OGŁOSZENIE PROKURATORA OKRĘGOWEGO W BYDGOSZCZY

Prokurator Okręgowy w Bydgoszczy działając na podstawie art. 180 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2021 poz.66) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora ( Dz. U. 2016 poz.1838 ) poszukuje osób zainteresowanych zatrudnieniem na stanowisku p.o. asystenta prokuratora na podstawie umowy o pracę na czas określony, w ramach umowy na zastępstwo w Prokuraturze Rejonowej Bydgoszcz-Północ w Bydgoszczy za nieobecnego pracownika podczas jego usprawiedliwionej nieobecności.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać :

1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku p.o. asystenta prokuratora ;
2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
4. oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego ( art. 180 § 6 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze);
5. oświadczenie , że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
6. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
8. informacje z Krajowego Rejestru Karnego.

Dodatkowe dokumenty

Kandydat dołącza klauzule i oświadczenia zamieszczone na stronie Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy w zakładce oferty pracy:
1. Klauzulę informacyjną – nabór na stanowiska ( załącznik nr 4),
2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 10),
3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – dalsza rekrutacja ( załącznik nr 11),
4. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, w szczególności potwierdzające złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego , względnie kserokopię świadectw pracy.

 Termin , miejsce i sposób składania zgłoszenia do konkursu

Kandydaci na stanowisko p.o. asystenta prokuratora, spełniający wymogi określone w art. 176 § 1 ustawy Prawo o prokuraturze, ubiegający się o wolne stanowiska asystenta prokuratora, składają zgłoszenia wraz z dokumentami, o których mowa powyżej: osobiście w biurze podawczym Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy przy ulicy Stefana Okrzei 10 lub za pośrednictwem operatora pocztowego ( za datę złożenia zgłoszenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora) w terminie do dnia 14 maja 2021 roku.

Oferty doręczone lub przesłane pocztą po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane (decyduje data doręczenia lub stempla pocztowego).

Nabór odbędzie się w terminie do dnia 20 czerwca 2021r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy przy ul. Stefana Okrzei 10 i zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U. z 2016r. poz. 1838).
Nabór składa się z trzech etapów:

1. etapu pierwszego ( bez udziału kandydatów ), polegającego na wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
2. etapu drugiego, polegającego na rozwiązaniu testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury , a także pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany przez kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego;
3. etapu trzeciego, w postaci rozmowy kwalifikacyjnej.

Wyniki naboru

Wyniki pierwszego etapu naboru, tj. wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu naboru, informacja o terminie i miejscu jego przeprowadzenia zostanie umieszczona na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.
Informacja o wynikach naboru – ze wskazaniem kandydatów zakwalifikowanych do zatrudnienia na umowę na zastępstwo w Prokuraturze Rejonowej Bydgoszcz-Północ w Bydgoszczy albo informacja, że żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby punktów oraz rezerwowa lista kandydatów albo informacja, że taka lista nie została sporządzona – zostaną umieszczane w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy przy ulicy Okrzei 10 na tablicy informacyjnej usytuowanej przy drzwiach wejściowych, nadto zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.

Prokurator Okręgowy
w Bydgoszczy
Andrzej Milewski

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Sandra Markiewicz
Informację udostępnił: Sandra Markiewicz
Data wytworzenia informacji: 2021-04-30
Data udostępnienia informacji: 2021-04-30
Liczba odsłon: 660

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj