Rejestry, ewidencje i archiwa

Na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (Dz.Urz. MS poz. 83 z późn. zm.) w prokuraturach okręgowych prowadzi się następujące urządzenia:

REPERTORIA

REPERTORIA Z DZIAŁALNOŚCI:

karnej: „Ds” – dla spraw karnych, karnych skarbowych i w sprawach o wykroczenia prowadzone
przez prokuratora, Policję i inne organy uprawnione;

administracyjnej: „Pa” – – dla inicjonowania postępowań administracyjnych.
Sądowo – administracyjnych i postępowań przed sądem administracyjnym, udziału w tego rodzaju postępowaniach i zaskarżania zapadłych w nich orzeczeń, a także nadzorowania czynności związanych
z tego rodzaju postępowaniami administracyjnymi przez podległe jednostki;

cywilnej: „Pc” – dla inicjonowania postępowań cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i opiekuńczych oraz spraw o przyznanie lub zwrot kompensaty pieniężnej, roszczeń regresowych
i innych spraw wynikających z podejmowanej działalności pozakarnej, udziału w tego rodzaju postępowaniach
i zaskarżania zapadłych w nich orzeczeń, a także nadzorowania czynności związanych z tego rodzaju postępowaniami przez podlegle jednostki

REJESTRY SAMODZIELNE:

Dla czynności w sprawach karnych:

„ Ak” – dla wykonywanych analiz kryminalnych;

„Di” – dla czynności, które nie podlegają rejestracji w repertorium „Ds”  podejmowanych
przez  prokuratora w sprawach karnych, kranych skarbowych i w sprawach o wykroczenia, prowadzonych
przez inne organy;

„Dsn” – dla realizacji zadań wynikających ze sprawowania nadzoru służbowego przez prokuratora nadrzędnego w postępowaniu przygotowawczym i sądowym;

„ENA.P.r” – dla osób. wobec których skierowano wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania w sprawach prokuratur rejonowych;

„ENA.UE” – dla osób, wobec których państwa członkowskie Unii Europejskiej wystąpiły o wykonanie europejskiego nakazu aresztowania;

„ENO.UE” – dla wystąpień państw członkowskich Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony;

„ENO.P.r” – dla wystąpień do państw członkowskich Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony w sprawach prokuratur rejonowych;

„Ko” – dla korespondencji ogólnej w sprawach administracyjnych (a) cywilnych (c), karnych (k),
w których prokurator nie podejmuje decyzji procesowych;

„Kw” – dla kasacji i wniosków o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem w sprawach karnych, odpowiedzi na kasacje i wnioski strony przeciwnej, wnioski o wznowienie lub skarg na wyroki sadów odwoławczych oraz udziału prokuratora  w tych postępowaniach;

„Ns” – dla spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie oraz stosowanie innych środków przymusu, środków zapobiegawczych, zabezpieczenia majątkowego oraz spraw o stwierdzenie nieważności orzeczeń, o odszkodowanie lub zadośćuczynienie;

„Ntk” –  dla wystąpień o zajęcie przez prokuratora stanowiska w przedmiocie pobrania komórek, tkanek, narządów ze zwłok, których zgon mógł być następstwem przestępstwa;

„Opk” – dla wniosków podległych jednostek o wzięcie udzialu w postępowaniu odwoławczym
przez prokuratora jednostki wyższego stopnia w sprawach karnych i udziału prokuratora w tych sprawach;
oraz dla środków odwoławczych prokuratora w postępowaniu wykonawczym, apelacji prokuratora od wyroku łącznego;

„Osn” – dla ocen i stanowisk w przedmiocie dopuszczalności i celowości wniesienia skargi nadzwyczajnej;

„Oz.o” – dla wniosków z zakresu obrotu prawnego z zagranicą wpływających z państw obcych;

„Oz.r” – dla wniosków z zakresu obrotu prawnego z zagranicą kierowanych do państw obcych
w sprawach prokuratur rejonowych;

„Pn” – dla postępowań w sprawach nieletnich rozpoznawanych przez sąd rodzinny oraz dla środków odwoławczych w tych sprawach;

„Pp” – dla wniosków o udzielenie pomocy prawnej dla innych jednostek z zakresu spraw administracyjnych (a), cywilnych (c) i karnych (k);

Dla czynności w sprawach administracyjnych:

„Ip” – dla spraw o udostępnienie informacji publicznej, a także środków odwoławczych od decyzji
w przedmiocie udostępniania informacji publicznej oraz udziału przed sądami administracyjnymi;

„Ko” – dla korespondencji ogólnej w sprawach administracyjnych (a), w których prokurator
nie podejmuje decyzji procesowych;

„Pp” – dla wniosków o udzielenie pomocy prawnej dla innych jednostek z zakresu spraw administracyjnych (a);

Dla czynności w sprawach cywilnych:

„Ko” – dla korespondencji ogólnej w sprawach cywilnych (c), w których prokurator nie podejmuje decyzji procesowych;

„Pp” – dla wniosków o udzielenie pomocy prawnej dla innych jednostek z zakresu spraw administracyjnych (a), cywilnych (c) i karnych (k);

Rejestry samodzielne z zakresu strzeżenia praworządności i „Cor”, „Zt”;

„Cor” – dla pism uprawnionych organów skierowanych do właściwego prokuratora w sprawach czynności operacyjno – rozpoznawczych;

„Zt” – dla zatrzymań dokonywanych przez Policję i inne uprawnione organy, wyłączeniem zatrzymań osób podejrzanych w postępowaniach zarejestrowanych w repertorium „Ds.”;

Rejestr samodzielny z zakresu odpowiedzialności służbowej i dyscyplinarnej: „WI”

„WI” – dla przeprowadzonych własnych wizytacji i lustracji oraz oceny wizytacji i lustracji przeprowadzonych przez podległe jednostki

Rejestry uzupełniające do repertorium „Ds”
„Archiwum” – dla archiwizowanych akt prowadzonych postępowań w danej jednostce;

„Drz” – dla dowodów rzeczowych;

„Ds.u” – dla czynności wykonywanych w związku z postanowieniem sądu wydanym na podstawie
art 396a § 1 k.p.k.

„Nps” – dla skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki;

”Opz” – dla postępowań w sprawie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych;

„Ps“ – dla orzeczeń sądu I i II instancji;

„Psz” – dla przedmiotów środka zapobiegawczego;

„Rz“ -dla środków odwoławczych na decyzje prokuratora w postępowaniu przygotowawczym, za wyjątkiem zażaleń na postanowienia sądu w przedmiocie tymczasowego aresztowania;

„Ta” – dla osób tymczasowo aresztowanych;

„Zm” – dla zabezpieczeń majątkowych;

„Zpj” – dla dokumentów uprawniających do prowadzenia pojazdów mechanicznych, zatrzymanych
w związku z popełnieniem przestępstwa.

Samodzielny wykaz kontrolny:

„W” – dla wokand spraw karnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu przed sądem.

Uzupełniające wykazy kontrolne do repertorium „Ds” :

„ENA.P.w” – dla osób, wobec których skierowano wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania w sprawach własnych;

„ENO.P.w. – dla wystąpień do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony w sprawach własnych;

„Oz.w” – dla wniosków z zakresu obrotu prawnego z zagranicą kierowanych do państw obcych
w sprawach własnych;

„Pm” – dla spraw skierowanych do instytucji lub osoby uprawnionej do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego;

„Wu” – dla wniosków o udział prokuratora jednostki wyższego stopnia w postępowaniu odwoławczym;

 

Archiwum

Dokumentację powstałą w wyniku działalności jednostek prokuratur okręgu bydgoskiego przechowuje się w archiwach zakładowych, które przyjmują dokumentację z poszczególnych komórek organizacyjnych prokuratur, po upływie pełnych dwóch lat kalendarzowych licząc od dnia 1 stycznia roku następującego, po roku zakończenia spraw.

Dokumentację dzieli się na:

– materiały archiwalne zaliczane do kategorii „A” – stanowią ją materiały archiwalne w rozumieniu
art. 1 ustawy z 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, które po upływie określonego czasu przechowywania w archiwum zakładowym przekazuje się do archiwum państwowego,

– dokumentację niearchiwalną zaliczaną do kategorii „B”, o czasowym znaczeniu, która po upływie obowiązującego okresu przechowywania podlega brakowaniu,

– dokumentację niearchiwalną „BE” o czasowym znaczeniu praktycznym, która po upływie obowiązującego okresu przechowywania podlega ekspertyzie właściwego archiwum państwowego ze względu na jej charakter, treść i znaczenie. Archiwum Państwowe może dokonać zmiany kategorii tej dokumentacji, uznając ją za materiały archiwalne.

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Katarzyna Bartkowiak
Informację udostępnił: Katarzyna Wilińska
Data wytworzenia informacji: 2008-06-03
Data udostępnienia informacji: 2012-07-31
Liczba odsłon: 5 151

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj