ZARZĄDZENIE NR 55/16

PROKURATORA OKRĘGOWEGO W OSTROŁĘCE

z dnia 5 maja 2016 roku

w sprawie określenia wewnętrznej struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w

Ostrołęce oraz zadań komórek organizacyjnych

 

Na podstawie art. 25 §1 i art. 37 §1   ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2016 r. poz.  177) oraz § 29 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 07 kwietnia 2016 roku – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych    jednostek    organizacyjnych    prokuratury  (Dz. U. z 14 kwietnia 2016 r., poz. 508)

 

zarządza się, co następuje

 

§ 1. Kierownictwo Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce stanowią:

1)            Prokurator Okręgowy w Ostrołęce;

2)            Zastępca Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce.

§2. 1. W skład Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy;

1)            Wydział I Śledczy;

2)            Wydział II Organizacyjno – Sądowy;

3)            Wydział III Budżetowo – Administracyjny;

4)            IV Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

5)            Stanowisko Starszego Inspektora do spraw obronnych;

6)            Stanowisko Audytora wewnętrzny;

7)            Stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji;

8)            Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 3.1 Wydział I Śledczy, kierowany przez Naczelnika, obejmujący zadania w zakresie:

1) prowadzenia i nadzorowania spraw dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest  ciężkie uszkodzenie ciała człowieka( z koordynatorem postępowań karnych w tym zakresie wyznaczonym przez Prokuratora Okręgowego);

2) prowadzenia i nadzorowania spraw o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych,( cyberprzestępczość) o skomplikowanym stanie faktycznym lub jeżeli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę ,o której mowa w art. 115§ 5 k.k. ( z koordynatorem postępowań karnych w tym zakresie wyznaczonym przez Prokuratora Okręgowego);

3) prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych w sprawach najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym;

4) prowadzenia   i  nadzorowania      postępowań    przygotowawczych  w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa finansowo – skarbowe inne niż wymienione w § 28 pkt 2 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury;

5) prowadzenia i nadzorowania spraw o najpoważniejsze przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii systemów informatycznych, inne niż wymienione w pkt 28 pkt 3 Regulaminu urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury;

6) prowadzenia i nadzorowania określonych kategorii spraw wskazanych w zarządzeniu Prokuratora Krajowego;

7) udziału prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1-6, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji, oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;

8) sporządzania kasacji oraz odpowiedzi na kasacje stron przeciwnych w sprawach wymienionych w pkt 1 -6;

9) sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k. i art 523 §1a k.p.k. od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 1-6;

10) wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 1 -6;

11) sporządzania wniosków o wznowienie postępowania sądowego oraz oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1-6;

12) przygotowywania wniosków o wystąpienie do Prokuratora Generalnego w wydanie postanowienia, o którym mowa w art. 328 k.p.k., w sprawach, o których mowa w pkt 1-6;

13) sprawowania zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez Prokuratora Okręgowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego;

14) koordynowania postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe prokuratury rejonowe w sprawach przestępstw o charakterze kryminalnym i finansowo- skarbowych, dotyczących błędów medycznych oraz cyberprzestępczości.

2. W ramach Wydziału wyodrębnia się Dział do Spraw Przestępczości Gospodarczej

do realizacji zadań określonych w ust. 1 pkt 2-14, którym kieruje Kierownik Działu.

3. Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału określonych w ust. 1 sprawuje

Zastępca Prokuratora Okręgowego.

§4.1 Wydział II Organizacyjno-Sądowy, kierowany przez Naczelnika obejmujący zadania w zakresie:

1)            organizacji pracy Prokuratury Okręgowej i podległych prokuratur rejonowych;

2)            spraw kadrowych;

3)            wyjaśniania skarg i wniosków;

4)            sprawozdawczości i statystyki;

5)            koordynacji kontroli zarządczej;

6)            nadzoru nad biurowością i pracą Sekretariatu:

7)            wykonywania zadań z zakresu dokonywania ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników prokuratur okręgu ostrołęckiego;

8)            przeprowadzania wizytacji i lustracji prokuratur rejonowych;

9)            szkolenia prokuratorów, urzędników i pozostałych pracowników prokuratury okręgowej i jednostek podległych;

10)         kontaktów z publikatorami i współdziałania z innymi podmiotami;

11)         udostępniania informacji publicznej;

12)         obrotu prawnego z zagranicą;

13)         wykonywania zadań związanych z obsługą i administrowaniem przez prokuratora okręgowego danymi w systemach informatycznych;

14)         koordynowania   działań   zapewniających  prawidłowe   funkcjonowanie   systemów informatycznych w prokuraturach okręgu ostrołęckiego;

15)         współpracy z Wydziałem Budżetowo – Administracyjnym w zakresie przygotowywania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych oraz w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych;

16)         opracowywania projektów regulacji prawnych dotyczących wdrażania i utrzymania systemów informatycznych w prokuraturze okręgowej, uwzględniających rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych oraz koordynacja takich działań w prokuraturach podległych;

17)         administrowania i obsługa stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informacyjnego Schengen, Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych baz danych;

18)         zapewnienia technicznej obsługi czynności dokonywanych w postępowaniu karnym z zastosowaniem technik informatycznych;

19)         nadzoru nad prawidłową eksploatacją sprzętu i oprogramowania wykorzystywanego w prokuraturach okręgu ostrołęckiego;

20)         zapewnienia przestrzegania zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych w prokuraturach okręgu ostrołęckiego;

21)         dokonywania analizy kryminalnej;

22)         administrowania stroną internetową i Biuletynem Informacji Publicznej prokuratury okręgowej;

23)         administrowania elektroniczną skrzynką podawczą prokuratury okręgowej na platformie ePUAP;

24)         obsługi technicznej czynności informatycznych wykonywanych w postępowaniu karnym;

25)         obsługi wideokonferencji;

26)         prowadzenia ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania;

27)         udziału prokuratorów w postępowaniu przed sądem okręgowym i sądem odwoławczym w sprawach cywilnych, że stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych, gospodarczych oraz sprawach o wykroczenia;

28)         udziału prokuratorów w postępowaniu administracyjnym, przed sądami administracyjnymi oraz innych postępowaniach,

29)         udziału prokuratorów w postępowaniu przed sądem w postępowaniu wykonawczym i w postępowaniu o ułaskawienie;

30)         udziału prokuratorów w postępowaniu przed sądem w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie na podstawie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego;

31)         udziału prokuratorów w postępowaniu przed sądem w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie, o których mowa w art. 551 k.p.k. i prowadzenia postępowań o roszczenia zwrotne Skarbu Państwa, o których mowa w art. 557 k.p.k.;

32)         realizacji wniosków podległych jednostek o wzięcie udział w postępowaniu odwoławczym przez prokuratora jednostki wyższego stopnia w sprawach karnych, o których mowa w §328 ust 3 Regulaminu urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury;

33)         sporządzania kasacji oraz odpowiedzi na kasacje stron przeciwnych w sprawach podległych prokuratur rejonowych, w których uczestniczył prokurator Wydziału Organizacyjno – Sądowego, wyznaczony w trybie §328 ust 3 Regulaminu urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury;

34)         sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k. i art 523 §la k.p.k. od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach podległych prokuratur rejonowych, w których uczestniczył prokurator Wydziału Organizacyjno – Sądowego, wyznaczony w trybie § 328 ust 3 Regulaminu urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury;

35)         wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach podległych prokuratur rejonowych, w których uczestniczył prokurator Wydziału Organizacyjno – Sądowego, wyznaczony w trybie §328 ust 3 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury;

36)         koordynowania ścigania określonych kategorii przestępstw innych niż wskazane w §3 ust 1 pkt 11 niniejszego zarządzenia;

37)         dokonywania analiz toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych prowadzonych w prokuraturach rejonowych;

38)         podejmowania decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo prawomocnie umorzonych postępowań w prokuraturach rejonowych;

39)         podejmowania decyzji w przedmiocie wznowienia postępowań przygotowawczych prawomocnie umorzonych w podległych prokuraturach rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego;

40)         przygotowywania wniosków o wystąpienie do Prokuratora Generalnego w wydanie postanowienie, o którym mowa w art. 328 k.p.k.;

41)         rozstrzyganiu sporów kompetencyjnych;

42)         sprawowania zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez Prokuratora Okręgowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego;

43)         prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych przydzielonych decyzją Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcy i wykonywania w nich odpowiednio czynności, o których mowa w §3 ust 1 pkt 5 -10 niniejszego zarządzenia.

 

2.            W ramach Wydziału wyodrębnia się Dział Informatyzacji i Analiz do realizacji zadań określonych w ust. 1 pkt 13-26 .

3.            W ramach Wydziału wyodrębnia się Dział Sądowy do realizacji zadań określonych w ust. 1 pkt 27-43, którym kieruje Kierownik Działu.

4.            Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału określonych w ust. 1 sprawuje Prokurator Okręgowy.

§ 5. 1.    Wydział III Budżetowo-Administracyjny, kierowany przez Dyrektora Finansowo –

Administracyjnego obejmujący zadania w zakresie:

1)            zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu trzeciego stopnia;

2)            prowadzenia rachunkowości;

3)            zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych;

4)            obsługi administracyjno-gospodarczej;

5)            prowadzenia inwestycji i remontów;

6)            prowadzenia spraw socjalno-bytowych;

7)            zapewnienia ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

2.        W ramach Wydziału Budżetowo-   Administracyjnego wyodrębnia się:

1)            Dział Finansowo – Księgowy, kierowany przez Głównego Księgowego, realizujący zadania określone w ust. 1 pkt 1-2:

2)            Dział Administracyjno – Gospodarczy realizujący zadania określone w ust. 1 pkt. 3-7.

 

3.       Bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału sprawuje Prokurator Okręgowy.

§ 6. 1. Samodzielny Dział do Spraw Ochrony   Informacji   Niejawnych, kierowany przez Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych, obejmujący zadania w zakresie:

1)            ochrony wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych i przechowywanych informacji niejawnych;

2)            ochrony, systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytarzane, przetwarzane;

3)            kontroli przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;

4)            szkolenia pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;

5)            przeprowadzania postępowań sprawdzających.

2.            W ramach działu funkcjonuje kancelaria tajna kierowana przez Kierownika.

3.            Bezpośredni nadzór nad pracą Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych sprawuje Prokurator Okręgowy.

§ 7. 1. W Prokuraturze Okręgowej funkcjonuje Sekretariat, do zadań którego należy wykonywanie prac kancelaryjno-biurowych i pomocniczych w sprawach prowadzonych przez prokuratorów w ramach ustawowych ich kompetencji.

2.            W skład Sekretariatu wchodzą: biuro podawcze, składnica dowodów rzeczowych, biblioteka i archiwum zakładowe.

3.            Sekretariatem kieruje Kierownik Sekretariatu.

4.            Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań sekretariatu sprawuje Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Sądowego.

§ 8.1. Tworzy się samodzielne stanowiska pracy:

1)            Starszego Inspektora do spraw obronnych, dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie obronności państwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 827 z późn. zm.) i innych ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych;

2)            Audytora Wewnętrznego, do wykonywania zadań z zakresu audytu wewnętrznego zgodnie  z przepisami  ustawy  z dnia 27  sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn.zm.);

3)            Administratora Bezpieczeństwa Informacji do wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.);

4)            Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy do wykonywania zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

2.            Samodzielne stanowiska określone w ust. 1 pkt 1-3 obsługuje Wydział II Organizacyjno-Sądowy.

3.            Samodzielne stanowisko określone w ust. 1 pkt 4 obsługuje Wydział III Budżetowo-Administracyjny.

4.            Bezpośredni nadzór nad samodzielnymi stanowiskami pracy sprawuje Prokurator Okręgowy.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 czerwca 2016 r.

§ 10 Treść niniejszego zarządzenia przekazać do wiadomości prokuratorów i urzędników zatrudnionych w Prokuraturze Okręgowej pocztą elektroniczną.

§ 11 Kopię zarządzenia przesłać Prokuratorowi Regionalnemu w Białymstoku.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Andrzej Rycharski
Informację udostępnił: Mariusz Rosołowski
Data wytworzenia informacji: 2016-06-21
Data udostępnienia informacji: 2010-06-18
Liczba odsłon: 5 827

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj