poniedziałek, 07 maja 2018

Konkurs na staż na stanowisko analityka kryminalnego w Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy

Sygnatura konkursu PO IV WOS 1111. 4 .2018

Prokurator Okręgowy w Bydgoszczy zgodnie z art. 3b ust. 1-5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2018 r. poz. 577) ogłasza konkurs na staż na stanowisko analityka kryminalnego w Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy.

Ilość etatów – 1

Miejsce pracy – Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy

Wymagania niezbędne:
1. Pełna zdolność do czynności prawnych,
2. Nieposzlakowana opinia,
3. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
4. Przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
5. Wyższe wykształcenie pierwszego stopnia ze znajomością obsługi komputera oraz pakietu MS Office.
6. Zdolności analityczne, kreatywność , umiejętność pracy w zespole, samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, odporność na stres.
7. Dobra znajomość systemów operacyjnych Windows XP,7,8,10.
8. Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem sieci komputerowej.
9. Znajomość podstaw budowy, obsługi i serwisowania sprzętu komputerowego.
10. Prawo jazdy kat. B.
11. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku (praca przy komputerze powyżej 6 godzin dziennie).
12. Umiejętność zwięzłego, jasnego i poprawnego formułowania myśli w mowie i piśmie.
13. Umiejętności interpersonalne.
14. Podstawowa znajomość języka angielskiego.

Wymagania dodatkowe:

1. Samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność,
2. Komunikatywność,
3. Umiejętność pracy w zespole,
4. Wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
5. Umiejętność organizacji pracy,
6. Odporność na stres,
7. Zdolności analityczne.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku stażysty – analityka kryminalnego:

1. Zapoznanie się ze strukturą prokuratury, funkcjonowaniem podstawowych komórek organizacyjnych oraz trybu załatwiania spraw, które będą należały do zakresu przyszłych obowiązków stażysty jako analityka kryminalnego.
2. Wykonywanie czynności kancelaryjno-biurowych i pomocniczych zgodnie z przepisami prawa oraz zarządzeniami i poleceniami Prokuratora Generalnego i kierownika jednostki.
3. Analiza kryminalna w postępowaniach przygotowawczych prowadzonych lub nadzorowanych przez prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy i jednostek jej podległych.
4. Wykonywanie na polecenie bezpośredniego przełożonego analiz o sprzęcie, oprogramowaniu, infrastrukturze informatycznej, kosztach postępowań przygotowawczych oraz innych analiz niezbędnych do bieżącego funkcjonowania jednostki.
5. Utrzymywanie strony na portalu wewnętrznym oraz stronie internetowej WWW.
6. Wsparcie techniczne dla użytkowników sprzętu komputerowego oraz pomoc w utrzymaniu środowiska IT.
Przewidywana wysokość wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku stażysty – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2017 r., poz. 485 z późn. zm.) – od 2205,00 brutto.

Dokumenty wymagane od kandydata:

1. życiorys i list motywacyjny (ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu o konkursie),
2. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych,
3. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
4. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
5. kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,
6. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kopia dokumentu potwierdzająca zdanie egzaminu maturalnego
7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
8. kopia dowodu osobistego.

Wzór oświadczeń dostępny do pobrania na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy www.bydgoszcz.po.gov.pl

Dokumenty ze wskazaniem sygnatury konkursu należy składać w Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy ul. Okrzei 10 lub przesłać drogą pocztową w terminie do dnia 25. 05. 2018r. (decyduje data stempla pocztowego).

 

Informacje dodatkowe:

Konkurs składa się z trzech etapów:

1. etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
2. etapu drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności z zakresu obsługi komputera oraz testu obejmującego 20 pytań jednokrotnego wyboru z ogólnych zagadnień ustrojowych RP, ogólnych zagadnień z ustawy Prawo o prokuraturze oraz ustawy o pracownikach sądów i prokuratury (test trwa 30 min.).
3. etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której Komisja konkursowa w szczególności ocenia umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu wykonywanych zadań na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.
– Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
(decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego).
– Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
– Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Prokuratury Okręgowej przy ulicy Okrzei 10, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kolejnego etapu konkursu.
– Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – (52) 32 33 161 lub (52) 32 33 162.

 

 

 

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-05-07
Data udostępnienia informacji: 2018-05-07
Liczba odsłon: 2 183

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj