Na podstawie Zarządzenia  Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (Dz.Urz.MS.2016.83 z późn. zm.): prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne :

I.        Repertoria z działalności :

1)   karnej : „Ds” – dla spraw karnych, karnych skarbowych i w sprawach o wykroczenia prowadzone przez prokuratora, Policję i inne organy uprawnione;

2)   pozakarnej :

a)    „Pa” – dla inicjonowania postępowań administracyjnych. Sądowo – administracyjnych i postępowań przed sądem administracyjnym, udziału w tego rodzaju postępowaniach i zaskarżania zapadłych w nich orzeczeń, a także nadzorowania czynności związanych z tego rodzaju postępowaniami administracyjnymi przez podległe jednostki;

b)   „Pc” – dla inicjonowania postępowań cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i opiekuńczych oraz spraw o przyznanie lub zwrot kompensaty pieniężnej, roszczeń regresowych i innych spraw wynikających z podejmowanej działalności pozakarnej, udziału w tego rodzaju postępowaniach i zaskarżania zapadłych w nich orzeczeń, a także nadzorowania czynności związanych z tego rodzaju postępowaniami przez podlegle jednostki.

II.        Rejestry samodzielne :

1)   „Ak” – dla wykonywanych analiz kryminalnych;

2)   ”Di” – dla czynności, które nie podlegają rejestracji w repertorium „Ds”  podejmowanych przez  prokuratora w sprawach karnych, kranych skarbowych i w sprawach o wykroczenia, prowadzonych przez inne organy;

3)   „Dsn” – dla realizacji zadań wynikających ze sprawowania nadzoru służbowego przez prokuratora nadrzędnego w postępowaniu przygotowawczym i sądowym;

4)   „ENA.P.r” – dla osób. wobec których skierowano wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania w sprawach prokuratur rejonowych;

5)   „ENA.UE” – dla osób, wobec których państwa członkowskie Unii Europejskiej wystąpiły o wykonanie europejskiego nakazu aresztowania;

6)   „ENO.UE“- dla wystąpień państw członkowskich Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony;

7)   „ENO.P.r„- dla wystąpień do państw członkowskich Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony w sprawach prokuratur rejonowych;

8)    „Ko„- dla korespondencji ogólnej w sprawach administracyjnych (a) cywilnych (c), karnych (k), w których prokurator nie podejmuje decyzji procesowych;

9)   „Kw – dla kasacji i wniosków o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem w sprawach karnych, odpowiedzi na kasacje i wnioski strony przeciwnej, wnioski o wznowienie lub skarg na wyroki sadów odwoławczych oraz udziału prokuratora  w tych postępowaniach;

10)„Nps„- dla skarg i postępowań sądowych dotyczących naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej, zwłoki;

11)„Ns” – dla spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie oraz stosowanie innych środków przymusu, środków zapobiegawczych, zabezpieczenia majątkowego oraz spraw o stwierdzenie nieważności orzeczeń, o odszkodowanie lub zadośćuczynienie;

12)„Ntk” – dla wystąpień o zajęcie przez prokuratora stanowiska w przedmiocie pobrania komórek, tkanek, narządów ze zwłok, których zgon mógł być następstwem przestępstwa;

13)„Opk’” – dla wniosków podległych jednostek o wzięcie udzialu w postępowaniu odwoławczym przez prokuratora jednostki wyższego stopnia w sprawach karnych i udziału prokuratora w tych sprawach; oraz dla środków odwoławczych prokuratora w postępowaniu wykonawczym, apelacji prokuratora od wyroku łącznego;

14)„Oz.o“ – dla wniosków z zakresu obrotu prawnego z zagranicą wpływających z państw obcych;

15)„Oz.r“ – dla wniosków z zakresu obrotu prawnego z zagranicą kierowanych do państw obcych w sprawach prokuratur rejonowych;

16)„Pn” – dla postępowań w sprawach nieletnich rozpoznawanych przez sąd rodzinny oraz dla środków odwoławczych w tych sprawach;

17)„Pp” – dla wniosków o udzielenie pomocy prawnej dla innych jednostek z zakresu spraw administracyjnych (a), cywilnych (c) i karnych (k);

18)„Ip” – dla spraw o udostępnienie informacji publicznej, a także środków odwoławczych od decyzji w przedmiocie udostępniania informacji publicznej oraz udziału przed sądami administracyjnymi;

19)„Cor” – dla pism uprawnionych organów skierowanych do właściwego prokuratora w sprawach czynności operacyjno-rozpoznawczych’;

20)„Zt” – dla zatrzymań dokonywanych przez Policję i inne uprawnione organy, z wyłączeniem zatrzymań osób podejrzanych w postępowaniach zarejestrowanych w repertorium „Ds“;

21) „Wl” – dla przeprowadzanych własnych wizytacji i lustracji oraz oceny wizytacji i lustracji przeprowadzanych przez podlegle jednostki.

22)„DE” – dla doręczeń i ekspedycji korespondencji.

 

III.  Rejestry uzupełniające do repertorium „Ds” :

 

1)    „Archiwum” – dla archiwizowanych akt prowadzonych postępowań w danej jednostce;

2)    „Drz – dla dowodów rzeczowych;   

3)    „Nps” – dla skarg i postępowań sądowych dotyczących naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki;

4)    ”Opz” – dla postępowań w sprawie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych;

5)    „Ps“ – dla orzeczeń sądu I i II instancji;

6)    „Psz – dla przedmiotów środka zapobiegawczego;

7)   „Rz“ -dla środków odwoławczych na decyzje prokuratora w postępowaniu przygotowawczym;

8)  „Ta” – dla osób tymczasowo aresztowanych;

9)  „Zm” – dla zabezpieczeń majątkowych;

10)  „Zpj” – dla dokumentów uprawniających do prowadzenia pojazdów mechanicznych, zatrzymanych w związku z popełnieniem przestępstwa.

11)” Ds.u” – dla czynności wykonywanych w związku z postanowieniem sądu wydanym na podstawie art 397 § 1 k.p.k.

 

IV.        Wykaz kontrolny samodzielny :

1)   „W” – dla wokand spraw karnych podlegających rozpoznaniu
w postępowaniu przed sądem.

V.        Wykazy kontrolne uzupełniające do repertorium „Ds” :

1)   „ENA.P.w” – dla osób. wobec których skierowano wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania w sprawach własnych;

2)   „ENO.P.w” – dla wystąpień do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony w sprawach własnych;

3)    „Oz.w” – dla wniosków z zakresu obrotu prawnego z zagranicą kierowanych do państw obcych w sprawach własnych;

4)   „Pm” – dla spraw skierowanych do instytucji lub osoby uprawnionej do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego;

5)   „Wu” – dla  wniosków  o udział prokuratora jednostki własnej w postępowaniu odwoławczym;

 

Archiwum

Dokumentację działalności Prokuratury Okręgowej w Suwałkach przechowuje się po jej wykorzystaniu w archiwum zakładowym.
Do zakresu działania archiwum zakładowego należy głównie :

  • przyjmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych prokuratury,
  • przechowywanie i zabezpieczenie przyjętej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji,
  • udostępnianie przechowywanej dokumentacji osobom upoważnionym,
  • przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji stanowiącej materiały archiwalne zaliczane do kategorii „A” do Archiwum Państwowego w Suwałkach,
  • inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej zaliczanej do kategorii „B” i udział w jej komisyjnym brakowaniu po uprzednim uzyskaniu jednorazowej zgody na brakowanie archiwum państwowego,
  • utrzymywanie stałych kontaktów z Archiwum Państwowym w Suwałkach.

Udostępnianie dokumentacji archiwalnej

Dokumentacja archiwalna dla celów służbowych oraz naukowo-badawczych może być udostępniana w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Suwałkach, a poza archiwum może być wypożyczana tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą kierownika jednostki.
Materiały archiwalne dla celów innych niż służbowe i naukowo-badawcze udostępnia się w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 14 lipca1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2015 r. 1446, z późn. zm.) po upływie 30 lat od ich wytworzenia, jeżeli nie narusza to prawnie chronionych interesów państwa i obywateli.
Osoby ubiegające się o udostępnienie materiałów z archiwum zakładowego Prokuratury Okręgowej  w Suwałkach zobligowane są do złożenia stosownego wniosku, który w swej treści powinien zawierać:

  1. Imię i nazwisko lub wskazanie nazwy jednostki organizacyjnej ubiegającej się o udostępnienie dokumentacji archiwalnej,
  2. Wskazanie typu-rodzaju materiału archiwalnego lub tematu, którego materiał dotyczy,
  3. Wskazanie celu oraz przewidywanego przez wnioskodawcę sposobu wykorzystania materiału, o którego udostępnienie się ubiega.

Decyzję w przedmiocie udostępnienia materiałów archiwalnych wydaje kierownik jednostki, w której przechowywane są materiały archiwalne.

 

 

 

—————————————————————————————————————————————-

Prokuratura Okręgowa w Suwałkach, ul. Pułaskiego 26, 16-400 Suwałki
strona internetowa: www.suwalki.po.gov.pl, e-mail: prokuratura@suwalki.po.gov.pl

tel. (87) 562-86-00, (87) 567 75 71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Iwona Urszula Tomkiewicz
Informację udostępnił: Iwona Urszula Tomkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2017-02-01
Data udostępnienia informacji: 2013-10-18
Liczba odsłon: 6 326

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj