Ogłoszenie dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy z siedzibą przy ulicy Okrzei 10 w Bydgoszczy, mając na względzie uregulowania zawarte w Ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania się z dnia 19 sierpnia 2011 roku (Dz.U. 2011 Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.), w zakresie:

– przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków (co do których stosuje się przepisy działu VIII kodeksu postępowania  administracyjnego)

oraz

– rozpoznawania wniosków o udostępnienie informacji publicznej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (co do rozstrzygnięć podlegających  kontroli sądów administracyjnych)

wprowadza następujące zasady dotyczące kontaktu osób uprawnionych zgodnie z treścią art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku, a więc doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się z powodu dysfunkcji narządu słuchu, wzroku lub łącznego wystąpienia tych dysfunkcji – z prokuratorami i urzędnikami Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy:

1. Umożliwia się kontakt telefoniczny z Prokuraturą Okręgową w Bydgoszczy pod numerem telefonu: 52 – 32 33 150 oraz korzystanie z poczty elektronicznej pod adresem: sekretariat@bydgoszcz.po.gov.pl.

2. Uruchomiono komunikację za pośrednictwem komunikatora internetowego Skype o identyfikatorze – pobydgoszcz.

3. Gwarantuje się możliwość przesyłania do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy pism w zakresie skarg i wniosków o udostępnienie informacji publicznej na następujący numer faksu: 52 – 32 17 507.

4. Zapewnia się bezpłatną możliwość korzystania z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika podczas bezpośredniego kontaktu z prokuratorem lub urzędnikiem, przy czym obliguje się osoby uprawnione do zgłoszenia chęci bezpośredniego kontaktu z prokuratorem w zakresie skarg i wniosków oraz wniosków o udostępnienie informacji publicznej, co najmniej na 3 dni robocze przed tym kontaktem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Nadmienia się, iż Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy korzysta z usług biegłych tłumaczy języka migowego:

Bożeny Borowskiej – zam. Bydgoszcz 85-356, ulica Orna 92, telefon 663 802 893

Marka Strojewskiego – zam. Bydgoszcz 85-412, ulica Siedlecka 55, telefon 665 888 680.

 Powyższe ogłoszenie wraz z załącznikiem w postaci treści przedmiotowej ustawy w formie pliku do pobrania w celu realizacji ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku umieszczono na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. Informacja powyższa  zostanie upowszechniona ponadto poprzez jej zamieszczenie w miejscach publicznie dostępnych w siedzibach wszystkich prokuratur okręgu bydgoskiego.

strona Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy   (link)

ustawa za dnia 19 sierpnia 2011 roku (link)

 

 

 Wydział I Organizacyjny, obejmuje zakresem swojego działania:

 

– organizacyjne i kadrowe;

– szkoleń prokuratorów i pozostałych pracowników prokuratury okręgowej i podległych jednostek organizacyjnych;

– kontroli realizacji ustawowych  zadań przez podległe prokuratury rejonowe poprzez przeprowadzenie, w uzgodnieniu z jednostką nadrzędną, wizytacji, lustracji i badań aktowych oraz innych działań o charakterze kontrolnym i analitycznym;

– dokonania ocen pracy prokuratorów wykonujących czynności w podległych prokuraturach rejonowych;

– dokonywania oceń kwalifikacyjnych pracowników prokuratury okręgowej i podległych prokuratur rejonowych;

– skarg i wniosków;

– udostępniania informacji publicznej;

– kontaktów z mediami;

– sprawozdawczości i statystyki;

– nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu.

 

 

Wydział II Postępowania Sądowego, obejmuje zakresem swego działania:

 

 

udział prokuratorów w postępowaniu odwoławczym przed sądem okręgowym w sprawach karnych, cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych, gospodarczych oraz w sprawach o wykroczenia i w innych postępowaniach przewidzianych przez ustawy ;

– nadzór nad udziałem prokuratorów prokuratur rejonowych w postępowaniu przed sadem;

– udział prokuratorów w postępowaniu administracyjnym przed sądami administracyjnymi oraz w innych postępowaniach;

– udział prokuratorów przed sądem w postępowaniu wykonawczym i w postępowaniu o ułaskawienie;

kształtowanie praktyki prokuratorskiej w zakresie postępowania sądowego;

analizę orzecznictwa sądu okręgowego oraz badanie zasadności i poziomu środków zaskarżenia wnoszonych przez jednostki organizacyjne.

 

Wydział III Budżetowo – Administracyjny, obejmuje zakresem swojego działania:

zapewnienie prawidlowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu trzeciego stopnia;

– prowadzenie rachunkowości;

– zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych;

– obsługę administracyjno – gospodarcze;

– prowadzenie inwestycji i remontów;

– prowadzenie spraw socjalno – bytowych;

– zapewnienie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

Wydział IV ds. Wizytacji i Okresowej Oceny Prokuratorów, w tym Dział Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym, obejmuje zakresem swojego działania:

– prowadzenie wizytacji i lustracji prokuratur rejonowych;

– prowadzenie innych działań o charakterze kontrolnym i analitycznym na podstawie badań akt oraz innych ustaleń;

– dokonywanie ocen pracy prokuratorów wykonujących czynności w podległych prokuraturach;

– dokonywanie ocen pracy asesorów przed wystąpieniem do Prokuratora generalnego z wnioskiem o przedłużenie powierzenia czynności prokuratorskich;

– dokonywanie ocen kwalifikacji kandydatów na stanowiska prokuratora prokuratury rejonowej;

– sprawozdanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego oraz innych form nadzoru procesowego;

– sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego i kontroli nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych;

– koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestępstw, prowadzonej przez inne organy;

kształtowanie praktyki w zakresie zwalczania przestępczości na podstawie badań akt, analiz informacji przekazywanych przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń;

– rozstrzyganie sposobów kompetencyjnych;

– obrót prawny z zagranicą;

– udział prokuratorow w postępowaniu odwoławczym przed sądem okręgowym w sprawach karnych.

 

 Wydział V Śledczy, obejmuje zakresem swojego działania:

 

 – prowadzenie śledztw własnych i nadzorowanie śledztw powierzonych innym organom w sprawach o poważne przestępstwa o charakterze kryminalnym;

– udział prokuratorów w postępowaniu sądowym, w tych sprawach rozstrzyganych w pierwszej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym. 

 

Wydział VI do Spraw Przestępczości Gospodarczej, obejmuje zakresem swojego działania:

 

 

– prowadzenie śledztw własnych i nadzorowanie śledztw w sprawach powierzonych innym organom w sprawach o poważne przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwa skarbowe i inne przestępstwa o charakterze gospodarczym;

– udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w tym sprawach rozstrzyganych w pierwszej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym.

 

Samodzielny dział ds. Informatyzacji i Analiz, obejmuje zakresem swojego działania:

 

 – wykonywanie zadań związanych z administrowaniem przez prokuratora okręgowego danymi w  systemach informatycznych;

– koordynowanie wprowadzenia do praktyki w prokuraturze okręgowej ogólnopoolskich oraz lokalnych systemów informatycznych

– prowadzenie stanowiska dostępnego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych oraz Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego;

– zapewnienie technicznej obsługi czynności dokonanych w postępowaniu karnym z zastosowaniem technik informatycznych;

– zapewnienie przestrzegania zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych w prokuraturze okręgowej i podległych  prokuraturach rejonowych;

– dokonywanie analizy kryminalnej;

– prowadzenie strony internetowej prokuratury okręgowej;

– obsługa BIP;

 

Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,  obejmuje zakresem swego działania:

 

– ochronę wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych lub przechowywanych informacji niejawnych w prokuraturze okręgowej i prokuraturach rejonowych.

  

Samodzielne stanowisko pracy do spraw audytu wewnętrznego, obejmuje zakresem swojego działania

 

– ocenę i badanie adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej;

– zarządzania ryzykiem oraz jakości realizowanych zadań we wszystkich obszarach działania jednostki.

 

 

Stanowisko pracy do spraw obronnych, obejmuje zakresem swojego działania:

 

– całkoształt spraw obronnych i obrony cywilnej

 Stanowisko pracy administratora bezpieczeństwa informacji obejmuje zakresem swojego działania:

– wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1182)

 

 Sekretariat obejmuje zakresem swojego działania:

 

– prace kancelaryjno – biurowe i pomocnicze w sprawach załatwianych przez prokuratorów lub  – w zaleconym zakresie – przewidziane w ustawach czynności formalnoprawne, które nie są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji prokuratora.

 

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Katarzyna Bartkowiak
Informację udostępnił: Katarzyna Wilińska
Data wytworzenia informacji: 2015-09-25
Data udostępnienia informacji: 2012-11-02
Liczba odsłon: 8 810

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj