Ogłoszenie o konkursie

Bydgoszcz, dnia  28 września 2020r.

PO IV WOS   1111. 4 .2020

Ogłoszenie o konkursie

Prokurator Okręgowy w Bydgoszczy zgodnie z art.  3b ust. 1-5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2018 r. poz. 577) organizuje w drodze konkursu nabór na staż urzędniczy na jeno wolne stanowisko inspektora ds. obronnych w Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy w wymiarze ½ etatu.

Miejsce pracy –Bydgoszcz

Zakres wykonywanych zadań:
1. Wykonywanie czynności kancelaryjno-biurowych i pomocniczych zgodnie z przepisami prawa oraz zarządzeniami i poleceniami Prokuratora Generalnego  i kierownika jednostki.
2. Organizowanie i wykonywanie zadań w zakresie przygotowań obronnych oraz koordynacja i kontrola wykonywanych zadań w jednostkach organizacyjnych podległych Prokuratorowi Okręgowemu w Bydgoszczy.
3. Planowanie zadań obronnych.
4. Podwyższanie gotowości obronnej oraz tworzenie dla tych potrzeb systemu stałych dyżurów.
5. Kierowanie przygotowaniami obronnymi. Zapewnienie obsady kadrowej prokuratur na wypadek wojny.
6. Rozwijanie i doskonalenie współpracy cywilno-wojskowej oraz realizacji zadań wynikających z obowiązku państwa gospodarza.
7. Zarządzanie nadzoru służbowego w zakresie wykonywania zadań obronnych.
8. Opracowywanie i uzgadnianie z właściwym miejscowo Wydziałem Zarządzania Kryzysowego „Planu obrony cywilnej”.
9. Opracowywanie rocznych „Planów działania obrony cywilnej” oraz „Kalendarza planu szkolenia obrony cywilnej” i jej elementów według tematycznych planów szkolenia na cały rok kalendarzowy.
10. Szkolenie pracowników z zakresu powszechnej samoobrony ludności.
11. Prowadzenie rejestrów spraw oraz sporządzanie sprawozdań.

Wymagania niezbędne:
1. Pełna zdolność do czynności prawnych.
2. Nieposzlakowana opinia.
3. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
4. Przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Wykształcenie wyższe I-go stopnia.
6. Doświadczenie w zawodowej służbie wojskowej.
7. Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych.
8. Znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się komputerem      ( znajomość MS Office).
9. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku (praca przy komputerze).
10. Umiejętność zwięzłego, jasnego i poprawnego formułowania myśli w mowie i piśmie.
11. Umiejętności interpersonalne.

Wymagania dodatkowe:
1. Samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność.
2. Komunikatywność.
3. Umiejętność pracy w zespole.
4. Wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.
5. Umiejętność organizacji pracy.
6. Odporność na stres.
7. Zdolności analityczne.

Dokumenty wymagane od kandydata:
1. list motywacyjny i życiorys  (ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu     o konkursie),
2. oświadczenie kandydata  o pełnej zdolności do czynności prawnych,
3. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
4. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
5. kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,
6. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu potwierdzający posiadane wykształcenie,
7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
8. oświadczenie kandydata dotyczące ochrony danych osobowych.

Wzór oświadczeń, klauzuli informacyjnej oraz oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępne są do pobrania na stronie  internetowej Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy   www.bydgoszcz.po.gov.pl

Dokumenty ze wskazaniem sygnatury konkursu należy składać w Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy ul. Okrzei 10 lub przesłać drogą pocztową  w terminie  do dnia  23 października 2020r. (decyduje data stempla pocztowego).

Informacje dodatkowe:
Konkurs zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014r., poz. 400 ze zm.).

Konkurs składa się z trzech etapów:
1. etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
2. etapu drugiego –testu obejmującego 20 pytań jednokrotnego wyboru z ogólnych zagadnień ustrojowych RP, ogólnych zagadnień z ustawy Prawo o prokuraturze oraz ustawy o pracownikach sądów i prokuratury (test trwa 30 min.).
3. etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej oraz praktycznego sprawdzianu umiejętności z zakresu obsługi komputera  podczas której Komisja konkursowa w szczególności ocenia umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu wykonywanych zadań na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

– Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego).
– Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
– Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną powiadomieni   o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy oraz  na tablicy ogłoszeń w budynku Prokuratury Okręgowej przy ulicy Okrzei 10, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kolejnego etapu konkursu.
– Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

Przewidywana wysokość wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku stażysty  – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2017 r., poz. 485 z późn. zm.).

Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – (52) 32 33 161 lub (52) 32 33 162.

p.f. Prokuratora Okręgowego
w Bydgoszczy
Andrzej Milewski

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Sandra Markiewicz
Informację udostępnił: Sandra Markiewicz
Data wytworzenia informacji: 2020-09-29
Data udostępnienia informacji: 2020-09-29
Liczba odsłon: 657

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj