Struktura organizacyjna Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy uregulowana jest Zarządzeniem Prokuratora Okręgowego nr 38/16 z dnia 28 kwietnia 2016r.

§ 1.  Kierownictwo Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy stanowią:
1. Prokurator Okręgowy w Bydgoszczy,
2. dwóch Zastępców Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy

§ 2.  W skład Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy wchodzą następujące komórki organizacyjne:
      1. Wydział  I Śledczy
      2. Wydział II  do Spraw Przestępczości Gospodarczej
      3. Wydział  IV Organizacyjno – Sądowy
      4. Wydział  VII Budżetowo – Administracyjny
      5. IX Samodzielny Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz
      6. Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
      7. Stanowisko Inspektora do Spraw Obronnych
      8. Stanowisko Audytora Wewnętrznego
      9. Stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji
      10. Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

§ 3.1  Wydział I Śledczy kierowany przez Naczelnika, obejmujący zadania w zakresie:
1) prowadzenia i nadzorowania prowadzonych przez inne organy postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym,
2) prowadzenia, nadzorowania i koordynowania spraw o błędy medyczne, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka – przez wyznaczonego decyzją Prokuratora Okręgowego, prokuratora – koordynatora
3) prowadzenia i nadzorowania innych postępowań przygotowawczych w określonej kategorii spraw na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego
4) udziału prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w § 3 ust.1 pkt 1-3 rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym
5) obrotu prawnego z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w prokuraturze okręgowej oraz w zakresie spraw prowadzonych w podległych prokuraturach rejonowych
6) sporządzania kasacji i wnoszenia odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa § 3 ust.1 pkt 1-3 i przedstawianie Prokuratorowi Okręgowemu w celu wniesienia do Sądu Najwyższego
7) sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 kpk i art. 523§1 a kpk od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa § 3 ust.1 pkt 1-3
8) wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa § 3 ust.1 pkt 1-3
9) sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach prowadzonych w wydziale, o których mowa § 3 ust.1 pkt 1-3
10) oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa § 3 ust.1 pkt 1-3
11) sprawowania zleconego przez Prokuratora Okręgowego zwierzchniego nadzoru służbowego nad postępowaniami prowadzonymi w podległych prokuraturach rejonowych w sprawach kryminalnych, w tym przygotowywanie projektów postanowień Prokuratora Okręgowego o przedłużeniu tych postępowań na okres powyżej roku oraz sprawowania nadzoru instancyjnego w tych sprawach w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego
12) przygotowywania decyzji w przedmiocie podjęcia lub wznowienia postępowania przygotowawczego prawomocnie umorzonego w prokuraturach rejonowych w sprawach o przestępstwa kryminalne oraz w zakresie spraw prowadzonych w wydziale
13) koordynowania postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe prokuratury rejonowe w sprawach o przestępstwa kryminalne przez wyznaczonego decyzją Prokuratora Okręgowego, prokuratora – koordynatora
14) koordynowania ścigania określonej kategorii przestępstw kryminalnych na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych między innymi przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń, a także opracowywania sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywania i wdrażania do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących wyżej wymienionej kategorii przestępstw
15) dokonywania analiz akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach kryminalnych
16) wykonywania innych zadań zleconych przez Prokuratora Okręgowego

2. Bezpośredni nadzór nad Wydziałem w zakresie zadań określonych w §  3.1. pkt 1-4 oraz § 3.1. pkt 13 -16 sprawuje II Zastępca Prokuratora Okręgowego, a w zakresie zadań określonych w §  3.1. pkt 5-12 sprawuje I Zastępca Prokuratora Okręgowego

§ 4.1 Wydział II Do Spraw Przestępczości Gospodarczej kierowany przez Naczelnika, obejmujący zadania w zakresie:
1) prowadzenia i nadzorowania prowadzonych przez inne organy postępowań przygotowawczych w sprawach o poważne przestępstwa o charakterze finansowym i gospodarczym, inne niż wymienione w § 28 pkt 2 i 3 regulaminu
2) prowadzenia, nadzorowania i koordynowania  spraw o poważne przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych, inne niż wymienione w § 28 pkt 3 regulaminu, o skomplikowanym stanie faktycznym lub jeżeli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę, o której mowa w art. 115 § 5 kk -przez wyznaczonego decyzją Prokuratora Okręgowego, prokuratora – koordynatora
3) prowadzenia i nadzorowania innych postępowań przygotowawczych w określonej kategorii spraw na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego
4) udziału prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w § 4 ust.1 pkt 1-2 rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym
5) sporządzania kasacji i wnoszenia odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa § 4 ust.1 pkt 1-2 i przedstawianie Prokuratorowi Okręgowemu w celu wniesienia do Sądu Najwyższego
6) sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 kpk i art. 523§1 a kpk od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa § 4 ust.1 pkt 1-2
7) wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa § 4 ust.1 pkt 1-2
8) sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach prowadzonych w wydziale, o których mowa § 4 ust.1 pkt 1-2
9) oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa § 4 ust.1 pkt 1-2
10) sprawowania zleconego przez Prokuratora Okręgowego zwierzchniego nadzoru służbowego nad postępowaniami prowadzonymi w podległych prokuraturach rejonowych w sprawach gospodarczych i finansowych, w tym przygotowywanie projektów postanowień Prokuratora Okręgowego o przedłużeniu tych postępowań na okres powyżej roku oraz sprawowania nadzoru instancyjnego w tych sprawach w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego
11) przygotowywania decyzji w przedmiocie podjęcia lub wznowienia postępowania przygotowawczego prawomocnie umorzonego w prokuraturach rejonowych w sprawach gospodarczych i finansowych oraz w zakresie spraw prowadzonych w wydziale
12) koordynowania postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe prokuratury rejonowe w sprawach gospodarczych, finansowych oraz w sprawach dotyczących przestępstw  z wykorzystaniem Internetu i zaawansowanych technologii oraz systemów informatycznych przez wyznaczonego decyzją Prokuratora Okręgowego, prokuratora – koordynatora
13) koordynowania ścigania określonej kategorii przestępstw gospodarczych, finansowych oraz w sprawach dotyczących przestępstw  z wykorzystaniem Internetu i zaawansowanych technologii oraz systemów informatycznych na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych między innymi przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń, a także opracowywania sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywania i wdrażania do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących wyżej wymienionej kategorii przestępstw
14) dokonywania analiz akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach gospodarczych i finansowych
15) wykonywania innych zadań zleconych przez Prokuratora Okręgowego

2.W ramach Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej wyodrębnia się Dział do Spraw Przestępczości Skarbowej, kierowany przez Kierownika, obejmujący zadania opisane § 4 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 3 -15 w odniesieniu do przestępstw skarbowych.

3.  Bezpośredni nadzór nad Wydziałem w zakresie zadań określonych w § 4 ust. 1. pkt 1-4 oraz § 4 ust.1. pkt 12 -15, nadto §4 ust.2 sprawuje II Zastępca Prokuratora Okręgowego, a w zakresie zadań określonych w § 4 ust. 1. pkt 5-11 sprawuje I Zastępca Prokuratora Okręgowego
.
§ 5.1 Wydział IV Organizacyjno-Sądowy kierowany przez Naczelnika, obejmujący zadania w zakresie:
1) organizacji pracy Prokuratury Okręgowej i podległych Prokuratur Rejonowych
2) kadr i szkolenia
3) sprawozdawczości i statystyki
4) skarg i wniosków
5) działalności rzecznika prasowego
6) udostępniania informacji publicznej w zakresie właściwości Prokuratury Okręgowej
7) nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu
8) koordynowania zadań w zakresie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej i podległych jednostkach organizacyjnych prokuratury
9) prowadzenia wizytacji i lustracji podległych Prokuratur Rejonowych
10) wykonywania zadań z zakresu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników
11) rozstrzygania sporów kompetencyjnych i opracowywanie decyzji w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej
12) przygotowywania projektów decyzji o przekazaniu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, podległej jednostce do prowadzenia lub nadzorowania spraw,                 z wyłączeniem zasad wynikających z przepisów o których mowa w §116 ust.1 regulaminu
13) prowadzenia innych działań o charakterze kontrolnym i analitycznym na podstawie badań akt
14) prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych przydzielonych decyzją Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępców
15) udziału prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach, o których mowa w   § 5 ust.1 pkt.14 rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym
16) sporządzania kasacji i wnoszenia odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa § 5ust.1 pkt.14 i przedstawianie Prokuratorowi Okręgowemu w celu wniesienia do Sądu Najwyższego
17) sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 kpk i art. 523§1 a kpk od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa § 5 ust.1 pkt.14
18) wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa § 5ust.1 pkt.14
19) sporządzania wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach prowadzonych w wydziale, o których mowa § 5.1 pkt.14
20) oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa § 5 ust. 1 pkt.14
21) podejmowania decyzji w przedmiocie podjęcia lub wznowienia postępowania przygotowawczego prawomocnie umorzonego w sprawach prowadzonych w wydziale
22) wykonywania zadań nieobjętych właściwością innych komórek organizacyjnych

2. W ramach Wydziału IV Organizacyjno – Sądowego wyodrębnia się Dział Postępowania Sądowego kierowany przez Kierownika Działu, nadto obejmujący w szczególności następujące zadania:
1) sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego w sprawach nieobjętych zwierzchnim nadzorem służbowym
2) udział prokuratorów w postępowaniu odwoławczym przed sądem okręgowym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych, gospodarczych oraz w sprawach o wykroczenia
3) udział prokuratorów w postępowaniu administracyjnym, przed sądami administracyjnymi oraz w innych postępowaniach
4) udział prokuratorów przed sądem w postępowaniu wykonawczym i w postępowaniu o ułaskawienie
5) udział prokuratorów w postępowaniu karno-odwoławczym przed sądem okręgowym w trybie § 328.3 regulaminu
6) monitorowania spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki

3. Bezpośredni nadzór nad Wydziałem IV Organizacyjno-Sądowym w zakresie zadań określonych w §5 ust.1 pkt 1-10 i §5 ust.2 pkt 6 sprawuje Prokurator Okręgowy, a w zakresie pozostałych zadań – Zastępca Prokuratora Okręgowego.

§ 6.1 Wydział VII Budżetowo – Administracyjny kierowany przez Dyrektora Finansowo-Administracyjnego, obejmujący zadania w zakresie:
1)    zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu trzeciego stopnia
2)    prowadzenia rachunkowości
3)    zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych
4)    obsługi administracyjno-gospodarczej
5)    prowadzenia inwestycji i remontów
6)    prowadzenia spraw socjalno-bytowych
7)    prowadzenia  biblioteki
8)    zapewnienia ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

2. W ramach Wydziału VII Budżetowo – Administracyjnego wyodrębnia się Dział Administracyjno-Gospodarczy, kierowany przez Kierownika realizujący zadania w zakresie obsługi administracyjno-gospodarczej.

3.Nadzór nad Wydziałem VII Budżetowo – Administracyjnym sprawuje bezpośrednio Prokurator Okręgowy.

§ 7.1 IX Samodzielny Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz kierowany przez Kierownika, obejmujący realizację zadań w zakresie:
1) opracowywania planów rozwoju informatyzacji w Prokuraturze Okręgowej i jednostkach podległych zgodnie z kierunkami określonymi przez Prokuraturę Krajową
2) koordynowania działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w Prokuraturze Okręgowej i jednostkach podległych
3) zapewnienia obsługi informatycznej i administrowania systemami informatycznymi w Prokuraturze Okręgowej i jednostkach podległych
4) opracowania projektu w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych
5) udziału we współpracy z Wydziałem VII Budżetowo – Administracyjnym w   przygotowywaniu wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych
6) opracowywania we współpracy z Wydziałem VII Budżetowo – Administracyjnym projektów regulacji prawnych dotyczących wdrażania i utrzymania systemów informatycznych w Prokuraturze Okręgowej, uwzględniających rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych i koordynację takich działań w prokuraturach podległych
7) wykonywania analizy kryminalnej
8) administrowania i obsługi stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informatycznego Schengen,  Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych baz danych
9) administrowania stroną internetową, intranetową i Biuletynem Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej
10) administrowania elektroniczną skrzynką podawczą Prokuratury Okręgowej na platformie e-PUAP
11) zapewnienia technicznej obsługi czynności informatycznych wykonywanych w  postępowaniu karnym
12) obsługi wideokonferencji i narad z wykorzystaniem sprzętu informatycznego
13) prowadzenia ewidencji sprzętu informatycznego i oprogramowania
14) wykonywania innych zadań nieobjętych właściwością innych komórek organizacyjnych w zakresie spraw informatyzacyjnych i analitycznych

2. Bezpośredni nadzór nad Samodzielnym Działem do Spraw Informatyzacji i Analiz sprawuje Prokurator Okręgowy.

§ 8.1 Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, kierowany przez Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, obejmujący  zadania w zakresie:
1)    ochrony wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych lub przechowywanych informacji niejawnych w Prokuraturze Okręgowej i Prokuraturach Rejonowych
2)    ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane  lub przekazywane informacje niejawne
3)    kontroli przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych
4)    szkolenia pracowników w zakresie informacji niejawnych
5)    przeprowadzania postępowań sprawdzających
6)    zapewnienia ochrony fizycznej obiektów Prokuratury Okręgowej i jednostek podległych

2.W ramach Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych funkcjonuje Kancelaria Tajna, kierowana przez Kierownika Kancelarii Tajnej, podlegająca bezpośrednio Pełnomocnikowi do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, której organizację i zasady działania określają odrębne przepisy.

3. Bezpośredni nadzór nad Samodzielnym Działem do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych sprawuje Prokurator Okręgowy.

§ 9.1 W Prokuraturze Okręgowej  działa sekretariat prokuratury, kierowany przez Kierownika,  obejmujący  zakresem swojego działania:
1) prace kancelaryjno-biurowe w oparciu o zasady  rejestracji i sposób prowadzenia spraw  dotyczących ustawowych  zadań prokuratury i prokuratorów, a także  w sprawach z zakresu administracji prokuratora, w jakim nie dotyczy administrowania prokuraturą
2) wykonywanie czynności związanych  z przyjmowaniem  i ekspediowaniem  korespondencji, przechowywaniem dowodów rzeczowych, gromadzeniem zasobu archiwalnego

2.Bezpośredni nadzór nad sekretariatem sprawuje Naczelnik Wydziału IV   Organizacyjno-Sądowego.

§ 10.1 W Prokuraturze Okręgowej tworzy się podległe bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu samodzielne stanowiska pracy:
1) Inspektora do spraw obronnych – dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie obronności państwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. z 2015 r. poz.827, ze zm.) oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych
2) Audytora wewnętrznego do wykonywania zadań z zakresu audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.)
3) Administratora Bezpieczeństwa Informacji do wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2135 ze zm.), w odniesieniu do Prokuratury Okręgowej i podległych jej prokuratur rejonowych
4) Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy do wykonywania zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, wynikających z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (tj. Dz.U. 2014, poz. 1502 ze zm.) i przepisów odpowiednich aktów wykonawczych

2. Samodzielne stanowisko, określone w §10 ust. 1 pkt 1 obsługuje Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, określone w §10 ust.1 pkt 2 i 3 – Wydział IV Organizacyjno-Sądowy, określone w §10 ust.1 pkt 4 – Wydział VII Budżetowo-Administracyjny.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Katarzyna Bartkowiak
Informację udostępnił: Katarzyna Wilińska
Data wytworzenia informacji: 2017-02-08
Data udostępnienia informacji: 2012-07-11
Liczba odsłon: 5 114