Sprawy są przyjmowane i załatwiane w godzinach urzędowania Prokuratury Okręgowej w Olsztynie i prokuratur rejonowych okręgu olsztyńskiego, tj w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie, Prokuraturze Rejonowej Olsztyn-Południe w Olsztynie oraz Prokuraturze Rejonowej Olsztyn-Północ w Olsztynie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 13:30 oraz od 14:00 do 20:30, w pozostałych prokuraturach rejonowych okręgu olsztyńskiego od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Pisma adresowane do Prokuratury Okręgowej w Olsztynie można składać:

 1. osobiście w Biurze Podawczym w siedzibie jednostki w dniach i godzinach urzędowania,
 2. przesyłając na adres Prokuratury Okręgowej w Olsztynie,
 3. przesyłając drogą elektroniczną na adres: biuro.podawcze@olsztyn.po.gov.pl
 4. poprzez ePUAP – Elektroniczna Skrzynka Podawcza Prokuratury Okręgowej w Olsztynie

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie oraz podległe jej jednostki rejonowe przyjmują i załatwiają sprawy na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 28.01.2016r. Prawo o prokuraturze (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1767)
 2. Ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243)
 3. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7.04.2016r. Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury    ( j.t. Dz.U. z  2017 r. poz. 1206 )
 4. Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 03.03.2016r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (Dz.Urz.MS z 2016r. poz 83 z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., nr 5, poz. 46 )
 6. Zarządzenie nr 66/16 Prokuratora Okręgowego w Olsztynie z dnia 27.04.2016r.w sprawie ustalenia godzin przyjęć interesantów w Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie,

stosując przy załatwianiu spraw przepisy:

 1. ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z dnia 4 sierpnia 1997r., nr 89, poz. 555 z późn. zm.),
 2. ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z dnia 1 grudnia 1964r., nr 43, poz. 296 z późn. zm.),
 3. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
 4. ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z dnia 5 sierpnia 1997r., nr 90, poz. 557 z późn. zm.)

Rejestracja spraw odbywa się na zasadach określonych w Zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości  z dnia 03.03.2016r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, (Dz. Urz. MS z 2016r, poz. 83 z późn. zm.).

Pisma w sprawach wcześniej nierejestrowanych podlegają rejestracji we właściwych urządzeniach ewidencyjnych i przekazaniu do załatwienia prokuratorom lub innym pracownikom według aktualnego podziału czynności. Pisma w sprawach zarejestrowanych, dołącza się do tej samej sprawy i przekazuje wyznaczonym do załatwienia prokuratorom l                   ub innym pracownikom.

Prokuratorzy oraz inni pracownicy podejmują czynności przewidziane przepisami prawa dla danego rodzaju spraw, dokonują oceny i decydują o sposobie załatwienia sprawy na podstawie odpowiednich przepisów. Sprawy są załatwiane i rozstrzygane – co do zasady –                         w terminach wynikających z przepisów prawa i niezwłocznie, gdy tylko w wyniku podjętych czynności (procesowych, dowodowych i innych) wyjaśnione są okoliczności danej sprawy                 w takim stopniu, aby możliwe było jej prawidłowe zakończenie.

Wyjątkowo w sprawach o znacznym zakresie podmiotowo-przedmiotowym oraz wyższym stopniu skomplikowania, zawiłości bądź złożoności, w ramach zakreślonych ustawami, terminy te ulegają przedłużeniu na mocy decyzji uprawnionych podmiotów.

Stosownie do wyrażonej w art. 10 § 1 kpk zasady legalizmu obowiązującej w polskiej procedurze karnej, organ powołany do ścigana przestępstw, jakim jest prokuratura, obowiązany jest do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania przygotowawczego, a oskarżyciel publiczny także do wniesienia i popierania oskarżenia – o czyn ścigany z urzędu, niezależnie od woli pokrzywdzonego.

Przedmiotowa zasada doznaje ograniczeń w odniesieniu do pewnej kategorii przestępstw, gdzie ściganie następuje na wniosek osoby uprawnionej. Oznacza to,                           że postępowanie w sprawach o przestępstwa wnioskowe rozpoczyna się tylko i wyłącznie                w razie złożenia wniosku przez osobę uprawnioną.

Postępowanie przygotowawcze jest wszczynane, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzanie popełnienia przestępstwa. Informacje o popełnionych przestępstwach czerpane są zarówno ze źródeł własnych (wewnętrznych), jak również ze źródeł zewnętrznych. Na każdej osobie ciąży, tzw. społeczny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie, wynikający z art. 304 § 1 kpk. W praktyce oznacza to, iż każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomienia o tym prokuratora lub Policję.

Przyjmowanie i załatwianie spraw w zakresie skarg i wniosków oraz innych

Skargi i wnioski przyjmowane i rozpoznawane są w trybie określonym w:

 1. art. 221 – 256 Ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zmianami),
 2. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46),
 3. § 380 – 387 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 07.04.2016 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (j.t.Dz. U. z 2017r. poz. 1206).

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, usługi pozwalające na komunikowanie się z Prokuraturą Okręgową w Olsztynie osób doświadczających trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się, zwanych w ustawie „osobami uprawnionymi”, poprzez korzystanie z poczty elektronicznej oraz przesyłanie faksów.

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo – migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN) dla województwa warmińsko – mazurskiego, utworzony na podstawie art. 15 ust. 1 cyt. ustawy do pobrania na stronie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie www.wm.uw.olsztyn.pl

Prokurator Okręgowy przyjmuje interesantów po uprzednim uzgodnieniu terminu za pośrednictwem sekretariatu Prokuratora Okręgowego (89 52 15 400);

 1. w każdy wtorek, w godzinach 9:00 do 12:00;

Zastępca Prokuratora Okręgowego przyjmuje interesantów po uprzednim uzgodnieniu terminu za pośrednictwem sekretariatu Prokuratora Okręgowego (89 52 15 400);

 1. w czwartek, w godzinach od 9:00 do 12:00;

Prokuratorzy, urzędnicy i inni pracownicy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie przyjmują interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30.

Wyznaczeni prokuratorzy przyjmują interesantów również po godzinach urzędowania:

 1. w poniedziałki, w godzinach 15:30 – 17:30.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Jerzy Radgowski
Informację udostępnił: Andrzej Antolak
Data wytworzenia informacji: 2017-12-10
Data udostępnienia informacji: 2013-10-24
Liczba odsłon: 5 377

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj