Ogłoszenie o konkursie

Prokurator Okręgowy w Bydgoszczy zgodnie z art.  3b ust. 1-5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2018 r. poz. 577) organizuje w drodze konkursu nabór na staż urzędniczy na jedno wolne stanowisko w Wydziale VII Budżetowo-Administracyjnym w Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy w wymiarze 1 etatu.

Miejsce pracy –Bydgoszcz
 
Zakres wykonywanych zadań:
1. wykonywanie czynności kancelaryjno-biurowych i pomocniczych zgodnie z przepisami prawa oraz zarządzeniami i poleceniami Prokuratora Generalnego  i kierownika jednostki,
2. prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie wydatków i dochodów,
3. sprawowanie bieżącej kontroli nad legalnością dokumentów księgowych i operacji gospodarczych,
4. rozliczanie depozytów,
5. uzgadnianie planu finansowego i wykonania wydatków budżetowych,
6. sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych oraz innych wymaganych przepisami prawa,
7. udział w postępowaniach o zamówienia publiczne i kontrola realizacji umów,
8. księgowanie zdarzeń gospodarczych i / lub rejestracja innej dokumentacji.

Wymagania niezbędne:
1. pełna zdolność do czynności prawnych,
2. nieposzlakowana opinia,
3. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
4. przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
5. wykształcenie wyższe:  jednolite studia magisterskie lub studia zawodowe (licencjat) lub studia podyplomowe. Preferowane kierunki to: ekonomia, finanse i rachunkowość, kierunki techniczne, prawo lub administracja,
6. umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi (Windows, Excel, Word, Outlook, aplikacje księgowe i bazy danych, kwerendy w internecie, itp.),
7. umiejętność obsługi komputera, urządzeń peryferyjnych i urządzeń techniki biurowej,
8. odporność na stres, odpowiedzialność, systematyczność, terminowość,  dokładność
9. umiejętność pracy w zespole,
10. wysoka kultura osobista.

Wymagania pożądane:
1. znajomość zagadnień dotyczących finansów i rachunkowości, rozliczania inwestycji, transportu, zaopatrzenia i logistyki, gospodarowania majątkiem,
2. umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych,
3. umiejętność szybkiego uczenia się i dostosowania do zmian w zakresie pełnionych obowiązków, w zależności od bieżących potrzeb instytucji.

Dodatkowym atutem będzie:
1. doświadczenie w pracy na stanowiskach w obszarze finansów i  rachunkowości lub zamówień publicznych, zaopatrzenia lub transportu, innych związanych z obsługą logistyczną,
2. umiejętność obsługi platform bankowości elektronicznej (NBP, TREZOR, e-PUAP lub innych),
3. znajomość przepisów ustawy o rachunkowości – ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 351 ze zm.),
4. znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do przedmiotowej ustawy – ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r.  o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.),
5. znajomość przepisów ustawy o zamówieniach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do przedmiotowej ustawy – ustawa z dnia 11.09.2019r.  (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.),
6. znajomość innych regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej,
7. znajomość przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 246 ze zm.),

Dokumenty wymagane od kandydata:
1. list motywacyjny i życiorys  (ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu     o konkursie),
2. oświadczenie kandydata  o pełnej zdolności do czynności prawnych,
3. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
4. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
5. kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,
6. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
8. oświadczenie kandydata dotyczące ochrony danych osobowych.

Wzór oświadczeń, klauzuli informacyjnej oraz oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępne są do pobrania na stronie  internetowej Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy   www.bydgoszcz.po.gov.pl

Dokumenty ze wskazaniem sygnatury konkursu należy składać w Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy ul. Okrzei 10 lub przesłać drogą pocztową  w terminie  do dnia  26 marca 2021r. (decyduje data stempla pocztowego).

Informacje dodatkowe:
Konkurs zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014r., poz. 400 ze zm.).

Konkurs składa się z trzech etapów:
1. etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
2. etapu drugiego – testu obejmującego pytania jednokrotnego wyboru z dziedziny rachunkowości, finansów publicznych oraz sprawozdawczości finansowej (test trwa 30 min.).
3. etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej oraz praktycznego sprawdzianu umiejętności z zakresu obsługi komputera  podczas której Komisja konkursowa w szczególności ocenia umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu wykonywanych zadań na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

– Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego).
– Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
– Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną powiadomieni  o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy oraz  na tablicy ogłoszeń w budynku Prokuratury Okręgowej przy ulicy Okrzei 10, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kolejnego etapu konkursu.
– Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

Przewidywana wysokość wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku stażysty  – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2017 r., poz. 485 z późn. zm.) wyniesie 3350,00 zł brutto.

Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – (52) 32 33 161 lub (52) 32 33 162.

Prokurator Okręgowy
w Bydgoszczy
Andrzej Milewski

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Sandra Markiewicz
Informację udostępnił: Sandra Markiewicz
Data wytworzenia informacji: 2021-03-04
Data udostępnienia informacji: 2021-03-04
Liczba odsłon: 496

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj