PO IV WOS 1110.8.2018

Ogłoszenie Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce

o konkursie na stanowisko asesora

Prokurator Okręgowy w Ostrołęce informuje, iż  w okręgu ostrołęckim jest wolny 1 etat asesorski, który przewidziano w Prokuraturze Rejonowej w Pułtusku.

Osoby zainteresowane mianowaniem na stanowisko asesora prokuratury i spełniające kryteria ustawowe, o których mowa z art. 75 § 1 -3 w zw. z art. 174 § 1 i 1a ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r., poz. 1767 ze zm.) mogą składać wymagane dokumenty w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, bądź listownie na adres: Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19, 07-410 Ostrołęka, w terminie do dnia          28 lutego  2019roku.

W przypadku nadesłania dokumentów pocztą, decyduje data stempla pocztowego.

Do wniosku (zgłoszenia) adresowanego do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce  należy dołączyć dokumenty, o których mowa z art. 77 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r., poz. 1767 ze zm.)

a ponadto:

– oświadczenie o posiadaniu wyłącznie obywatelstwa polskiego, korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

– oświadczenie, iż kandydat nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego,

– oryginał, odpis lub poświadczoną notarialnie kserokopię dyplomu ukończenia studiów prawniczych w Polsce i uzyskaniu tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce,

– oryginał, odpis lub poświadczoną notarialnie kopię dokumentu poświadczającego złożenie egzaminu prokuratorskiego, sędziowskiego, adwokackiego lub radcowskiego,

– oświadczenie kandydata, że nie pełnił służby zawodowej, nie pracował lub nie był współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa, wymienionych w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016r., poz. 152), ani też nie był sędzią, który orzekając uchybił godności urzędu sprzeniewierzając się niezawisłości sędziowskiej, co zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem,

– wypełnioną ankietę personalną,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby powyższego naboru,

– życiorys,

– oświadczenie kandydata, co do możliwości i warunków rozwiązania ew. stosunku pracy,

– świadectwa pracy z okresów poprzedniego zatrudnienia,

– oświadczenie kandydata zawierające informację o jego ewentualnym wcześniejszym ubieganiu się o mianowanie na stanowiska asesorskie (ze wskazaniem daty i jednostki prokuratury).

Po zakończonym konkursie osoby niezakwalifikowane będą mogły odebrać dołączone do zgłoszenia dokumenty; dokumenty te zostaną zniszczone w wypadku nieodebrania w terminie 1 miesiąca od ogłoszenia wyniku konkursu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem  telefonu: 29 767 07 28.

Informacja o terminie posiedzenia Kolegium Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, opiniującego wnioski kandydatów na stanowisko asesora, zamieszczona zostanie na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce www.prokuratura.ostroleka.pl. w zakładce informacje>oferty pracy.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa z siedzibą
w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19, tel: 29 767 07 00., mail: sekretariat@ostroleka.po.gov.pl

2.    Administratorem Bezpieczeństwa Informacji/Inspektorem Ochrony Danych w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce jest Andrzej Bieńkowski. Kontakt  pod numerem tel. 29 767 07 55 lub adresem email: abienkowski@ ostroleka.po.gov.pl

3.    Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu rekrutacji do pracy w jednostkach prokuratury okręgu ostrołęckiego

4.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z klasyfikacji archiwalnej określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

5.    Posiada Pani/Pana prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

6.    Przysługuje Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.    Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy dot. rekrutacji, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

PO IV WOS 1111.5.2018

PROKURATURA OKRĘGOWA W OSTROŁĘCE

    na podstawie art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 roku, poz. 577)

o g ł a s z a    k o n k u r s
na staż urzędniczy  na stanowisko inspektora w Wydziale Budżetowo-Administracyjnym w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce.

 1. Stanowisko: inspektor – na stażu
 2. Liczba etatów: 1 (jeden);
  3.    Miejsce wykonywania pracy: Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce.Wymagania konieczne dla kandydata na staż urzędniczy:

  Wymagania dla kandydata na staż urzędniczy w prokuraturze określa art. 2 pkt 1-6 Ustawy             o pracownikach sądów i prokuratury z dnia 18 grudnia 1998r. (Dz. U. z 2018 roku, poz. 577) oraz Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 485 ), tzn. na staż urzędniczy może być przyjęta osoba, która:
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • posiada nieposzlakowaną opinię,
 • nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • która ma co najmniej wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia, posiadająca umiejętność obsługi komputera,
 • posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku urzędniczym.

Uwaga: Istnieje możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, zdolnej do pracy na stanowisku urzędniczym.

Pożądane cechy i umiejętności:

 • znajomość ustawy o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.), ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2017.1579 ze zm.), ustawy o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 395 ze zm.) oraz przepisów regulujących ustrój prokuratury,
 • znajomość zasad gospodarowania finansami jednostki budżetowej,
 • dobra organizacja pracy,
 • rzetelność połączona z umiejętnością planowania, podejmowania decyzji i organizowania pracy własnej,
 • skrupulatność i terminowość w wykonywaniu zadań,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • znajomość pakietu MS Office (Word, Excel) i innych,
 • dokładność i odpowiedzialność,
 • dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne i umiejętność pracy w zespole,
 • doświadczenie pracy w księgowości.

Zakres zadań na stanowisku pracy:

 • prowadzenie dokumentacji związanej z inwestycjami i remontami jednostki,
 • prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi,
 • ubezpieczenie mienia prokuratury,
 • administrowanie budynkami prokuratury,
 • gospodarka samochodowa.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1)       wniosek o dopuszczenie do konkursu,

2)        kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1),

3)       własnoręcznie napisany życiorys w formie wypracowania,

4)       oświadczenia kandydata:

 • o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz  że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (załącznik nr 2),

5)       urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia i uzyskania tytułu zawodowego lub odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów w Polsce i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów uznanych w Polsce albo zaświadczeń o zdanym egzaminie magisterskim,

6)       oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania danych osobowych – nabór na stanowisko  (załącznik 3),

7)       zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy (załącznik 4).

8)       ew. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

            Osoby zainteresowane proszone są o złożenie dokumentów osobiście w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce bądź przesłanie ich za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie do dnia 15 stycznia 2019 roku na adres:

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce
ul. Kościuszki 19

07-410 Ostrołęka


ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej na wstępie ogłoszenia. W razie przesłania dokumentów pocztą, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Informacje dodatkowe:

 Konkurs składa się z trzech etapów przeprowadzonych przez Komisję, która zostanie ustanowiona na podstawie zarządzenia Prokuratora Okręgowego:

Etap I – wstępna selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu
Etap II – praktyczne sprawdzenie umiejętności.
Etap III – rozmowa kwalifikacyjna. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja w szczególności ocenia umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

Komisja, po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu, ustala listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu.

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu w dniu 21 stycznia 2019 roku zostanie zamieszczona na stronie internetowej tut. Prokuratury Okręgowej oraz w jej siedzibie wraz z terminem przeprowadzania praktycznego sprawdzianu umiejętności.

Komisja po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu:

 1. dokonuje oceny każdego kandydata wyrażonej w skali punktowej od 1do10,
 2. ustala listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu, ze wskazaniem liczby uzyskanych punktów uszeregowanych w porządku malejącym.
 3. Lista kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu ze wskazaniem daty, miejsca i godziny rozpoczęcia zostanie zamieszczona na stronie internetowej tut. Prokuratury oraz w jej siedzibie na 7 dni przed terminem rozpoczęcia trzeciego etapu konkursu.

Po przeprowadzeniu etapu trzeciego konkursu sekretarz komisji niezwłocznie sporządza protokół zawierający w szczególności:

 • listę kandydatów biorących udział w konkursie,
 • imię i nazwisko kandydata wybranego na stanowisko, na które przeprowadzony był konkurs,
 • wyniki i oceny poszczególnych kandydatów.

Po przeprowadzeniu trzeciego etapu konkursu nazwisko i imię kandydata zakwalifikowanego do odbywania stażu urzędniczego oraz ewentualnie kandydatów rezerwowych podane zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce  oraz na stronie internetowej Prokuratury.

Protokół w części dotyczącej wyników i oceny kandydata udostępnia się na jego wniosek – w siedzibie prokuratury.

             Niniejsze ogłoszenie podlega publikacji  na tablicach ogłoszeń w Prokuraturze Okręgowej, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz  na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  29 767 07 28.

Załącznik

 

PO IV WOS 1110.7.2018

Ogłoszenie Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce

o konkursie na stanowisko asesora

Prokurator Okręgowy w Ostrołęce informuje, iż  w okręgu ostrołęckim jest wolny 1 etat asesorski, który przewidziano w Prokuraturze Rejonowej w Przasnyszu.

Osoby zainteresowane mianowaniem na stanowisko asesora prokuratury i spełniające kryteria ustawowe, o których mowa z art. 75 § 1 -3 w zw. z art. 174 § 1 i 1a ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r., poz. 1767 ze zm.) mogą składać wymagane dokumenty w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, bądź listownie na adres: Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19, 07-410 Ostrołęka, w terminie do dnia 15 stycznia 2019roku.

W przypadku nadesłania dokumentów pocztą, decyduje data stempla pocztowego.

Do wniosku (zgłoszenia) adresowanego do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce  należy dołączyć dokumenty, o których mowa z art. 77 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r., poz. 1767 ze zm.)

a ponadto:

– oświadczenie o posiadaniu wyłącznie obywatelstwa polskiego, korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

– oświadczenie, iż kandydat nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego,

– oryginał, odpis lub poświadczoną notarialnie kserokopię dyplomu ukończenia studiów prawniczych w Polsce i uzyskaniu tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce,

– oryginał, odpis lub poświadczoną notarialnie kopię dokumentu poświadczającego złożenie egzaminu prokuratorskiego, sędziowskiego, adwokackiego lub radcowskiego,

– oświadczenie kandydata, że nie pełnił służby zawodowej, nie pracował lub nie był współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa, wymienionych w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016r., poz. 152), ani też nie był sędzią, który orzekając uchybił godności urzędu sprzeniewierzając się niezawisłości sędziowskiej, co zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem,

– wypełnioną ankietę personalną,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby powyższego naboru,

– życiorys,

– oświadczenie kandydata, co do możliwości i warunków rozwiązania ew. stosunku pracy,

– świadectwa pracy z okresów poprzedniego zatrudnienia,

– oświadczenie kandydata zawierające informację o jego ewentualnym wcześniejszym ubieganiu się o mianowanie na stanowiska asesorskie (ze wskazaniem daty i jednostki prokuratury).

Po zakończonym konkursie osoby niezakwalifikowane będą mogły odebrać dołączone do zgłoszenia dokumenty; dokumenty te zostaną zniszczone w wypadku nieodebrania w terminie  1 miesiąca od ogłoszenia wyniku konkursu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem  telefonu: 29 767 07 28.

Informacja o terminie posiedzenia Kolegium Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, opiniującego wnioski kandydatów na stanowisko asesora, zamieszczona zostanie na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce www.prokuratura.ostroleka.pl. w zakładce informacje>oferty pracy.

Klauzula informacyjna dla kandydatów

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa z siedzibą
w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19, tel: 29 767 07 00., mail: sekretariat@ostroleka.po.gov.pl

2.    Administratorem Bezpieczeństwa Informacji/Inspektorem Ochrony Danych w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce jest Andrzej Bieńkowski. Kontakt  pod numerem tel. 29 767 07 55 lub adresem email: abienkowski@ostroleka.po.gov.pl

3.    Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu rekrutacji do pracy w jednostkach prokuratury okręgu ostrołęckiego

4.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z klasyfikacji archiwalnej określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

5.    Posiada Pani/Pana prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

6.    Przysługuje Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.    Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy dot. rekrutacji, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

KWESTIONARIUSZ KANDYDATA NA STANOWISKO

PROKURATORA PROKURATURY REJONOWEJ

Kwestionariusz dla kandydata (plik DOCX)

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Andrzej Rycharski
Informację udostępnił: Mariusz Rosołowski
Data wytworzenia informacji: 2017-04-14
Data udostępnienia informacji: 2013-10-24
Liczba odsłon: 7 255