Prokurator Okręgowy  – Dorota Łada

1)      Sprawuje ogólne kierownictwo i nadzór nad działalnością wszystkich jednostek prokuratury  okręgu ostrołęckiego. Jest przełożonym prokuratorów,   urzędników i innych pracowników zatrudnionych w jednostkach prokuratury okręgu ostrołęckiego.

2)      Reprezentuje Prokuraturę Okręgu w stosunkach zewnętrznych oraz utrzymuje kontakty i współpracuje z organami administracji rządowej i samorządu, sądami, Komendami Wojewódzką i Stołeczną Policji oraz innymi organami ścigania i kontroli.

3)      Sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału IV Organizacyjno – Sądowego, Wydziału VII Budżetowo-Administracyjnego, Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych i  oraz nad pracą urzędników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy.

 Zastępca Prokuratora Okręgowego – Anna Drewnowska

1)      Zastępuje Prokuratora Okręgowego w czasie jego nieobecności i podejmuje w jego imieniu decyzje w niezbędnym zakresie. Z okresu sprawowania zastępstwa składa sprawozdanie informując Prokuratora Okręgowego o najistotniejszych wydarzeniach i podjętych decyzjach,

2)      Sprawuje nadzór nad działalnością Prokuratury Okręgowej i Prokuratur Rejonowych w zakresie postępowania sądowego i postępowań  pozakarnych oraz nad działalnością Prokuratur Rejonowych w zakresie postępowania przygotowawczego,

3)      Sprawuje bezpośredni nadzór nad  pracą Wydziału I Śledczego.

Naczelnik Wydziału I Śledczego – Ewa Romanik

Kieruje Wydziałem, do którego zadań należy:

1) prowadzenia i nadzorowania spraw dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest  ciężkie uszkodzenie ciała człowieka;

2) prowadzenia i nadzorowania spraw o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych,( cyberprzestępczość) o skomplikowanym stanie faktycznym lub jeżeli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę ,o której mowa w art. 115§ 5 k.k.;

3) prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych w sprawach najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym;

4) prowadzenia   i  nadzorowania      postępowań    przygotowawczych  w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa finansowo – skarbowe inne niż wymienione w § 28 pkt 2 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury;

5) prowadzenia i nadzorowania spraw o najpoważniejsze przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii systemów informatycznych, inne niż wymienione w pkt 28 pkt 3 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury;

6) prowadzenia i nadzorowania określonych kategorii spraw wskazanych w zarządzeniu Prokuratora Krajowego;

7) udziału prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1-6, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji, oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;

8) sporządzania kasacji oraz odpowiedzi na kasacje stron przeciwnych w sprawach wymienionych w pkt 1 -6;

9) sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k. i art 523 §1a k.p.k. od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 1-6;

10) wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 1 -6;

11) sporządzania wniosków o wznowienie postępowania sądowego oraz oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1-6;

12) przygotowywania wniosków o wystąpienie do Prokuratora Generalnego w wydanie postanowienia, o którym mowa w art. 328 k.p.k., w sprawach, o których mowa w pkt 1-6;

13) sprawowania zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez Prokuratora Okręgowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego;

14) koordynowania postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe prokuratury rejonowe w sprawach przestępstw o charakterze kryminalnym i finansowo- skarbowych, dotyczących błędów medycznych oraz cyberprzestępczości.

Kierownik Działu do Spraw Przestępczości Gospodarczych w Wydziale I – wakat

Kieruje Działem, do zadań określonych w ust. 1 pkt 2-14.

Naczelnik  Wydziału IV  Organizacyjno – Sadowego – Tomasz Mierzejewski

Kieruje Wydziałem, do którego zadań należą sprawy:

1)         organizacji pracy Prokuratury Okręgowej i podległych prokuratur rejonowych;

2)         spraw kadrowych;

3)         wyjaśniania skarg i wniosków;

4)         sprawozdawczości i statystyki;

5)         koordynacji kontroli zarządczej;

6)         nadzoru nad biurowością i pracą Sekretariatu:

7)         wykonywania zadań z zakresu dokonywania ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników prokuratur okręgu ostrołęckiego;

8)         przeprowadzania wizytacji i lustracji prokuratur rejonowych;

9)         szkolenia prokuratorów, urzędników i pozostałych pracowników prokuratury okręgowej i jednostek podległych;

10)       kontaktów z publikatorami i współdziałania z innymi podmiotami;

11)       udostępniania informacji publicznej;

12)       obrotu prawnego z zagranicą;

13)       wykonywania zadań związanych z obsługą i administrowaniem przez prokuratora okręgowego danymi w systemach informatycznych;

14)       koordynowania   działań   zapewniających  prawidłowe   funkcjonowanie   systemów informatycznych w prokuraturach okręgu ostrołęckiego;

15)       współpracy z Wydziałem Budżetowo – Administracyjnym w zakresie przygotowywania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych oraz w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych;

16)       opracowywania projektów regulacji prawnych dotyczących wdrażania i utrzymania systemów informatycznych w prokuraturze okręgowej, uwzględniających rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych oraz koordynacja takich działań w prokuraturach podległych;

17)       administrowania i obsługa stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informacyjnego Schengen, Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych baz danych;

18)       zapewnienia technicznej obsługi czynności dokonywanych w postępowaniu karnym z zastosowaniem technik informatycznych;

19)       nadzoru nad prawidłową eksploatacją sprzętu i oprogramowania wykorzystywanego w prokuraturach okręgu ostrołęckiego;

20)       zapewnienia przestrzegania zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych w prokuraturach okręgu ostrołęckiego;

21)       dokonywania analizy kryminalnej;

22)       administrowania stroną internetową i Biuletynem Informacji Publicznej prokuratury okręgowej;

23)       administrowania elektroniczną skrzynką podawczą prokuratury okręgowej na platformie ePUAP;

24)       obsługi technicznej czynności informatycznych wykonywanych w postępowaniu karnym;

25)       obsługi wideokonferencji;

26)       prowadzenia ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania;

27)       udziału prokuratorów w postępowaniu przed sądem okręgowym i sądem odwoławczym w sprawach cywilnych, że stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych, gospodarczych oraz sprawach o wykroczenia;

28)       udziału prokuratorów w postępowaniu administracyjnym, przed sądami administracyjnymi oraz innych postępowaniach,

29)       udziału prokuratorów w postępowaniu przed sądem w postępowaniu wykonawczym i w postępowaniu o ułaskawienie;

30)       udziału prokuratorów w postępowaniu przed sądem w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie na podstawie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego;

31)       udziału prokuratorów w postępowaniu przed sądem w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie, o których mowa w art. 551 k.p.k. i prowadzenia postępowań o roszczenia zwrotne Skarbu Państwa, o których mowa w art. 557 k.p.k.;

32)       realizacji wniosków podległych jednostek o wzięcie udział w postępowaniu odwoławczym przez prokuratora jednostki wyższego stopnia w sprawach karnych, o których mowa w §328 ust 3 Regulaminu urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury;

33)       sporządzania kasacji oraz odpowiedzi na kasacje stron przeciwnych w sprawach podległych prokuratur rejonowych, w których uczestniczył prokurator Wydziału Organizacyjno – Sądowego, wyznaczony w trybie §328 ust 3 Regulaminu urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury;

34)       sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k. i art 523 §la k.p.k. od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach podległych prokuratur rejonowych, w których uczestniczył prokurator Wydziału Organizacyjno – Sądowego, wyznaczony w trybie § 328 ust 3 Regulaminu urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury;

35)       wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach podległych prokuratur rejonowych, w których uczestniczył prokurator Wydziału Organizacyjno – Sądowego, wyznaczony w trybie §328 ust 3 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury;

36)       koordynowania ścigania określonych kategorii przestępstw innych niż wskazane w §3 ust 1 pkt 11 niniejszego zarządzenia;

37)       dokonywania analiz toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych prowadzonych w prokuraturach rejonowych;

38)       podejmowania decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo prawomocnie umorzonych postępowań w prokuraturach rejonowych;

39)       podejmowania decyzji w przedmiocie wznowienia postępowań przygotowawczych prawomocnie umorzonych w podległych prokuraturach rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego;

40)       przygotowywania wniosków o wystąpienie do Prokuratora Generalnego w wydanie postanowienie, o którym mowa w art. 328 k.p.k.;

41)       rozstrzyganiu sporów kompetencyjnych;

42)       sprawowania zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez Prokuratora Okręgowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego;

43)       prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych przydzielonych decyzją Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcy i wykonywania w nich odpowiednio czynności oskarżyciela publicznego.

Kierownik Działu Sądowego w Wydziale IV – Andrzej Ołdakowski

Kieruje Działem, do którego zadań należy wykonywanie zadań wskazanych w pkt 27-43.

– Wizytator – wakat

– Rzecznik prasowy –  Elżbieta Edyta Łukasiewicz, odpowiada za kontakty z publikatorami i działalność informacyjną Prokuratury Okręgowej

Dyrektor Finansowo-Administracyjny – Aneta Marczuk

Kieruje Wydziałem VII Budżetowo-Administracyjnym, do którego zadań należy:

1)      zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez Prokuraturę Okręgową jako dysponenta budżetu trzeciego stopnia;

2)      prowadzenie rachunkowości;

3)      zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych;

4)      obsługa administracyjno-gospodarcza jednostek prokuratury;

5)      prowadzenie inwestycji i remontów;

6)       prowadzenie spraw socjalno-bytowych;

7)       zapewnienie ochrony obiektów prokuratury oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

W strukturze Wydziału VII Budżetowo-Administracyjnego funkcjonują:

– Główny Księgowy Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Teresa Napiórkowska,

– inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy Beata Pakuła

 

Pełnomocnik Do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych Andrzej Bieńkowski

Kieruje Samodzielnym Działem  do Spraw Ochrony Informacji Niejawnychktóry  obejmuje zakresem swego działania ochronę wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych lub przechowywanych informacji niejawnych.  W skład Działu wchodzi kancelaria tajna.

 

Starszy inspektor do spraw obronnych Zbigniew Matuszewski

Realizuje zadania w zakresie obronności państwa, zgodnie z przepisami ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i innych ustaw

 

Audytor wewnętrzny Iwona Leńska

Wykonuje zadania w zakresie audytu wewnętrznego, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

 

Kierownik Sekretariatu Iwona Gołębiowska

Kieruje Sekretariatem Prokuratury Okręgowej, do którego zadań należy wykonywania prac kancelaryjno – biurowych i pomocniczych w sprawach prowadzonych przez prokuratorów.

 

Prokuratorzy Rejonowi – kierują pracą podległych jednostek, planują i organizują pracę tych jednostek, sprawują nadzór nad praca prokuratorów, asesorów i innych pracowników tam zatrudnionych, przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków, utrzymują kontakty ze środkami masowego przekazu i reprezentują prokuraturę rejonową na zewnątrz.

Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce 

Prokurator Rejonowy – Dorota Korzep Czekalska
Zastępca Prokuratora Rejonowego – Stanisław Dawid

Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej 

Prokurator Rejonowy – Andrzej Krystosiak
Zastępca Prokuratora Rejonowego – Adam Sadowski

Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu,

Prokurator Rejonowy – Renata Zadrożna
Zastępca Prokuratora Rejonowego – Marta Kociszewska-Lalak

Prokuratura Rejonowa w Pułtusku

Prokurator Rejonowy – Jolanta Świdnicka
Zastępca Prokuratora Rejonowego – Monika Kosińska – Kaim  

Prokuratura Rejonowa w Wyszkowie 

Prokurator Rejonowy – Krzysztof Jeziorski
Zastępca Prokuratora Rejonowego – Magdalena Polecka

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Andrzej Rycharski
Informację udostępnił: Mariusz Rosołowski
Data wytworzenia informacji: 2017-09-05
Data udostępnienia informacji: 2011-11-04
Liczba odsłon: 22 454

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj