środa, 29 maja 2019

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie PO IV WOS 1111.5.2019 ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie

PO IV WOS 1111.5 .2019

 

OGŁOSZENIE

O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA

Prokurator Okręgowy w Olsztynie, na podstawie art. 180 § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 2019 roku – Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2019, poz. 740 z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. 2016, poz. 1838)

ogłasza konkurs na trzy stanowiska asystenta prokuratora

w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie

Oznaczenie konkursu: PO IV WOS 1111.5.2019

Nazwa i adres Prokuratury:

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie

ul. Dąbrowszczaków 12

10-959 Olsztyn

Liczba wolnych stanowisk: 3

 

WYMAGANIA OBLIGATORYJNE:

Stosownie do art. 176 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 2019 roku – Prawo o prokuraturze na stanowisku asystenta prokuratora może być zatrudniony ten, kto:

posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, a także nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
jest nieskazitelnego charakteru;
ukończył wyższe studia w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia uznane w Polsce;
ukończył 24 lata.
DODATKOWE POŻĄDANE CECHY, UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJE:

doświadczenie w pracy w Prokuraturze, Sądzie, Policji, innych służbach, w tym celnych, skarbowych i kontroli finansowej;
znajomość organizacji i funkcjonowania prokuratury oraz pracy biurowej,
umiejętność planowania i organizowania pracy;
samodzielność, obowiązkowość, kreatywność,
ukończenie studiów prawniczych, aplikacji prokuratorskiej, sędziowskiej lub ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury,
ukończenie aplikacji adwokackiej, radcowskiej lub notarialnej.
WYMAGANE DOKUMENTY:

Do zgłoszenia kandydat dołącza:

wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora – załącznik nr 1;
życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego – załącznik nr 2;
oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich – załącznik nr 2;
aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu – załącznik nr 2;
informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą jego osoby.
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, w szczególności potwierdzające złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego.

Składane oświadczenia winny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Każdy, kto spełnia wymogi i jest zainteresowany podjęciem zatrudnienia w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie na stanowisku podanym w ofercie może wymagane dokumenty złożyć osobiście w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, bądź przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie do 14 czerwca 2019 roku na adres:

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie

ul. Dąbrowszczaków 12

10-959 Olsztyn

tel. kont. (89) 521 54 70 lub (89) 521 54 78

ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu (PO IV WOS 1111.5.2019). W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

PRZEBIEG KONKURSU, TERMIN I MIEJSCE JEGO PRZEPROWADZENIA

Konkurs przeprowadzi Komisja konkursowa powołana przez Prokuratora  Okręgowego w Olsztynie.
Konkurs składa się z trzech etapów:
wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
testu, który obejmuje 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, a także pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany przez kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego;
rozmowy kwalifikacyjnej.
Konkurs odbędzie się w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, przy ulicy Dąbrowszczaków 12.
Pierwszy etap konkursu rozpocznie się w dniu 01 lipca 2019r.
Listy kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu oraz terminy ich przeprowadzenia zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie jednostki i na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Olsztynie oraz Biuletynie Informacji Publicznej, przy czym lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu ogłoszona zostanie nie później niż na 7 dni przed terminem drugiego etapu konkursu.
Lista kandydatów (zawierająca imiona i nazwiska) dopuszczonych do drugiego etapu konkursu jest dostępna przez okres 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia lub udostępnienia.
Do trzeciego etapu konkursu stosuje się odpowiednio pkt 5 i 6.
Pozostałe zasady przebiegu konkursu określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzania konkursu na asystenta prokuratora (Dz. U. z 2016r., poz. 1838).

INFORMACJE DODATKOWE

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument poświadczający tożsamość.

Na podstawie art. 180 § 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 2019 roku – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2019, poz. 740 z późn. zm.) komisja konkursowa po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki, może wyłonić rezerwową listę kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób lub rezygnacji kandydata wyłonionego w drodze konkursu.

Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę asystenta prokuratora odbywają staż asystencki w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury, w której są zatrudniani, staż trwa 6 miesięcy. Do czasu ukończenia stażu asystenta prokuratora zatrudnia się na podstawie umowy o pracę na czas określony, z możliwością jej wcześniejszego rozwiązania na dwutygodniowym wypowiedzeniem. Z obowiązku odbycia stażu są zwolnione osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski.

Prawa i obowiązki asystentów prokuratorów regulują przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 2019 roku – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2019, poz. 740 z późn. zm.).

 

PROKURATOR OKRĘGOWY

Cezary Fiertek

Załączniki:

1. Wniosek o dopuszczenie do konkursu

2. Oświadczenie rekrutacyjne

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: MS
Informację udostępnił: Tomasz Borżoł
Data wytworzenia informacji: 2019-05-29
Data udostępnienia informacji: 2019-05-29
Liczba odsłon: 6 711