Struktura organizacyjna Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy uregulowana jest Zarządzeniem Prokuratora Okręgowego nr 85/18 z dnia 23 lipca 2018r.

§ 1.  Kierownictwo Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy stanowią:

1. Prokurator Okręgowy w Bydgoszczy,

2. dwóch Zastępców Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy

 

§ 2.  W skład Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1. Wydział  I Śledczy

2. Wydział II  do Spraw Przestępczości Gospodarczej

3. Wydział  IV Organizacyjno – Sądowy

4. Wydział  VII Budżetowo – Administracyjny

5. IX Samodzielny Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz

6. Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

7. Stanowisko Inspektora do Spraw Obronnych

8. Stanowisko Audytora Wewnętrznego

9. Stanowisko Inspektora Ochrony Danych

10. Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

 

§ 3.1  Wydział I Śledczy kierowany przez Naczelnika, obejmujący zadania w zakresie:

1) prowadzenia i nadzorowania prowadzonych przez inne organy postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym,

2) prowadzenia i nadzorowania innych postępowań przygotowawczych w określonej kategorii spraw na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego,

3) udziału prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w §3 ust. 1 pkt. 1-2 rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym,

4) obrotu prawnego z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w prokuraturze okręgowej
oraz w zakresie spraw prowadzonych w podległych prokuraturach rejonowych
5) sporządzania kasacji i wnoszenia odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa
§ 3 ust.1 pkt 1-2 i przedstawianie Prokuratorowi Okręgowemu w celu wniesienia
do Sądu Najwyższego,

6) sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji
w trybie art. 521 kpk i art. 523 §1 a kpk od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach,
o których mowa § 3 ust.1 pkt 1-2,

7) wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach,
o których mowa § 3 ust.1 pkt 1-2,

8) sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach prowadzonych
w wydziale, o których mowa § 3 ust.1 pkt 1-2,

9) oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego
w sprawach, o których mowa § 3 ust.1 pkt 1-2,

10) sprawowania zleconego przez Prokuratora Okręgowego zwierzchniego nadzoru służbowego nad postępowaniami prowadzonymi w podległych prokuraturach rejonowych w sprawach kryminalnych, w tym przygotowywanie projektów postanowień Prokuratora Okręgowego
o przedłużeniu tych postępowań na okres powyżej roku oraz sprawowania nadzoru instancyjnego w tych sprawach w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego
11) przygotowywania decyzji w przedmiocie podjęcia lub wznowienia postępowania przygotowawczego prawomocnie umorzonego w prokuraturach rejonowych w sprawach
o przestępstwa kryminalne oraz w zakresie spraw prowadzonych w wydziale

12) koordynowania postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe prokuratury rejonowe w sprawach o przestępstwa kryminalne przez wyznaczonego decyzją Prokuratora Okręgowego, prokuratora – koordynatora

13) koordynowania ścigania określonej kategorii przestępstw kryminalnych na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych między innymi przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń, a także opracowywania sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywania i wdrażania do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących wyżej wymienionej kategorii przestępstw

14) dokonywania analiz akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach Kryminalnych

15) wykonywania innych zadań zleconych przez Prokuratora Okręgowego

 

2. Bezpośredni nadzór nad Wydziałem w zakresie zadań określonych
w §  3.1. pkt 1-3 oraz § 3.1. pkt 13 -15 sprawuje II Zastępca Prokuratora Okręgowego, a w zakresie zadań określonych w §  3.1. pkt 5-12 sprawuje I Zastępca Prokuratora Okręgowego.

§ 4.1 Wydział II Do Spraw Przestępczości Gospodarczej kierowany przez Naczelnika, obejmujący zadania
w zakresie:

1) prowadzenia i nadzorowania prowadzonych przez inne organy postępowań przygotowawczych w sprawach o poważne przestępstwa o charakterze finansowym i gospodarczym,
inne niż wymienione w § 28 pkt 2 i 3 regulaminu

2) prowadzenia, nadzorowania i koordynowania  spraw o poważne przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych, inne niż wymienione
w § 28 pkt 3 regulaminu, o skomplikowanym stanie faktycznym lub jeżeli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę, o której mowa w art. 115 § 5 kk -przez wyznaczonego decyzją Prokuratora Okręgowego, prokuratora – koordynatora

3) prowadzenia i nadzorowania innych postępowań przygotowawczych w określonej kategorii spraw na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego

4) udziału prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych
w § 4 ust.1 pkt 1-3 rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym

5) sporządzania kasacji i wnoszenia odpowiedzi na kasacje stron w sprawach,
o których mowa § 4 ust.1 pkt 1-3 i przedstawianie Prokuratorowi Okręgowemu w celu wniesienia
do Sądu Najwyższego

6) sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji
w trybie art. 521 kpk i art. 523§1 a kpk od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach,
o których mowa § 4 ust.1 pkt 1-3

7) wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach,
o których mowa § 4 ust.1 pkt 1-3

8) sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach prowadzonych
w wydziale, o których mowa § 4 ust.1 pkt 1-3

9) oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego
w sprawach, o których mowa § 4 ust.1 pkt 1-3

10) sprawowania zleconego przez Prokuratora Okręgowego zwierzchniego nadzoru służbowego nad postępowaniami prowadzonymi w podległych prokuraturach rejonowych w sprawach gospodarczych i finansowych, w tym przygotowywanie projektów postanowień Prokuratora Okręgowego o przedłużeniu tych postępowań na okres powyżej roku

11) przygotowywania decyzji w przedmiocie podjęcia lub wznowienia postępowania przygotowawczego prawomocnie umorzonego w prokuraturach rejonowych w sprawach gospodarczych i finansowych oraz w zakresie spraw prowadzonych w wydziale

12) koordynowania postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe prokuratury rejonowe w sprawach gospodarczych, finansowych oraz w sprawach dotyczących przestępstw
z wykorzystaniem Internetu i zaawansowanych technologii oraz systemów informatycznych
przez wyznaczonego decyzją Prokuratora Okręgowego, prokuratora – koordynatora

13) koordynowania ścigania określonej kategorii przestępstw gospodarczych, finansowych
oraz w sprawach dotyczących przestępstw  z wykorzystaniem Internetu i zaawansowanych technologii oraz systemów informatycznych na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych między innymi przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń, a także opracowywania sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywania i wdrażania do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących wyżej wymienionej kategorii przestępstw

14) dokonywania analiz akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach gospodarczych i finansowych

15) wykonywania innych zadań zleconych przez Prokuratora Okręgowego

 

2. W ramach Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej wyodrębnia się Dział do Spraw Przestępczości Skarbowej, kierowany przez Kierownika, obejmujący zadania opisane
§ 4 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt. 3 -15 w odniesieniu do przestępstw skarbowych.

 

3.  Bezpośredni nadzór nad Wydziałem w zakresie zadań określonych w § 4 ust. 1. pkt 1-4 oraz § 4 ust.1. pkt 12 -15, nadto §4 ust. 2 sprawuje II Zastępca Prokuratora Okręgowego, a w zakresie zadań określonych w § 4 ust. 1. pkt. 5-11 sprawuje I Zastępca Prokuratora Okręgowego

.
§ 5.1 Wydział IV Organizacyjno-Sądowy kierowany przez Naczelnika, obejmujący zadania w zakresie:

1) organizacji pracy Prokuratury Okręgowej i podległych Prokuratur Rejonowych

2) kadr i szkolenia

3) sprawozdawczości i statystyki

4) skarg i wniosków

5) działalności rzecznika prasowego

6) udostępniania informacji publicznej w zakresie właściwości Prokuratury Okręgowej

7) nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu

8) koordynowania zadań w zakresie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej i podległych jednostkach organizacyjnych prokuratury

9) prowadzenia wizytacji i lustracji podległych Prokuratur Rejonowych

10) wykonywania zadań z zakresu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników

11) rozstrzygania sporów kompetencyjnych i opracowywanie decyzji w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej

12) przygotowywania projektów decyzji o przekazaniu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, podległej jednostce do prowadzenia lub nadzorowania spraw, z wyłączeniem zasad wynikających
z przepisów o których mowa w §116 ust. 1 regulaminu

13) prowadzenia innych działań o charakterze kontrolnym i analitycznym na podstawie badań akt

14) sprawowania zleconego przez Prokuratora Okręgowego zwierzchniego nadzoru służbowego nad postępowaniami prowadzonymi w podległych prokuraturach rejonowych, w tym przygotowanie projektów postanowień Prokuratora Okręgowego o przedłużeniu tych postępowań na okres powyżej roku

15) sprawowania nadzoru instancyjnego w sprawach prowadzonych w podległych prokuraturach rejonowych w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego

16) prowadzenia, nadzorowania i koordynowania spraw o błędy medyczne, których skutkiem
jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka – przez wyznaczonego decyzją Prokuratora Okręgowego,  prokuratora – koordynatora oraz prowadzenia i nadzorowania innych postępowań przygotowawczych, przydzielonych decyzją Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępców

17) udziału prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach, o których mowa
w   § 5 ust.1 pkt.16 rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym

18) sporządzania kasacji i wnoszenia odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa
§ 5 ust. 1 pkt. 16 i przedstawianie Prokuratorowi Okręgowemu w celu wniesienia do Sądu Najwyższego

19) sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 kpk i art. 523§1 a kpk od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa
§ 5 ust. 1 pkt. 16

20) wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach,
o których mowa § 5 ust. 1 pkt. 16

21) sporządzania wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach prowadzonych
w wydziale, o których mowa § 5.1 pkt. 16

22) oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego
w sprawach, o których mowa § 5 ust. 1 pkt. 16

23) przygotowania stanowisk dla Prokuratora Regionalnego w przedmiocie dopuszczalności
i celowości wnoszenia skargi nadzwyczajnej od prawomocnego orzeczenia sądu kończącego postępowanie w sprawie

24) podejmowania decyzji w przedmiocie podjęcia lub wznowienia postępowania przygotowawczego prawomocnie umorzonego w sprawach prowadzonych w wydziale

25) wykonywania zadań nieobjętych właściwością innych komórek organizacyjnych

 

2. W ramach Wydziału IV Organizacyjno – Sądowego wyodrębnia się Dział Postępowania Sądowego kierowany przez Kierownika Działu, nadto obejmujący w szczególności następujące zadania:

1) sprawowania zleconego przez Prokuratora Okręgowego zwierzchniego nadzoru służbowego nad postępowaniami prowadzonymi w podległych prokuraturach rejonowych,
w tym przygotowywanie projektów postanowień Prokuratora Okręgowego o przedłużeniu tych postępowań na okres powyżej roku oraz sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego w sprawach nieobjętych zwierzchnim nadzorem służbowym

2) udział prokuratorów w postępowaniu odwoławczym przed sądem okręgowym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych, gospodarczych oraz w sprawach
o wykroczenia

3) udział prokuratorów w postępowaniu administracyjnym, przed sądami administracyjnymi
oraz w innych postępowaniach

4) udział prokuratorów przed sądem w postępowaniu wykonawczym i w postępowaniu
o ułaskawienie

5) udział prokuratorów w postępowaniu karno-odwoławczym przed sądem okręgowym w trybie
§ 328.3 regulaminu

6) monitorowania spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony
do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki

 

3. Bezpośredni nadzór nad Wydziałem IV Organizacyjno-Sądowym w zakresie zadań określonych
w § 5 ust. 1 pkt. 1-10 i § 5 ust. 2 pkt. 6 sprawuje Prokurator Okręgowy, a w zakresie pozostałych
zadań – I Zastępca Prokuratora Okręgowego.

 

 

 

§ 6.1 Wydział VII Budżetowo – Administracyjny kierowany przez Dyrektora Finansowo-Administracyjnego, obejmujący zadania w zakresie:

1) zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu trzeciego stopnia

2) prowadzenia rachunkowości

3) zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych

4) obsługi administracyjno-gospodarczej

5) prowadzenia inwestycji i remontów

6) prowadzenia spraw socjalno-bytowych

7) prowadzenia  biblioteki

8) zapewnienia ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

 

2. W ramach Wydziału VII Budżetowo – Administracyjnego wyodrębnia się Dział Administracyjno-Gospodarczy, kierowany przez Kierownika realizujący zadania w zakresie obsługi administracyjno-gospodarczej.

 

3. Nadzór nad Wydziałem VII Budżetowo – Administracyjnym sprawuje bezpośrednio Prokurator Okręgowy.

§ 7.1 IX Samodzielny Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz kierowany przez Kierownika, obejmujący realizację zadań w zakresie:

1) opracowywania planów rozwoju informatyzacji w Prokuraturze Okręgowej i jednostkach podległych zgodnie z kierunkami określonymi przez Prokuraturę Krajową

2) koordynowania działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w Prokuraturze Okręgowej i jednostkach podległych

3) zapewnienia obsługi informatycznej i administrowania systemami informatycznymi
w Prokuraturze Okręgowej i jednostkach podległych

4) opracowania projektu w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych

5) udziału we współpracy z Wydziałem VII Budżetowo – Administracyjnym w   przygotowywaniu wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych

6) opracowywania we współpracy z Wydziałem VII Budżetowo – Administracyjnym projektów regulacji prawnych dotyczących wdrażania i utrzymania systemów informatycznych w Prokuraturze Okręgowej, uwzględniających rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych i koordynację takich działań w prokuraturach podległych

7) wykonywania analizy kryminalnej

8) administrowania i obsługi stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informatycznego Schengen,  Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych baz danych

9) administrowania stroną internetową, intranetową i Biuletynem Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej

10) administrowania elektroniczną skrzynką podawczą Prokuratury Okręgowej na platformie
e-PUAP
11) zapewnienia technicznej obsługi czynności informatycznych wykonywanych w  postępowaniu karnym
12) obsługi wideokonferencji i narad z wykorzystaniem sprzętu informatycznego

13) prowadzenia ewidencji sprzętu informatycznego i oprogramowania

14) sprawowania nadzoru instancyjnego w sprawach prowadzonych w podległych prokuraturach rejonowych w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego

15) wykonywania innych zadań nieobjętych właściwością innych komórek organizacyjnych
w zakresie spraw informatyzacyjnych i analitycznych

 

2. Bezpośredni nadzór nad Samodzielnym Działem do Spraw Informatyzacji i Analiz sprawuje Prokurator Okręgowy.

§ 8.1 Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, kierowany przez Pełnomocnika
do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, obejmujący  zadania w zakresie:

1) ochrony wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych lub przechowywanych informacji niejawnych w Prokuraturze Okręgowej i Prokuraturach Rejonowych

2) ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane  lub przekazywane informacje niejawne

3) kontroli przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych

4) szkolenia pracowników w zakresie informacji niejawnych

5) przeprowadzania postępowań sprawdzających

6) zapewnienia ochrony fizycznej obiektów Prokuratury Okręgowej i jednostek podległych

 

2. W ramach Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych funkcjonuje Kancelaria Tajna, kierowana przez Kierownika Kancelarii Tajnej, podlegająca bezpośrednio Pełnomocnikowi do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, której organizację i zasady działania określają odrębne przepisy.

 

3. Bezpośredni nadzór nad Samodzielnym Działem do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych sprawuje Prokurator Okręgowy.

§ 9.1 W Prokuraturze Okręgowej  działa sekretariat prokuratury, kierowany przez Kierownika,  obejmujący  zakresem swojego działania:

1) prace kancelaryjno-biurowe w oparciu o zasady  rejestracji i sposób prowadzenia spraw  dotyczących ustawowych  zadań prokuratury i prokuratorów, a także  w sprawach z zakresu administracji prokuratora, w jakim nie dotyczy administrowania prokuraturą

2) wykonywanie czynności związanych  z przyjmowaniem  i ekspediowaniem  korespondencji, przechowywaniem dowodów rzeczowych, gromadzeniem zasobu archiwalnego

 

2. Bezpośredni nadzór nad sekretariatem sprawuje Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego.

§ 10.1 W Prokuraturze Okręgowej tworzy się podległe bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu  stanowiska pracy:

1) Inspektora do spraw obronnych – dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie obronności państwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. z 2015 r. poz.827, ze zm.) oraz wydanych
na ich podstawie aktów wykonawczych

2) Audytora wewnętrznego do wykonywania zadań z zakresu audytu wewnętrznego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.885
ze zm.)

3) Inspektora Ochrony Danych do wykonywania zadań określonych w art. 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w odniesieniu
do Prokuratury Okręgowej i podległych jej prokuratur rejonowych

4) Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy do wykonywania zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, wynikających z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (tj. Dz.U. 2014, poz. 1502 ze zm.) i przepisów odpowiednich aktów wykonawczych

 

2. Stanowisko, określone w §10 ust. 1 pkt 1 obsługuje Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, określone w §10 ust.1 pkt 2 i 3 – Wydział IV Organizacyjno-Sądowy, określone
w §10 ust.1 pkt. 4 – Wydział VII Budżetowo-Administracyjny.

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Katarzyna Bartkowiak
Informację udostępnił: Katarzyna Wilińska
Data wytworzenia informacji: 2017-02-08
Data udostępnienia informacji: 2012-07-11
Liczba odsłon: 11 138

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj