Ogłoszenie o konkursie

Bydgoszcz, dnia  13  lipca 2021r.

 

 

PO IV WOS 1111. 8 .2021

 


Prokurator Okręgowy w Bydgoszczy zgodnie z art.  3b ust. 1-5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2018 r. poz. 577) organizuje w drodze konkursu nabór na staż urzędniczy na jedno wolne stanowisko w Prokuraturze Rejonowej w Tucholi w wymiarze 1 etatu.

 

Miejsce pracy –Tuchola

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku stażysty:

1.      Zapoznanie się ze strukturą prokuratury, funkcjonowaniem podstawowych komórek organizacyjnych oraz trybu załatwiania spraw, które będą należały do zakresu przyszłych obowiązków stażysty jako urzędnika.

2.      Wykonywanie czynności kancelaryjno-biurowych i pomocniczych zgodnie z przepisami prawa oraz zarządzeniami i poleceniami Prokuratora Generalnego  i kierownika jednostki, a w szczególności:

– wykonywanie prac kancelaryjno-biurowych i pomocniczych w sprawach karnych prowadzonych przez prokuratorów,

– prowadzenie urządzeń ewidencyjnych określonych w przepisach o biurowości,

– prowadzenie bieżącej korespondencji, sporządzanie projektów pism,

– zapewnienie sprawnego obiegu wpływających i sporządzanych w prokuraturze dokumentów procesowych i innych pism oraz ich ewidencjonowanie i rejestrowanie,

3.      Sporządzanie sprawozdań.

 

Wymagania niezbędne:

1.      Pełna zdolność do czynności prawnych,

2.      Nieposzlakowana opinia,

3.      Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

4.      Przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

5.      Wykształcenie co najmniej średnie i zdany egzamin maturalny,

6.      Znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się komputerem      ( znajomość MS Office)

7.      Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku (praca przy komputerze powyżej 6 godzin dziennie).

8.      Umiejętność zwięzłego, jasnego i poprawnego formułowania myśli w mowie i piśmie.

9.      Umiejętności interpersonalne.

Wymagania dodatkowe:

 

1.      Samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność,

2.      Komunikatywność,

3.      Umiejętność pracy w zespole,

4.      Wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,

5.      Umiejętność organizacji pracy,

6.      Odporność na stres,

7.      Zdolności analityczne.

Przewidywana wysokość wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku stażysty  – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2017 r., poz. 485 z późn. zm.).

 

Dokumenty wymagane od kandydata:

1.      życiorys i list motywacyjny (ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu     o konkursie),

2.      oświadczenie kandydata  o pełnej zdolności do czynności prawnych,

3.      oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

4.      oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

5.      kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,

6.      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kopia dokumentu potwierdzająca zdanie egzaminu maturalnego,

7.      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

8.      oświadczenie kandydata dotyczące ochrony danych osobowych.

 

Wzór oświadczeń, klauzuli informacyjnej oraz oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępne są do pobrania na stronie  internetowej Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy   www.bydgoszcz.po.gov.pl

 

Dokumenty ze wskazaniem sygnatury konkursu należy składać w Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy ul. Okrzei 10 lub przesłać drogą pocztową  w terminie  do dnia  28 lipca 2021r. (decyduje data stempla pocztowego).

 

Informacje dodatkowe:

Konkurs składa się z trzech etapów:

1.      etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,

2.      etapu drugiego –testu obejmującego 20 pytań jednokrotnego wyboru z ogólnych zagadnień ustrojowych RP, ogólnych zagadnień z ustawy Prawo o prokuraturze oraz ustawy o pracownikach sądów i prokuratury (test trwa 30 min.).

3.      etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej oraz praktycznego sprawdzianu umiejętności z zakresu obsługi komputera  podczas której Komisja konkursowa w szczególności ocenia umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu wykonywanych zadań na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

– Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego).

– Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

– Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną powiadomieni             o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy oraz  na tablicy ogłoszeń w budynku Prokuratury Okręgowej przy ulicy Okrzei 10, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kolejnego etapu konkursu.

– Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – (52) 32 33 161 lub (52) 32 33 162.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Katarzyna Wilińska
Informację udostępnił: Katarzyna Wilińska
Data wytworzenia informacji: 2021-07-14
Data udostępnienia informacji: 2021-07-14
Liczba odsłon: 574

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj