Sygnatura konkursu  PO IV WOS 1111.1.2021

PROKURATURA OKRĘGOWA W OSTROŁĘCE

na podstawie art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 roku, poz. 577)

o g ł a s z a    k o n k u r s
na staż urzędniczy  w Prokuraturze Rejonowej w Wyszkowie.

Pełna treść ogłoszenia

 

PO IV WOS 1111.5.2020

KOMUNIKAT KOMISJI KONKURSOWEJ
z dnia 02 lutego 2021 r.

Działając na podstawie § 13 ust. l rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia  2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z dnia 14 listopada 2016 r., poz. 1833) informuję, że w wyniku przeprowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce konkursu:

I. do zatrudnienia na stanowisku asystenta w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce zakwalifikowana została Pani  Melanie Bołtruczyk, która uzyskała najwyższą liczbę punktów 39,

II.. na listę rezerwową zakwalifikowano kandydata Pana Piotra Kamila Cieślaka, który uzyskał 38 punktów.

.                                                                                             Prokurator Okręgowy
.                                                                                                Dorota Łada

 

KOMUNIKAT KOMISJI KONKURSOWEJ
z dnia 18 stycznia 2021 r.

Działając na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z dnia 14 listopada 2016 r., poz. 1838) informuję się, że do III etapu konkursu na stanowiska asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce zostali zakwalifikowani:

Bołtruczyk Melanie,
Cieślak Piotr Kamil,
Hermańska Patrycja

Etap III konkursu odbędzie się w dniu 02 lutego 2021 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, ul. T. Kościuszki 19.

.                             Sekretarz Komisji                                                                Przewodnicząca Komisji
.                           Tomasz Mierzejewski                                                                 Anna Drewnowska

KOMUNIKAT KOMISJI  KONKURSOWEJ
z dnia 08 stycznia 2021 r.

Działając na podstawie § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z dnia 14 listopada 2016 r., poz. 1838) informuję się, że do II etapu konkursu na stanowiska asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce zostali zakwalifikowani:

1. Bołtruczyk Malanie
2. Cieślak Piotr Kamil
3. Hermańska Patrycja
4. Hryniewicz Alicja
5. Jasińska Anna
6. Maciejewska Małgorzata
7. Miałki Jakub Piotr
8. Piątek – Dumała Ewelina
9. Prusaczyk Katarzyna
10.Syguła Milena

Etap II konkursu odbędzie się w dniu 18 stycznia 2021 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w  Ostrołęce, ul. T. Kościuszki 19.

.                             Sekretarz Komisji                                                                Przewodnicząca Komisji
.                           Tomasz Mierzejewski                                                                 Anna Drewnowska

 

Konkurs nr PO IV WOS 1111. 5 .2020

Ogłoszenie Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce o konkursie  na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce  z dnia  30 października 2020 roku

Pełna treść ogłoszenia

.

Sygnatura konkursu  PO IV WOS 1111.4.2020

PROKURATURA OKRĘGOWA W OSTROŁĘCE

na podstawie art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 roku, poz. 577)

ogłasza konkurs na staż urzędniczy  w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce.

Stanowisko: stażysta w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce.
Liczba etatów: 2 (dwa);
Miejsce wykonywania pracy: Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce.

Pełna treść ogłoszenia.

 

PO IV WOS 1111.1.2020

KOMUNIKAT

Działając na podstawie § 13 ust. l rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz, U. z dnia 14 listopada 2016 r., póz. 1833) informuję, że w wyniku przeprowadzonego w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce konkursu:
I. do zatrudnienia na stanowisku asystenta w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce zakwalifikowana została Pani Karolina Kruszewska, która uzyskała najwyższą liczbę punktów 48.
II. Na listę rezerwową zakwalifikowana została Pani Grażyna Cymek, która uzyskała 46 punktów.

.                                                                                                         Zastępca Prokuratora Okręgowego
.                                                                                                                    Anna Drewnowska

 

PO IV WOS 1111.3.2020
PROKURATURA OKRĘGOWA W OSTROŁĘCE
na podstawie art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 roku, poz. 577)
o g ł a s z a  k o n k u r s
na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Ostrołęce.

1. Stanowisko: stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Ostrołęce.
2. Liczba etatów: 1 (jeden);
3. Miejsce wykonywania pracy: Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce.

Pełna treść ogłoszenia

 

PO IV WOS 1111. 1 .2020
KOMUNIKAT KOMISJI  KONKURSOWEJ
z dnia 22 czerwca 2020 r.
Działając na podstawie § 9  ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z dnia 14 listopada 2016 r., poz. 1838) informuję się, że do III etapu konkursu na stanowiska asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w  Ostrołęce zostali zakwalifikowani:
Cymek Grażyna
Kruszewska Karolina
Tokłowicz Witold
Etap III konkursu odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w  Ostrołęce, ul. T. Kościuszki 19.
.                                                                                  Sekretarz Komisji         Przewodnicząca Komisji
.                                                                              Tomasz Mierzejewski               Anna Drewnowska

 

Sygnatura konkursu  PO IV WOS 1111.2.2020

PROKURATURA OKRĘGOWA W OSTROŁĘCE

na podstawie art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 roku, poz. 577)

o g ł a s z a    k o n k u r s
na staż urzędniczy  w Prokuraturze Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej.

1.    Stanowisko: stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej.
2.    Liczba etatów: 1 (jeden);
3.    Miejsce wykonywania pracy: Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej

Pełna treść ogłoszenia

 

KOMUNIKAT KOMISJI KONKURSOWEJ
Działając na podstawie § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z dnia 14 listopada 2016 r., poz. 1833) informuję się, że do II etapu konkursu na stanowiska asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce zostali zakwalifikowani:
1. Cymek Grażyna
2. Hryniewicz Alicja
3. Kruszewska Karolina
4. Miałki Jakub Piotr
5. Przeździecka Ewelina
6. Syguła Milena
7. Szypulewski Jakub
8. Tokłowicz Witold
Etap II konkursu odbędzie się w dniu 22 czerwca 2020 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, ul. T. Kościuszki 19.

.                                                                                                                                     Przewodniczący:
.                                                                                                                   Zastępca Prokuratora Okręgowego
.                                                                                                                                  Anna Drewnowska

Konkurs nr PO IV WOS 1111. 1 .2020

Ogłoszenie Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce
o konkursie  na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce
z dnia 30 stycznia 2020 roku

Prokurator Okręgowy w Ostrołęce działając na podstawie art. 180 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2019 r., poz. 740) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. 2016 r. poz. 1838) ogłasza konkurs nr PO IV WOS 1111.1.2020
na jedno stanowisko asystenta prokuratora w  Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce
Do podstawowego zakresu zadań na tym stanowisku będzie należało wykonywanie czynności wskazanych w art. 175 § 2 i 3  ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2019 r., poz. 740).

Kandydaci na stanowisko asystenta prokuratora winni spełniać kryteria określone w art. 176 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2019 r., poz. 740).
Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, ul. T. Kościuszki 19. Osoby ubiegające się o stanowisko asystenta prokuratora (kandydaci) składają zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z dokumentami, o których mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. 2016 r. poz. 1838), osobiście w Biurze Podawczym Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce przy ul. Kościuszki 19 lub drogą pocztową (za datę złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora) – w terminie do dnia 31 marca 2020 roku.

Wymagane dokumenty:
1) wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora;
2) życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej;
3) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej Polsce i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
4) oświadczenie, o którym mowa w art. 180 § 6 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze;
5) oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
6) aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
8) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą jego osoby.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, a w szczególności potwierdzające złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego.

Listy kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu, będą umieszczane w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, na stronie internetowej tejże prokuratury – www.ostroleka.po.gov.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Konkurs składa się z trzech etapów i zostanie przeprowadzony w poniżej wskazanych terminach:
1) wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia warunków formalnych przystąpienia do konkursu w terminie do dnia 10 kwietnia 2020 roku;
2) testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, a także pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów  z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany przez kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego – w dniu 21 kwietnia 2020 roku o godz. 10.00, sala konferencyjna Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19.
3) rozmowy kwalifikacyjnej – w dniu 30 kwietnia 2020 r., godz. 10.00, sala konferencyjna Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19.
Kandydaci przystępujący do kolejnych etapów konkursu powinni posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
Szczegółowe zasady dotyczące przeprowadzania poszczególnych etapów konkursu określone są w § 7-11 cyt. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. 2016 r. poz. 1838).

Informacja o wynikach konkursu – ze wskazaniem kandydatów zakwalifikowanych do zatrudnienia w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce oraz rezerwowa lista kandydatów albo informacja, że żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby punktów – zostaną zamieszczone w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, na stronie internetowej tejże prokuratury – www.ostroleka.po.gov.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

.                                                                                                                                                            Prokurator Okręgowy
.                                                                                                                                                                   Dorota Łada

Klauzula informacyjna dla kandydatów
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa z siedzibą
w Ostrołęce, ul. Kościuszki 19, tel: 29 767 07 00., mail: sekretariat@ostroleka.po.gov.pl
2. Inspektorem Ochrony Danych w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce jest Andrzej Bieńkowski. Kontakt  pod numerem tel. 29 767 07 55 lub adresem email: abienkowski@ ostroleka.po.gov.pl
3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu rekrutacji do pracy w jednostkach prokuratury okręgu ostrołęckiego
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z klasyfikacji archiwalnej określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
5. Posiada Pani/Pana prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
6. Przysługuje Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy dot. rekrutacji, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

.                                                                                                                                                            Prokurator Okręgowy
.                                                                                                                                                                   Dorota Łada

 

 

KWESTIONARIUSZ KANDYDATA NA STANOWISKO

PROKURATORA PROKURATURY REJONOWEJ

Kwestionariusz dla kandydata (plik DOCX)

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Andrzej Rycharski
Informację udostępnił: Mariusz Rosołowski
Data wytworzenia informacji: 2017-04-14
Data udostępnienia informacji: 2013-10-24
Liczba odsłon: 14 156

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj