Ogłoszenie o naborze

Bydgoszcz, dnia   26  października  2020r.

PO IV WOS   1112. 3 .2020

Prokurator Okręgowy w Bydgoszczy ogłasza nabór na stanowisko sekretarki/sekretarza w Prokuraturze Rejonowej Bydgoszcz-Południe w Bydgoszczy na podstawie umowy o pracę na zastępstwo na czas nieobecności urzędnika.

Ilość etatów – 1
Miejsce pracy –Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Południe w Bydgoszczy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku sekretarki/sekretarza:
1. Wykonywanie czynności kancelaryjno-biurowych i pomocniczych zgodnie z przepisami prawa oraz zarządzeniami i poleceniami Prokuratora Generalnego  i kierownika jednostki,
2. Wykonywanie prac kancelaryjno-biurowych i pomocniczych w sprawach karnych prowadzonych przez prokuratorów,
3. Prowadzenie urządzeń ewidencyjnych określonych w przepisach o biurowości,
4. Sporządzanie kserokopii dokumentów,
5. Prowadzenie bieżącej korespondencji,
6. Sporządzanie projektów pism,
7. Zapewnienie sprawnego obiegu wpływających i sporządzanych w prokuraturze dokumentów procesowych i innych pism oraz ich rejestrowanie, ewidencjonowanie i ekspediowanie.

Wymagania niezbędne:
1. Pełna zdolność do czynności prawnych,
2. Nieposzlakowana opinia,
3. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
4. Przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
5. Wykształcenie co najmniej średnie i zdany egzamin maturalny,
6. Znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się komputerem (znajomość MS Office),
7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku (praca przy komputerze powyżej 6 godzin dziennie),
8. Umiejętność zwięzłego, jasnego i poprawnego formułowania myśli w mowie i piśmie.
9. Umiejętności interpersonalne.

Wymagania dodatkowe:
1. Samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność,
2. Komunikatywność,
3. Umiejętność pracy w zespole,
4. Wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
5. Umiejętność organizacji pracy,
6. Odporność na stres,
7. Zdolności analityczne.

Dokumenty wymagane od kandydata:
1.  Życiorys i list motywacyjny (ze wskazaniem sygnatury podanej w ogłoszeniu  o naborze),
2.  Oświadczenie kandydata  o pełnej zdolności do czynności prawnych,
oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
3. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
4.  Kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,
5. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kopia dokumentu potwierdzająca zdanie egzaminu maturalnego,
6.  Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
7.  Oświadczenie kandydata dotyczące ochrony danych osobowych.

Wzór oświadczeń, klauzuli informacyjnej oraz oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępne są do pobrania na stronie  internetowej Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy   www.bydgoszcz.po.gov.pl

Przewidywana wysokość wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku sekretarki/sekretarza  – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2017 r., poz. 485 z późn. zm.).

Informacje dodatkowe:
Nabór składa się z dwóch etapów:
1. etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
2. etap –  rozmowa kwalifikacyjna oraz praktyczny sprawdzian umiejętności z obsługi komputera.

Inne informacje:
1. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego),
2. Kandydaci zakwalifikowania do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy przy ulicy Stefana Okrzei 10, nie później niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia kolejnego etapu naboru,
3. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie,
4. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów,
5. Do składania zachęcamy także osoby niepełnosprawne.

Dokumenty ze wskazaniem sygnatury naboru należy składać w Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy ul. Stefana Okrzei 10 lub przesłać drogą pocztową  w terminie  do dnia  05 listopada 2020r. (decyduje data stempla pocztowego).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – (52) 32 33 161 lub (52) 32 33 162.

p.f. Prokuratora Okręgowego
w Bydgoszczy
Andrzej Milewski

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Sandra Markiewicz
Informację udostępnił: Sandra Markiewicz
Data wytworzenia informacji: 2020-10-26
Data udostępnienia informacji: 2020-10-26
Liczba odsłon: 774

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj