1. Wydział I Śledczy – kierowany przez Naczelnika, nadzorowany przez Z-cę Prokuratora Okręgowego, do zadań którego należy:

 • prowadzenie śledztw własnych i nadzorowanie śledztw powierzonych innym organom w sprawach o poważne przestępstwa o charakterze kryminalnym oraz o poważne przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwa skarbowe i inne przestępstwa  o charakterze gospodarczym,
 • udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w  sprawach, o których mowa w pkt. 1 rozstrzyganych w I instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym

W skład Wydziału wchodzi Dział do Spraw Przestępczości Gospodarczej, kierowany przez Kierownika, nadzorowany przez Naczelnika Wydziału I Śledczego

2. Wydział IV Organizacyjno-Sądowy – kierowany przez Naczelnika, nadzorowany przez Prokuratora Okręgowego, obejmujący zakresem swego działania sprawy:

 • organizacyjne i kadrowe,
 • szkoleń prokuratorów i urzędników,
 • przeprowadzanie w uzgodnieniu z jednostką nadrzędną wizytacji, lustracji, badań akt  i analiz w sferze postępowania karnego i działalności pozakarnej prokuratur rejonowych,
 • dokonywanie ocen pracy prokuratorów wykonujących czynności w podległych prokuraturach rejonowych,
 • dokonywanie ocen kwalifikacyjnych pracowników prokuratury okręgowej i podległych prokuratur rejonowych,
 • skarg i wniosków,
 • sprawozdawczości i statystyki,
 • kontaktów z mediami,
 • udostępniania informacji publicznej,
 • nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu.

W skład Wydziału wchodzi Dział Postępowania Sądowego, kierowany przez Kierownika, nadzorowany przez Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego, obejmujący zakresem swego działania:

 • sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego oraz innych form nadzoru procesowego,
 • sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez Prokuratora Okręgowego nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi w prokuraturach rejonowych,
 • koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestępstw, prowadzonej przez inne organy,
 • kształtowanie praktyki w zakresie zwalczania przestępczości na podstawie badań akt, analiz informacji przekazywanych przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń,
 • rozstrzyganie sporów kompetencyjnych,
 • obrót prawny z zagranicą,
 • udział prokuratorów w postępowaniu odwoławczym przed sądem okręgowym w sprawach karnych objętych w prokuraturze okręgowej zwierzchnim nadzorem służbowym

W skład Wydziału wchodzi Dział Informatyzacji i Analiz – kierowany przez Kierownika, nadzorowany przez Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego, obejmujący zakresem swego działania:

 • wykonywanie zadań związanych z administrowaniem przez Prokuratora Okręgowego danymi w systemach informatycznych,
 • koordynowanie wprowadzania do praktyki w prokuraturze okręgowej i podległych jej prokuraturach rejonowych ogólnopolskich oraz lokalnych systemów informatycznych,
 • prowadzenie stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych oraz Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego,
 • zapewnienie technicznej obsługi czynności związanych z zastosowaniem w postępowaniu karnym technik informatycznych,
 • zapewnienie przestrzegania zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych w prokuraturze okręgowej oraz podległych jej prokuraturach rejonowych,
 • prowadzenie strony internetowej prokuratury okręgowej,
 • obsługa Biuletynu Informacji Publicznej,
 • wykonywanie innych zadań związanych z informatyzacją prokuratur okręgu elbląskiego.

3. Wydział VII Budżetowo-Administracyjny – kierowany przez  Dyrektora, nadzorowany przez Prokuratora Okręgowego, do zadań którego należą sprawy związane z wykonywaniem budżetu prokuratury okręgowej i podległych jednostek, w tym:

 • zapewnienie – jako dysponent budżetu trzeciego stopnia – prawidłowego wykonywania zadań i funkcji związanych z wykonaniem budżetu prokuratury okręgowej i podległych jej  jednostek,
 • prowadzenie rachunkowości,
 • zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
 • obsługa administracyjno-gospodarcza,
 • prowadzenie inwestycji i remontów,
 • prowadzenie  spraw socjalno – bytowych,
 • zapewnienie obrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych – w skład którego wchodzi kancelaria tajna – kierowany przez pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, który podlega bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu, obejmujący zakresem swego działania zadania określone w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych, a w szczególności ochronę wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych oraz przechowywanych informacji niejawnych. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych obejmuje zakresem swego działania prokuratury rejonowe wchodzące w skład Prokuratury Okręgowej w  Elblągu.

Dodatkowo w Prokuraturze Okręgowej w Elblągu tworzy się:

 • stanowisko pracy audytora wewnętrznego obejmujące zakresem swego działania wykonywanie zadań w zakresie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 • stanowisko pracy Inspektora do Spraw Obronnych obejmujące zakresem  swego działania  wykonywanie zadań w zakresie obronności państwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.  o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i innych ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych
 • Administratora Bezpieczeństwa Informacji: do wykonywania zadań okreslonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182), który podlega bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu,
Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Barbara Kamińska
Informację udostępnił: Artur Gronek
Data wytworzenia informacji: 2017-10-26
Data udostępnienia informacji: 2013-07-05
Liczba odsłon: 6 074

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj