Kierownictwo Prokuratury Regionalnej w Białymstoku stanowią:

Prokurator Regionalny w Białymstoku – prokurator Elżbieta Pieniążek,

Zastępca Prokuratora Regionalnego w Białymstoku – prokurator Paweł Sawoń.

 

W skład Prokuratury Regionalnej w Białymstoku wchodzą następujące komórki organizacyjne:

Wydział I do Spraw Przestępczości Gospodarczej (z koordynatorem postępowań karnych z zakresu cyberprzestępczości oraz koordynatorem postępowań karnych dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest śmierć człowieka), którym kieruje Naczelnik – prokurator Agnieszka Ostapowicz,
Wydział III Organizacyjno-Sądowy, którym kieruje Naczelnik – prokurator Marcin Faszcza,
Wydział VI Budżetowo – Administracyjny, którym kieruje Dyrektor Finansowo-Administracyjny – Danuta Misarko,
Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, którym kieruje Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych – Jakub Mróz,
Stanowisko Starszego Inspektor do spraw obronnych zajmuje – Jakub Mróz,
Stanowisko Audytora wewnętrznego zajmuje – Renata Dębowska,
Stanowisko Inspektora ochrony danych zajmuje – Iwona Zabielska,

Stanowisko Koordynatora do spraw dostępności zajmuje – Danuta Misarko

Wydział I do Spraw Przestępczości Gospodarczej kierowany przez Naczelnika, obejmuje zadania w zakresie:

prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa finansowo-skarbowe względem mienia wielkiej wartości, o którym mowa w art. 115 § 6 kodeksu karnego,
prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych w innych sprawach gospodarczych ze względu na ich zawiłość i szczególną wagę,
prowadzenia, nadzorowania i koordynowania postępowań przygotowawczych dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest śmierć człowieka,
prowadzenia, nadzorowania i koordynowania wieloosobowych spraw o poważne przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyber-przestępczość),
obrotu prawnego z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w Wydziale,
udziału prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1-5, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym,
sporządzania i kasacji oraz odpowiedzi na kasacje stron przeciwnych w sprawach wymienionych w pkt 1-5,
sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art 521 kpk i art. 523 § l kpk od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 1-5,
wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 1-5,
sporządzania wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1-5,
oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1-5,
sprawowania zlecanego prze&nbsp z Prokuratora Regionalnego nadzoru instancyjnego nad śledztwami prowa-dzonymi w prokuraturach okręgowych (rozpoznawanie wniosków o przedłużenie okresu trwania śledztw),
podejmowania decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego pra-womocnie w prokuraturach okręgowych i rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charak-terze podejrzanego w sprawach, o których mowa w pkt 1-5,
koordynowania postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach czynów przestępnych popełnionych przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz o których mowa w pkt. 4-5,
koordynowania ścigania określonej kategorii przestępstw, o której mowa w pkt 1-5 na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych m.in. przez prokuratury okręgowe oraz innych ustaleń, a także opracowywania sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywania i wdrażania do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych doty-czących wymienionych wyżej kategorii przestępstw,
dokonywania analiz akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych prowadzo-nych przez podlegle jednostki w sprawach, o których mowa w pkt 1-5.

Wydział III Organizacyjno-Sądowy kierowany przez Naczelnika obejmuje zadania w zakresie:

organizacji pracy Prokuratury Regionalnej i podległych jednostek prokuratury,
kadr i szkolenia,
sprawozdawczości i statystyki,
skarg i wniosków,
działalności Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego,
działalności Rzecznika Prasowego,
udostępniania informacji publicznej,
nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu,
koordynowania zadań w zakresie kontroli zarządczej w Prokuraturze Regionalnej i podległych jednostkach organizacyjnych prokuratury,
wykonywanie zadań z zakresu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników Prokuratury Regionalnej,
opracowywanie planów rozwoju informatyzacji w Prokuraturze Regionalnej i podległych jednostkach okręgowych zgodnie z kierunkami określonymi przez Prokuraturę Generalną,
koordynowanie działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w Prokuraturze Regionalnej i podległych prokuraturach okręgowych,
zapewnienie obsługi informatycznej i administrowanie systemami informatycznymi w Prokuraturze Regionalnej,
opracowywanie w uzgodnieniu z Wydziałem Budżetowo-Administracyjnym projektu budżetu w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych,
współpraca z Wydziałem Budżetowo-Administracyjnym w zakresie przygotowywania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych,
opracowywanie projektów regulacji prawnych dotyczących wdrażania i utrzymania systemów informatycznych w Prokuraturze Regionalnej, uwzględniających rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych i koordynacja takich działań w prokuraturach podległych,
wykonywanie analizy kryminalnej,
administrowanie i obsługa stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informacyjnego Schengen, Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych baz danych,
administrowanie stroną internetową i Biuletynem Informacji Publicznej Prokuratury Regionalnej,
administrowanie elektroniczną skrzynką podawczą Prokuratury Regionalnej na platformie ePUAP,
obsługa techniczna czynności informatycznych wykonywanych w postępowaniu karnym,
obsługa wideokonferencji,
prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania,
udziału prokuratorów w postępowaniu odwoławczym w sprawach karnych w trybie § 328 ust.3 regulaminu,
udziału prokuratorów w postępowaniu odwoławczym przed sądem apelacyjnym w sprawach, cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych i gospodarczych,
udziału prokuratorów w postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
udziału prokuratorów w postępowaniu przed sądem w postępowaniu wykonawczym i w postępowaniu o ułaskawienie,
przeprowadzania wizytacji i lustracji prokuratur okręgowych i rejonowych,
sprawowania zlecanego przez Prokuratora Regionalnego zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach okręgowych, sprawowania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz sprawowania nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego,
rozstrzygania sporów kompetencyjnych i opracowywania decyzji w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej,
monitorowania spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki i przygotowywanie analiz w tym zakresie w podległych jednostkach,
prowadzenia postępowań przygotowawczych przydzielonych decyzją Prokuratora Regionalnego lub jego Zastępcy i wykonywania w nich czynności takich, jak określone odpowiednio w § 3 ust.1 pkt.6-12 niniejszego zarządzenia,
wykonywanie działań pozakarnych na podstawie spraw prowadzonych w jednostce,
wykonywania zadań nie objętych właściwością innych komórek organizacyjnych.

Wydział VI Budżetowo–Administracyjny, kierowany przez Dyrektora Finansowo-Administracyjnego, do którego zadań należy:

zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań i funkcji dysponenta budżetu drugiego i trzeciego stopnia,
prowadzenie rachunkowości,
zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
obsługa administracyjno-gospodarcza,
administrowanie nieruchomościami, planowanie i realizacja zadań inwestycyjno – remontowych w odniesieniu do nieruchomości Prokuratury Regionalnej w Białymstoku oraz wykonywanie obowiązków w zakresie planowania, finansowania i nadzorowania inwestycji jednostek organizacyjnych na obszarze działania Prokuratury Regionalnej w Białymstoku,
prowadzenie spraw socjalno-bytowych,
prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych prokuratorów,
zapewnienie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
prowadzenie biblioteki.
Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, kierowany przez Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych obejmuje zakresem swego działania:

ochronę wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych i przechowywanych informacji niejawnych,
ochronę, systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne,
kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,
szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
przeprowadzanie postępowań sprawdzających,
zapewnienie ochrony fizycznej obiektów Prokuratury Regionalnej.
W ramach Działu funkcjonuje Kancelaria Tajna obsługująca dwie jednostki organizacyjne, tj. Prokuraturę Krajową (w zakresie materiałów niejawnych przetwarzanych przez Podlaski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Białymstoku) oraz Prokuraturę Regionalną w Białymstoku, kierowana przez Kierownika Kancelarii Tajnej, podległego bezpośrednio pełnomocnikowi ochrony informacji niejawnych, której organizację i zasady działania określają odrębne przepisy.

W Prokuraturze Regionalnej utworzono samodzielne stanowiska pracy tj.:

Starszego inspektora do spraw obronnych – dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie obronności państwa zgodnie z przepisami ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i innych ustaw ( Dz. U. z 2015 r. poz. 827 z późn. zm.) oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych,
Audytora wewnętrznego do wykonywania zadań z zakresie audytu wewnętrznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm),
Inspektora Ochrony Danych do wykonywania zadań określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), podległe bezpośrednio Prokuratorowi Regionalnemu.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Marcin Faszcza
Informację udostępnił: Marcin Siemieniuk
Data wytworzenia informacji: 2017-11-08
Data udostępnienia informacji: 2017-10-16
Liczba odsłon: 14 026

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj