Rejestry, ewidencje i archiwa

 

Na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (Dz. Urz. MS z 2017 r., poz. 174 ze zm.) w Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:

1. Repertoria.
2. Rejestry:
a, samodzielne,
b. uzupełniające,
3. Wykazy kontrolne:
a. samodzielne,
b. uzupełniające,
4. Spisy spraw.

1. Repertoria z działalności:
karnej: „Ds” – dla postępowań i czynności wykonywanych w sprawach karnych, karnych skarbowych i w sprawach o wykroczenia prowadzone przez prokuratora, Policję i inne organy uprawnione do prowadzenia postępowań;
administracyjnej: „Pa” – dla inicjonowania postępowań administracyjnych, sądowo-administracyjnych i postępowań przed sądem administracyjnym, udziału w tego rodzaju postępowaniach i zaskarżania zapadłych w nich orzeczeń, a także nadzorowania czynności związanych z tego rodzaju postępowaniami administracyjnymi przez podległe jednostki;
cywilnej: „Pc” – dla inicjonowania postępowań cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i opiekuńczych oraz spraw o przyznanie lub zwrot kompensaty pieniężnej, roszczeń regresowych i innych spraw wynikających z podejmowanej działalności pozakarnej, udziału w tego rodzaju postępowaniach i zaskarżania zapadłych w nich orzeczeń, a także nadzorowania czynności związanych z tego rodzaju postępowaniami przez podległe jednostki
2. Rejestry samodzielne:
„Ak” – dla wykonywanych analiz kryminalnych;
„Cor” z zakresu strzeżenia praworządności – dla pism uprawnionych organów skierowanych do właściwego prokuratora w sprawach czynności operacyjno-rozpoznawczych;
„DE” prowadzone są w ogólnokrajowym systemie teleinformatycznym – dla wpływu i ekspedycji korespondencji z zakresu ustawowych zadań prokuratora oraz z zakresu administrowania prokuraturą;
„Di” – dla czynności, które nie podlegają rejestracji w repertorium „Ds” podejmowanych przez prokuratora w sprawach karnych, karnych skarbowych i w sprawach o wykroczenia, prowadzonych przez inne organy;
„Dsn” – dla realizacji zadań wynikających ze sprawowania nadzoru służbowego przez prokuratora nadrzędnego w postępowaniu przygotowawczym i sądowym;„Ip” w zakresie czynności w sprawach administracyjnych – dla spraw o udostępnienie informacji publicznej, a także środków odwoławczych od decyzji w przedmiocie udostępniania informacji publicznej oraz udziału przed sądami administracyjnymi;
„Ko” – dla korespondencji ogólnej w sprawach administracyjnych (a), cywilnych (c), karnych (k), w których prokurator nie podejmuje decyzji procesowych;
„Kw” – dla kasacji i wniosków o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem w sprawach karnych, odpowiedzi na kasacje i wnioski strony przeciwnej, wnioski o wznowienie lub skarg na wyroki sądów odwoławczych oraz udziału prokuratora w tych postępowaniach;
„Ntk” – dla wystąpień o zajęcie przez prokuratora stanowiska w przedmiocie pobrania komórek, tkanek, narządów ze zwłok, których zgon mógł być następstwem przestępstwa;
„Opk” – dla wniosków podległych jednostek o wzięcie udziału w postępowaniu odwoławczym przez prokuratora jednostki wyższego stopnia w sprawach karnych i udziału prokuratora w tych sprawach oraz dla środków odwoławczych prokuratora w postępowaniu wykonawczym, apelacji prokuratora od wyroku łącznego;
„Osn” – dla ocen i stanowisk w przedmiocie dopuszczalności i celowości wniesienia skargi nadzwyczajnej;
„Oz.o” – dla wniosków z zakresu obrotu prawnego z zagranicą wpływających z państw obcych;
„Pp” – dla wniosków o udzielenie pomocy prawnej dla innych jednostek z zakresu spraw administracyjnych (a), cywilnych (c) i karnych (k);
„RD” z zakresu odpowiedzialności służbowej i dyscyplinarnej oraz kontroli – dla czynności dyscyplinarnych, postępowań wyjaśniających oraz postępowań dyscyplinarnych prowadzonych przez rzecznika dyscyplinarnego;
„Wl” z zakresu odpowiedzialności służbowej i dyscyplinarnej oraz kontroli – dla przeprowadzanych własnych wizytacji i lustracji oraz oceny wizytacji i lustracji przeprowadzanych przez podległe jednostki.
„Zt” z zakresu strzeżenia praworządności – dla zatrzymań dokonywanych przez Policję i inne uprawnione organy, z wyłączeniem zatrzymań osób podejrzanych w postępowaniach zarejestrowanych w repertorium „Ds”;

3 Rejestry uzupełniające do „Ds”:
„Archiwum” – dla archiwizowanych akt prowadzonych postępowań w danej jednostce;
„Drz” – dla dowodów rzeczowych;
„Ds.u” – dla czynności wykonywanych w związku z postanowieniem sądu wydanym na podstawie art. 396a § 1 k.p.k.;
„Nps” – dla skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki;
„Opz” – dla postępowań w sprawie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych;
„Ps” – dla orzeczeń sądu I i II instancji oraz orzeczeń Sądu Najwyższego;
„Psz” – dla przedmiotów środka zapobiegawczego;
„Rz” – dla środków odwoławczych na decyzje w postępowaniu przygotowawczym za wyjątkiem zażaleń na postanowienia sądu w przedmiocie tymczasowego aresztowania;
„Ta” – dla osób tymczasowo aresztowanych;
„Zm” – dla zabezpieczeń majątkowych;
„Zpj” – dla dokumentów uprawniających do prowadzenia pojazdów mechanicznych, zatrzymanych w związku z popełnieniem przestępstwa.
4. Wykaz kontrolny samodzielny: „W” – dla wokand spraw karnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu przed sądem
5. Wykazy kontrolne uzupełniające do „Ds”:
„ENA.P.w” – dla osób, wobec których skierowano wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania w sprawach własnych;
„ENO.P.w. – dla wystąpień do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony w sprawach własnych;
„Oz.w” – dla wniosków z zakresu obrotu prawnego z zagranicą kierowanych do państw obcych w sprawach własnych;
„Pm” – dla spraw skierowanych do instytucji lub osoby uprawnionej do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego;
„Wu” – dla wniosków o udział prokuratora jednostki wyższego stopnia w postępowaniu odwoławczym.
Archiwum: W Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku działa archiwum zakładowe. Dokumentacja przekazywana do archiwum zakładowego jest klasyfikowana i kwalifikowana do odpowiedniej kategorii archiwalnej (A, B, BE, Bc) ze wskazaniem okresu przechowywania, po upływie którego dokumentacja archiwalna podlega przekazaniu do Archiwum Państwowego, natomiast dokumentacja nie archiwalna podlega brakowaniu. Organizację archiwów zakładowych, podział zasobu archiwalnego, przyjmowanie i ewidencjonowanie dokumentacji archiwalnej, udostępniania dokumentacji archiwalnej, brakowanie akt regulują odrębne przepisy, m. in.:

– Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2016.1506 j.t)
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U.2015.1743)
– Zarządzenie nr 44/16 Prokuratora Generalnego z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie okresów przechowywania akt z zakresu realizacji ustawowych zadań prokuratury i prokuratorów oraz urządzeń ewidencyjnych i pomocniczych prowadzonych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (z późn. zm.)
– Zarządzenie nr 50/16 Prokuratora Generalnego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.
– Zarządzenie nr 84/16 Prokuratora Generalnego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (z późn. zm.)

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Jarosław Walędziak
Informację udostępnił: Marcin Siemieniuk
Data wytworzenia informacji: 2016-03-04
Data udostępnienia informacji: 2015-09-01
Liczba odsłon: 4 643

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj