W prokuraturach okręguostrołęckiego prowadzi się następujące repertoria i rejestry:

Repertoria:

"Ds" – dla postępowań i czynności w sprawach karnych, karnych skarbowych i w sprawach o wykroczenia prowadzonych przez prokuratora, Policję i inne organy uprawnione do prowadzenia postępowań;

"Pc" – dla spraw cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i opiekuńczych, a także spraw gospodarczych i innych spraw wynikających z podejmowanej działalności pozakarnej, prowadzonych w prokuraturach, a w prokuraturach okręgowych – także dla spraw tego rodzaju nadzorowanych przez prokuratora nadrzędnego;

"Pa" – dla spraw administracyjnych, łącznie ze sprawami rozpatrywanymi przez Naczelny Sąd Administracyjny, prowadzonych w prokuraturach, a w prokuraturach okręgowych – także dla spraw tego rodzaju nadzorowanych przez prokuratora nadrzędnego;

„Opz" – dla spraw dotyczących odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

„Pn" – dla postępowań w sprawach nieletnich (o czyny karalne rozpoznawane przez sąd rejonowy – wydział rodzinny i nieletnich) oraz dla środków odwoławczych w tych sprawach.

Rejestry:

„Ds/z/s-pn" – dla środków odwoławczych rozpoznawanych przez sąd oraz prokuratora nadrzędnego;

„Ds/z" – dla środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora bezpośrednio przełożonego na prokuratorem, prowadzącym lub nadzorującym postępowanie oraz dla zażaleń rozpoznawanych przez prokuratora sprawującego nadzór na postępowaniem przygotowawczym prowadzonym przez Policję lub inny organ uprawniony do jego prowadzenia;

„Ds/u" – dla czynności wykonywanych w związku z postanowieniem sądu wydanym na podstawie art. 397 § 1 kpk;

"Dsn" – dla nadzorowanych przez prokuratora nadrzędnego spraw karnych prowadzonych w prokuraturach podległych;

"Ap" – dla środków odwoławczych oraz wniosków o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem w sprawach karnych;

"K" – dla kasacji oraz odpowiedzi na kasacje innej strony;

"Oz" – dla korespondencji z akresu prawnego z zagranicą;

"Ko" – dla korespondencji ogólnej w sprawach karnych, cywilnych ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych, opiekuńczych i o czyny karalne rozpoznawane przez sąd rodzinny oraz korespondencji w sprawach profilaktycznych i innych, nie rejestrowanej w pozostałych urządzeniach ewidencyjnych;

"Ko/kks" – dla spraw karnych skarbowych, które nie podlegają rejestracji w repertorium "Ds.";

„Ko/kw" – dla spraw o wykroczenia, nie podlegają rejestracji w repertorium "Ds.";

"A" – dla osób tymczasowo aresztowanych w toku śledztwa lub dochodzenia;

„ENA-P" – dla osób, wobec których skierowano do sądu wniosek na podstawie art. 607a kpk o wydanie europejskiego nakazu aresztowania;

„ENA-UE" – dla osób, wobec których europejskie nakazy aresztowania wystawiły i skierowały do Polski właściwe organy innych państw członkowskich Unii Europejskiej;

"Drz" – dla dowodów rzeczowych i przedmiotów stanowiących poręczenie majątkowe oraz zatrzymanych paszportów lub innych dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy;

„Drz/p" – dla przedmiotów stanowiących poręczenie majątkowe oraz dokumentów uprawniających do prowadzenia pojazdów mechanicznych, zatrzymanych paszportów lub innych dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy;

„IP" – dla spraw o udostępnienie informacji publicznej;Archiwa zakładowe działają w prokuraturze okręgowej i wszystkich prokuraturach rejonowych okręgu ostrołęckiego.

Dokumenty archiwalne:

Archiwa zakładowe działają w prokuraturze okręgowej i wszystkich prokuraturach rejonowych okręgu ostrołęckiego. Dokumentację powstającą w wyniku działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury przechowuje się po jej wykorzystaniu w archiwach zakładowych.

Do zakresu działania archiwum zakładowego należy w szczególności:

1. przyjmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych prokuratury jednostki organizacyjnej,

2. przechowywanie i zabezpieczenie przejętej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji,

3. udostępnianie przechowywanej dokumentacji osobom upoważnionym,

4. przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji stanowiącej materiały archiwalne zaliczane do-kategorii "A" do właściwego archiwum państwowego,

5. inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej ( kategoria B ), udział w jej komisyjnym brakowaniu oraz przekazywanie wybrakowanych materiałów na makulaturę.

6. utrzymywanie stałych kontaktów z właściwymi archiwami państwowymi.

Udostępnianie dokumentacji archiwalnej

Zgodnie z przepisami Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia7września 2007 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz Urz. MS z 2007r., nr 7, poz.33) oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnymi archiwach (Dz.U. z 2006 r., Nr 97, poz. 673 z późn. zm).

– dokumentacja dla celów służbowych i naukowo-badawczych może być udostępniana w zasadzie w pomieszczeniach archiwum zakładowego, a poza archiwum może być wypożyczona tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

– materiały archiwalne dla celów innych niż służbowe i naukowo-badawcze udostępnia się po upływie 30 lat od ich wytworzenia, jeżeli nie narusza to prawnie chronionych interesów państwa i obywateli.

Warunki wcześniejszego udostępnienia materiałów archiwalnych (przed upływem 30 lat od ich wytworzenia) regulują przepisy rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 grudnia 2000 r. w sprawie określe­nia szczególnych wypadkach i trybu wcześniejszego udostępnienia materiałów archiwalnych (Dz. U. z 2001 r. Nr.13, poz. 116).

Zgodnie z tymi przepisami

– osoby ubiegające się o udostępnienie materiałów archiwalnych winny złożyć we właściwej jednostce prokuratury wniosek z podaniem swego imienia i nazwiska oraz wskazaniem nazwy jednostki organizacyjnej ubiegającej się o udostępnienie dokumentacji archiwalnej, a także typu materiału archiwalnego bądź tematu, którego on dotyczy oraz celu i przewidywanego sposobu wykorzystania tego materiału.

– zarządzenie w przedmiocie udostępnienia materiałów wydaje kierownik jednostki, w której przechowywane są wymienione materiały.

– zarządzenie o odmowie udostępnienia materiałów archiwalnych wymaga uzasadnienia i pouczenia osoby wskazanej we wniosku o możliwości, trybie i terminie jego zaskarżenia. Środki zaskarżenia na odmowę udostępnienia materiałów archiwalnych wnosi się na zasadach ogólnych, a w wypadku odmowy wcześniejszego udostępnienia materiałów archiwalnych – w trybie wskazanym w § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego z 13 grudnia 2000r.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Andrzej Rycharski
Informację udostępnił: Andrzej Rycharski
Data wytworzenia informacji: 2008-06-05
Data udostępnienia informacji: 2008-06-09
Liczba odsłon: 3 861

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj