Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji

w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie oraz jednostkach rejonowych jej podległych, prowadzi się następujące repertoria, rejestry oraz wykazy kontrolne:

Repertoria :

  „Ds.” – dla postępowań i czynności w sprawach karnych, karnych-skarbowych

i w sprawach o wykroczenia prowadzonych przez prokuratora, Policję i inne organy uprawnione do prowadzenia postępowań,

    „Pc” – dla inicjonowania postępowań cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i opiekuńczych oraz spraw o przyznanie lub zwrot kompensaty pieniężnej, roszczeń regresowych i innych spraw wynikających

z podejmowanej działalności pozakarnej, udziału w tego rodzaju postępowaniach

i zaskarżania zapadłych w nich orzeczeń, a także nadzorowania czynności związanych z tego rodzaju postępowaniami przez podległe jednostki.

    „Pa” – dla inicjonowania postępowań administracyjnych, sądowo-administracyjnych i postępowań przed sądem administracyjnym, udziału w tego rodzaju postępowaniach i zaskarżania zapadłych w nich orzeczeń, a także nadzorowania czynności związanych z tego rodzaju postępowaniami administracyjnymi przez podległe jednostki.

 Rejestry samodzielne:

    „Ak” – dla wykonywanych analiz kryminalnych;

    „Di” – dla czynności, które nie podlegają rejestracji w repertorium „Ds” podejmowanych przez prokuratora w sprawach karnych, karnych skarbowych

i w sprawach o wykroczenia, prowadzonych przez inne organy;

     „Dsn” – dla realizacji zadań wynikających ze sprawowania nadzoru służbowego przez prokuratora nadrzędnego w postępowaniu przygotowawczym i sądowym;

    „ENA.P.r” – dla osób, wobec których skierowano wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania w sprawach prokuratur rejonowych;

    „ENA.UE” – dla osób, wobec których państwa członkowskie Unii Europejskiej wystąpiły o wykonanie europejskiego nakazu aresztowania;

    „ENO.UE” – dla wystąpień państw członkowskich Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony;

    „ENO.UE.r” – dla wystąpień państw członkowskich Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony realizowanych przez prokuratury rejonowe pod nadzorem prokuratury okręgowej;

    „ENO.P.r” – dla wystąpień państw członkowskich Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony w sprawach prokuratur rejonowych;

    „Ko” – dla korespondencji ogólnej w sprawach administracyjnych (a), cywilnych (c), karnych (k), w których prokurator nie podejmuje decyzji procesowych.

    „Kw” – dla kasacji i wniosków o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem w sprawach karnych, odpowiedzi na kasacje i wnioski strony przeciwnej, wnioski o wznowienie lub skarg na wyroki sądów odwoławczych oraz udziału prokuratora w tych postępowaniach;”

    „Ns” – dla spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie oraz stosowanie innych środków przymusu, środków zapobiegawczych, zabezpieczenia majątkowego oraz spraw o stwierdzenie nieważności orzeczeń, o odszkodowanie lub zadośćuczynienie;

    „Ntk” – dla wystąpień o zajęcie przez prokuratora stanowiska w przedmiocie pobrania komórek, tkanek, narządów ze zwłok, których zgon mógł być następstwem przestępstwa;

    „Opk” – dla wniosków podległych jednostek o wzięcie udziału w postępowaniu odwoławczym przez prokuratora jednostki wyższego stopnia w sprawach karnych oraz udziału prokuratora w tych sprawach;

    „Oz” – dla wniosków z zakresu obrotu prawnego z zagranicą wykonywanych przez prokuratury rejonowe pod nadzorem prokuratury okręgowej;

    „Oz.o” – dla wniosków z zakresu obrotu prawnego z zagranicą wpływających

z państw obcych;

    „Oz.r”  – dla wniosków z zakresu obrotu prawnego z zagranicą kierowanych do państw obcych w sprawach prokuratur rejonowych;

    „Pn” – dla postępowań w sprawach nieletnich rozpoznawanych przez sąd rodzinny oraz dla środków odwoławczych w tych sprawach;

    „Pp” – dla wniosków o udzielenie pomocy prawnej dla innych jednostek z zakresu spraw administracyjnych (a), cywilnych (c) i karnych (k);

    „Ip” – dla spraw o udostępnienie informacji publicznej, a także środków odwoławczych od decyzji w przedmiocie udostępniania informacji publicznej oraz udziału przed sądami administracyjnymi;

    „Wl” – dla przeprowadzanych własnych wizytacji i lustracji oraz oceny wizytacji

i lustracji przeprowadzanych przez podległe jednostki;

    „Cor” – dla pism uprawnionych organów skierowanych do właściwego prokuratora w sprawach czynności operacyjno-rozpoznawczych;

    „Zt” – dla zatrzymań dokonywanych przez Policję i inne uprawnione organy,

z wyłączeniem zatrzymań osób podejrzanych w postępowaniach zarejestrowanych

w repertorium „Ds”;

    „Zo” – dla zażaleń rozpoznawanych przez prokuratora na sposób prowadzenia czynności przez inne organy, wynikające z przepisów: art. 15 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, z późn. zm.), art. 23 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U.

z 2015 r. poz. 1929 i 2023 oraz z 2016 r. poz. 147), art.14 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1411, z późn. zm.), art.73 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 990, z późn. zm.), art. 11c ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 553, z późn. zm.), art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1383, z 2014 r. poz. 486 oraz z 2015 r. poz. 1335), art. 11 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1402, z późn. zm.) oraz innych;

    „DE” – dla doręczeń i ekspedycji.

Rejestry uzupełniające do Ds.:

    „Archiwum” – dla archiwizowanych akt prowadzonych postępowań w danej jednostce;

    „Drz” – dla dowodów rzeczowych;

    „Nps” – dla skarg i postępowań sądowych dotyczących naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki (w jednostce nadrzędnej funkcjonuje jako rejestr samodzielnym);

    „Opz” – dla postępowań w sprawie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych;

    „Ps” – dla orzeczeń sądu I i II instancji;

    „Psz” – dla przedmiotów środka zapobiegawczego;

    „Rz” – dla środków odwoławczych na decyzje w postępowaniu przygotowawczym za wyjątkiem zażaleń na postanowienia sądu w przedmiocie tymczasowego aresztowania;

    „Ta” – dla osób tymczasowo aresztowanych;

    „Zm” – dla zabezpieczeń majątkowych;

    „Zpj” – dla dokumentów uprawniających do prowadzenia pojazdów mechanicznych, zatrzymanych w związku z popełnieniem przestępstwa.

    „Ds.u” – dla czynności wykonywanych w związku z postanowieniem sądu wydanym na podstawie art. 396a § 1 k.p.k.;”,

wykaz kontrolny samodzielny:

„W” – dla wokand spraw karnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu przed sądem.

wykazy kontrolne uzupełniające do Ds.:

    „ENA.P.w” – dla osób, wobec których skierowano wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania w sprawach własnych;

    „ENO.P.w.” – dla wystąpień do państwa członkowskiego Unii Europejskiej

o wykonanie europejskiego nakazu ochrony w sprawach własnych;

     „Oz.w” – dla wniosków z zakresu obrotu prawnego z zagranicą kierowanych do państw obcych w sprawach własnych;

     „Wu” – dla wniosków o udział prokuratora jednostki wyższego stopnia

w postępowaniu odwoławczym;

    „Pm” – dla spraw skierowanych do instytucji lub osoby uprawnionej do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego.

 

Statystyki, sprawozdania, kontrole

W 2016 roku do prokuratur okręgu olsztyńskiego wpłynęło 23786 spraw to jest o 3359  spraw więcej  niż w tym samym okresie 2015 roku.

W 2016 roku prokuratorzy prokuratur okręgu olsztyńskiego załatwili 23161 spraw karnych (w 2015 roku załatwiono 20869 spraw  karnych), które zostały zakończone następującymi decyzjami:

•    aktem oskarżenia 3834 sprawy przeciwko 4657 osobom;

•   wnioskiem o wydanie wyroku skazującego 2748 spraw przeciwko 3039 osobom;

•  wnioskiem do sądu o warunkowe umorzenie postępowania 357 spraw przeciwko 393 osobom;

• wnioskiem do sądu o umorzenie postępowania i zastosowanie środka zabezpieczającego – 46 spraw w stosunku do 46 osób;

•  wnioskiem o ukaranie do właściwego sądu wojskowego – 12 spraw co do 16 osób;

•  umorzeniem postępowania – 6489 spraw, w tym z powodu niewykrycia sprawców – 1324 sprawy;

•     odmową wszczęcia postępowania – 6753 sprawy;

•     zawieszeniem postępowania – 1035 spraw;

•    przekazaniem ścigania karnego za granicę – 4 sprawy w stosunku do 5 osób;

•    przekazaniem dowódcy – 1 sprawę;

•  zakończeniem czynności prokuratorskich związanych z realizacją wniosków innych organów, uprawnionych do prowadzenia postępowania – w 494 sprawach;

•     załatwieniem w inny sposób – 1388 spraw.

W 2016 roku w sprawach prokuratur okręgu olsztyńskiego sądy zastosowały 357 środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania.

Prokuratorzy okręgu olsztyńskiego w 2016 roku w toku postępowania przygotowawczego stosowali również nieizolacyjne środki zapobiegawcze, mianowicie:

•    wobec 709 podejrzanych – dozór Policji;

•    wobec 1 podejrzanego – dozór przełożonego wojskowego;

•     wobec 140 podejrzanych – poręczenie majątkowe;

•     wobec 89 podejrzanych – zakaz opuszczenia kraju;

•  wobec 109 podejrzanych – środek w postaci nakazu opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym;

•     wobec 1 podejrzanego – środek w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych lub w wykonywaniu zawodu.

W sprawach karnych prokuratur okręgu olsztyńskiego sądy osądziły 7740 osób,
z czego skazano 6912 osoby, tj. 89,3%, a w tym:

•          wyrokiem nakazowym – 479 osób;

•          na podstawie art. 387 k.p.k. – 674 osoby;

•          na postawie art. 335 k.p.k. – 3545 osoby;

•          na podstawie art. 338a k.p.k. – 15 osób;

•          odstąpiono od wymierzenia kary – wobec 13 osób.

Sądy uniewinniły 96 osób, co stanowi 1,2% ogółem osądzonych.

Sądy warunkowo umorzyły postępowania karne wobec 553 osoby. Ponadto wobec 33 osób umorzono postępowanie i zastosowano środki zabezpieczające.

Prokuratorzy okręgu olsztyńskiego realizowali także zadania z zakresu przewidzianego prawem dla udziału prokuratora w sprawach cywilnych, rodzinnych, opiekuńczych oraz ze stosunku pracy, a także w postępowaniu administracyjnym.

W 2016 roku w repertorium „Pc” zarejestrowano 1523 sprawy. Zakończono w tym okresie 1587 spraw, w tym wytoczono 74 powództwa, wniesiono 134 wniosków
o wszczęcie postępowania nieprocesowego, 6 apelacji i 7 skarg o wznowienie postępowania.

W 2016 roku w repertorium „Pn” zarejestrowano 256 sprawy, zaś załatwiono 258 spraw, w tym wniesiono 3 środki odwoławcze.

W okresie 2016 roku w prokuraturach okręgu olsztyńskiego zarejestrowano 1505 spraw z zakresu postępowania administracyjnego (repertorium „Pa”).  Załatwiono 1596 spraw z tego odcinka działalności, wnosząc przy tym 107 środków zaskarżenia
i 105 wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego bądź sądowo-administracyjnego.


Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Jerzy Radgowski
Informację udostępnił: Andrzej Antolak
Data wytworzenia informacji: 2017-12-10
Data udostępnienia informacji: 2013-05-21
Liczba odsłon: 4 912

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj