add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Przedmiot działalności i kompetencje – Prokuratura Krajowa

Przedmiot działania powszechnych jednostek prokuratury oraz ich kompetencje regulują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze

(Dz.U. 2011.270.1599 t.j.)

Wyciąg z przepisów:

ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (tekst jednolity).

Art. 3. [Zadania szczegółowe] 1.[2] Zadania określone w art. 2 Prokurator Generalny i podlegli mu prokuratorzy wykonują przez:

1) prowadzenie lub nadzorowanie postępowania przygotowawczego w sprawach karnych oraz sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami,

2) wytaczanie powództw w sprawach karnych i cywilnych oraz składanie wniosków i udział w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, jeżeli tego wymaga ochrona praworządności, interesu społecznego, własności lub praw obywateli,

3) podejmowanie środków przewidzianych prawem, zmierzających do prawidłowego i jednolitego stosowania prawa w postępowaniu sądowym, administracyjnym, w sprawach o wykroczenia oraz w innych postępowaniach,

4) sprawowanie nadzoru nad wykonaniem postanowień o tymczasowym aresztowaniu oraz innych decyzji o pozbawieniu wolności,

5) prowadzenie badań w zakresie problematyki przestępczości oraz jej zwalczania i zapobiegania,

5a) gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie w systemach informatycznych danych, w tym danych osobowych, pochodzących z prowadzonych lub nadzorowanych na podstawie ustawy postępowań oraz z udziału w postępowaniu sądowym, administracyjnym, w sprawach o wykroczenia lub innych postępowaniach, przekazywanie danych i wyników analiz właściwym organom, w tym organom innego państwa, jeżeli przewiduje to ustawa lub umowa międzynarodowa ratyfikowana przez Rzeczpospolitą Polską; administratorem tych danych, w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, gromadzonych i przetwarzanych w ogólnokrajowych systemach informatycznych prokuratury jest Prokurator Generalny,

6) zaskarżanie do sądu niezgodnych z prawem decyzji administracyjnych oraz udział w postępowaniu sądowym w sprawach zgodności z prawem takich decyzji,

7) koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestępstw, prowadzonej przez inne organy państwowe,

7a) nazdzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzenia czynności operacyjno-rozpoznaczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w ustawach regulujących organizację i przedmiot działania tych organów;

8) współdziałanie z organami państwowymi, państwowymi jednostkami organizacyjnymi i organizacjami społecznymi w zapobieganiu przestępczości i innym naruszeniom prawa,

8a) współpracę z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych,

8b) współpracę i udział w działaniach podejmowanych przez organizacje międzynarodowe lub ponadnarodowe oraz zespoły międzynarodowe, działające na podstawie umów międzynarodowych, w tym umów konstytuujących organizacje międzynarodowe, ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską,

9) opiniowanie projektów aktów normatywnych,

10) podejmowanie innych czynności określonych w ustawach.


Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Katarzyna Bartkowiak
Informację udostępnił: Katarzyna Wilińska
Data wytworzenia informacji: 2008-06-12
Data udostępnienia informacji: 2013-04-10
Liczba odsłon: 5 261

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj