poniedziałek, 14 maja 2018

Konkurs na stanowisko stażysty w okręgu Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy

 

Sygnatura konkursu PO IV WOS 1111. 5 .2018

Prokurator Okręgowy w Bydgoszczy zgodnie z art. 3b ust. 1-5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2018 r. poz. 577) ogłasza konkurs na stanowisko stażysty w okręgu Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.
Ilość etatów – 1
Miejsce pracy –Bydgoszcz

Wymagania niezbędne:

1. Pełna zdolność do czynności prawnych,
2. Nieposzlakowana opinia,
3. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
4. Przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
5. Wykształcenie średnie i zdany egzamin maturalny, mile widziane wykształcenie ekonomiczne i administracyjne,
6. Znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się komputerem ( znajomość MS Office)
7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku (praca przy komputerze powyżej 6 godzin dziennie).
8. Umiejętność zwięzłego, jasnego i poprawnego formułowania myśli w mowie i piśmie.
9. Umiejętności interpersonalne.

Wymagania dodatkowe:

1. Samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność,
2. Komunikatywność,
3. Umiejętność pracy w zespole,
4. Wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
5. Umiejętność organizacji pracy,
6. Odporność na stres,
7. Zdolności analityczne.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku stażysty:

1. Zapoznanie się ze strukturą prokuratury, funkcjonowaniem podstawowych komórek organizacyjnych oraz trybu załatwiania spraw, które będą należały do zakresu przyszłych obowiązków stażysty jako urzędnika.
2. Wykonywanie czynności kancelaryjno-biurowych i pomocniczych zgodnie z przepisami prawa oraz zarządzeniami i poleceniami Prokuratora Generalnego i kierownika jednostki, a w szczególności:
– wykonywanie prac kancelaryjno-biurowych i pomocniczych w sprawach karnych prowadzonych przez prokuratorów,
– prowadzenie urządzeń ewidencyjnych określonych w przepisach o biurowości,
– prowadzenie bieżącej korespondencji, sporządzanie projektów pism,
– zapewnienie sprawnego obiegu wpływających i sporządzanych w prokuraturze dokumentów procesowych i innych pism oraz ich ewidencjonowanie i rejestrowanie,
3. Przygotowywanie projektów pism dotyczących postępowań przetargowych zgodnie z ustawą zamówień publicznych.
4. Sporządzanie projektów umów.
5. Rozliczanie środków trwałych oraz weryfikacja i nadzór nad amortyzacją środków trwałych.
6. Sporządzanie sprawozdań.

Przewidywana wysokość wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku stażysty – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2017 r., poz. 485 z późn. zm.) – 2205,00 brutto.

Dokumenty wymagane od kandydata:

1. życiorys i list motywacyjny (ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu o konkursie),
2. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych,
3. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
4. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
5. kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,
6. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kopia dokumentu potwierdzająca zdanie egzaminu maturalnego,
7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
8. kopia dowodu osobistego.

Wzór oświadczeń dostępny do pobrania na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy http://www.bydgoszcz.po.gov.pl/praca/Oswiadczenie.doc

Dokumenty ze wskazaniem sygnatury konkursu należy składać w Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy ul. Okrzei 10 lub przesłać drogą pocztową w terminie do dnia 10.06. 2018r. (decyduje data stempla pocztowego).

Informacje dodatkowe:

Konkurs składa się z trzech etapów:
1. etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
2. etapu drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności z zakresu obsługi komputera oraz testu obejmującego 20 pytań jednokrotnego wyboru z ogólnych zagadnień ustrojowych RP, ogólnych zagadnień z ustawy Prawo o prokuraturze oraz ustawy o pracownikach sądów i prokuratury (test trwa 30 min.).
3. etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której Komisja konkursowa w szczególności ocenia umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu wykonywanych zadań na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.
– Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego).
– Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
– Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Prokuratury Okręgowej przy ulicy Okrzei 10, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kolejnego etapu konkursu.
– Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – (52) 32 33 161 lub (52) 32 33 162.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-05-14
Data udostępnienia informacji: 2018-05-14
Liczba odsłon: 1 993

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj