W Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie oraz w jednostkach podległych  na koniec 2017 roku   z ogólnego limitu 120 etatów orzeczniczych na Prokuraturę Okręgową przypadało 34 stanowiska prokuratorskie (28,3% ogólnej liczby stanowisk orzeczniczych), a na prokuratury rejonowe 86 etatów orzeczniczych, w tym 75  stanowisk prokuratorskich i 11 stanowisk asesorskich.

Średniomiesięczny wpływ spraw karnych w 2017 roku w prokuraturach rejonowych okręgu olsztyńskiego był rzędu 20,5 sprawy  na orzecznika i był wyższy w porównaniu do okresu 2016 roku, kiedy odnotowano wskaźnik 19,0 sprawy.

W 2017 roku do prokuratur okręgu olsztyńskiego wpłynęło 21 350. Formalnie był to wpływ niższy w porównaniu do 2016 roku o 2330 spraw.

Jeżeli jednak wpływ spraw za 2016 rok pomniejszyć o wpływ odnotowany w tym okresie w Prokuraturach Rejonowych w Ełku i w Olecku, które na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 19 lutego 2016r. ( Dz. U. z 2016, poz.270 ) z dniem 1 stycznia 2017 roku   przeszły pod właściwość Prokuratury Okręgowej w Suwałkach ( łącznie 4208 spraw), to w ten sposób ustali się, iż w 2016 roku wpływ spraw w prokuraturach rejonowych należących obecnie do okręgu olsztyńskiego i Prokuratury Okręgowej w Olsztynie  wyniósł faktycznie 19 472 sprawy.

Powyższe oznacza, że w prokuraturach okręgu olsztyńskiego w rzeczywistości w 2017 roku odnotowano wzrost wpływu spraw karnych o  1 878 spraw, to jest o 8,8%.

W 2017 roku prokuratorzy prokuratur okręgu olsztyńskiego załatwili 20 943 sprawy karne      (w porównaniu do roku 2016 odnotowano rzeczywisty wzrost załatwienia  spraw karnych o  2 043 sprawy, to jest o 9,7%).

Aktem oskarżenia i wnioskiem w trybie art. 335 kpk zakończono 5511 spraw, co stanowi 26,6% ogółu spraw załatwionych. Oznacza to, że efektywność ścigania w 2017 roku wyniosła 42,5% i była zbliżona do efektywności ścigania osiągniętej w 2016 roku.

W 2017 roku w sprawach prokuratur okręgu olsztyńskiego sądy zastosowały 316 środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania. W stosunku do liczby takich środków zastosowanych w okresie 2016 roku odnotowano ich wzrost o 12, co stanowi 3,8%.

Prokuratorzy okręgu olsztyńskiego w 2017 roku w toku postępowania przygotowawczego stosowali również nieizolacyjne  środki zapobiegawcze, a nadto zastosowali zabezpieczenia majątkowe wobec 509 osób (wzrost o 225 osób, tj. o 44,2%) zabezpieczając tym samym na poczet grożącej kary grzywny, świadczenia pieniężnego, przepadku, środka kompensacyjnego albo zwrotu pokrzywdzonemu lub innemu uprawnionemu podmiotowi korzyści majątkowej, mienie łącznej wartości 7 573 086 zł.     

W sprawach karnych prokuratur okręgu olsztyńskiego sądy osądziły 6126 osób, z czego uniewinniły 156 osób, co stanowi 2,5% ogółem osądzonych.

Prokuratorzy prokuratur  okręgu olsztyńskiego w 2017 roku wnieśli apelacje, co do 440 osób. W roku 2016   apelacje wniesiono w stosunku do 369 osób. Zatem w roku 2017 liczba osób, co do których wniesiono apelacje wzrosła o 71 osoby, to jest o 16,1%. Średni wskaźnik zaskarżalności w okręgu wyniósł 12,2%.

W 2017 roku sądy rozpoznały apelacje co do 374 osób, z czego 287 apelacje zostały uwzględnione, co plasuje skuteczność apelacyjną na poziomie 76,7%. W tym samym okresie 2016 roku  na 435 rozpoznanych apelacji prokuratorskich, sądy uwzględniły 331 apelacji, co stanowiło 76,1%.

W rejestrach z zakresu obrotu prawnego z zagranicą w roku 2017 zarejestrowano  następującą ilość spraw: PO IV Oz.r  –  141 spraw,  PO IV Oz.o – 88 spraw, PO IV ENA.Pr – 7 spraw, PO IV ENA.UE – 4 sprawy  (więcej niż w 2016r. o 18 spraw),

Prokuratorzy okręgu olsztyńskiego realizowali także zadania z zakresu  udziału prokuratora w sprawach cywilnych, rodzinnych, opiekuńczych oraz ze stosunku pracy, a także w postępowaniu administracyjnym.

W 2017 roku w repertorium „Pc” zarejestrowano 1558 spraw.  W repertorium „Pn” zarejestrowano 302 sprawy,  a nadto zarejestrowano 1379 spraw z zakresu postępowania administracyjnego (repertorium „Pa”).

Ponadto w 2017 roku przeprowadzone zostały dwie  wizytacje:  Prokuratury Rejonowej w Kętrzynie oraz Prokuratury Rejonowej w Szczytnie, a nadto przeprowadzono trzy lustracje problemowe.  W okresie od 1 kwietnia do 10 lipca 2017 roku przeprowadzono oceny kwalifikacyjne 119 urzędników i innych pracowników prokuratur okręgu olsztyńskiego.

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Olsztynie oraz prokuratur rejonowych okręgu olsztyńskiego na 2017 rok.

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Olsztynie oraz prokuratur rejonowych okręgu olsztyńskiego za 2017 rok.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okregowego w Olsztnie za rok 2017

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Ewa Hańczyc - Ciesielska
Informację udostępnił: Tomasz Borżoł
Data wytworzenia informacji: 2018-04-09
Data udostępnienia informacji: 2013-10-24
Liczba odsłon: 2 651