Przedmiot działania powszechnych jednostek prokuratury oraz ich kompetencje regulują przepisy ustawy z dnia 28.01.2016 r. Prawo o prokuraturze (j.t.Dz. U. z 2017 r. poz. 1767).

Podstawowym zadaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw.

Zadanie to Prokurator Okręgowy w Olsztynie oraz podlegli mu prokuratorzy wykonują przez:

  1. prowadzenie lub nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach karnych oraz sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami,
  2. wytaczanie powództw w sprawach cywilnych oraz składanie wniosków i udział                          w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, jeżeli tego wymaga ochrona praworządności, interesu społecznego, własności lub praw obywateli,
  3. podejmowanie środków przewidzianych prawem, zmierzających do prawidłowego                      i jednolitego stosowania prawa w postępowaniu sądowym, administracyjnym,                         w sprawach o wykroczenia oraz w innych postępowaniach, przewidzianych ustawą,
  4. sprawowanie nadzoru nad wykonaniem postanowień o tymczasowym aresztowaniu oraz innych decyzji o pozbawieniu wolności,
  5. prowadzenie badań w zakresie problematyki przestępczości oraz jej zwalczania i zapobiegania,
  6. zaskarżanie do sądu niezgodnych z prawem decyzji administracyjnych oraz udział                    w postępowaniu sądowym w sprawach zgodności z prawem takich decyzji,
  7. koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestępstw, prowadzonej przez inne organy państwowe,
  8. współdziałanie z organami państwowymi, państwowymi jednostkami organizacyjnymi i organizacjami społecznymi w zapobieganiu przestępczości i innym naruszeniom prawa,
  9. opiniowanie projektów aktów normatywnych,

podejmowanie innych czynności określonych w ustawach.


 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Jerzy Radgowski
Informację udostępnił: Andrzej Antolak
Data wytworzenia informacji: 2017-12-10
Data udostępnienia informacji: 2013-05-21
Liczba odsłon: 4 255

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj