piątek, 12 stycznia 2018

Ogłoszenie Prokuratora Okręgowego wolnym stanowisku asesorskim w Prokuraturze Rejonowej w Świeciu

PO IV WOS 1110.1.2018

Prokurator Okręgowy w Bydgoszczy informuje o:
– wolnym stanowisku asesorskim w Prokuraturze Rejonowej w Świeciu.

Osoby chętne do podjęcia zatrudnienia w wyżej wymienionej jednostce i spełniające warunki do objęcia stanowiska asesora winny złożyć:
– wniosek do Prokuratora Generalnego  za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje do uzyskania nominacji na stanowisko asesora, zgodnie z art. 75 § 1 w zw. z art. 174 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r., poz. 1767 ze zm.):
– oświadczenie o posiadaniu wyłącznie obywatelstwa polskiego,
– oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
– oświadczenie określone w art. 77§ 3 ustawy Prawo o prokuraturze,
– informację z Krajowego Rejestru Karnego,
– zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do pełnienia obowiązków asesora,
– zaświadczenie psychologiczne stwierdzające zdolność do pełnienia obowiązków asesora,
– oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych prawniczych w Polsce i uzyskanie tytułu magistra albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych prawniczych uznanych w Polsce,
– oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego,
– w przypadku osoby, która zdała egzamin adwokacki lub radcowski i przez co najmniej 3 lata wykonywała czynności związane z  tworzeniem lub stosowaniem prawa w urzędach obsługujących organy państwowe lub posiada stopień naukowy doktora  nauk prawnych – dokument potwierdzający kwalifikacje,
– życiorys sporządzony odręcznie,
– wypełnioną ankietę personalną (do pobrania ze strony internetowej Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy),
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby powyższego naboru (do pobrania ze strony internetowej Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy),
– oświadczenie o ewentualnym wcześniejszym ubieganiu się o mianowanie na stanowiska  asesorskie ze wskazaniem daty i jednostki prokuratury,
– w przypadku radcy prawnego i adwokata zaświadczenie o wykonywaniu zawodu przez okres minimum 3 lat,
– ewentualną opinię służbową z aktualnego miejsca pracy w przypadku osób zatrudnionych w instytucjach państwowych.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć do dnia 07 lutego 2018 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy przy ulicy Okrzei 10 lub przesłać pocztą. W przypadku przesłania zgłoszenia za pośrednictwem operatora pocztowego za datę jego złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

Termin posiedzenia Kolegium opiniującego wnioski kandydatów na stanowisko asesora zostanie wyznaczony w okresie późniejszym, o czym kandydat zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 52 32 33 162.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-01-12
Data udostępnienia informacji: 2018-02-07
Liczba odsłon: 2 181

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj