Funkcję Prokuratora Okręgowego w Elblągu pełni Jan Hrybek, a Zastępcą Prokuratora Okręgowego jest – Jarosław Kembłowski.

Funkcję Naczelnika Wydziału I Śledczego pełni Beata Dziewiątkowska – prokurator Prokuratury Okręgowej, funkcję kierownika Działu do Spraw Przestępczości Gospodarczej pełni Dariusz Ewertowski – prokurator Prokuratury OkręgowejNaczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego pełni Marzena Furman – prokurator Prokuratury Okręgowej, funkcję kierownika Działu Postępowania Sądowego pełni Jerzy Adamowski – prokurator Prokuratury Okręgowej, funkcję kierownika Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz pełni Tomasz Jurewicz – prokurator Prokuratury Okręgowej.

Sekretariatem kieruje pani Maria Kubecka. Wydziałem VII Budżetowo-Administracyjnym kieruje pani Edyta Radomska. Samodzielnym Działem do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych kieruje pełnomocnik ochrony – pan Jacek Byś. W Prokuraturze Okręgowej w Elblągu działa Kolegium /kadencja trwa 2 lata/, które jest ciałem opiniodawczym prokuratora okręgowego.

P.f. Prokuratora Okręgowego Jan Hrybek wykonuje następujące czynności:

 • sprawuje ogólne kierownictwo Prokuratury Okręgowej,
 • ustala kierunki działalności Prokuratury Okręgowej, planuje i organizuje pracę tej jednostki oraz dba o dobór odpowiednich kadr w podległych jednostkach organizacyjnych prokuratury,
 • informuje Prokuratora Regionalnego o ważniejszych problemach związanych z działalnością Prokuratury Okręgowej,
 • reprezentuje Prokuraturę Okręgową wobec organów państwowych i samorządowych działających na terenie jej właściwości oraz współdziała z nimi w zakresie przewidzianym w ustawach,
 • dekretuje całość wpływającej do Prokuratury Okręgowej korespondencji, z wyjątkiem spraw z zakresu zadań Działu Postępowania Sądowego i Wydziału I Śledczego,
 • sprawuje bezpośredni nadzór nad: Wydziałem IV Organizacyjno-Sądowym, Wydziałem VII Budżetowo-Administracyjnym, Działem do Spraw Informatyzacji i Analiz, Samodzielnym Działem do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, Samodzielnym Stanowiskiem Pracy do Spraw Audytu Wewnętrznego, Samodzielnym Stanowiskiem Pracy do Spraw Obronnych, Głównym Księgowym,
 • przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków,
 • wykonuje inne czynności wynikające z przepisów prawa i poleceń służbowych.

Zastępca Prokuratora Okręgowego Jarosław Kembłowski wykonuje następujące czynności:

 • zastępuje Prokuratora Okręgowego podczas jego nieobecności,
 • sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału I Śledczego i Działu Postępowania Sądowego,
 • dekretuje wpływającą do Prokuratury Okręgowej korespondencję z zakresu zadań Działu Postępowania Sądowego i Wydziału I Śledczego,
 • przesyła do właściwego sądu wnioski o wznowienie postępowania,
 • przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków,
 • wykonuje inne czynności służbowe zlecone przez Prokuratora Okręgowego.

Kierownik Wydziału I Śledczego Beata Dziewiątkowska wykonuje następujące czynności:

 • sprawuje kierownictwo ogólne Wydziału I Śledczego oraz odpowiada za prawidłową i sprawną realizację zadań w zakresie prowadzenia postępowań przygotowawczych,
 • przedstawia Kierownictwu Prokuratury propozycje dotyczące kierunków działań Wydziału I Śledczego, planuje i organizuje jego pracę,
 • informuje Zastępcę Prokuratora Okręgowego o ważniejszych problemach związanych z pracą Wydziału I Śledczego,
 • kontroluje realizację zadań należących do zakresu działania Wydziału oraz realizuje polecenia Prokuratora Krajowego i Prokuratora Regionalnego,
 • współpracuje na bieżąco z kierownikami głównych komórek organizacyjnych KWP, ABW, CBŚ, a także innych organów państwowych do ścigania przestępstw,
 • przydziela prokuratorów Wydziału I Śledczego do prowadzenia śledztwa,
 • wykonuje inne czynności służbowe zlecone przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcę.

Kierownik Działu do Spraw Przestępczości Gospodarczej Dariusz Ewertowski wykonuje następujące czynności:

 • wykonuje czynności związane z organizacją i bezpośrednim kierowaniem pracą Działu do Spraw Przestępczości Gospodarczej,
 • dekretuje korespondencję wpływającą do Działu do Spraw Przestępczości Gospodarczej w sprawach uprzednio zarejestrowanych,
 • kontroluje poziom i terminowość i efektywność czynności wykonywanych przez prokuratorów Działu, zwłaszcza w sprawach o skomplikowanym charakterze,
 • wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego lub jego zastępce.

Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego Marzena Furman wykonuje następujące czynności:

 • wykonuje czynności związane z organizacją i funkcjonowaniem Prokuratury Okręgowej,
 • opracowuje rozwiązania organizacyjne określające funkcjonowanie administracji w Prokuraturze Okręgowej,
 • dokonuje oceny zarządzeń prokuratorów rejonowych dot. struktury organizacyjnej i zakresów czynności prokuratorów i innych pracowników i opracowuje uwagi w tym zakresie,
 • sprawuje nadzór nad biurowością i pracą sekretariatu w prokuraturze okręgowej oraz samodzielnym stanowiskiem pracy do spraw biurowości i statystyki,
 • nadzoruje ewidencję i prowadzenie biurowości z zakresu administracji, w tym zarządzeń i pism okólnych oraz informuje w tym zakresie właściwe jednostki i komórki organizacyjne,
 • nadzoruje działalność związaną ze sprawozdawczością informacyjną i statystyczną, w tym także kadrową,
 • wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego i jego Zastępcę.

Kierownik Działu Postępowania Sądowego Jerzy Adamowski wykonuje następujące czynności:

 • zapewnia udział prokuratora w rozprawach i posiedzeniach Sądu Okręgowego w postępowaniu w sprawach karnych oraz w sprawach o odszkodowania,
 • przyjmuje w tych sprawach sprawozdania posesyjne i podejmuje decyzje odnośnie zaskarżania orzeczeń sądowych,
 • zapewnia udział prokuratora w rozprawach i posiedzeniach Sądu Okręgowego w sprawach cywilnych, w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, ze stosunku pracy oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 • przyjmuje w tych sprawach sprawozdania posesyjne i podejmuje decyzje odnośnie zaskarżania orzeczeń sądowych,
 • zapewnia udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym lub w innych postępowaniach, w których ustawa przewiduje udział prokuratora,
 • wykonuje inne czynności służbowe zlecone przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcę.

Kierownik Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz Tomasz Jurewicz wykonuje następujące czynności:

 • nadzoruje eksploatację Systemu Informatycznego w prokuraturach okręgu elbląskiego oraz innych oprogramowań używanych we wszystkich jednostkach organizacyjnych Prokuratury Okręgowej w Elblągu,
 • administruje i zapewnia prawidłowe funkcjonowanie sieci oraz pracy serwerów, stacji roboczych i innych urządzeń informatycznych,
 • wykonuje obowiązki administratora bezpieczeństwa informacji i kontroluje system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych,
 • wdraża System Informatyczny Prokuratury oraz inne oprogramowanie używane w jednostkach organizacyjnych Prokuratury Okręgowej,
 • prowadzi i nadzoruje szkolenia SIP, innych systemów informatycznych i informatyzacji w jednostkach organizacyjnych Prokuratury Okręgowej,
 • nadzoruje prowadzenie i aktualizację prawidłowego wykonywania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 • opracowuje analizy i informacje w ramach zadań Działu,
 • wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego.
Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Jarosław Kurt
Informację udostępnił: Piotr Ferenc
Data wytworzenia informacji: 2016-07-07
Data udostępnienia informacji: 2019-02-25
Liczba odsłon: 11 429

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj