KOMUNIKAT

KOMISJI  KONKURSOWEJ

z dnia 16 września 2019 r.

Działając na podstawie § 9  ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z dnia 14 listopada 2016 r., poz. 1838) informuję się, że do III etapu konkursu na stanowiska asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w  Ostrołęce zostali zakwalifikowani:

Gawkowska Milena

Nowakowski Maciej

Przeździecka Ewelina

Wojciekian Sebastian

Etap III konkursu odbędzie się w dniu 03 października 2019 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w  Ostrołęce, ul. T. Kościuszki 19.

.                                                 Sekretarz Komisji                                                              Przewodnicząca Komisji

.                                              Tomasz Mierzejewski                                                                   Ewa Romanik

 

Ostrołęka,  11  września 2019 r.

PO VII WB 262.17.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19 prowadząc postępowanie w przedmiocie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 138g pkt 1 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. „Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce  i podległych jej prokuraturach”  informuje, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

w części I dot. Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce przy ul. Kościuszki 19
i Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce ul. Rejtana 4

Tarcza Grupa Sp. z o.o,  Sp . Komandytowa, ul. Kilińskiego 29, 07-410 Ostrołęka

która spełnia warunki postawione przez Zamawiającego oraz otrzymała:

w kryterium doświadczenie 10,00 pkt

w kryterium cena  90,00 pkt

razem 100 pkt.

Pozostali wykonawcy otrzymali:

Grom Sp z o. o., ul. Jagiellońska 46, 10-273 Olsztyn

w kryterium doświadczenie 10,00 pkt

w kryterium cena  83,84 pkt

razem 93,94 pkt.

 

w części II: dot. Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. B. Prusa 2 Tarcza Grupa Sp z o.o,  Sp . Komandytowa, ul. Kilińskiego 29, 07-410 Ostrołęka

która spełnia warunki postawione przez Zamawiającego oraz otrzymała:

w kryterium doświadczenie 10,00 pkt

w kryterium cena  90,00 pkt

razem 100 pkt.

 

Pozostali wykonawcy otrzymali:

Grom Sp z o. o., ul. Jagiellońska 46, 10-273 Olsztyn

w kryterium doświadczenie 10,00 pkt

w kryterium cena  88,35 pkt

razem 98,35 pkt.

 

w części III: dot. Prokuratury Rejonowej w Pułtusku przy ul. Daszyńskiego 6,

Tarcza Grupa Sp z o.o,  Sp . Komandytowa, ul. Kilińskiego 29, 07-410 Ostrołęka,

która spełnia warunki postawione przez Zamawiającego oraz otrzymała:

w kryterium doświadczenie 10,00 pkt

w kryterium cena  90,00 pkt

razem 100 pkt.

Pozostali wykonawcy otrzymali:

Grom Sp z o. o., ul. Jagiellońska 46, 10-273 Olsztyn

w kryterium doświadczenie 10,00 pkt

w kryterium cena  88,17 pkt

razem 98,17 pkt.

 

w części IV: dot. Prokuratury Rejonowej w Wyszkowie przy ul. 11 listopada 2

Stekop S.A., ul. Mołdawska 9, 02-127 Warszawa,

która spełnia warunki postawione przez Zamawiającego oraz otrzymała:

w kryterium doświadczenie 10,00 pkt

w kryterium cena  90,00 pkt

razem 100 pkt.

Pozostali wykonawcy otrzymali:

Grom Sp z o. o., ul. Jagiellońska 46, 10-273 Olsztyn

w kryterium doświadczenie 10,00 pkt

w kryterium cena  77,79 pkt

razem 87,79 pkt.

Tarcza Grupa Sp z o.o,  Sp . Komandytowa, ul. Kilińskiego 29, 07-410 Ostrołęka

w kryterium doświadczenie 10,00 pkt

w kryterium cena  79,46 pkt

razem 89,46 pkt.

.                                                                                                 Prokurator Prokuratury Okręgowej

.                                                                                                                    Ewa Sołodyna

 

Wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 21 sierpnia 2019 roku postępowania na „Świadczenie usługi  ochrony osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuraturach rejonowych”, w związku
z otrzymanymi pytaniami wyjaśnia:

Pytanie 1:

Czy w związku z wymogiem zatrudnienia pracowników ochrony na podstawie umowy
o pracę, zamawiający dopuszcza, aby godziny wypracowywane ponad normatyw godzin
z etatu (168 RBG miesięcznie) mogły być wypracowywane przez pracowników w ramach umów cywilno – prawnych?

Wyjaśnienie 1:

Zamawiający zgodnie z zapisami ogłoszenia wymaga, aby osoby wykonujące obowiązki
w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy były zatrudnione na podstawie umowy
o pracę (tj. wszystkie osoby wykonujące bezpośrednią ochronę fizyczną w budynkach prokuratury).

Pytanie 2:

Czy zamawiający dopuszcza realizację usługi przez pracowników ochrony posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, jeżeli tak to w jakim stopniu – lekki, umiarkowany, znaczny, schorzenia szczególne?

Wyjaśnienie 2:

Wykonawca ma dysponować osobami posiadającymi odpowiednią wiedzę i kwalifikacje do wykonania przedmiotu zamówienia.

Pytanie 3

Czy zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w zakresie przewozu materiałów niejawnych
i innych dokumentów?

Wyjaśnienie 3:

Zamawiający wymaga, aby przewóz materiałów niejawnych i innych dokumentów odbywał się bez udziału podwykonawcy.

Pytanie 4:

Czy zamawiający wymaga by przewóz materiałów niejawnych realizowany był zgodnie
z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie nadawania, przyjmowania, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne, ze szczególnym uwzględnieniem wymogu posiadania przez konwojenta broni palnej przy przewozie przesyłek zawierających informacje niejawne o klauzuli „tajne”?

Wyjaśnienie 4:

Zamawiający nie wymaga konwojowania dokumentów, jedynie ich przewóz przy obecności  pracownika Zamawiającego.

Pytanie 5:

Czy zamawiający wymaga uwzględnienia w kalkulacji cenowej planowanej zmiany płacy minimalnej na 2020 rok, i czy brak uwzględnienia zmiany tej płacy w kalkulacji ze względu na fakt, iż na dzień składania ofert nie została przyjęta zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, spowoduje brak możliwości renegocjacji warunków umowy
w przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku ?

Wyjaśnienie 5:

Zamawiający wymaga uwzględnienia propozycji przyjętej przez Radę Ministrów o wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r., przedłożonej przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Według rządowej propozycji minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2020 r. powinno wynosić 2.450 zł, a minimalna stawka godzinowa 16 zł. Z przepisów powszechnie obowiązujących wynika, że w przypadku, gdy Komisja Trójstronna nie uzgodni do dnia 15 lipca wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, decyzję o wysokości tego wynagrodzenia podejmuje Rada Ministrów i ogłasza, w drodze rozporządzenia, w Dzienniku Ustaw. Ustalona przez Radę Ministrów wysokość minimalnego wynagrodzenia nie może być niższa od wysokości, którą Rada Ministrów zaproponowała Komisji Trójstronnej do negocjacji – w 2020 r. jest to kwota 2450 zł. W dniu 14 sierpnia 2019 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. Nie uwzględnienie przez wykonawcę powyższego w swojej kalkulacji nie zamyka drogi do negocjacji warunków umowy zawartej na czas dłuższy niż 12 miesięcy, ale osiągnięcie kompromisu pomiędzy stronami będzie także warunkowane wykazaniem okoliczności leżącymi po stronie wykonawcy, które uniemożliwiły kalkulacje wynagrodzenia w 2020 r. zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zamawiającego, tj. uwzględnienia stawki 2.450 zł jako płacy minimalnej.

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacje są wiążące dla Wykonawców.

.                                                                                                                        Prokurator Okręgowy w Ostrołęce

.                                                                                                                                          Dorota Łada

PO VII WB 262.17.2019

Ogłoszenie
o zamówieniu na usługi społeczne

w przedmiocie postępowania:

„Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach
Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuraturach rejonowych”

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 138g ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986).

Wspólny Słownik Zamówień

CPV 79710000-4 usługi ochroniarskie
CPV 79710000-1 usługi nadzoru przy użyciu alarmu

 

.                                                                                                                                                zatwierdził:

.                                                                                                                             Prokurator Okręgowy w Ostrołęce

.                                                                                                                                              Dorota Łada

Link do ogłoszenia https://ostroleka.po.gov.pl/prokuratura3/2019/08/21/ogloszenie-o-zamowieniu-swiadczenie-uslugi-ochrony-osob-i-mienia-w-obiektach-prokuratury-okregowej-w-ostrolece-i-podleglych-jej-prokuraturach-rejonowych/

 

 

Informacja

Uprzejmie informujemy, że aktualne informacje dotyczące zamówień publicznych znajdują się na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce www.ostroleka.po.gov.pl w zakładce „Informacje >Zamówienia Publiczne”.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Andrzej Rycharski
Informację udostępnił: Mariusz Rosołowski
Data wytworzenia informacji: 2017-08-08
Data udostępnienia informacji: 2013-05-27
Liczba odsłon: 4 470