add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Organy i osoby sprawujące w nich funkcje oraz ich kompetencje – Prokuratura Krajowa

p.o. PROKURATOR OKRĘGOWY – Anna Kolesińska – Soroka:

1. Kieruje Prokuraturą Okręgową oraz ustala ogólne kierunki działania Prokuratury Okręgowej, planuje i organizuje pracę tej jednostki.
2. Wykonuje zadania i czynności wynikające z ustawy Prawo o Prokuraturze, rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury i zarządzeń Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego i Prokuratora Regionalnego.
3. Reprezentuje Prokuraturę Okręgową wobec organów państwowych i samorządowych działających na terenie jej właściwości oraz współdziała z nimi w zakresie przewidzianym w ustawie.
4. Prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze w sprawach karnych.
5. Bierze udział w postępowaniu sądowym w I i II instancji oraz sporządza nadzwyczajne środki zaskarżenia i odpowiedzi na kasacje.
6.  Wykorzystuje poczynione ustalenia w toku prowadzonych postępowań do działalności profilaktycznej i pozakarnej.
7.  Sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału IV Organizacyjno – Sądowego oraz nad realizacją zwierzchniego nadzoru służbowego przez prokuratorów Wydziału I Śledczego, Wydziału VII Budżetowo-Administracyjnego, Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych oraz samodzielnymi stanowiskami pracy:
–   Starszego Inspektora do Spraw Obronnych
–   Audytora Wewnętrznego
–   Inspektora Ochrony Danych
i w ramach nadzoru:
–  zawiadamia Prokuratora Regionalnego o każdym przypadku tymczasowego aresztowania, którego czas trwania przekroczył 9 miesięcy, podając jednocześnie przewidywany termin zakończenia postępowania,
– kieruje do Prokuratury Krajowej za pośrednictwem Prokuratora Regionalnego wnioski o uchylenie prawomocnych postanowień o umorzeniu postępowania przygotowawczego w trybie art. 328 kpk,
– jako bezpośredni przełożony wobec Prokuratorów Rejonowych prowadzących i nadzorujących postępowanie przygotowawcze rozpoznaje zażalenia na postanowienia, zarządzenia oraz inne czynności prokuratora w postępowaniu,
– rozpoznaje wnioski o przedłużenie okresu trwania śledztwa zgodnie z treścią art.310 § 2 kpk.
8. Kieruje kasacje i wnioski o kasacje.
9. Kieruje wykonaniem budżetu Prokuratury Okręgowej oraz sprawuje zarząd i nadzór nad oszczędnym gospodarowaniem mieniem prokuratury.
10. Podejmuje decyzje i wykonuje czynności z zakresu spraw osobowych określone w § 90 i § 93-95 Regulaminu.
11. Dokonuje oceny prokuratorów i urzędników.
12. Zwołuje posiedzenia Kolegium Prokuratury Okręgowej i przedstawia do zaopiniowania wszelkie zagadnienia.
13. Utrzymuje kontakty ze środkami masowego przekazu także za pośrednictwem rzecznika prasowego.
14. Nadzoruje przebieg szkolenia prokuratorów, urzędników i innych pracowników prokuratury.
15. Rozpoznaje skargi na czynności lub zachowanie prokuratorów i podpisuje odpowiedzi na skargi, przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków.
16. Odpowiada za ochronę informacji niejawnych i nadzoruje pracę pionu informacji niejawnych oraz ochronę danych osobowych.
17. Czuwa nad przestrzeganiem zasad ochrony i bezpieczeństwa obiektów prokuratury.
18. Realizuje zadania z zakresu obronności państwa zgodnie z przepisami ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, a w szczególności:
1) Kieruje całokształtem wykonywania zadań obronnych w Prokuraturze Okręgowej w Suwałkach oraz organizuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań obronnych
w podległych prokuraturach rejonowych, a w szczególności:
– ustala kierunki przygotowań obronnych (planowanie obronne, planowanie operacyjne oraz planowanie bieżące),
– tworzy warunki organizacyjne i techniczne oraz zapewnia środki finansowe niezbędne do planowania obronnego i realizacji zadań obronnych,
– dokonuje podziału zadań obronnych wykonywanych w czasie pokoju oraz ujmuje je
w zakresach czynności,
– współpracuje z uprawnionymi organami państwowymi, jednostkami organizacyjnymi, organizacjami społecznymi oraz przedsiębiorcami w planowaniu i realizacji zadań obronnych,
– organizuje i prowadzi szkolenia obronne.
19. Ustala kierunki działania i wytycza ogólne zadania jednostki, sporządza roczny plan pracy, zarządza doraźne kontrole, aprobuje oceny i zalecenia, przedstawia Prokuratorowi Regionalnemu projekty zarządzeń o przeprowadzeniu wizytacji i lustracji prokuratur rejonowych oraz sprawozdania z tych czynności.
20. Udziela pełnomocnictwa do zastępstwa procesowego Prokuratora Okręgowego przed Sądem.
21. Podejmuje decyzje o objęciu sprawy zwierzchnim nadzorem służbowym.
22. Rozstrzyga spory kompetencyjne oraz podejmuje decyzje o przekazaniu spraw pomiędzy podległymi jednostkami organizacyjnymi prokuratury.
23. Wykonuje zadania z zakresu obrotu prawnego z zagranicą wynikające z Działu IV Regulaminu.
24. Konsultuje z Kierownikiem Działu Postępowania Sądowego decyzje w zakresie odstąpienia od zaskarżenia orzeczenia właściwego sądu w przedmiocie warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, stosowanej wobec sprawców przestępstw, o których mowa w art.258 § 1 – 4 kk w zw. z art.65 § 2 kk i wyraża zgodę na zaniechanie złożenia środka odwoławczego od takiej decyzji.
25. Informuje Dyrektora Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie oraz Prokuratora Regionalnego w Białymstoku
o każdym przypadku warunkowego przedterminowego zwolnienia sprawcy przestępstwa określonego w art.258 § 1 – 4 kk, który został skazany za działanie w zorganizowanej grupie lub związku o charakterze zbrojnym mającym na celu popełnienie przestępstwa.
26. Dokonuje okresowych analiz realizacji zadań ustawowych Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego.
27. Kieruje wnioski o udzielenie prokuratorom oraz innym pracownikom prokuratury, a także osobie wykonującej czynności administratora systemu informatycznego, uprawnień dostępu do Centralnej Bazy Danych, ich zmianę lub usunięcie.
28. Pełni dyżury zdarzeniowe we wskazanej przez w/w jednostce po godzinach urzędowania lub w dni wolne od pracy.
29. Wykonuje czynności wynikające z odrębnego Zarządzenia Prokuratora Okręgowego w Suwałkach w sprawie zasad organizacji pracy w systemach informatycznych oraz zasad bezpieczeństwa, ochrony i warunków przetwarzania danych w Prokuraturze Okręgowej w Suwałkach.
30. Zastępuje Zastępcę Prokuratora Okręgowego podczas jego nieobecności.

p.o. ZASTĘPCA PROKURATORA OKRĘGOWEGO – Joanna Orchowska :

1.        Sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału I Śledczego, Działu Postępowania Sądowego, Działu d/s Informatyzacji i Analiz, sprawuje nadzór służbowy nad postępowaniami przygotowawczymi w sprawach karnych, prowadzonymi przez Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego, Kierownika Działu Postępowania Sądowego i Kierownika Działu ds. Obrotu Prawnego z Zagranicą.

2.        Akceptuje propozycje dot. kierunków działania nadzorowanego Wydziału i Działów w zakresie planowania i organizacji pracy, analizuje obciążenie pracą.

3.        Dekretuje korespondencję wpływającą do nadzorowanego Wydziału i Działów oraz podpisuje korespondencję z nadzorowanych komórek kierowaną do jednostek nadrzędnych, naczelnych organów administracji.

4.        Podejmuje samodzielnie lub zleca Naczelnikowi Wydziału I podjęcie decyzji w zakresie przejęcia śledztwa z podległej jednostki, wniosków co do kary przed Sądem I instancji
i ich zaskarżenia.

5.        Podejmuje decyzje w przedmiocie przedłużenia śledztw prowadzonych przez prokuratorów Wydziału I i Wydziału IV zgodnie z § 130 Regulaminu.

6.        Rozpoznaje środki odwoławcze w sprawach Wydziału I i Wydziału IV pozostające zgodnie z kpk w gestii prokuratora bezpośrednio przełożonego.

7.        Odpowiada za bezpieczeństwo danych przetwarzanych w Systemie Informatycznym Prokuratury.

8.        Prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze w sprawach karnych.

9.        Bierze udział w postępowaniu sądowym w I i II instancji oraz sporządza nadzwyczajne środki zaskarżenia i odpowiedzi na kasacje.

10.    Przyjmuje zgłaszających się do prokuratury interesantów i wykonuje czynności merytoryczne należące do zakresu działania Prokuratury Okręgowej zgodnie z dekretacją Prokuratora Okręgowego lub według własnej decyzji.

11.    Dokonuje okresowych analiz realizacji zadań ustawowych Wydziału I Śledczego oraz Działu Postępowania Sądowego i Działu d/s Informatyzacji i Analiz.

12.    Podejmuje decyzje o objęciu sprawy zwierzchnim nadzorem służbowym.

13.    Wykonuje czynności wynikające z odrębnego Zarządzenia Prokuratora Okręgowego w Suwałkach w sprawie zasad organizacji pracy w systemach informatycznych oraz zasad bezpieczeństwa, ochrony i warunków przetwarzania danych w Prokuraturze Okręgowej w Suwałkach.

14.    Realizuje zadania z zakresu obronności państwa zgodnie z przepisami Ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, a w szczególności:

1) Koordynuje i nadzoruje opracowanie planu operacyjnego funkcjonowania Prokuratury Okręgowej w Suwałkach w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, tabeli realizacji zadań operacyjnych, kart realizacji zadań operacyjnych, regulaminu organizacyjnego Prokuratur na czas wojny oraz dokumentacji stałego dyżuru na czas wojny.

2) Wykonuje zadania dotyczące obrony cywilnej przewidziane dla Kierownika Zespołu Kryzysowego, określone w „Planie obrony cywilnej Prokuratury Okręgowej
w Suwałkach”, a w szczególności:

– pełni funkcję Kierownika Zespołu Stałego Dyżuru oraz Kierownika Zespołu Kryzysowego Prokuratury Okręgowej w Suwałkach,

– opracowuje zarządzenia i wytyczne do wykonania zadań w zakresie OC działań obronnych,

– kieruje przygotowaniami mającymi na celu zapewnienie skutecznej ochrony pracowników przed zagrożeniami,

– kieruje i koordynuje akcjami ratunkowymi na administrowanym terenie, przygotowuje do działania i realizacji zadań OC wyznaczonych pracowników,

– współdziała z Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Podlaskiego.

15.    Pełni dyżury zdarzeniowe we wskazanej przez w/w jednostce po godzinach urzędowania lub w dni wolne od pracy.

16.    Zastępuje Prokuratora Okręgowego oraz w zakresie sprawowania funkcji kierowniczej Naczelnika Wydziału I – podczas ich nieobecności.

17.    Wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego.

p.o. NACZELNIK WYDZIAŁU I ŚLEDCZEGO – Andrzej Zawadzki

1. Organizuje, planuje i kieruje pracą Wydziału oraz sprawuje nadzór służbowy nad pracą podległych prokuratorów i pracowników Wydziału I oraz prokuratorów Wydziału IV w zakresie prowadzonych przez nich śledztw.
2. Sprawuje bieżący nadzór nad funkcjonowaniem w Wydziale Systemu Informatycznego Prokuratury oraz wykonuje czynności wynikające z odrębnego Zarządzenia Prokuratora Okręgowego w Suwałkach w sprawie zasad organizacji pracy w systemach informatycznych oraz zasad bezpieczeństwa, ochrony i warunków przetwarzania danych w Prokuraturze Okręgowej w Suwałkach.
3. Dokonuje analizy obciążenia pracą oraz przydziela sprawy podległym prokuratorom i nadzoruje sposób realizacji przez nich powierzonych im zadań.
4. Zapoznaje się z materiałem dowodowym prowadzonych w Wydziale postępowań, dba o terminowość i właściwą jakość podejmowanych przez prokuratorów czynności oraz w razie potrzeby udziela niezbędnej pomocy i konsultacji zwłaszcza w sprawach skomplikowanych.
5. Prowadzi i nadzoruje śledztwa.
6. Bierze udział w postępowaniu sądowym w I i II instancji oraz sporządza nadzwyczajne środki zaskarżenia i odpowiedzi na kasacje w sprawach wniesionych przez prokuratorów Wydziału i w miarę potrzeby w trakcie tego postępowania w imieniu prokuratury udziela mediom informacji lub komentarzy.|
7. W oparciu o własne ustalenia i spostrzeżenia sygnalizuje Prokuratorowi Okręgowemu, Zastępcy Prokuratora Okręgowego potrzebę objęcia sprawy zwierzchnim nadzorem służbowym lub przejęcie jej do prowadzenia przez Prokuraturę Okręgową zgodnie  z § 29 ust.2 i § 30 ust.1-3 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
8. Sprawuje zwierzchni nadzór służbowy nad sprawami prokuratur niższego szczebla.
9. Udziela konsultacji i instruktażu prokuratorom podległych jednostek w sprawach nie objętych nadzorem.
10. Podejmuje decyzje w przedmiocie zastosowania instytucji określonych w art. 335 kpk, art.387 kpk, kierowania wniosków o warunkowe umorzenie postępowania we wszystkich sprawach prowadzonych w Wydziale oraz odbiera referaty w zakresie umorzenia postępowań z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość czynu.
11.  Akceptuje wnioski o wymiar kary i odbiera referaty posesyjne od prokuratorów dokonując ostatecznej oceny zapadłych orzeczeń.
12.  Podpisuje wnioski o przedłużenie okresu trwania śledztwa oraz pisma przesyłające do sądu akty oskarżenia, wnioski o warunkowe umorzenie postępowania, wnioski w trybie art. 335 kpk.
13. Opracowuje okresowe analizy, informacje i sprawozdania dotyczące spraw prowadzonych w Wydziale.
14. Odpowiada za prawidłowość realizacji zadań w związku z obrotem prawnym z zagranicą w sprawach prowadzonych przez Wydział I.
15. Zabezpiecza pełne i szybkie informowanie Zastępcy Prokuratora Okręgowego o problemach i zjawiskach wiążących się z działalnością Wydziału oraz informuje o sprawach, w których okres trwania tymczasowego aresztowania może przekroczyć 9 miesięcy.
16. Przekazuje informacje niezbędne do prowadzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, aktualizacji strony internetowej oraz serwisu prasowego.
17. Przyjmuje osobiście lub zleca podległym prokuratorom przyjęcia interesantów w sprawach należących do właściwości Wydziału.
18. Realizuje zadania z zakresu obronności państwa zgodnie z przepisami Ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, a w szczególności:
1) Bierze udział w opracowywaniu planu operacyjnego funkcjonowania Prokuratury Okręgowej w Suwałkach w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, tabeli realizacji zadań operacyjnych, kart realizacji zadań operacyjnych, regulaminu organizacyjnego Prokuratur na czas wojny oraz dokumentacji stałego dyżuru na czas wojny.
19. Bierze udział w wizytacjach i lustracjach.
20. Wykonuje inne zlecone czynności przez przełożonych.

p.o. NACZELNIK WYDZIAŁU IV ORGANIZACYJNO – SĄDOWEGO – Tomasz Milanowski

 1. Sprawuje bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem Wydziału IV, Działu Sądowego, Działu d/s Obrotu Prawnego z Zagranicą, Działu d/s Informatyzacji i Analiz.
 2. Kontroluje obciążenie i poziom pracy podległych prokuratorów oraz terminowość realizacji powierzonych im zadań.
 3. Opracowuje plan prac Prokuratury Okręgowej w Suwałkach, po uzgodnieniu z prokuratorami funkcyjnymi odpowiedzialnymi za poszczególne odcinki pracy i czuwa nad terminową realizacją określonych w nim zadań.
 4. Opracowuje projekty zarządzeń i innych dokumentów przed ich podpisaniem przez Prokuratora Okręgowego.
 5. Opracowuje i zleca podległym prokuratorom sporządzanie informacji z zakresu nadzoru nad postępowaniem przygotowawczym zleconym przez jednostki nadrzędne.
 6. Bierze udział w wizytacjach, lustracjach i badaniach problemowych.
 7. Przygotowuje lub czuwa nad przygotowaniem narad, posiedzeń Kolegium Prokuratury Okręgowej oraz nadzoruje realizację podjętych w ich trakcie decyzji.
 8. Nadzoruje działalność związaną ze sprawozdawczością informatyczną i statystyczną.
 9. Sporządza informacje i analizy w zakresie działalności prokuratury zlecone przez przełożonych.
 10. Opracowuje projekty decyzji w sprawach kadrowych.
 11. Dokonuje ocen pracy prokuratorów.
 12. Bierze udział w ocenach kwalifikacyjnych pracowników Prokuratury Okręgowej w Suwałkach oraz podległych prokuratur rejonowych.
 13. Ocenia prawidłowość sporządzanych przez prokuratorów rejonowych projektów zarządzeń o podziale czynności, o strukturze organizacyjnej podległych im jednostek i przygotowuje stanowisko Prokuratora Okręgowego w tym zakresie.
 14. Opracowuje analizy i informacje w ramach zadań Wydziału IV.
 15. Sprawuje bieżący nadzór nad pracą sekretariatu Prokuratury Okręgowej.
 16. Kontroluje jakość sprawowanego przez prokuratorów Prokuratury Okręgowej zwierzchniego nadzoru służbowego.
 17. W ramach nadzoru udziela bądź wyznacza prokuratorów do udzielania konsultacji i instruktażu.
 18. Przedkłada Prokuratorowi Okręgowemu projekty decyzji o objęciu spraw zwierzchnim nadzorem służbowym oraz propozycje w zakresie prokuratora mającego sprawować ten nadzór.
 19. Kontroluje realizację zadań związanych z wykonywaniem zwierzchniego nadzoru służbowego i nadzoru instancyjnego oraz ocenia jakość nadzoru służbowego w podległych prokuraturach rejonowych.
 20. Prowadzi lub nadzoruje postępowania w sprawach karnych.
 21. Bierze udział w postępowaniu sądowym w I i II instancji oraz sporządza nadzwyczajne środki zaskarżenia i odpowiedzi na kasacje.
 22. Składa niezwłocznie po wydaniu orzeczenia referat posesyjny, a następnie sporządza środki zaskarżenia.
 23. Wykorzystuje poczynione ustalenia w toku prowadzonych postępowań do działalności profilaktycznej i pozakarnej.
 24. Sprawuje zwierzchni nadzór służbowy nad sprawami prokuratur niższego szczebla.
 25. Wykonuje zadania w zakresie realizacji ustawy z dnia 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz.1198 ze zmianami) i wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18.01.2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10 poz. 68). Rozpoznaje wnioski o udostępnienie informacji publicznej.
 26. Odpowiada za prawidłowe udostępnianie danych do Biuletynu Informacji Publicznej.
 27. Dokonuje bieżącej kontroli i odpowiada za porządek i dyscyplinę pracy.
 28. Organizuje zajęcia szkoleniowe dla pracowników, asesorów i urzędników, opracowuje zakres zajęć dla poszczególnych grup, a nadto sporządza wymaganą dokumentację z zajęć szkoleniowych.
 29. Realizuje zadania z zakresu obronności państwa zgodnie z przepisami ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, a w szczególności:1) Bierze udział w opracowywaniu planu operacyjnego funkcjonowania Prokuratury Okręgowej w Suwałkach w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, tabeli realizacji zadań operacyjnych, kart realizacji zadań operacyjnych, regulaminu organizacyjnego Prokuratur na czas wojny oraz dokumentacji stałego dyżuru na czas wojny.2) Wykonuje zadania dotyczące obrony cywilnej przewidziane dla Zastępcy Kierownika Zespołu Kryzysowego, określone w „Planie obrony cywilnej Prokuratury Okręgowej
  w Suwałkach”, a w szczególności:- przygotowuje zarządzenia dotyczące realizacji skutków zagrożeń i nadzoru nad ich usuwaniem,- wykonuje polecenia Kierownika Zespołu Kryzysowego,- zastępuje w razie nieobecności Kierownika Zespołu Kryzysowego,- nadzoruje działania punktu alarmowania,- nadzoruje szkolenia pracowników wchodzących w skład stałego dyżuru.
 30. Odpowiada za prawidłowe wykonanie zadań z zakresu archiwizacji.
 31. Wykonuje w miarę potrzeby czynności z zakresu obrotu prawnego z zagranicą.
 32. Przydziela prokuratorom sprawy z podległych jednostek do rozpoznania zażaleń, przeprowadzenia analizy lub kontroli akt oraz rozpoznania wniosków.
 33. W zakresie nadzoru nad Działem d/s Informatyzacji i Analiz:
  1. Opracowuje i przygotowuje zasady organizacji pracy we wdrażanych i funkcjonujących systemach informatycznych.
  2. Organizuje bieżącą pracę oraz sprawuje nadzór nad wdrożeniem Systemu Informatycznego Prokuratury w Wydziale I Śledczym oraz podległych prokuraturach rejonowych.
  3. Kieruje i organizuje bieżącą pracę Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego.
  4. Kieruje i organizuje bieżącą pracę oraz dokonuje sprawdzeń i wydaje stosowne zaświadczenia w ramach Punktu Informacyjnego Centralnej Bazy Danych SIP „Libra”.
  5. Sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem punktu Informacyjnego KCIK.
  6. Przygotowuje projekty zarządzeń i instrukcji dotyczących organizacji pracy w ramach systemów informatycznych, uprawnień, zasad dostępu i bezpieczeństwa.
  7. Organizuje i prowadzi szkolenia prokuratorów i urzędników okręgu suwalskiego
   w zakresie funkcjonujących systemów informacyjnych oraz używanych aplikacji.
  8. Przygotowuje i organizuje w miarę potrzeb wideokonferencje, przesłuchanie na odległość oraz na polecenie Prokuratora Okręgowego lub Zastępcy przygotowuje wydruki, analizy, raporty związane z funkcjonującymi systemami informatycznymi.
  9. Prowadzi kontrole okresowych wydruków o korzystaniu przez prokuratorów z danych Centralnej Bazy Danych oraz organizuje i nadzoruje współpracę z Generalnym Inspektorem Finansowym.
  10. Odpowiada za prowadzenie stron Biuletynu Informacji Publicznej wspólnie z Rzecznikiem Prasowym zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznych (Dz.U. Nr 112 poz.1198 z późn. zm.) i wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18.01.2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. Nr 10, poz.68) oraz strony internetowej Prokuratury Okręgowej
   w Suwałkach.
  11. W porozumieniu z Dyrektorem Finansowo-Administracyjnym prowadzi prace planistyczne oraz uzgodnienia w zakresie zakupów sprzętu informatycznego, budowy
   i rozbudowy sieci.
  12. W zależności od potrzeb opracowuje analizy dotyczące stanu przestępczości, stosowania instytucji prawnych i innych danych przetwarzanych w użytkowanych systemach.
  13. W zakresie wykonywanych zadań kieruje i organizuje pracę informatyków i analityków kryminalnych.
 34. Pełni dyżury zgodnie z § 310 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
 35. Wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego lub Zastępcę Prokuratora Okręgowego.

Kierownik Działu Postępowania Sądowego – Marek Piłasiewicz

 1. Organizuje, planuje i kieruje pracą Działu Sądowego oraz sprawuje nadzór służbowy nad pracą zatrudnionych w Dziale prokuratorów oraz odpowiada za terminowe wykonywanie poszczególnych czynności objętych zakresem jego działania.
 2. Prowadzi lub nadzoruje śledztwa.
 3. Bierze udział w postępowaniu sądowym w I i II instancji oraz sporządza nadzwyczajne środki zaskarżenia i odpowiedzi na kasacje.
 4. Składa niezwłocznie po wydaniu orzeczenia referat posesyjny, a następnie sporządza środki zaskarżenia.
 5. Wykorzystuje poczynione ustalenia w toku prowadzonych postępowań do działalności profilaktycznej i pozakarnej.
 6. Przydziela i wyznacza podległym prokuratorom sprawy do załatwienia i do udziału w rozprawach i posiedzeniach a także uczestniczy w nich w razie potrzeby.
 7. Przyjmuje referaty przed i posesyjne.
 8. Opracowuje i akceptuje pisma instrukcyjne do prokuratur rejonowych dotyczące uwag i uchybień ujawnionych w postępowaniu przed sądem okręgowym.
 9. Sprawuje nadzór nad działalnością oskarżycielską prokuratorów prokuratur rejonowych w Sądach Rejonowych i Sądzie Okręgowym.
 10. Odpowiada za zgodność podejmowanych działań na gruncie prawa prasowego i Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
 11. Analizuje okresowo orzecznictwo oraz praktykę odwoławczą prokuratur rejonowych, dokonuje oceny pracy prokuratur rejonowych na odcinku postępowania sądowego.
 12. Organizuje prace analityczne w zakresie praktyki odwoławczej oraz opracowuje analizy i uogólnienia związane z pracą Działu.
 13. Organizuje badania problemowe dotyczące orzecznictwa sądowego oraz pomoc instruktażową na rzecz prokuratur rejonowych.
 14. Uzgadnia z Prokuratorem Okręgowym decyzje w zakresie odstąpienia od zaskarżenia orzeczenia właściwego sądu w przedmiocie warunkowego przedterminowego zwolnienia  z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, stosowanej wobec sprawców przestępstw, o których mowa w art.258 § 1 – 4 kk w zw. z art.65 § 2 kk.
 15. Odpowiada za przygotowanie pisemnej informacji do Dyrektora Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie oraz Prokuratora Regionalnego w Białymstoku o każdym przypadku warunkowego przedterminowego zwolnienia sprawcy przestępstwa określonego w art.258 § 1 – 4 kk, który został skazany za działanie w zorganizowanej grupie lub związku o charakterze zbrojnym mającym na celu popełnienie przestępstwa.
 16. Opracowuje i wyznacza prokuratorów do opracowania kasacji, wniosków o kasację i odpowiedzi na kasacje, a następnie sprawdzony projekt decyzji przedkłada Prokuratorowi Okręgowemu w terminie nie krótszym niż 7 dni przed upływem terminu ich wywiedzenia.
 17. Kieruje do sądu odwoławczego wnioski o doręczenie orzeczeń, w których stwierdzono uchybienia kwalifikujące się do skierowania skargi kasacyjnej.
 18. Analizuje obciążenie pracą prokuratorów Działu.
 19. Bierze udział w wizytacjach i lustracjach oraz badaniach z zakresu odcinka sądowego.
 20. Przyjmuje osobiście lub zleca prokuratorom Działu przyjęcie interesantów zgłaszających się do prokuratury w sprawach należących do właściwości Działu.
 21. Odpowiada za prawidłowość i terminowość sprawozdań statystycznych należących do właściwości Działu oraz dokonuje okresowo kontroli prowadzonych w Dziale repertoriów, rejestrów oraz urządzeń pomocniczych.
 22. Sprawuje nadzór nad udziałem prokuratorów w postępowaniu sądowym o odszkodowanie, cywilnym, administracyjnym, wykonawczym oraz aprobuje projekty środków odwoławczych w tym zakresie.
 23. Prowadzi okresowe hospitacje poziomu wystąpień prokuratorów i asesorów przed sądami I instancji.
 24. W ramach nadzoru nad postępowaniem sądowym udziela konsultacji i instruktażu prokuratorom Prokuratur Rejonowych.
 25. Koordynuje działania związane z wykorzystaniem spraw karnych do inicjowania postępowania na podstawie przepisów ustawy z dnia 28.10.2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tj. Dz. U. z 2012r. poz.768 ze zm.).
 26. Przekazuje Rzecznikowi Prasowemu informacje niezbędne do prowadzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej oraz informacje o pracy wydziału niezbędne do realizacji zadań związanych ze współpracą powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury ze środkami masowego przekazu.
 27. Realizuje zadania z zakresu obronności państwa zgodnie z przepisami Ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, a w szczególności:
  1) Bierze udział w opracowywaniu planu operacyjnego funkcjonowania Prokuratury Okręgowej w Suwałkach w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa
  i w czasie wojny, tabeli realizacji zadań operacyjnych, kart realizacji zadań operacyjnych, regulaminu organizacyjnego Prokuratur na czas wojny oraz dokumentacji stałego dyżuru na czas wojny.
 28. Pełni dyżury zdarzeniowe we wskazanej przez w/w jednostce po godzinach urzędowania lub w dni wolne od pracy.
 29. Wykonuje powierzony mu zwierzchni nadzór służbowy poprzez zapoznawanie się z aktami spraw, udziela bezpośrednich konsultacji prokuratorowi prowadzącemu lub nadzorującemu postępowanie przygotowawcze, w szczególności w zakresie jego kierunków i efektywnego wykonywania czynności procesowych.
 30. W oparciu o własne ustalenia i spostrzeżenia sygnalizuje Naczelnikowi Wydziału II potrzebę objęcia sprawy zwierzchnim nadzorem służbowym lub przejęcia jej do prowadzenia przez innego prokuratora lub Prokuraturę Okręgową zgodnie z § 29 ust.2 i § 30 ust.1-3 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
 31. Udziela konsultacji i instruktażu prokuratorom podległych jednostek w sprawach nie objętych nadzorem.
 32. Wykonuje inne czynności zlecone przez przełożonych.

Kierownik Działu d/s Obrotu Prawnego z Zagranicą – Jarosław Tkaczuk

 1. Wykonuje czynności związane z organizacją i kierowaniem pracą Działu.
 2. Przydziela prokuratorom sprawy z zakresu obrotu prawnego z zagranicą.
 3. Dba o poziom pracy, terminowość realizacji zadań oraz równomierne obciążenie pracowników.
 4. Nadzoruje i wykonuje czynności z zakresu obrotu prawnego z zagranicą z wyłączeniem obrotu z krajami wymienionymi w pkt IV.1,w tym:1)      przygotowuje wnioski o udzielenie pomocy prawnej kierowanych za granicę;2)      wykonuje wnioski o udzielenie pomocy prawnej;3)      udziela konsultacji Prokuratorom Rejonowym w zakresie przekazywania ścigania karnego;4)      przygotowuje wnioski o przekazanie ścigania karnego;5)      organizuje przekazywanie osób tymczasowo aresztowanych oraz dowodów rzeczowych poza granice kraju, w tym zgodnie z art.3 pkt 3 Porozumienia o współpracy prokuratur polskich i litewskich;6)      koordynuje przejęcia ścigania karnego z zagranicy;7)      prowadzi postępowania ekstradycyjne;8)      prowadzi postępowania w sprawie realizacji Europejskiego Nakazu Aresztowania;9)      występuje do sądu z wnioskiem o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania;10)  bierze udział w postępowaniach przed Sądem Okręgowym w zakresie obrotu prawnego z zagranicą;11)  udziela konsultacji prokuratorom w zakresie prawa karnego międzynarodowego;
 5. Pełni dyżury zgodnie z § 310 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
 6. Koordynuje obrót prawny z zagranicą realizowany w Wydziale I Śledczym.
 7. Występuje przed Sądami w sprawach dot. obrotu prawnego z zagranicą.
 8. Sporządza wnioski i środki odwoławcze z zakresu obrotu prawnego z zagranicą.
 9. Odpowiada za prawidłowość, terminowość i aktualność wpisów danych do SIS.
 10. Prowadzi lub nadzoruje postępowania przygotowawcze w sprawach karnych.
 11. Bierze udział w postępowaniu sądowym w I i II instancji oraz sporządza nadzwyczajne środki zaskarżenia i odpowiedzi na kasacje.
 12. Składa niezwłocznie po wydaniu orzeczenia referat posesyjny, a następnie sporządza środki zaskarżenia.
 13. Wykorzystuje poczynione ustalenia w toku prowadzonych postępowań do działalności profilaktycznej i pozakarnej.
 14. Wykonuje powierzony jej zwierzchni nadzór służbowy poprzez zapoznawanie się z aktami spraw, udziela bezpośrednich konsultacji prokuratorowi prowadzącemu lub nadzorującemu postępowanie przygotowawcze, w szczególności w zakresie jego kierunków i efektywnego wykonywania czynności procesowych.
 15. W oparciu o własne ustalenia i spostrzeżenia sygnalizuje Naczelnikowi Wydziału II potrzebę objęcia sprawy zwierzchnim nadzorem służbowym lub przejęcia jej do prowadzenia przez innego prokuratora lub Prokuraturę Okręgową zgodnie z § 29 ust.2 i § 30 ust.1-3 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
 16. Udziela konsultacji i instruktażu prokuratorom podległych jednostek w sprawach nie objętych nadzorem.
 17. Bierze udział w wizytacjach, lustracjach i badania problemowych.
 18. Rozpoznaje sprawy przydzielone przez Naczelnika Wydziału IV z zakresu nadzoru służbowego i instancyjnego.
 19. Sprawuje powierzony przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcę zwierzchni nadzór służbowy.
 20. Wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego, Zastępcę Prokuratora Okręgowego lub Naczelnika Wydziału IV.

RZECZNIK PRASOWY – Wojciech Piktel

1. Informuje środki masowego przekazu o działalności i wynikach pracy prokuratorów.
2. Analizuje na bieżąco publikacje dotyczące działalności prokuratury i udziela odpowiedzi na krytykę i interwencję prasową, podejmuje działania zmierzające do wykorzystania publikacji w pracy prokuratorskiej.
3. W miarę potrzeby organizuje konferencje prasowe.
4. Prowadzi ewidencję publikacji dotyczących spraw prowadzonych w okręgu suwalskim, wystąpień i wypowiedzi prokuratorów w środkach masowego przekazu.
5. Sygnalizuje przełożonym konieczność analizy spraw pod kątem zarzutów podnoszonych w publikacjach pod adresem prokuratury.
6. Odpowiada za zgodność podejmowanych działań na gruncie prawa prasowego i § 3 pkt 2 i 3 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
7. Współdziała z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie tworzenia, prowadzenia i aktualizacji strony internetowej Prokuratury Okręgowej.
8. Informuje Prokuratora Okręgowego lub Zastępcę o wszystkich istotnych publikacjach i uzgadnia z nimi treść komunikatów i odpowiedzi na krytykę.
9. Wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego i Zastępcę Prokuratora Okręgowego.

DYREKTOR FINANSOWO-ADMINISTRACYJNY  WYDZIAłU VII BUDżETOWO-ADMINISTRACYJNEGO- Teresa Adamczyk

 1. Sprawuje ogólne kierownictwo i odpowiada za organizację, całokształt i poziom pracy Wydziału VII.
 2. W imieniu Prokuratora Okręgowego i pod jego nadzorem realizuje wraz z podległym jej Wydziałem VII –  sprawy związane z wykonywaniem budżetu Prokuratury 0kręgowej i podległych jej jednostek, w tym: finansowo-księgowe, zamówień publicznych, administracyjno-gospodarcze i  socjalno-bytowe.
 3. Sprawuje nadzór nad prawidłowym sporządzaniem projektów planów finansowych i  przebiegiem  wykonania planu finansowego.
 4. Sprawuje nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem bankowej obsługi budżetu za pomocą Systemu TREZOR.
 5. Odbiera korespondencję wpływającą do Wydziału VII i rozdziela ją  właściwym pracownikom.
 6. Udziela informacji interesantom w zakresie określonym w Zarządzeniach Ministra Sprawiedliwości w sprawie działania sekretariatów i innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.
 7. Podpisuje przelewy bankowe dotyczące wszystkich wydatków i dochodów oraz pożyczek mieszkaniowych.
 8. Wydaje pisemną zgodę na użycie samochodu służbowego w zakresie załatwiania spraw Wydziału VII.
 9. Podpisuje kartę drogową w miejscu „zleca wyjazd” w przypadku gdy nie jest możliwe podpisanie przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcę.
 10. Opracowuje  lub sprawdza pisma opracowane przez podległych pracowników oraz  podpisuje pisma wychodzące z Wydziału VII, które  nie wymagają podpisu Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcy.
 11. Opiniuje wnioski o urlop pracowników Wydziału VII.
 12. Załatwia sprawy związane z administrowaniem budynków i pomieszczeń prokuratur okręgu suwalskiego.
 13. Załatwia wszystkie sprawy związane z przygotowaniem do  wykonania remontów bieżących i kapitalnych budynku Prokuratury Okręgowej i pomieszczeń Prokuratury Okręgowej oraz Prokuratur Rejonowych, w tym dokumentację projektowo-kosztorysową, sprawuje ogólny nadzór nad ich wykonaniem i uczestniczy w odbiorze robót.
 14. Sprawdza dowody księgowe (faktury, rachunki itp.) dotyczące  nabycia środków trwałych i innych wydatków bieżących (z wyłączeniem  wynagrodzeń osobowych pracowników i kosztów postępowania przygotowawczego) pod względem celowości, gospodarności i legalności oraz na sprawdzonym dokumencie zamieszcza pieczątkę: „sprawdzono pod względem celowości, gospodarności i legalności” ,datę i podpis, a następnie przedkłada je do zatwierdzenia.
 15. Potwierdza dokonanie zakupu do 30 000 euro poprzez umieszczenie na fakturze pieczątki: „Zamówienia dokonano na mocy art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych data …. podpis ….”.
 16. Dokonuje adnotacji dotyczącej zastosowanych przepisów prawa zamówień publicznych poprzez postawienie i wypełnienie na fakturze pieczęci o treści „zamówienia dokonano na mocy art. …. ust. … ustawy
  z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych data … podpis …”
 17. Wyodrębnia i klasyfikuje wydatki strukturalne dotyczące  nabycia środków trwałych i innych wydatków bieżących (z włączeniem  wynagrodzeń osobowych pracowników i kosztów postępowania przygotowawczego) poprzez opisanie dowodów księgowych (faktur, rachunków itp.) pieczęcią:„Wydatek zaklasyfikowano do wydatku strukturalnego kwota ……..(słownie…..) Obszar tematyczny …. Kod ….data …..podpis pracownika ……”.
 18. Sprawdza pod względem formalno -rachunkowych listy płac, stwierdzając prawidłowość wystawionego dokumentu pieczątką „sprawdzono pod względem formalno- rachunkowym, data…. podpis….”
 19. Ustala i zabezpiecza potrzeby prokuratur okręgu suwalskiego w zakresie wyposażenia pomieszczeń, budynków, samochodów, przydziału i wymiany sa­mochodów, a nadto innych urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania pro­kuratur.
 20. Sporządza informacje i sprawozdania z wykonania funduszu płac.
 21. Obsługuje jako użytkownik portal sprawozdawczy WBUS w zakresie sprawozdawczości dot. funduszu płac.
 22. Wykonuje czynności w SIP „Libra 2” zgodnie z uprawnieniami przyznanymi odrębnym Zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Suwałkach.
 23. Sporządza sprawozdania z wykonania wydatków inwestycyjnych i remontowych.
 24. W porozumieniu z Głównym Księgowym,  opracowuje projekty przepisów wewnętrznych przedkładanych Prokuratorowi Okręgowemu z zakresu prowadzenia rachunkowości.
 25. Wykonuje czynności związane z ustawą „Prawo zamówień publicznych” w zak­resie remontów i inwestycji.
 26. Zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych.
 27. Opracowuje i przedkłada Prokuratorowi Okręgowemu projekt zarządzeń w sprawach dotyczących organizacji pracy i podziału czynności w Wydziale VII Budżetowo – Administracyjnym.
 28. Realizuje zadania z zakresu obronności państwa zgodnie z przepisami ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, zgodnie z poleceniem Prokuratora Okręgowego, a w szczególności:
 29. Prowadzi w formie elektronicznej rejestr spraw i wykonuje wszystkie czynności kancelaryjne w teczkach aktowych z zakresu administracji prokuratora oznaczonych symbolami według jednolitego rzeczowego wykazu akt:PO VII WB 0310 – Strategie, programy, plany i sprawozdania jednostek wyższego stopnia.PO VII WB 0311 – Strategie, programy, plany i sprawozdania podległych jednostek.PO VII WB 0312 – Strategie, programy, plany i sprawozdania innych podmiotów.PO VII WB 032 – Strategie, programy, plany i sprawozdania własnej jednostki.PO VII WB 080 – Wyjaśnienia, interpretacje i opinie dotyczące zagadnień z zakresu programowania i realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.PO VII WB 081 – Wnioskowanie o udział w programach i projektach finansowanych ze środków zewnętrznych oraz ich realizacjaPO VII WB  20 – Regulacje oraz wyjaśnienia, interpretacje i opinie dotyczące zagadnień z zakresu administrowania środkami rzeczowymi.PO VII WB 210 –  Dokumentacja inwestycyjno-remontowa nieruchomości jednostki własnej.PO VII WB 211 –  Dokumentacja inwestycyjno-remontowa nieruchomości podległych jednostek.PO VII WB 2200 – Nabywanie i zbywanie nieruchomości.
  PO VII WB 2201   – Ewidencja nieruchomości jednostki własnej
  PO VII  WB 2202   –  Ewidencja nieruchomości jednostek podległych
  PO VII WB  221   – Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków
  PO VII WB  222   – Udostępnianie i oddawanie w najem lub dzierżawę obiektów i lokali oraz najmowanie lokali na potrzeby własne
  PO VII WB  223   – Konserwacja i eksploatacja bieżąca budynków, lokali i pomieszczeń.
  PO VII WB  260   – Postępowania i realizacja zamówień publicznych w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.
  PO VII WB  261   – Postępowania i realizacja zamówień publicznych w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.
  PO VII WB  262  – Postępowania w trybie innym niż z ustawy o zamówieniach publicznych.
 30. Przekazuje do archiwum zakładowego dokumentację ze swego odcinka pracy.
 31. Zapewnia ochronę fizyczną jednostek okręgu suwalskiego.
 32. Przetwarza dane osobowe zgodnie z uprawnieniami przyznanymi odrębnym zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Suwałkach.
 33. Wykonuje inne czynności zlecone przez kierownictwo jednostki.
 34. Zastępuje Głównego Księgowego w czasie nieobecności.

 

Prokuratura Rejonowa w Augustowie

p.o. Prokurator Rejonowy – Joanna Gref-Drejer
Zastępca Prokuratora Rejonowego – Krzysztof Mariusz Siemienowicz

Prokuratura Rejonowa w Augustowie obszarem swojej właściwości obejmuje miasto Augustów oraz gminy: Augustów, Bargłów Kościelny, Lipsk, Nowinka, Płaska i Sztabin.

Prokuratura Rejonowa w Ełku

Prokurator Rejonowy – Jan Mikucki
Zastępca Prokuratora Rejonowego – Beata Marchel

Prokuratura Rejonowa w Ełku obszarem swojej właściwości obejmuje miasto Ełk oraz gminy: Ełk, Kalinowo, Prostki i Stare Juchy.

Prokuratura Rejonowa w Olecku

Prokurator RejonowyAndrzej Tylenda
p.o. Zastępca Prokuratora Rejonowego – Wojciech Miron

Prokuratura Rejonowa w Olecku obszarem swojej właściwości obejmuje gminy: Banie Mazurskie, Dubeninki, Gołdap, Kowale Oleckie, Olecko, Świętajno i Wieliczki.

Prokuratura Rejonowa w Sejnach

Prokurator Rejonowy – Rafał Haraburda

Prokuratura Rejonowa w Sejnach obszarem swojej właściwości obejmuje miasto Sejny oraz gminy:
Giby, Krasnopol, Puńsk i Sejny.

Prokuratura Rejonowa w Suwałkach

p.o. Prokuratora Rejonowego – Krystyna Szóstka
p.o. Zastępca Prokuratora Rejonowego – Małgorzata Kozłowska-Szmigiero

Prokuratura Rejonowa w Suwałkach obszarem swojej właściwości obejmuje miasto Suwałki oraz gminy:
Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki, Szypliszki i Wiżajny.

 

 

—————————————————————————————————————————————-

Prokuratura Okręgowa w Suwałkach, ul. Pułaskiego 26, 16-400 Suwałki
strona internetowa: www.suwalki.po.gov.pl, e-mail: prokuratura@suwalki.po.gov.pl

tel. (87) 562-86-00, (87) 567 75 71

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Dorota Ostrowska
Informację udostępnił: Iwona Urszula Tomkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-02-17
Data udostępnienia informacji: 2013-10-03
Liczba odsłon: 13 935

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj