OGŁOSZENIE PROKURATORA OKRĘGOWEGO W BYDGOSZCZY O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA

Prokurator Okręgowy w Bydgoszczy działając na podstawie art. 180 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2019 poz.740) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora ( Dz. U. 2016 poz.1838 )
                                                             ogłasza
konkurs o sygnaturze PO IV WOS 1111. 12 .2019 na 2 wolne stanowiska asystenta prokuratora: 1 wolny etat asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej Bydgoszcz-Północ w Bydgoszczy, 1 wolny etat asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Inowrocławiu.
Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu powinno zawierać :
1) wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora ;
2) życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
3) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
4) oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego ( art. 180 § 6 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze);
5) oświadczenie , że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
6) aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
8) informacje z Krajowego Rejestru Karnego.

Dodatkowe dokumenty
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, w szczególności potwierdzające złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego , względnie kserokopię świadectw pracy.

Termin , miejsce i sposób składania zgłoszenia do konkursu

Kandydaci na stanowisko asystenta prokuratora, spełniający wymogi określone w art. 176 § 1 ustawy Prawo o prokuraturze , ubiegający się o wolne stanowiska asystenta prokuratora, składają zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu wraz z dokumentami, o których mowa powyżej: osobiście w biurze podawczym Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy przy ulicy Stefana Okrzei 10 lub za pośrednictwem operatora pocztowego ( za datę złożenia zgłoszenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora) w terminie do dnia 19 stycznia 2020 roku ze wskazaniem jednostki prokuratury w której chcą być zatrudnieni.
Oferty doręczone lub przesłane pocztą po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane (decyduje data doręczenia lub stempla pocztowego).
Konkurs odbędzie się w terminie od 1 lutego 2020r. do 31 marca 2020r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy przy ul. Stefana Okrzei 10 i zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U. z 2016r. poz. 1838).

Konkurs składa się z trzech etapów:
1) etapu pierwszego ( bez udziału kandydatów ), polegającego na wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
2) etapu drugiego, polegającego na rozwiązaniu testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury , a także pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany przez kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego;
3) etapu trzeciego, w postaci rozmowy kwalifikacyjnej

Wyniki konkursu
Wyniki pierwszego etapu konkursu, tj. wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu oraz lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu, informacja o terminie i miejscu jego przeprowadzenia zostanie umieszczona na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.

Informacja o wynikach konkursu – ze wskazaniem kandydatów zakwalifikowanych do zatrudnienia w Prokuraturze Rejonowej Bydgoszcz-Północ w Bydgoszczy oraz Prokuraturze Rejonowej w Inowrocławiu albo informacja , że żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby punktów oraz rezerwowa lista kandydatów albo informacja, że taka lista nie została sporządzona – zostaną umieszczane w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy przy ulicy Okrzei 10 na tablicy informacyjnej usytuowanej przy drzwiach wejściowych , nadto zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.

p.f. Prokuratora Okręgowego
w Bydgoszczy

Andrzej Milewski

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Katarzyna Wilińska
Informację udostępnił: Katarzyna Wilińska
Data wytworzenia informacji: 2019-12-09
Data udostępnienia informacji: 2019-12-09
Liczba odsłon: 454