Kierownictwo Prokuratury Regionalnej w Białymstoku stanowią:

1)  Prokurator Regionalny w Białymstoku,

2)  Zastępca Prokuratora Regionalnego w Białymstoku.

W skład Prokuratury Regionalnej w Białymstoku wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1)       Wydział I do Spraw Przestępczości Gospodarczej (z koordynatorem postępowań karnych z zakresu cyberprzestępczości  oraz  koordynatorem postępowań karnych dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest śmierć człowieka),

2)       Wydział III Organizacyjno-Sądowy,

3)        Wydział VI Budżetowo – Administracyjny,

4)        Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,

5)       Stanowisko Starszego Inspektora do spraw obronnych,

6)       Stanowisko Audytora wewnętrznego,

7)       Stanowisko Inspektora Ochrony Danych

 

Wydział I do Spraw Przestępczości Gospodarczej kierowany przez Naczelnika, obejmuje zadania w zakresie:

1)        prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu względem mienia wielkiej wartości, o którym mowa w art. 115 § 6 kodeksu karnego,

2)        prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa finansowo-skarbowe względem mienia wielkiej wartości, o którym mowa w art. 115 § 6 kodeksu karnego,

3)        prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych w innych sprawach gospodarczych ze względu na ich zawiłość i szczególną wagę,

4)        prowadzenia, nadzorowania i koordynowania postępowań przygotowawczych dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest śmierć człowieka,

5)       prowadzenia, nadzorowania i koordynowania wieloosobowych spraw o poważne przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość),

6)        obrotu prawnego z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w Wydziale,

7)        udziału prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1-5, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym,

8)        sporządzania i kasacji oraz odpowiedzi na kasacje stron przeciwnych w sprawach wymienionych w pkt 1-5,

9)        sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art 521 kpk i art. 523 § l kpk od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 1-5,

10)    wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 1-5,

11)    sporządzania wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1-5,

12)    oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1-5,

13)    sprawowania zlecanego przez Prokuratora Regionalnego nadzoru instancyjnego nad śledztwami prowadzonymi w prokuraturach okręgowych (rozpoznawanie wniosków o przedłużenie okresu trwania śledztw),

14)    podejmowania decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach okręgowych i rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w sprawach, o których mowa w pkt 1-5,

15)    koordynowania postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach czynów przestępnych popełnionych przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz o których mowa w pkt. 4-5,

16)    koordynowania ścigania określonej kategorii przestępstw, o której mowa w pkt 1-5 na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych m.in. przez prokuratury okręgowe oraz innych ustaleń, a także opracowywania sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywania i wdrażania do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących wymienionych wyżej kategorii przestępstw,

17)    dokonywania analiz akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podlegle jednostki w sprawach, o których mowa w pkt 1-5.

Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału I sprawuje Zastępca Prokuratora Regionalnego.

Wydział III Organizacyjno-Sądowy kierowany przez Naczelnika obejmuje zadania w zakresie:

1)        organizacji pracy Prokuratury Regionalnej i podległych jednostek prokuratury,

2)        kadr i szkolenia,

3)        sprawozdawczości i statystyki,

4)        skarg i wniosków,

5)        działalności Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego,

6)        działalności Rzecznika prasowego,

7)        udostępniania informacji publicznej,

8)        nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu,

9)        koordynowania zadań w zakresie kontroli zarządczej w Prokuraturze Regionalnej i podległych jednostkach organizacyjnych prokuratury,

10)    wykonywanie zadań z zakresu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników Prokuratury Regionalnej,

11)   opracowywanie planów rozwoju informatyzacji w Prokuraturze Regionalnej i podległych jednostkach okręgowych zgodnie z kierunkami określonymi przez Prokuraturę Generalną,

12)   koordynowanie działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w Prokuraturze Regionalnej i podległych prokuraturach okręgowych,

13)    zapewnienie obsługi informatycznej i administrowanie systemami informatycznymi w Prokuraturze Regionalnej,

14)    opracowywanie w uzgodnieniu z Wydziałem Budżetowo-Administracyjnym projektu budżetu w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych,

15)    współpraca z Wydziałem Budżetowo-Administracyjnym w zakresie przygotowywania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych,

16)    opracowywanie projektów regulacji prawnych dotyczących wdrażania i utrzymania systemów informatycznych w Prokuraturze Regionalnej, uwzględniających rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych i koordynacja takich działań w prokuraturach podległych,

17)    wykonywanie analizy kryminalnej,

18)    administrowanie i obsługa stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informacyjnego Schengen, Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych baz danych,

19)    administrowanie stroną internetową i Biuletynem Informacji Publicznej Prokuratury Regionalnej,

20)    administrowanie elektroniczną skrzynką podawczą Prokuratury Regionalnej na platformie ePUAP,

21)    obsługa techniczna czynności informatycznych wykonywanych w postępowaniu karnym,

22)    obsługa wideokonferencji,

23)    prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania,

24)    udziału prokuratorów w postępowaniu odwoławczym  w sprawach karnych w trybie § 328 ust.3 regulaminu,

25)    udziału prokuratorów w postępowaniu odwoławczym przed sądem apelacyjnym w sprawach, cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych i gospodarczych,

26)    udziału prokuratorów w postępowaniu przed sądami administracyjnymi,

27)    udziału prokuratorów w postępowaniu przed sądem w postępowaniu wykonawczym i w postępowaniu o ułaskawienie,

28)    przeprowadzania wizytacji i lustracji prokuratur okręgowych i rejonowych,

29)    sprawowania zlecanego przez Prokuratora Regionalnego zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach okręgowych, sprawowania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz sprawowania nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego,

30)    rozstrzygania sporów kompetencyjnych i opracowywania decyzji w przedmiocie zmiany
właściwości miejscowej,

31)    monitorowania spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki i przygotowywanie analiz w tym zakresie w podległych jednostkach,

32)    prowadzenia postępowań przygotowawczych przydzielonych decyzją Prokuratora Regionalnego lub jego Zastępcy i wykonywania w nich czynności takich, jak określone odpowiednio w § 3 ust.1  pkt.6-12  niniejszego zarządzenia,

33)    wykonywanie działań pozakarnych na podstawie spraw prowadzonych w jednostce,

34)    wykonywania zadań nie objętych właściwością innych komórek organizacyjnych.

2. Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału sprawuje Prokurator Regionalny, z wyjątkiem nadzoru nad odcinkiem sądowym, działalnością pozakarną oraz nadzorowaniem postępowań przygotowawczych prowadzonych przez prokuratorów wykonujących czynności w tym Wydziale, które to odcinki pracy pozostają w bezpośrednim nadzorze Zastępcy Prokuratora Regionalnego.

Wydział VI Budżetowo – Administracyjny, kierowany przez Dyrektora Finansowo- Administracyjnego, do którego zadań należy:

1)   zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań i funkcji dysponenta budżetu drugiego i trzeciego stopnia,

2)   prowadzenie rachunkowości,

3)   zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych,

4)   obsługa administracyjno-gospodarcza,

5)   administrowanie nieruchomościami, planowanie i realizacja zadań inwestycyjno – remontowych w odniesieniu do nieruchomości Prokuratury Regionalnej w Białymstoku oraz wykonywanie obowiązków w zakresie planowania, finansowania i nadzorowania inwestycji jednostek organizacyjnych na obszarze działania Prokuratury Regionalnej w Białymstoku,

6)   prowadzenie spraw socjalno-bytowych,

7)   prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych prokuratorów,

8)   zapewnienie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

9)   prowadzenie biblioteki.

2. W skład Wydziału Budżetowo – Administracyjnego wchodzi Dział Finansowo – Księgowy, kierowany przez Głównego Księgowego (uprawnienia i obowiązki Głównego Księgowego określają odrębne przepisy).

3.  Pracownik, który prowadzi sprawy BHP, zgodnie z odrębnymi przepisami podlega w tym zakresie Prokuratorowi Regionalnemu.

4. Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Prokurator Regionalny.

 

Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, kierowany przez Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, zwanego dalej „pełnomocnikiem ochrony” obejmuje zakresem swego działania:

1)   ochronę wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych i przechowywanych informacji niejawnych,

2)   ochronę, systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytarzane, przetwarzane,

przechowywane lub przekazywane informacje niejawne,

3)    kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,

4)    szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,

5)    przeprowadzanie postępowań sprawdzających,

6)    zapewnienie ochrony fizycznej obiektów Prokuratury Regionalnej.

W ramach Działu funkcjonuje Kancelaria Tajna obsługująca dwie jednostki organizacyjne, tj. Prokuraturę Krajową (w zakresie materiałów niejawnych przetwarzanych przez Podlaski Wydział Zamiejscowy  Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Białymstoku) oraz Prokuraturę Regionalną w Białymstoku, kierowana przez Kierownika Kancelarii Tajnej, podległego bezpośrednio pełnomocnikowi ochrony, której organizację i zasady działania określają odrębne przepisy.

Bezpośredni nadzór nad Samodzielnym Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych sprawuje Prokurator Regionalny.

W Prokuraturze Regionalnej działa sekretariat prokuratury, w którego skład wchodzą agendy administracyjne: składnica dowodów rzeczowych, archiwum zakładowe i biuro podawcze, kierowany przez Kierownika sekretariatu i wykonujący prace:

1)   kancelaryjno-biurowe,

2)   pomocnicze

w sprawach załatwianych przez prokuratorów w ramach ich ustawowych kompetencji oraz w zakresie zleconym przez prokuratora wykonuje czynności formalno-prawne przewidziane w ustawach, jeżeli do ich wykonywania nie jest uprawniony wyłącznie prokurator.

Bezpośredni nadzór nad sekretariatem sprawuje Naczelnik Wydziału III Organizacyjno-Sądowego.

W Prokuraturze Regionalnej tworzy się samodzielne stanowiska pracy:

1)   Starszego inspektora do spraw obronnych – dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie obronności państwa zgodnie z przepisami ustawy z 21 listopada 1967 r.  o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i innych ustaw ( Dz. U. z 2015 r. poz. 827 z późn. zm.) oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych,

2)   Audytora wewnętrznego do wykonywania zadań z zakresie audytu wewnętrznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm),

3)   Inspektor Ochrony Danych do wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135),

podległe bezpośrednio Prokuratorowi Regionalnemu.

2. Samodzielne stanowisko określone w ust.1 pkt 1 obsługuje Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, przy czym w zakresie czynności określonych w § 4  ust. 1 pkt. 2 i 3 – Wydział III Organizacyjno-Sądowy, zaś w zakresie czynności wskazanych w § 4  ust.1 pkt 4 – Wydział VI  Budżetowo-Administracyjny.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Elżbieta Pieniążek
Informację udostępnił: Marcin Siemieniuk
Data wytworzenia informacji: 2016-05-17
Data udostępnienia informacji: 2016-05-17
Liczba odsłon: 8 961

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj