Sprawy przyjmowane są i załatwiane w trybie określonym przepisami kodeksu postępowania karnego, kodeksu postępowania wykonawczego, kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, kodeksu karnego skarbowego, kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisami innych ustaw szczególnych, mających zastosowanie w sprawie, a także Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 roku Nr 5 poz. 46) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2007 roku – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z 2010 roku Nr 49 poz. 296).

Zgłoszenia można dokonać ustnie, gdy ustawa dopuszcza taką formę wniesienia sprawy.

Sprawy załatwia się w formie pisemnej.

W formie ustnej udzielane są informacje i porady prawne.

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się

W związku z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) w Prokuraturze Okręgowej w Elblągu i podległych jej prokuraturach rejonowych obsługa osób uprawnionych zorganizowana jest zgodnie z wymienioną wyżej ustawą i uzupełniona poniższymi zasadami:

1. W jednostkach prokuratury okręgu elbląskiego wykorzystuje się następujące środki wspierające komunikowanie się:
a) strona internetowa Prokuratury Okręgowej w Elblągu: www.elblag.po.gov.pl,
b) poczta elektroniczna:
– Prokuratura Okręgowa w Elblągu: poczta@elblag.po.gov.pl
– Prokuratura Rejonowa w Braniewie: pr.braniewo@elblag.po.gov.pl
– Prokuratura Rejonowa w Działdowie: pr.dzialdowo@elblag.po.gov.pl
– Prokuratura Rejonowa w Elblągu: pr.elblag@elblag.po.gov.pl
– Prokuratura Rejonowa w Iławie: pr.ilawa@elblag.po.gov.pl
– Prokuratura Rejonowa w Nowym Mieście Lubawskim: pr.nmlubawskie@elblag.po.gov.pl
– Prokuratura Rejonowa w Ostródzie: pr.ostroda@elblag.po.gov.pl
– Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Ostródzie: z siedzibą w Morągu oz.morag@elblag.po.gov.pl
c) faksy:
– Prokuratura Okręgowa w Elblągu (055) 239-41-11
– Prokuratura Rejonowa w Braniewie (055) 239-41-83
– Prokuratura Rejonowa w Działdowie (023) 697-27-98
– Prokuratura Rejonowa w Elblągu (055) 239-41-46
– Prokuratura Rejonowa w Iławie (089) 649-60-60
– Prokuratura Rejonowa w Nowym Mieście Lubawskim (056) 474-39-24
– Prokuratura Rejonowa w Ostródzie (089) 646-52-37
– Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Ostródzie z siedzibą w Morągu (089) 757-34-20

2. Prokuratura zapewnia możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika wpisanego na listę biegłych sądowych lub do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

3. Osoba uprawniona będąca osoba niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest zobowiązana zgłosić właściwej prokuraturze chęć skorzystania z pomocy tłumacza, ze wskazaniem metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wyjątkiem sytuacji nagłych).

4. Zgłoszenie, o którym mowa wyżej, powinno zawierać informację zamieszczoną w formularzu, który można pobrać ze strony internetowej Prokuratury Okręgowej – Zgłoszenie.

5. Zgłoszenia można dokonać:
a) elektronicznie na podane w pkt 1 adresy,
b) faksem na podane w pkt 1 numery,
c) przez złożenie w sekretariacie prokuratury (biurze podawczym) (adresy znajdują się na podanej wyżej stronie internetowej)

Lista tłumaczy i wykładowców języka migowego

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego – 2021

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Dariusz Brzeziński
Informację udostępnił: Dariusz Brzeziński
Data wytworzenia informacji: 2016-06-17
Data udostępnienia informacji: 2012-04-26
Liczba odsłon: 6 148

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj