innym naruszeniom prawa;
 2. współdziała ze środkami masowego przekazu, organizuje konferencje prasowe i spotkania z dziennikarzami, opracowuje komunikaty, udziela wywiadów i wypowiedzi dla mediów, opracowuje komunikaty prasowe i zleca ich umieszczenie na stronie internetowej;
 3. opracowuje odpowiedzi na krytykę prasową oraz sprostowania publikowanych wiadomości nieprawdziwych lub nieścisłych;
 4. prowadzi lub nadzoruje postępowania przygotowawczego w sprawach karnych oraz sprawuje funkcję oskarżyciela publicznego przed sądami; w sprawach karnych przez siebie prowadzonych sporządza środki odwoławcze od orzeczeń sądu I instancji oraz kasacje i odpowiedzi na kasacje, które w razie potrzeby konsultuje z Kierownikiem Działu Sądowego;

Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno – Sądowego – Maja Troszczyńska:

 1. kieruje pracą Wydziału IV Organizacyjno – Sądowego, zapewnia właściwe i terminowe wykonywanie ustawowych zadań, przepisów regulaminowych, wytycznych oraz poleceń;
 2. opracowuje projekty zarządzeń i innych pism, dotyczących organizacji i funkcjonowania Prokuratury Okręgowej oraz prokuratur rejonowych;
 3. sporządza okresowe i roczne opisowe sprawozdania z działalności prokuratur okręgu olsztyńskiego;
 4. organizuje zajęcia szkoleniowe dla prokuratorów, asesorów, asystentów prokuratora i pracowników administracyjnych, opracowuje zakresy zajęć dla poszczególnych grup, a nadto sporządza wymaganą dokumentację z zajęć szkoleniowych;
 5. prowadzi sprawy związane z załatwianiem skarg i wniosków wpływających do Prokuratury Okręgowej, zgodnie z przydziałem Prokuratora Okręgowego oraz sprawuje nadzór w zakresie załatwiania skarg i wniosków przez prokuratury rejonowe;
 6. sprawuje nadzór nad pracą urzędników i innych pracowników sekretariatu Prokuratury Okręgowej;
 7. prowadzi lub nadzoruje postępowania przygotowawczego w sprawach karnych oraz sprawuje funkcję oskarżyciela publicznego przed sądami; w sprawach karnych przez siebie prowadzonych sporządza środki odwoławcze od orzeczeń sądu I instancji oraz kasacje i odpowiedzi na kasacje, które w razie potrzeby konsultuje z Kierownikiem Działu Sądowego;
 8. wyznacza, na wniosek Kierownika Działu Sądowego, podległego prokuratora Wydziału III do udziału w charakterze oskarżyciela w sprawach podległych prokuratur rejonowych przed sądem odwoławczym;
 9. przydziela podległym prokuratorom do załatwienia sprawy z zakresu obrotu prawnego z zagranicą;
 10. wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego i jego Zastępcę.

Kierownik Działu Postępowania Sądowego – prokurator Maria Kulesza- Chalecka:

 1. kieruje, planuje i organizuje pracę Działu Postępowania Sądowego, sprawuje nadzór nad pracą podległych prokuratorów, zapewnia właściwe i terminowe wykonywanie ustawowych zadań oraz wytycznych i poleceń;
 2. sprawuje nadzór nad działalnością oskarżycielską prokuratorów prokuratur rejonowych w sprawach karnych, w sądach rejonowych i sądzie okręgowym pierwszej instancji;
 3. nadzoruje udział prokuratorów w postępowaniu sądowym, w sprawach karnych, dotyczących rozpatrywania przez sąd okręgowy drugiej instancji środków odwoławczych od orzeczeń sądów rejonowych;
 4. prowadzi lub nadzoruje postępowania przygotowawczego w sprawach karnych oraz sprawuje funkcję oskarżyciela publicznego przed sądami
 5. przydziela wokandy prokuratorom kierowanego Działu oraz przyjmuje referaty posesyjne;
 6. w porozumieniu z Prokuratorem Okręgowym uzgadnia zasadność sporządzenia kasacji oraz skargi w trybie art. 539 a k.p.k. i sporządza projekty wniosków, o których mowa odpowiednio w § 333 ust. 1 i § 334 ust. 1 regulaminu w sprawach podległych prokuratur rejonowych, w których uczestniczył, wyznaczony w trybie § 328 ust. 3 i § 329 regulaminu, prokurator Działu; zawiadamia o tym właściwego Prokuratora Rejonowego;
 7. opiniuje skierowanie wniosku o kasację w trybie art. 521 k.p.k.;
 8. przydziela i nadzoruje postępowania w sprawach cywilnych, rodzinnych, opiekuńczych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych oraz z zakresu postępowania administracyjnego, w których udział prokuratora wynika z obowiązujących uregulowań ustawowych oraz wewnętrznych unormowań;
 9. nadzoruje udział prokuratorów w postępowaniu penitencjarnym i wykonawczym oraz nadzoruje ten odcinek działalności;
 10. przyjmuje osobiście lub zleca prokuratorom Działu Sądowego przyjęcie interesantów zgłaszających się do Prokuratury Okręgowej w sprawach należących do kompetencji Działu;
 11. w sprawach przez siebie prowadzonych sporządza środki odwoławcze od orzeczeń sądu I instancji oraz kasacje i odpowiedzi na kasacje;
 12. pełni dyżury zdarzeniowe po godzinach urzędowania, niedziele i święta oraz dni ustawowo wolne od pracy;
 13. wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego, Zastępcę Prokuratora Okręgowego i Naczelnika III. Wydziału.

Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz —  prokurator Jerzy Radgowski:

 1. kieruje pracą Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz, zapewnia właściwą i terminową realizację zadań wchodzących w zakres działania tego Działu, sprawuje nadzór nad pracownikami wykonującymi czynności w tej komórce organizacyjnej, przydziela im zadania oraz kontroluje terminowość i poziom merytoryczny ich załatwiania;
 2. sprawuje nadzór nad eksploatacją Systemu Informatycznego Prokuratury „Libra 2” oraz innego oprogramowania używanego w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, a w szczególności nad:
  • administrowaniem i zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania sieci oraz pracy serwerów, stacji roboczych i innych urządzeń informatycznych,
  • administrowaniem aplikacjami systemu informatycznego prokuratury,
  • administrowaniem innymi aplikacjami używanymi w prokuraturze;
 3. nadzoruje obsługę współpracy z zewnętrznymi bazami danych;
 4. prowadzi i nadzoruje sprawy o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość), inne niż wymienione w § 28 pkt 3 regulaminu:
  • skomplikowanym stanie faktycznym lub
  • jeżeli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę, o której mowa w art. 115 § 5 k,k.
 5. prowadzi i nadzoruje inne postępowania przygotowawcze, przydzielone przez Zastępcę Prokuratora Okręgowego;
 6. bierze udział w postępowaniu sądowym w sprawach przez siebie prowadfzonych,  rozstrzyganym przed sądem pierwszej i drugiej instancji, w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym oraz zaskarża prawomocne orzeczenia;
 7. koordynuje postępowania przygotowawcze prowadzone w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie oraz w podległych jednostkach rejonowych w sprawach o przestępstwa wskazane przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość)
 8. pełni dyżury zdarzeniowe po godzinach urzędowania, niedziele i święta oraz dni ustawowo wolne od pracy;
 9. wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego i Zastępcę Prokuratora Okręgowego;

Osoby pełniące pozostałe funkcje w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie

 • Wydziałem VII Budżetowo – Administracyjnym kieruje Dyrektor Jacek Kędzierski. Do jego kompetencji należy kierowanie wydziałem i sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą zatrudnionych w wydziale pracowników. Odpowiada za całokształt spraw gospodarczych i administracyjnych związanych z zapewnieniem warunków prawidłowego działania prokuratury okręgowej oraz prokuratur rejonowych okręgu.
 • Funkcję kierownika sekretariatu Prokuratury Okręgowej w Olsztynie pełni Ewelina Pyziak. Do jej kompetencji należy organizowanie i planowanie pracy sekretariatu. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą zatrudnionych w sekretariacie pracowników.
 • Stanowisko inspektora do spraw biurowości zajmuje Monika Salmanowicz. Do jej kompetencji należy wykonywanie kontroli biurowości prokuratur okręgu olsztyńskiego.
 • Stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych zajmuje Marta Skała-Szymańska. Do jej kompetencji należy zapewnianie i kontrola ochrony informacji niejawnych w prokuraturach okręgu olsztyńskiego.
 • Stanowisko inspektora do spraw obronnych zajmuje Danuta Sułkowska. Do jej kompetencji należy planowanie i realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w  prokuraturach okręgu olsztyńskiego.
 • Funkcję kierownika kancelarii tajnej pełni Wiesława Bodetko. Do jej kompetencji należy wykonywanie czynności związanych z obiegiem dokumentów niejawnych w prokuraturze okręgowej oraz koordynuje pracą oddziałów kancelarii tajnych w podległych jednostkach rejonowych.
 • Stanowisko audytora wewnętrznego zajmuje Renata Dębowska. Do jej kompetencji należy wykonywanie czynności w zakresie audytu wewnętrznego w  prokuraturach okręgu olsztyńskiego.
 • Stanowisko specjalisty do spraw BHP zajmuje Grażyna Czarnecka– do jej kompetencji należy pełnienie funkcji doradczych i kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w  prokuraturach okręgu olsztyńskiego.

 

Kierownictwo Prokuratur Rejonowych Okręgu Olsztyńskiego

 1. Prokuratura Rejonowa w Bartoszycach:
  • Prokurator Rejonowy – Radosław Snopek;
  • Z-ca Prokuratora Rejonowego – Dorota Śliwińska;
 2. Prokuratura Rejonowa w Biskupcu:
  • Prokurator Rejonowy – Tomasz Ślązak;
 3. Prokuratura Rejonowa w Giżycku:
  • Prokurator Rejonowy – Grzegorz Ryński;
  • Prokuratora Rejonowego – Maciej Prokop;
 4. Prokuratura Rejonowa w Kętrzynie:
  • Prokurator Rejonowy – Jolanta Rzepko;
  • Z-ca Prokuratora Rejonowego – Tomasz Niesłuchowski;
 5. Prokuratura Rejonowa w Lidzbarku Warmińskim:
  • Prokurator Rejonowy – Andrzej Krzywiel;
 6. Prokuratura Rejonowa w Mrągowie:
  • Prokurator Rejonowy – Bogusława Pidsudko-Kaliszuk;
 7. Prokuratura Rejonowa w Nidzicy:
  • Prokurator Rejonowy – Anna Andruszkiewicz;
 8. Prokuratura Rejonowa Olsztyn – Południe w Olsztynie:
  • Prokurator Rejonowy – Daniel Brodowski;
  • Z-ca Prokuratora Rejonowego – Krzysztof Górski;
 9. Prokuratura Rejonowa Olsztyn – Północ w Olsztynie:
  • Prokurator Rejonowy – Arkadiusz Szulc;
  • Z-ca Prokuratora Rejonowego – Mariola Maślany;
 10. Prokuratura Rejonowa w Piszu:
  • Prokurator Rejonowy – Rafał Kulągowski;
 11. Prokuratura Rejonowa w Szczytnie:
  • Prokurator Rejonowy – p.o. Artur Bekulard;
  • Z-ca Prokuratora Rejonowego – Krzysztof Batycki

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Ewa Hańczyc - Ciesielska
Informację udostępnił: Andrzej Antolak
Data wytworzenia informacji: 2017-12-10
Data udostępnienia informacji: 2013-10-23
Liczba odsłon: 11 680

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj