Organy i osoby sprawujące w nich funkcje oraz ich kompetencje

Zgodnie z Zarządzeniem nr 14 /2017 Prokuratora Okręgowego w Gdańsku z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podziału czynności prokuratorów i asystentów prokuratorskich Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, zmienionym Zarządzeniami nr 62/2017 Prokuratora Okręgowego w Gdańsku z dnia 18 maja 2017r., nr 65/2017 z dnia 26 maja 2017r. oraz nr 85/2017 z dnia 29 czerwca 2017r., przyjęty został następujący podział czynności:

Prokurator Okręgowy – Michał Kierski, kieruje Prokuraturą Okręgową i w ramach tych zadań:

1. Ustala kierunki działalności prokuratury okręgowej, jej strukturę, podział czynności, godziny urzędowania, planuje i organizuje pracę tej jednostki;

2. Dokonuje podziału etatów prokuratorskich, asystenta prokuratora oraz etatów pracowników prokuratury okręgowej;

3. Informuje Prokuratora Regionalnego o istotnych problemach prawnych i faktycznych związanych z działalnością podległej jednostki;

4. Podpisuje pisma kierowane do Prokuratora Regionalnego;

5. Reprezentuje prokuraturę okręgową wobec organów państwowych i samorządowych działających na terenie jej właściwości oraz współdziała z nimi w zakresie przewidzianym w ustawie;

6. Sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału VI Sądowego i Wydziału V Organizacyjnego z wyjątkiem czynności powierzonych Zastępcy oraz nad pracą Wydziału VII Budżetowo-Administracyjnego, IX Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz, Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, a nadto bezpośrednio nadzoruje pracę Starszego Inspektora do Spraw Obronnych, Audytora Wewnętrznego, Administratora Bezpieczeństwa Informacji, specjalisty do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz rzecznika prasowego;

7. Nadzoruje postępowania przygotowawcze w sprawach o poważnym wydźwięku społecznym, prowadzone w prokuraturze okręgowej i w sprawach tych:

a) podejmuje decyzje o przedłużeniu okresu śledztwa na okres do roku;

b) kieruje do Prokuratora Regionalnego wnioski o przedłużenie okresu śledztwa na dalszy czas oznaczony powyżej roku;

c) konsultuje decyzje o umorzeniu postępowania prowadzonego przeciwko osobie w przypadku stosowania wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania, o przekazaniu sprawy lub jej części do dalszego prowadzenia innej jednostce organizacyjnej prokuratury oraz o zawieszeniu postępowania;

d) rozpoznaje zażalenia na postanowienia i zarządzenia oraz inne czynności prokuratorów w postępowaniu przygotowawczym, zgodnie z obowiązującymi przepisami k.p.k.;

e) kieruje akty oskarżenia, akceptuje uzgodnienia dokonane w trybie art. 335 k.p.k. i art. 387 k.p.k. oraz przyjmuje sprawozdania z przebiegu postępowań sądowych;

8. Występuje z wnioskami o przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania na czas oznaczony, przekraczający terminy określone w § 2 i 4 art. 263 k.p.k., w sprawach prowadzonych przez prokuraturę okręgową;

9. Kieruje wnioski o wydanie europejskiego nakazu aresztowania. Powiadamia stosownie do obowiązujących przepisów Protokół Dyplomatyczny MSZ o prowadzeniu postępowania karnego dotyczącego osoby korzystającej z immunitetu dyplomatycznego i konsularnego;

10. Konsultuje wnioski o wymiar kary przewidzianej w art. 32 punkt 5 k.k. oraz przyjmuje sprawozdania z przebiegu i wyników rozprawy (posiedzenia) w tych sprawach oraz innych, zastrzeżonych przez siebie, prowadzonych przez prokuraturę okręgową;

11.Zawiadamia Prokuratora Regionalnego o każdym przypadku przedłużenia przez Sąd tymczasowego aresztowania na okres powyżej 9 miesięcy;

12. Podejmuje decyzje w przedmiocie wywiedzenia nadzwyczajnych środków prawnych w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych i opiekuńczych, ze stosunku pracy i z zakresu ubezpieczenia społecznego i podpisuje sporządzone w tym zakresie stosowne pisma procesowe;

13. Podejmuje decyzje w zakresie zaskarżenia orzeczeń w sprawach, których stroną pozostaje jednostka prokuratury okręgu gdańskiego i podpisuje sporządzone w tym zakresie stosowne pisma procesowe oraz podejmuje decyzje skutkujące wypłatą należnych kwot z budżetu jednostki;

14. Podejmuje decyzje w przedmiocie zainicjowania postępowań wiążących się z koniecznością uiszczenia opłat i kosztów oraz podpisuje w tym zakresie stosowne pisma procesowe;

15. Podejmuje decyzje o przyjęciu przez prokuraturę okręgową do dalszego prowadzenia postępowań przygotowawczych z prokuratur rejonowych;

16. Inicjuje i nadzoruje działalność wizytacyjno-lustracyjną, zatwierdza ocenę pracy kontrolowanej prokuratury oraz zalecenia powizytacyjne i polustracyjne, a nadto przedstawia własne zalecenia w przypadkach braku realizacji wniosków i zaleceń zawartych w sprawozdaniach;

17. Dokonuje okresowych ocen kwalifikacyjnych asystentów prokuratora, urzędników i innych pracowników prokuratury;

18. Rozpoznaje wnioski prokuratora rejonowego o wyznaczenie prokuratora Prokuratury Okręgowej w uzasadnionych przypadkach do udziału w sprawach zawisłych przed sądem odwoławczym;

19. Podpisuje pisma do Prokuratora Regionalnego o wystąpienie do Prokuratora Krajowego, celem rozpoznania wniosków o wydanie postanowień przewidzianych w art. 328 k.p.k. w sprawach, w których zakwestionowano zasadność prawomocnych postanowień o umorzeniu;

20. Wnosi skargi do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów I instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach prowadzonych przez prokuraturę okręgową;

21. Rozpatruje skargi na czynności lub zachowania prokuratorów i innych pracowników prokuratury okręgowej i podległych prokuratur rejonowych;

22. Przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków;

23. Zapewnia rzetelną i terminową sprawozdawczość statystyczną;

24. Podejmuje decyzje o wdrożeniu zwierzchniego nadzoru służbowego nad postępowaniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz wskazuje prokuratora kierowanej jednostki do jego sprawowania;

25. Podejmuje decyzje w przedmiocie przekazania spraw podległej jednostce do prowadzenia lub nadzorowania spraw  z wyłączeniem zasad wynikających z przepisów, o których mowa w §116 ust. 1 Regulaminu…;.

26. Zapoznaje się ze stanem realizacji zadań przez podległych prokuratorów;

27. Podejmuje decyzje w sprawach kadrowych oraz przedstawia i kieruje wnioski w sprawach kadrowych zastrzeżonych do właściwości Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego i Prokuratora Regionalnego;

28. Formułuje wnioski o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, a nadto realizuje zadania związane z pociągnięciem prokuratora do odpowiedzialności karnej zgodnie z wymogiem § 93 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 7 kwietnia 2016r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury;

29. Wykonuje zadania związane ze współpracą ze środkami społecznego przekazu z zachowaniem trybu określonego w art. 12 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze;

30. Jako Administrator Danych zapewnia ochronę przetwarzanych w podległej jednostce danych osobowych;

31. Zapewnia ochronę informacji niejawnych;

32. Realizuje zdania związane z analizą oświadczeń o stanie majątkowym prokuratorów okręgu gdańskiego oraz przyjmuje oświadczenia o stanie majątkowym pozostałych pracowników zatrudnionych w prokuraturze okręgowej;

33. Ustala roczny plan urlopów prokuratorów i pracowników prokuratury.

34.Prowadzi przez podległe mu służby dla każdego prokuratora prokuratury okręgowej wykaz służbowy zawierający podstawowe dane dotyczące jego stosunków służbowych i osobistych w zakresie mającym wpływ na pełnienie urzędu prokuratora, a także dane na temat odbytych szkoleń i form doskonalenia zawodowego oraz innych okoliczności wskazujących na specjalizację w poszczególnych dziedzinach prawa lub prowadzeniu poszczególnych rodzajów spraw;

35. Zatwierdza projekt budżetu i bilans prokuratury okręgowej, kieruje wykonaniem budżetu na obszarze działania prokuratury okręgowej, realizując zadania dysponenta trzeciego stopnia części budżetu państwa odpowiadającej prokuraturze lub planu finansowego;

36. Czuwa nad prawidłowym zarządzaniem majątkiem i oszczędnym gospodarowaniem mieniem prokuratury;

37. Podejmuje decyzje w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej;

38. Podejmuje decyzje o przyznaniu jednorazowego odszkodowania prokuratorom prokuratur rejonowych i prokuratury okręgowej z tytułu wypadku przy pracy;

39. Sprawuje osobiście nadzór nad realizacją obowiązków określonych ustawą z dnia 17 czerwca 2004 r. „O skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowanym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki” (Dz. U. Nr 179 poz. 1843 z późniejszymi zmianami);

40. Analizuje sprawy o zabójstwa umorzone z powodu niewykrycia sprawcy, realizuje w nich czynności przed podjęciem postępowania oraz podejmuje decyzje w przedmiocie podjęcia na nowo tych postępowań;

41.  Prowadzi i nadzoruje śledztwa własne i powierzone innym organom w sprawach o zabójstwa podjęte z umorzenia i wykonuje w nich czynności opisane w § 6.1. punkt 2-11 i 15 niniejszego Zarządzenia;

42. Wykonuje zadania wynikające z kompetencji prokuratora bezpośrednio przełożonego w postępowaniach karnych prowadzonych przez prokuratorów rejonowych;

43. Kontroluje i przekazuje odpowiednim organom sprawozdania statystyczne;

44. Zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;

45. Kieruje całokształtem wykonywania zadań obronnych w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku oraz organizuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań obronnych w podległych jednostkach organizacyjnych;

46. Pełni dyżury ustalone według odrębnych zarządzeń;

47. Zastępuje w okresach urlopowych lub innej nieobecności Zastępcę Prokuratora Okręgowego Małgorzatę Sygułę w czynnościach wymienionych w § 3.1. niniejszego rozdziału;

 

Zastępca Prokuratora Okręgowego – Barbara Ropela

 

1. Sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Wydziału I Śledczego oraz Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej;

2. Akceptuje propozycje dotyczące kierunków działalności oraz nadzoruje planowanie i sposób organizowania pracy tych wydziałów;

3. Kontroluje terminowość i efektywność czynności w sprawach prowadzonych w nadzorowanych wydziałach;

4. Nadzoruje realizację zadań prokuratorów, wykonujących czynności w komórkach organizacyjnych wskazanych i w zakresie określonym w punkcie 1, dotyczących zwierzchniego nadzoru służbowego nad postępowaniami prowadzonymi w podległych prokuraturach rejonowych w zakresie wyznaczonym przez Prokuratora Okręgowego;

5. Sprawuje nadzór nad prawidłowością przygotowania i przekazywania informacji do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;

6. Nadzoruje postępowania przygotowawcze w sprawach prowadzonych w komórkach organizacyjnych opisanych w punkcie 1, z wyłączeniem tych, które zastrzegł Prokurator Okręgowy oraz w sprawach tych w ramach nadzoru procesowego w zakresie określonym przepisami kodeksu postępowania karnego rozstrzyga w trybie instancyjnym zażalenia, konsultuje decyzje o umorzeniu postępowania prowadzonego przeciwko osobie w przypadku stosowania wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania, o przekazaniu sprawy lub jej części do dalszego prowadzenia innej jednostce organizacyjnej prokuratury oraz o zawieszeniu postępowania;

7. Podpisuje postanowienia o przedłużeniu okresu śledztwa na czas powyżej 3 miesięcy do roku w sprawach prowadzonych osobiście przez prokuratorów Wydziału I Śledczego i Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej;

8. Podpisuje wnioski o zagraniczną pomoc prawną oraz przesyła do Prokuratury Krajowej wnioski do państw obcych o wydanie osób ściganych w sprawach prowadzonych przez prokuratorów w komórkach organizacyjnych opisanych w punkcie 1.

9. Podpisuje pisma przewodnie adresowane do Prokuratora Regionalnego z wnioskami o przedłużenie śledztwa na okres powyżej 1 roku w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych przez prokuratorów Wydziału I Śledczego i Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej;

10. Kieruje akty oskarżenia w sprawach prowadzonych w Wydziałach I i II, akceptuje uzgodnienia dokonane w trybie art. 335 k.p.k i art. 387 k.p.k.. oraz przyjmuje sprawozdania z przebiegu postępowań sądowych w uzgodnionych z Naczelnikami Wydziałów I i II sprawach, z wyłączeniem tych, które zastrzegł w tym względzie Prokurator Okręgowy;

11. Współdziała z kierownikami właściwych komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej i Biura Spraw Wewnętrznych KGP, a także innych organów powołanych do ścigania przestępstw;

12. Przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu propozycje dotyczące przyjęcia do dalszego prowadzenia w Wydziałach I i II postępowań przygotowawczych z prokuratur rejonowych;

13. Realizuje zadania odnośnie nadzoru nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania przez uprawnione organy czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz przydziela w tym zakresie obowiązki prokuratorowi wymienionemu w § 29.1.pkt. 1 niniejszego Zarządzenia;

14. Konsultuje wnioski o wymiar kary z wyjątkiem przewidzianej w art. 32 punkt 5 k.k. oraz przyjmuje sprawozdania z przebiegu i wyników rozprawy (posiedzenia) w sprawach prowadzonych przez Wydział I Śledczy i Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej;

15. Podpisuje wnioski o przedłużenie czasu trwania tymczasowego aresztowania do roku, kierowane w sprawach prowadzonych przez prokuratorów z Wydziału I i II (art. 263 § 2 k.p.k.);

16. Bieżąco informuje Prokuratora Okręgowego o pracy i wynikach Wydziałów I, II oraz o ważniejszych problemach prawnych i faktycznych związanych z merytoryczną ich działalnością;

17. Podejmuje decyzje w przedmiocie podjęcia na nowo prowadzonych postępowań;

18. Po zapoznaniu się z wnioskiem o dopuszczenia dowodu z zeznań świadka koronnego skierowanym na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym, wydaje opinię w kwestii zasadności tego wniosku;

19. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem w podległych wydziałach zasad postępowania z materiałami niejawnymi;

20. Koordynuje wykonywanie zadań obronnych w podległych wydziałach Prokuratury Okręgowej w Gdańsku oraz wykonuje inne zadania doraźne związane ze sprawami obronnymi przekazanymi przez Prokuratora Okręgowego;

21. Pełni dyżury ustalone według odrębnych zarządzeń;

22. W okresach urlopowych lub innej nieobecności w pracy zastępuje Prokuratora Okręgowego Michała Kierskiego w czynnościach wymienionych w §1.1;

23. Wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego;

24. Prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze przydzielone decyzją prokuratora Okręgowego i wykonuje w tych sprawach czynności opisane w §6.1. punkt 2-11 oraz 15 niniejszego Zarządzenia.

Zastępca Prokuratora Okręgowego – Małgorzata Syguła:

 

1. Sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Wydziału V Organizacyjnego w zakresie określonym w § 6 ust. 1 punkt 13 oraz ust. 2 pkt. 4-5 Zarządzenia Prokuratora Okręgowego nr 69/2016 z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Gdańsku z późn. zmianami i działalnością Wydziału III do Spraw Przestępczości Gospodarczej:

2. Akceptuje propozycje dotyczące kierunków działalności oraz nadzoruje planowanie i sposób organizowania pracy w komórkach organizacyjnych wskazanych i w zakresie określonym w punkcie 1;

3. Kontroluje terminowość i efektywność czynności w sprawach prowadzonych w komórkach organizacyjnych wskazanych i w zakresie określonym w punkcie 1;

4. Nadzoruje realizację zadań prokuratorów, wykonujących czynności w komórkach organizacyjnych wskazanych i w zakresie określonym w punkcie 1, dotyczących zwierzchniego nadzoru służbowego nad postępowaniami prowadzonymi w podległym prokuraturach rejonowych w zakresie wyznaczonym przez Prokuratora Okręgowego;

5. Podejmuje decyzje w zakresie rozpoznawania sporów o właściwość miejscową między prokuraturami rejonowymi oraz o przekazaniu podległej jednostce do prowadzenia lub nadzorowania spraw z wyłączeniem zasad wynikających z przepisów, o których mowa w §116 ust. 1 Regulaminu;;

6. Nadzoruje postępowania przygotowawcze w sprawach prowadzonych w komórkach organizacyjnych opisanych w punkcie 1, z wyłączeniem tych, które zastrzegł Prokurator Okręgowy, oraz w sprawach tych w ramach nadzoru procesowego w zakresie określonym przepisami kodeksu postępowania karnego rozstrzyga w trybie instancyjnym zażalenia, konsultuje decyzje o umorzeniu postępowania prowadzonego przeciwko osobie w przypadku stosowania wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania, o przekazaniu sprawy lub jej części do dalszego prowadzenia innej jednostce organizacyjnej prokuratury oraz o zawieszeniu postępowania;

7. Podpisuje postanowienia o przedłużeniu okresu śledztwa na czas powyżej 3 miesięcy do roku w sprawach prowadzonych osobiście przez prokuratorów w komórkach organizacyjnych wskazanych w punkcie 1;

8. Podpisuje wnioski o zagraniczną pomoc prawną oraz przesyła do Prokuratury Krajowej wnioski do państw obcych o wydanie osób ściganych w sprawach prowadzonych przez prokuratorów w komórkach organizacyjnych opisanych w punkcie 1 oraz podległych jednostek prokuratury;

9. Podpisuje pisma przewodnie adresowane do Prokuratora Regionalnego z wnioskami o przedłużenie śledztwa na okres powyżej 1 roku w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych przez prokuratorów komórek organizacyjnych określonych w punkcie 1;

10. Kieruje akty oskarżenia w sprawach prowadzonych w komórkach organizacyjnych wskazanych w punkcie 1 i akceptuje uzgodnienia dokonane w trybie art. 335 k.p.k. i art. 387 k.p.k. oraz przyjmuje sprawozdania z przebiegu postępowań sądowych w uzgodnieniu z Naczelnikiem Wydziału III w sprawach, z wyłączeniem tych, które zastrzegł w tym względzie Prokurator Okręgowy;

11. Współdziała z kierownikami właściwych komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a także innych organów powołanych do ścigania przestępstw;

12. Konsultuje wnioski o wymiar kary z wyjątkiem przewidzianej w art. 32 punkt 5 k.k. oraz przyjmuje sprawozdania z przebiegu i wyników rozprawy (posiedzenia) w sprawach prowadzonych przez prokuratorów komórek organizacyjnych określonych w punkcie 1.

13. Podpisuje wnioski o przedłużenie czasu trwania tymczasowego aresztowania do roku, kierowane w sprawach prowadzonych przez prokuratorów komórek organizacyjnych określonych w punkcie 1 (art. 263 § 2 k.p.k.);

14. Bieżąco informuje Prokuratora Okręgowego o pracy i wynikach komórek organizacyjnych wskazanych i w zakresie określonym w punkcie 1 oraz o ważniejszych problemach prawnych i faktycznych związanych z merytoryczną ich działalnością;

15. Dokonuje oceny stanu przestępczości na terenie właściwości działania prokuratury okręgowej i przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu wynikające z niej wnioski zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy Prawo o prokuraturze;

16. Podejmuje decyzje w przedmiocie podjęcia na nowo prowadzonych postępowań;

17. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem w podległych wydziałach zasad postępowania z materiałami niejawnymi;

18. Analizuje sprawy o zabójstwa umorzone z powodu niewykrycia sprawcy, realizuje w nich czynności przed podjęciem postępowania oraz podejmuje decyzje w przedmiocie podjęcia na nowo tych postępowań;

19.  Prowadzi i nadzoruje śledztwa własne i powierzone innym organom w sprawach o zabójstwa podjęte z umorzenia i wykonuje w nich czynności opisane w § 6.1. punkt 2-11 i 15 niniejszego Zarządzenia;

20.W okresach urlopowych lub innej nieobecności w pracy zastępuje Prokuratora Okręgowego Michała Kierskiego w czynnościach wymienionych w §1.1 oraz Zastępcę Prokuratora Okręgowego Barbarę Ropelę w czynnościach wymienionych w §2.1 niniejszego rozdziału;

21. W czasie nieobecności w pracy Naczelnika Wydziału III zastępuje go w zakresie kierowania wydziałem,

22. Koordynuje wykonywanie zadań obronnych w podległych wydziałach Prokuratury Okręgowej w Gdańsku oraz wykonuje inne zadania doraźne związane ze sprawami obronnymi przekazanymi przez Prokuratora Okręgowego;

23. Pełni dyżury ustalone według odrębnych zarządzeń;

24. Wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego.

Naczelnik Wydziału I Śledczego prokurator Adam Borzyszkowski:

1. Kieruje pracą podległego Wydziału;

2. Przydziela sprawy poszczególnym prokuratorom oraz nadzoruje bieg postępowań przygotowawczych prowadzonych w Wydziale, czuwa nad terminowością podejmowanych czynności, badając ich zgodność z przyjętym planem śledztwa lub czynności śledczych;

3. Kontroluje prawidłowość kierowanych wniosków o międzynarodową pomoc prawną w prowadzonych w Wydziale postępowaniach przygotowawczych;

4. Udziela konsultacji w zakresie propozycji wniosków w przedmiocie kary i innych rozstrzygnięć kończących postępowania sądowe w sprawach prowadzonych w Wydziale, w tym konsultuje uzgodnienia dokonane w trybie art. 335 k.p.k. i art. 387 k.p.k.;

5. Nadzoruje prawidłowość czynności poszukiwawczych w sprawach zawieszonych;

6. Współdziała z kierownikami właściwych komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a także innych organów powołanych do ścigania przestępstw;

7.Czuwa nad przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych w zakresie powierzonych mu zadań;

8. Prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze przydzielone decyzją Prokuratora Okręgowego, bądź jego Zastępców i wykonuje w tych sprawach czynności opisane w § 6.1 punkt 2-11 oraz 15 niniejszego Zarządzenia;

9. Koordynuje sprawowany przez podległych prokuratorów zwierzchni nadzór służbowy oraz instancyjny, dbając w szczególności o ujednolicenie jego form oraz skuteczności;

10. Przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu swoje stanowisko w przedmiocie zasadności objęcia postępowania przygotowawczego zwierzchnim nadzorem służbowym;

11. Organizuje pomoc konsultacyjno-instruktażową w różnych formach na rzecz prokuratorów Wydziału oraz Prokuratorów Rejonowych w prowadzonych przez nich sprawach – w zakresie właściwości Wydziału I;

12. Sprawuje zlecony przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępców zwierzchni nadzór służbowy nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz sprawuje nadzór instancyjny w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego w sprawach wskazanych przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępców;

13. Kieruje całokształtem wykonywania zadań obronnych w podległym Wydziale oraz koordynuje ich wykonywanie;

14. Wykonuje czynności związane z systemem kontroli zarządczej;

15. Pełni dyżury ustalone według odrębnych zarządzeń;

16. W okresach urlopowych lub innej nieobecności w pracy zastępuje Naczelnika Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej;

17. Wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego i Zastępców.

 

Kierownik Działu do Prowadzenia i Nadzorowania Spraw o Przestępstwa z Wykorzystaniem Internetu oraz Zaawansowanych Technologii i Systemów Informatycznych w Wydziale I Śledczym  – prokurator Adam Klawikowski:

 

1. Kieruje Działem oraz bezpośrednio nadzoruje pracę prokuratorów tego Działu;

2. Przydziela sprawy poszczególnym prokuratorom oraz nadzoruje bieg postępowań przygotowawczych prowadzonych w Dziale, czuwa nad terminowością podejmowanych czynności, badając ich zgodność z przyjętym planem śledztwa lub czynności śledczych;

3. Prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze prowadzone przez inne organy w sprawach o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych o skomplikowanym stanie faktycznym lub jeżeli wartość wyrządzonej przestępstwem szkody przekracza kwotę, o której mowa w art. 115 § 5 k.k. oraz inne przydzielone decyzją Prokuratora Okręgowego, bądź jego Zastępców i wykonuje w tych sprawach czynności opisane w § 6.1. punkt 2-11 i 15 niniejszego Zarządzenia;

4. Kontroluje obciążenie oraz poziom pracy podległych prokuratorów;

5. Organizuje pomoc konsultacyjno-instruktażową w różnych formach na rzecz prokuratorów Działu oraz Prokuratorów Rejonowych w prowadzonych przez nich sprawach – w zakresie właściwości Działu;

6. Kontroluje prawidłowość kierowanych wniosków o międzynarodową pomoc prawną w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych;

7. Udziela konsultacji w zakresie propozycji wniosków w przedmiocie kary i innych rozstrzygnięć kończących postępowania sądowe w sprawach prowadzonych w Dziale, w tym konsultuje uzgodnienia dokonane w trybie art. 335 k.p.k. i art. 387 k.p.k.;

8.Sporządza projekty decyzji w przedmiocie wznowienia postępowań przygotowawczych prawomocnie umorzonych w prokuraturach rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w sprawach wskazanych przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępców;

9. Koordynuje sprawowany przez podległych prokuratorów zwierzchni nadzór służbowy oraz instancyjny, dbając w szczególności o ujednolicenie jego form oraz skuteczności;

10.Przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu swoje stanowisko w przedmiocie zasadności objęcia postępowania przygotowawczego zwierzchnim nadzorem służbowym;

11. Sprawuje zlecony przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępców zwierzchni nadzór służbowy nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz sprawuje nadzór instancyjny w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego w sprawach wskazanych przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępców;

12. Koordynuje wskazane przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępców postępowania przygotowawcze prowadzone w prokuraturach rejonowych;

13. Dokonuje analiz akt spraw prowadzonych lub zakończonych w nadzorowanych prokuraturach rejonowych oraz innych wskazanych przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępców;

14.Czuwa nad przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych w zakresie powierzonych mu zadań;

15.Nadzoruje prawidłowość czynności poszukiwawczych w sprawach zawieszonych;

16.Pełni dyżury ustalone według odrębnych zarządzeń;

17. W okresach urlopowych lub innej nieobecności w pracy zastępuje Naczelnika Wydziału I Śledczego oraz Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej;

18. Wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępców.

 

Naczelnik Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej prokurator Anna Ławrynowicz:

 

1. Kieruje pracą podległego Wydziału;

2. Przydziela sprawy poszczególnym prokuratorom oraz nadzoruje bieg postępowań przygotowawczych prowadzonych w Wydziale, czuwa nad terminowością podejmowanych czynności, badając ich zgodność z przyjętym planem śledztwa lub czynności śledczych;

3.Kontroluje prawidłowość kierowanych wniosków o międzynarodową pomoc prawną w prowadzonych w Wydziale postępowaniach przygotowawczych;

4. Udziela konsultacji w zakresie propozycji wniosków w przedmiocie kary i innych rozstrzygnięć kończących postępowania sądowe w sprawach prowadzonych w Wydziale, w tym konsultuje uzgodnienia dokonane w trybie art. 335 k.p.k. i art. 387 k.p.k.;

5. Nadzoruje prawidłowość czynności poszukiwawczych w sprawach zawieszonych;

6. Współdziała z kierownikami właściwych komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, a także innych organów powołanych do ścigania przestępstw;

7.Współdziała z kierownikami właściwych komórek organizacyjnych Urzędów Skarbowych, Izb Skarbowych, Urzędów Kontroli Skarbowej, Izb Celnych oraz Urzędów Celnych;

8. Koordynuje działalność w zakresie ścigania przestępstw prowadzonych przez inne niż Policja organy państwowe;

9.Czuwa nad przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych w zakresie powierzonych mu zadań;

10.Prowadzi postępowania przygotowawcze przydzielone decyzją Prokuratora Okręgowego, bądź jego Zastępców i wykonuje w tych sprawach czynności opisane w § 6.1 punkt 2-11 i 15 niniejszego Zarządzenia;

11.Koordynuje sprawowany przez podległych prokuratorów zwierzchni nadzór służbowy oraz instancyjny, dbając w szczególności o ujednolicenie jego form oraz skuteczności;

12.Przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu swoje stanowisko w przedmiocie zasadności objęcia postępowania przygotowawczego zwierzchnim nadzorem służbowym;

13.Organizuje pomoc konsultacyjno-instruktażową w różnych formach na rzecz prokuratorów Wydziału oraz Prokuratorów Rejonowych w prowadzonych przez nich sprawach – w zakresie właściwości Wydziału II;

14.Sprawuje zlecony przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępców zwierzchni nadzór służbowy nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz sprawuje nadzór instancyjny w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego w sprawach wskazanych przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępców;

15. Kieruje całokształtem wykonywania zadań obronnych w poległym Wydziale oraz koordynuje ich wykonywanie;

16. Wykonuje czynności związane z systemem kontroli zarządczej;

17. Pełni dyżury ustalone według odrębnych zarządzeń;

18. W okresach urlopowych lub innej nieobecności w pracy zastępuje Naczelnika Wydziału I Śledczego;

19. Wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego i Zastępców.

Naczelnik Wydziału III do Spraw Przestępczości Gospodarczej – prokurator Mirosław Andryskowski:

 

1.Kieruje pracą podległego Wydziału oraz bezpośrednio nadzoruje pracę prokuratorów tego wydziału;

2. Dekretuje wpływającą korespondencję i przydziela zadania prokuratorom;

3. Prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze w sprawach dotyczących przestępstw finansowych i skarbowych z wyjątkiem spraw wymienionych w § 4.1. Zarządzenia Prokuratora Okręgowego nr 69/2016 z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Gdańsku z późn. zmianą oraz innych przydzielonych decyzją Prokuratora Okręgowego, bądź jego Zastępców, w tym dotyczące błędów medycznych, w których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała i wykonuje w tych sprawach czynności opisane w § 6.1. punkt 2-11 i 15 niniejszego Zarządzenia;

4. Kontroluje obciążenie oraz poziom pracy podległych prokuratorów;

5.Nadzoruje wykonanie zadań oraz bieg postępowań przygotowawczych prowadzonych w Wydziale, czuwa nad terminowością podejmowanych czynności, badając ich zgodność z przyjętym planem śledztwa lub czynności śledczych;

6.Kontroluje prawidłowość kierowanych wniosków o międzynarodową pomoc prawną w prowadzonych w Wydziale postępowań przygotowawczych;

7. Udziela konsultacji w zakresie propozycji wniosków w przedmiocie kary i innych rozstrzygnięć kończących postępowania sądowe w sprawach prowadzonych w Wydziale III, w tym konsultuje uzgodnienia dokonane w trybie art. 335 k.p.k. i art. 387 k.p.k.;

8.Sporządza projekty decyzji w przedmiocie wznowienia postępowań przygotowawczych prawomocnie umorzonych w prokuraturach rejonowych przeciwko osobie, który występowała w charakterze podejrzanego w sprawach wskazanych przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępców;

9.Koordynuje sprawowany przez podległych prokuratorów zwierzchni nadzór służbowy oraz instancyjny, dbając w szczególności o ujednolicenie jego form oraz skuteczności;

10.Przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu swoje stanowisko w przedmiocie zasadności objęcia postępowania przygotowawczego zwierzchnim nadzorem służbowym;

11. Sprawuje zlecony przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępców zwierzchni nadzór służbowy nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz sprawuje nadzór instancyjny w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego w sprawach wskazanych przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępców;

12.Koordynuje wskazane przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępców postępowania przygotowawcze prowadzone w prokuraturach rejonowych;

13. Dokonuje analiz akt spraw prowadzonych lub zakończonych w nadzorowanych prokuraturach rejonowych oraz innych wskazanych przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępców;

14.Czuwa nad przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych w zakresie powierzonych mu zadań;

15. Nadzoruje prawidłowość czynności poszukiwawczych w sprawach zawieszonych;

16.Informuje Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępców o ważniejszych problemach faktycznych i prawnych związanych z merytoryczną działalnością Wydziału;

17.Kieruje całokształtem wykonywania zadań obronnych w podległym Wydziale oraz koordynuje ich wykonanie;

18.Pełni dyżury ustalone według odrębnych zarządzeń;

19. Wykonuje czynności związane z systemem kontroli zarządczej;

20.Wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępców.

Naczelnik Wydziału V Organizacyjnego – prokurator Marzenna Szkulimowska:

 

1.Kieruje pracą podległego Wydziału oraz bezpośrednio nadzoruje pracę Działu Wizytacji;

2.Dekretuje pisma i przydziela zadania prokuratorom wykonującym czynności w Wydziale V z wyłączeniem czynności wymienionych w § 29.1. punkt 1;

3. Kontroluje realizację zadań należących do zakresu działania Wydziału oraz obciążenie i poziom pracy podległych prokuratorów, w tym prokuratorów Działu Wizytacji;

4. Nadzoruje bieg postępowań przygotowawczych prowadzonych w wydziale, czuwa nad terminowością podejmowanych czynności, badając ich zgodność z przyjętym planem śledztwa lub czynności śledczych;

5. Kontroluje prawidłowość kierowanych wniosków o międzynarodową pomoc prawną w prowadzonych w Wydziale postępowaniach przygotowawczych;

6. Nadzoruje prawidłowość czynności poszukiwawczych w sprawach zawieszonych;

7. Koordynuje prawidłową realizację zadań w zakresie prowadzenia działalności wizytacyjnej i lustracyjnej;

8. Określa zakres prowadzenia działań o charakterze kontrolno-analitycznym na podstawie badań akt i innych ustaleń;

9. Przygotowuje odprawy, narady, konferencje i posiedzenia Kolegium Prokuratury Okręgowej oraz nadzoruje realizację uchwał i decyzji podjętych w ich trakcie;

10. Opracowuje z polecenia Prokuratora Okręgowego projekty zarządzeń, poleceń i wytycznych;

11. Sprawuje nadzór nad szkoleniem prokuratorów, asesorów, analityków i innych pracowników prokuratury oraz nad przebiegiem stażu urzędniczego prowadzonego przez wyznaczonego urzędnika;

12. Sprawuje nadzór nad pracą sekretariatu Prokuratury Okręgowej;

13. Nadzoruje rzetelność i terminowość sporządzania i nadsyłania przez podległe jednostki informacji statystycznych i innych opracowań o charakterze okresowym;

14.Dokonuje okresowych analiz danych statystycznych obrazujących prace podległych jednostek prokuratury i przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu sformułowane na ich podstawie wnioski;

15. Organizuje i nadzoruje wykonywanie analiz problemowych i badań aktowych z zakresu kompetencji Wydziału;

16.Opracowuje stanowiska w kwestiach prawnych na potrzeby Prokuratury Okręgowej lub prokuratur rejonowych;

17.Przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu swoje stanowisko w przedmiocie zasadności objęcia postępowania przygotowawczego zwierzchnim nadzorem służbowym;

18.Koordynuje sprawowany przez podległych prokuratorów zwierzchni nadzór służbowy oraz instancyjny, dbając w szczególności o ujednolicenie jego form oraz skuteczności;

19. Nadzoruje czynności związane z monitorowaniem lub koordynacją ścigania określonych kategorii przestępstw;

20. Udziela konsultacji w zakresie propozycji wniosków w przedmiocie kary i innych rozstrzygnięć kończących postępowanie sądowe w sprawach prowadzonych w Wydziale, w tym konsultuje uzgodnienia dokonane w trybie art. 335 k.p.k. i art. 387 k.p.k.;

21. Nadzoruje prawidłowość czynności poszukiwawczych w sprawach zawieszonych;

22.Czuwa nad przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych w zakresie powierzonych zadań;

23. Sprawuje zlecony przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępców zwierzchni nadzór służbowy nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz sprawuje nadzór instancyjny w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego w sprawach wskazanych przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępców;

24.Informuje Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcę o ważniejszych problemach faktycznych i prawnych związanych z merytoryczną działalnością Wydziału;

25. Analizuje sprawy o zabójstwa umorzone z powodu niewykrycia sprawcy, realizuje w nich czynności przed podjęciem postępowania oraz podejmuje decyzje w przedmiocie podjęcia na nowo tych postępowań;

26. Kieruje całokształtem wykonywania zadań obronnych w podległym Wydziale oraz koordynuje ich wykonywanie;

27. Pełni dyżury ustalone według odrębnych zarządzeń;

28. Wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego i Zastępców;

29. Prowadzi i nadzoruje śledztwa własne i powierzone innym organom w sprawach o zabójstwa podjęte z umorzenia i wykonuje w nich czynności opisane w §6.1 punkt2-11 i 15 niniejszego Zarządzenia.

 

Kierownik Działu Wizytacji w Wydziale V Organizacyjnym prokurator Artur Tomaszewski:

 

1. Kieruje pracą podległego Działu i zastępuje Naczelnika Wydziału V podczas jego nieobecności;

2.Dekretuje pisma i przydziela zadania prokuratorom wykonującym czynności w Dziale;

3.Prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze przydzielone decyzją Prokuratora Okręgowego, bądź jego Zastępców i wykonuje w tych sprawach czynności opisane w § 6.1. punkt 2-11 i 15 niniejszego Zarządzenia;

4. Bieżąco kontroluje poziom i terminowość realizowanych przez prokuratorów Działu czynności;

5. Dokonuje oceny prawidłowości sporządzonych przez prokuratorów rejonowych projektów zarządzeń o strukturze organizacyjnej, a także zarządzeń o podziale czynności prokuratorów oraz innych pracowników i przedstawia Naczelnikowi Wydziału stanowisko w tym zakresie;

6. Odpowiada za prawidłową realizację zadań w zakresie prowadzenia działalności wizytacyjnej i lustracyjnej;

7. Odpowiada za prawidłową realizację zadań związanych z dokonywaniem ocen kwalifikacji kandydatów na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej oraz ocen asesorów przed wystąpieniem do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o przedłużenie powierzenia czynności prokuratorskich;

8. Wyznacza prokuratorów do rozstrzygania sporów kompetencyjnych oraz przygotowania decyzji o przekazaniu w szczególnie uzasadnionych przypadkach podległej jednostce do prowadzenia lub nadzorowania spraw z wyłączeniem zasad wynikających z przepisów, o których mowa w § 116 ust. 1 Regulaminu…;

9. Nadzoruje sposób prowadzenia działań o charakterze kontrolno-analitycznym na podstawie badań akt i innych ustaleń;

10.Czuwa nad przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych w zakresie powierzonych mu zadań;

11.Koordynuje zadania związane z dokonywaniem ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników prokuratury okręgowej oraz podległych prokuratur rejonowych;

12. Informuje Naczelnika o ważniejszych problemach faktycznych i prawnych związanych z merytoryczną działalnością Działu;

13. Akceptuje i przedstawia Naczelnikowi Wydziału projekty pism wytykających prokuratorom uchybienia, a w przypadku stwierdzenia oczywistej i rażącej obrazy przepisów prawa przedstawia stosowne propozycje w zakresie podjęcia działań dyscyplinujących;

14.Opracowuje zarządzenia dotyczące pełnienia przez prokuratorów tutejszej jednostki dyżurów po godzinach pracy oraz w dni ustawowo wolne od pracy;

15. Pełni dyżury ustalone według odrębnych zarządzeń;

16.Wykonuje inne czynności zlecone przez przełożonych i zwierzchników służbowych.

Naczelnik Wydziału VI Sądowego  – prokurator Jolanta Janikowska Matusiak

 

1. Kieruje pracą podległego Wydziału oraz bezpośrednio nadzoruje pracę działu postępowań pozakarnych;

2. Wyznacza prokuratorów do udziału w rozprawach i posiedzeniach Sądu Okręgowego i Apelacyjnego w sprawach karnych prokuratur rejonowych w sytuacji określonej w § 328 ust. 3 Regulaminu …, penitencjarnych, o ułaskawienie i odszkodowawczych oraz w ramach pomocy prawnych udzielonych innym jednostkom prokuratury przed Sądem Okręgowym I i II instancji oraz Apelacyjnym II instancji w sprawach karnych;

3.Koordynuje sprawowany przez podległych prokuratorów nadzór instancyjny, dbając w szczególności o ujednolicenie jego form;

4. Bierze udział w rozprawach i posiedzeniach Sądu Okręgowego;

5. Przyjmuje referaty przedsesyjne i posesyjne w sprawach karnych;

6. Podpisuje kierowane do Prokuratorów Rejonowych pisma instruktażowe;

7.Organizuje pomoc konsultacyjno-instruktażową na rzecz Prokuratorów Rejonowych w zakresie właściwości podległego Wydziału, a w szczególności w projektach kasacji oraz odpowiedzi na kasację stron;

8. W przypadku stwierdzenia w orzeczeniu sądu odwoławczego rażącego naruszenia prawa kieruje do sądu wniosek o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem;

9. Informuje Zastępcę Prokuratora Okręgowego o zwłoce w sporządzeniu przez sąd odwoławczy uzasadnienia orzeczenia, grożącej upływem terminu określonego w art. 524 § 3 k.p.k.;

10.Sprawuje bezpośredni nadzór nad udziałem prokuratorów w postępowaniu wykonawczym i penitencjarnym;

11. Organizuje i nadzoruje badania problemowe dotyczące zagadnień należących do zakresu kompetencji Wydziału VI;

12. Dokonuje bieżących ocen stanu realizacji zadań przez prokuratury rejonowe w zakresie postępowania sądowego;

13. Bieżąco kontroluje terminowość i poziom wykonania czynności podejmowanych przez prokuratorów Wydziału VI;

14. Pełni nadzór nad pracą Prokuratury Rejonowej w Kwidzynie i Tczewie w zakresie udziału prokuratora w postępowaniu karno-sądowym poprzez między innymi okresowe analizy wyników pracy na tym odcinku, udzielanie instruktażu i podejmowanie innych stosownych działań;

15.Kontroluje prawidłowość kierowanych wniosków o międzynarodową pomoc prawną w prowadzonych w Wydziale postępowaniach przygotowawczych;

16. Udziela konsultacji w zakresie propozycji wniosków w przedmiocie kary i innych rozstrzygnięć kończących postępowania sądowe w sprawach prowadzonych w Wydziale, w tym konsultuje uzgodnienia dokonane w trybie art. 335 k.p.k. i art. 387 k.p.k.

17.Czuwa nad przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych w zakresie powierzonych mu zadań;

18. Nadzoruje prawidłowość czynności poszukiwawczych w sprawach zawieszonych;

19.Prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze przydzielone decyzją Prokuratora Okręgowego, bądź jego Zastępców i wykonuje w tych sprawach czynności opisane w § 6.1. punkt 2-11 i 15 niniejszego Zarządzenia;

20. Kieruje całokształtem wykonywania zadań obronnych w podległym Wydziale oraz koordynuje ich wykonywanie;

21. Wykonuje czynności związane z systemem kontroli zarządczej;

22. Pełni dyżury ustalone według odrębnych zarządzeń;

23. Wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego i Zastępców.

 

Kierownik Działu Postępowań Pozakarnych w Wydziale VI Sądowymprokurator Katarzyna Okrajek Kapica

 

1. Kieruje pracą podległego Działu;

2.Prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze przydzielone decyzją Prokuratora Okręgowego, bądź jego Zastępców i wykonuje w tych sprawach czynności opisane w § 6.1. punkt 2-11 i 15 niniejszego Zarządzenia;

3. Odpowiada za prawidłową realizację zadań w zakresie udziału prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych, rodzinnych i opiekuńczych oraz ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, a nadto udziału prokuratora w postępowaniu administracyjnym;

4.Uzgadnia wnioski o doręczenie orzeczeń sądu odwoławczego wydanych z udziałem prokuratora w przypadku uzasadnionych podstaw do wniesienia nadzwyczajnego środka odwoławczego;

5. Uzgadnia projekty sprzeciwów wnoszonych do organów administracji państwowej oraz środków prawnych wnoszonych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego;

6. Wyznacza prokuratorów do udziału w rozprawach i posiedzeniach sądów w sprawach cywilnych, w których udział prokuratora jest wskazany ze względu na potrzebę ochrony prawnej strony, gdy interes prawny Skarbu Państwa nie jest reprezentowany przez zobowiązaną do tego jednostkę organizacyjną, przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz przyjmuje referaty posesyjne i dokonuje oceny zapadłych orzeczeń;

7. Uzgadnia projekty skarg kasacyjnych i wniosków o wznowienie postępowania;

8. Nadzoruje i określa zakres pomocy instruktażowej Prokuratorom Rejonowym w przedmiocie postępowań pozakarnych;

9.Czuwa nad przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych w zakresie powierzonych mu zadań;

10.Analizuje orzecznictwo sądowe oraz bada zasadność i poziom środków zaskarżenia wnoszonych przez podległe jednostki organizacyjne;

11.Sprawuje nadzór instancyjny w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego;

12. Pełni dyżury ustalone według odrębnych zarządzeń;

13.Wykonuje inne czynności zlecone przez przełożonych i zwierzchników służbowych.

Kierownik IX Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz – prokurator Piotr Wojciechowski:

 

1. Kieruje pracą podległego Działu;

2. Wykonuje w ramach obrotu prawnego z zagranicą czynności określone w § 37.1. punkt 1-5 niniejszego Zarządzenia;

3. Koordynuje prace związane z informatyzacją prokuratur okręgu gdańskiego, w tym:

a) opracowuje założenia organizacyjne i techniczne zapewniające funkcjonowanie  Systemu Informatycznego Prokuratury (SIP) „Libra” oraz innych ogólnopolskich i lokalnych systemów informatycznych;

b) analizuje potrzeby jednostek organizacyjnych w zakresie informatyzacji – infrastruktury, sprzętu i szkoleń w zakresie informatyzacji;

c) inicjuje nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne związane z modernizacją aktualnie funkcjonujących i wdrożeniem nowych rozwiązań informatycznych;

4. Przygotowuje projekty zarządzeń Prokuratora Okręgowego i innych dokumentów dotyczących informatyzacji jednostki;

5.Nadzoruje eksploatację sprzętu komputerowego oraz oprogramowania używanego w jednostkach organizacyjnych prokuratury okręgu gdańskiego, a w szczególności nadzoruje administrowanie sieci lokalnych, pracy serwerów, stacji roboczych i innych urządzeń informatycznych;

6.Organizuje i koordynuje dostęp uprawnionych osób do Centralnej Bazy Danych SIP oraz do baz zewnętrznych, a w szczególności:

a)koordynuje realizację przez jednostki organizacyjne okręgu gdańskiego obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych;

b)nadzoruje i koordynuje pracę Punktu Informacyjnego KRK, prawidłowość przetwarzania i przekazywania przez uprawnionych pracowników Działu informacji uzyskanych z KRK, prowadzenia dokumentacji związanej z przekazywaniem tychże informacji;

c) nadzoruje i koordynuje pracę stanowisk dostępowych Systemu Informacyjnego Schengen (SIS), prawidłowość przetwarzania i przekazywania przez uprawnionych pracowników Działu informacji uzyskanych z SIS, prowadzenia dokumentacji związanej z przekazywaniem tychże informacji;

7.Koordynuje i nadzoruje techniczną obsługę czynności związanych z zastosowaniem w postępowaniach karnych technik informatycznych;

8. Nadzoruje i koordynuje prowadzenie analiz kryminalnych;

9. Organizuje i prowadzi szkolenia dla użytkowników SIP „Libra” w zakresie obsługi i wykorzystania tego oprogramowania;

10. Redaguje Biuletyn Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej oraz nadzoruje obsługę techniczną poczty elektronicznej i strony internetowej prokuratury;

11.Opracowuje w uzgodnieniu z Wydziałem Budżetowo-Administracyjnym projekt budżetu w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych;

12.Współpracuje z Wydziałem Budżetowo-Administracyjnym w zakresie przygotowywania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych;

13. Kieruje całokształtem wykonywania zadań obronnych w podległym Dziale oraz koordynuje ich wykonywanie;

14. Wykonuje czynności związane z systemem kontroli zarządczej;

15. Pełni dyżury ustalone według odrębnych zarządzeń;

16. Wykonuje inne czynności zlecone przez przełożonych i zwierzchników służbowych.

 

Pełniąca funkcję rzecznika prasowego – prokurator Grażyna Wawryniuk:

 

1. Prowadzi działalność informacyjną w Prokuraturze Okręgowej;

2.Organizuje konferencje prasowe i spotkania z przedstawicielami środków społecznego przekazu w sprawach związanych z działalnością prokuratury;

3.Przygotowuje i przekazuje mediom komunikaty prasowe, odpowiedzi na niezasadną krytykę prasową oraz wnioski o sprostowanie niepełnych, nierzetelnych lub nieprawdziwych informacji o pracy organów prokuratury;

4.Inspiruje publikacje prasowe, wywiady i wypowiedzi dotyczące działalności organów prokuratury;

5.Przygotowuje i przekazuje na bieżąco komunikaty prasowe przeznaczone do umieszczenia na stronie internetowej;

6.Współpracuje z Działem do Spraw Informatyzacji i Analiz w zakresie dostarczania materiałów do ich umieszczenia na forum Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Kierownictwo prokuratur rejonowych okręgu gdańskiego:

Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Oliwa w Gdańsku
Maciej Stopa –  Prokurator Rejonowy Gdańsk-Oliwa w Gdańsku
Justyna Olbryś – p.o. Zastępcy Prokuratora Rejonowego Gdańsk-Oliwa w Gdańsku
Dorota Kołakowska – Zastępca Prokuratora Rejonowego Gdańsk-Oliwa w Gdańsku

Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku
Marzena  Muklewicz – Prokurator Rejonowy Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku
Iwona Matczak – p.o. Zastępcy Prokuratora Rejonowego Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku

Katarzyna Paciorowska Rokicka – p.o. Zastępcy Prokuratora Rejonowego Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku

Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Wrzeszcz w Gdańsku
Remigiusz Signerski – p.o. Prokuratora Rejonowego Gdańsk-Wrzeszcz w Gdańsku
Elżbieta Szczygieł – p.o. Zastępcy Prokuratora Rejonowego Gdańsk-Wrzeszcz w Gdańsku
Michał Koziorowski – p.o. Zastępcy Prokuratora Rejonowego Gdańsk-Wrzeszcz w Gdańsku

Prokuratura Rejonowa w Gdyni
Małgorzata Goebel – Prokurator Rejonowy w Gdyni
Mariusz Mathea – Zastępca Prokuratora Rejonowego w Gdyni

Magdalena Patzer-Klawikowska – Zastępca Prokuratora Rejonowego w Gdyni
Dariusz Wiśniewski – Zastępca Prokuratora Rejonowego w Gdyni do Spraw Wojskowych

Katarzyna Ryś – p.o. Kierownika Działu I
Jolanta Bartkowska – p.o. Kierownika Działu II

Krzysztof Mizerski – Kierownik Sekcji w Dziale do Spraw Wojskowych

Prokuratura Rejonowa w Kartuzach
Marek Kopczyński – Prokurator Rejonowy w Kartuzach
Anna Grzech – Zastępca Prokuratora Rejonowego w Kartuzach

Prokuratura Rejonowa w Kościerzynie
Agnieszka Respondek – p.o. Prokuratora Rejonowego w Kościerzynie
Izabela Niewiadomska – p.o. Zastępcy Prokuratora Rejonowego w Kościerzynie

Prokuratura Rejonowa w Kwidzynie
Tomasz Trzeciak – Prokurator Rejonowy w Kwidzynie
Renata Mierzyńska – Zastępca Prokuratora Rejonowego w Kwidzynie

Prokuratura Rejonowa w Malborku
Maciej  Więckowski – p.o. Prokuratora Rejonowego w Malborku
Barbara Iwanowska –  p.o. Zastępcy Prokuratora Rejonowego w Malborku

Prokuratura Rejonowa w Pruszczu Gdańskim
Marzena Pawłowicz-Johnstone – Prokurator Rejonowy w Pruszczu Gdańskim
Elżbieta Ellert-Rutkowska – Zastępca Prokuratora Rejonowego w Pruszczu Gdańskim

Prokuratura Rejonowa w Pucku
Anna Braun – p.o. Prokuratora Rejonowego w Pucku
Jacek Chmielewski – p.o. Zastępcy Prokuratora Rejonowego w Pucku

Prokuratura Rejonowa w Sopocie
Magda Gabriel-Węglowska – p.o. Prokuratora Rejonowego w Sopocie
Anna Piórkowska –  p.o. Zastępcy Prokuratora Rejonowego w Sopocie

Prokuratura Rejonowa w Starogardzie Gdańskim
Anita Kniga-Węzik – Prokurator Rejonowy w Starogardzie Gdańskim
Wojciech Dunst – p.o. Zastępcy Prokuratora Rejonowego w Starogardzie Gdańskim

Prokuratura Rejonowa w Tczewie
Ewa Ziębka – Prokurator Rejonowy w Tczewie
Jarosław Michalak – Zastępca Prokuratora Rejonowego w Tczewie

Prokuratura Rejonowa w Wejherowie
Lidia Jeske – Prokurator Rejonowy w Wejherowie
Iwona Wojciechowska-Kazub – Zastępca Prokuratora Rejonowego w Wejherowie

Ewa Głogowska – Pietruk – Zastępca Prokuratora Rejonowego w Wejherowie

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Przemysław Dziecielski
Informację udostępnił: Przemysław Dziecielski
Data wytworzenia informacji: 2017-11-24
Data udostępnienia informacji: 2016-05-09
Liczba odsłon: 18 736