W Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie oraz w jednostkach podległych  na koniec 2018 roku  z ogólnego limitu 121 etatów orzeczniczych na Prokuraturę Okręgową przypadało 35 stanowisk prokuratorskich (28,9% ogólnej liczby stanowisk orzeczniczych), a na prokuratury rejonowe 86 etatów orzeczniczych, w tym 75 stanowisk prokuratorskich i 11 stanowisk asesorskich.

Średniomiesięczny wpływ spraw karnych w 2018 roku w prokuraturach rejonowych okręgu olsztyńskiego był rzędu 22,5 sprawy  na orzecznika i był wyższy w porównaniu do okresu 2017 roku, kiedy odnotowano wskaźnik 20,5 sprawy.

W 2018 roku do prokuratur okręgu olsztyńskiego wpłynęło 23446 spraw.   Był to wpływ wyższy od odnotowanego w roku 2017  o  2096 spraw, to jest o 9,1%.

W 2018 roku prokuratorzy prokuratur okręgu olsztyńskiego załatwili 23 519 spraw karnych  (w porównaniu do roku 2017 odnotowano  wzrost załatwienia  spraw karnych o  2 576 spraw, to jest o 11%).

Aktem oskarżenia i wnioskiem w trybie art. 335 kpk zakończono 6122 sprawy, co stanowi 26,0% ogółu spraw załatwionych.  Efektywność ścigania w 2017 roku wyniosła 40,4% i była zbliżona do efektywności ścigania osiągniętej w 2016 roku.

W 2018 roku w sprawach prokuratur okręgu olsztyńskiego sądy zastosowały 298 środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania. W stosunku do liczby takich środków zastosowanych w okresie 2016 roku odnotowano ich spadek o 18, co stanowi 5,7%.

Prokuratorzy okręgu olsztyńskiego w 2018 roku w toku postępowania przygotowawczego stosowali również zabezpieczenia majątkowe wobec 600 osób (wzrost o 91 osób, tj. o  17,9%) zabezpieczając tym samym na poczet grożącej kary grzywny, świadczenia pieniężnego, przepadku, środka kompensacyjnego albo zwrotu pokrzywdzonemu lub innemu uprawnionemu podmiotowi korzyści majątkowej, mienie łącznej wartości 21 918 819 zł.

W sprawach karnych prokuratur okręgu olsztyńskiego sądy osądziły 6563 osoby, z czego uniewinniły 76 osób, co stanowi 1,2% ogółem osądzonych.

Prokuratorzy prokuratur  okręgu olsztyńskiego w 2018 roku wnieśli apelacje, co do 428 osób.  Średni wskaźnik zaskarżalności w okręgu wyniósł 10,4%.

W 2018 roku sądy rozpoznały apelacje co do 419 osób, z czego 323 apelacje zostały uwzględnione, co plasuje skuteczność apelacyjną na poziomie 77,1%. W tym samym okresie 2017 roku  na rozpoznanych  apelacji prokuratorskich co do 374 osób, sądy uwzględniły apelacje co do 287 osób, co stanowiło 76,7%.

W rejestrach z zakresu obrotu prawnego z zagranicą w roku 2018 zarejestrowano  następującą ilość spraw: PO IV Oz.r  –  164 sprawy,  PO IV Oz.o – 116 spraw, PO IV ENA.Pr – 8 spraw, PO IV ENA.UE – 6 spraw  ( łącznie więcej niż w 2017r. o 54 sprawy).

Prokuratorzy okręgu olsztyńskiego realizowali także zadania z zakresu  udziału prokuratora w sprawach cywilnych, rodzinnych, opiekuńczych oraz ze stosunku pracy, a także w postępowaniu administracyjnym.

W 2018 roku w repertorium „Pc” zarejestrowano 1795 spraw.  W repertorium „Pn” zarejestrowano 273 sprawy,  a nadto zarejestrowano 1487 spraw z zakresu postępowania administracyjnego (repertorium „Pa”).

Ponadto w 2017 roku przeprowadzone zostały dwie  wizytacje:  Prokuratury Rejonowej w Lidzbarku Warmińskim oraz Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Północ w Olsztynie, a nadto przeprowadzono trzy lustracje problemowe.

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Olsztynie oraz prokuratur rejonowych okręgu olsztyńskiego na 2021 rok.

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Olsztynie oraz prokuratur rejonowych okręgu olsztyńskiego na 2020 rok.

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Olsztynie oraz prokuratur rejonowych okręgu olsztyńskiego za 2020 rok.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Olsztynie za rok 2020

 


Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020

Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020

Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020

Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2020

 

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019

Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019

Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019

Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2019

 

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018

Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018

Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018

Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2018

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Ewa Hańczyc - Ciesielska
Informację udostępnił: Tomasz Borżoł
Data wytworzenia informacji: 2018-04-09
Data udostępnienia informacji: 2013-10-24
Liczba odsłon: 5 284

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj